π. Άγγελος Αγγελακόπουλος: Η αίρεσις του Παπισμού κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη

0
404

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος: Ἡ αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη (Διπλωματική ἐργασία 2007)