Αγιορείτης μοναχός, Μουσουλμανισμός και Μωαμεθανισμός

0
457

Είναι λάθος η χρήση της λέξεως «μουσουλμάνος» αντί της λέξεως «μωαμεθανοί», που πρέπει να χρησιμοποιείται.
Έχει ανακύψει και άλλοτε το θέμα και το έχουμε διασταυρώσει. Όμως, η θέση που γράφεται στο παρόν άρθρο, ότι το να χρησιμοποιούμε την εσφαλμένη λέξη «μουσουλμάνος» είναι ομολογία Πίστεως υπέρ του Μωάμεθ είναι υπερβολή. Και όσοι ονομάζουν τους Λατίνους «Καθολικούς», και όσοι ονομάζουν τους Μεταρρυθμισμένους «Προτεστάντες» (δηλ. διαμαρτυρομένους κατά της παπικής απολυταρχίας), δεν σημαίνει ότι αποδέχονται την δογματική ορθότητα Λατίνων και Προτεσταντών. Αλλά, σκεφτήκαμε πως καλό είναι να διαφημίσουμε το θέμα με τη δημοσίευση αυτή, παραβλέποντας την προαναφερθείσα υπερβολή, ώστε να είναι οι αναγνώστες μας ακριβολόγοι και ακριβείς.

— Σχολιασμός katanixi.gr —

Ἁγιορείτη μοναχοῦ

➕Ὑπενθύμιση

Ἡ νεοφανής θρησκεία τοῦ μωαμεθανισμοῦ ἦλθε στό προσκήνιο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας τόν ἕβδομο αἰῶνα μ.Χ., μέ ἱδρυτή τόν Μωάμεθ, συγγραφέα τοῦ πλανεμένου, δαιμονικοῦ καί αἱμοσταγοῦς βιβλίου, τοῦ Κορανίου…

Οἱ προπάτορές μᾶς στήν Ἀνατολικήν Ρωμαϊκήν Αὐτοκρατορία ἀποκαλοῦσαν τήν θρησκεία «μωαμεθανική», τούς δέ ὀπαδούς, ἀκολούθους τοῦ Μωάμεθ «μωαμεθανούς», παράγωγο τοῦ ὀνόματος τοῦ ἱδρυτή τῆς, Μωάμεθ.

Ὅπως ἐμεῖς ὀνομαζόμαστε ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ἀπό τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἀποτελεῖ τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς μίας τρισυποστάτου Θεότητος, τῆς μίας καί μοναδικῆς ἀληθινῆς καί ἐξ ἀποκαλύψεως Πίστεως, ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΩΖΟΥΣΑΣ ΤΙΣ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ…

Ἔτσι, καί οἱ ὑπόλοιπες θρησκεῖες-κατασκευάσματα ἀνθρώπων πῆραν τό ὄνομά τούς ἀπό τόν ἀρχηγό- ἱδρυτή τούς.

Οἱ ὀπαδοί τοῦ Πάπα Ρώμης ὀνομάστηκαν παπικοί.
Ἀπό τούς προτεστάντες, οἱ ὀπαδοί τοῦ Λουθήρου, Λουθηρανοί,
τοῦ Καλβίνου, καλβινιστές,
τοῦ Βούδα, βουδιστές,
οἱ πιστεύοντες στά εἴδωλα, εἰδωλολάτρες,
ἡ θρησκεία τοῦ Ζωροάστρη, ζωροαστρισμός,
τοῦ Κουνφούκιου, κομφουκιανισμός,
οἱ ἰνδουϊστές κ.λ.π.

Ἔτσι καί οἱ ὀπαδοί-ἀκόλουθοι τοῦ Μωάμεθ ὀνομάστηκαν μωαμεθανοί καί ἡ θρησκεία τούς, Μωαμεθανική.

➕Παραινετική ὑπόδειξις – προτροπή.

Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, βαπτισμένοι στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὀφείλουμε νά εἴμαστε προσεκτικοί στίς προσφωνήσεις μᾶς πρός τούς συνανθρώπους μᾶς.

Νά ἀποκαλοῦμε τούς ὀπαδούς τοῦ Μωάμεθ πράγματι καί μόνο μωαμεθανούς, ΠΟΤΕ μουσουλμάνους, διότι «ΜΟΥΣΛΙΜ» σημαίνει πιστός, μέ την γενική καί εὐρύτερη ἔννοια τοῦ ὅρου.

Εἰ δ’ ἄλλως, ἐπιτυγχάνουμε τρεῖς ἐπὶ μέρους στόχους:

Α.

Ἐάν ἐμεῖς οἱ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, οἱ κατέχοντες τήν ἀλήθεια τῆς μοναδικῆς καί σώζουσας πίστεως, ἀποκαλοῦμε τούς μωαμεθανούς μουσουλμάνους, δηλαδή «πιστούς», τότε βάζουμε σέ ἀμφιβολία τή δική μας ὀρθότητα πίστεως…

Β.

Ἀποκαλῶντας τούς μωαμεθανούς τούς δημιουργοῦμε ψυχολογικό, συνειδησιακό ἔλεγχο, ὥστε νά ἀνατρέξουν στόν ἀρχηγό- ἱδρυτή τῆς θρησκείας τούς, τόν Πλανεμένο καί δαιμονισμένο Μωάμεθ καί νά καταλάβουν πού εἶναι ἡ ἀλήθεια, καθότι ἡ θρησκεία τούς εἶναι θεομίσητη, ἀπάνθρωπη καί αἱμοσταγής…

Γ.

Ὁποιαδήποτε ἄλλη προσφώνηση ἐκτός ἀπό «μωαμεθανός», «μωαμεθανική θρησκεία» εἶναι σάν νά συναινοῦμε σέ ἐγκληματικές ἐνέργειες τούς, καθότι ἀναγνωρίζουμε τήν πίστη τούς ὡς ὀρθή. Ἑπομένως, εἴμαστε ἄπιστοι, σύμφωνα μέ τό Κοράνι. Ὁπότε δύο λύσεις ὑπάρχουν γιά ἐμάς. Νά γίνουμε ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ἤ ΝΑ ΜΑΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ…….

Γιά ὅλα αὐτά καί πολλά περισσότερα θέλει προσοχή ἐκ μέρους μας, στίς προσφωνήσεις μᾶς μέ τήν ἀκριβή ἔννοια τοῦ ὅρου σέ ὁποιαδήποτε θέματα καί τομεῖς τῆς ζωῆς μᾶς.

Ευχές και καλόν αγώνα

μ.Χ.