Μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, π.Αθανασίου Μυτιληναίου

0
785

Μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΠΗΓΗ