Μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, π.Αθανασίου Μυτιληναίου

0
639

Μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΠΗΓΗ