Επικαιρότητα

Αγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης: και όμως, τελικά, δεν κολλάει…

εικόνα άρθρου: Αγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης: και όμως, τελικά, δεν κολλάει…

Ἀντίθετα πρὸς τὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ fakenews…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο το ακόλουθο άρθρο του προς δημοσίευση:


Ἅγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης: καὶ ὅμως, τελικά, δὲν κολλάει…

Πάτρα 16.1.2021

Ὅλο τὸ ἀντίχριστο διαπλεκόμενο σύστημα πολιτικῶν καὶ μεγαλο-δημοσιογράφων συνεπικουρούμενο ἀπὸ μερίδα πολυπροβαλλόμενων εἰδικῶν καὶ “εἰδικῶν” συναγωνίζονται μὲ κάθε τρόπο, ἀκόμα καὶ μὲ ψευδὴ καὶ κατασκευασμένα στοιχεῖα νὰ ἐνοχοποιήσουν τὴν Ὀρθόδοξη Θ. Λατρεία ὡς αἰτία τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας.

Εὔστοχα σημείωσε ὁ Μητροπολίτης Χὸνγκ Κὸνγκ Νεκτάριος: «Φανταστεῖτε αὐτὸ ποὺ ἔκαναν τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ ἐφημερίδες1 μὲ τὴ δημοσίευση ψευδῶν βίντεο καὶ φωτογραφιῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων, νὰ τὸ εἶχαν κάνει γιὰ κάποια Ἑβραϊκὴ ἢ Μουσουλμανικὴ ἑορτή… Θὰ εἶχαν ξεσηκωθεῖ τὰ Ἑβραϊκὰ λόμπυ μέχρι τὸν Ἄλφα τοῦ Κενταύρου, οἱ δὲ Μουσουλμᾶνοι θὰ εἶχαν ξεκινήσει ἐκτεταμένο πρόγραμμα περιτομῶν σὲ ὅλη τὴν χώρα… Δὲν περιγράφω ἄλλο...»2.

Δυστυχῶς, ἀπέναντι σὲ αὐτὴν τὴν εὐθεία ἀντιεκκλησιαστικὴ πολεμικὴ οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων ἔχουν καταπιεῖ τὴ γλῶσσα τους ἢ φοβισμένοι μὴπως τὰ χαλάσουν μὲ τοὺς κρατοῦντες καὶ παρακρατοῦντες ψελλίζουν ἰσχνὸ τάχα ἀντίλογο, ἀντὶ νὰ ὀρθώσουν μὲ δυνατὴ φωνὴ προφητικὸ λόγο ἀλήθειας. Δυστυχῶς, προσπαθοῦν νὰ κατευνάσουν τὸ διάβολο καὶ τὰ ὄργανά του καὶ νὰ τοὺς καλοπιάσουν. Εἶναι γνωστὸ ὅμως, ὅτι ὅσο προσπαθεῖς νὰ κατευνάσεις τοὺς δαίμονες τόσο αὐτοὶ ἀποθρασύνονται. Ἀντίθετα, οἱ ἴδιοι ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες πνέουν μένεα καὶ καταφέρονται μετὰ μανίας ἐναντίον τῶν πιστῶν ποὺ ζητοῦν τὰ στοιχειωδῶς αὐτονόητα: νὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὴ Θ. Λειτουργία, νὰ συμμετέχουν σὰν γνήσια παιδιὰ στὸ Δεῖπνο ποὺ ἁπλόχερα προσφέρει ὁ Πατέρας τους. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθῶ στὰ ἀθεολόγητα ποὺ ἀκούσαμε τὸ δίμηνο Μαρτίου-Μαΐου 2020 προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν οἱ ἁρμόδιοι τὴν ἀπαράδεκτη στάση τους. εὐτυχῶς, πλέον σταμάτησαν νὰ «θολολογοῦν» (κατὰ τὸν ἀείμνηστο κατηχητὴ μου Γ. Οἰκονόμου) διότι ἀντιλήφθηκαν ὅτι θὰ ἀπωλέσουν καὶ τὴν ἐναπομείνασα σοβαρότητά τους…

Χωρίς, λοιπόν, σοβαρὸ ἀντίλογο ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες οἱ διαπλεκόμενοι ἀντίχριστοι (πολιτικοί, δημοσιογράφοι, εἰδικοί) καταφέρονται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας κυματίζοντας εὐκαίρως- ἀκαίρως ὡς λάβαρο τὸν αὐθαίρετο, ἀναπόδεικτο, συκοφαντικὸ καὶ ἀσεβῆ ἰσχυρισμὸ τοῦ ὑπουργοῦ κ. δ. Γεωργιάδη ὅτι γιὰ τὴ διασπορὰ τοῦ κορωνοϊο στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὴ Β. Ἑλλάδα φταῖνε οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις στὴν ἑορτὴ τοῦ γ. Δημητρίου… Ὁ κ. Ὑπουργὸς γνωρίζει πολὺ καλὰ ἀπὸ προπαγάνδα καὶ προσπαθεῖ νά ἀποσείσει τὶς εὐθῦνες ποὺ ὡς κυβέρνηση τοῦ ἀναλογοῦν καὶ νά τὶς μεταθέτει σὲ ἄλλους! Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι πρὶν ἀναλάβει ὑπουργικὸ θῶκο ζοῦσε ἀπὸ τὸ marketing, ἦταν ἕνας ἐπιτυχημένος τηλε-έμπορος…

Καθηκόντως ὀφείλουμε νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη στὴν Πάτρα στὶς 27.11.20 διαφοροποιήθηκε ἐντελῶς ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ δηλώνοντας: «Δὲν εἶναι ὀρθὴ ἡ ἑρμηνεία, πὼς ὅ,τι ἔγινε στὴν Θεσσαλονίκη, ἔγινε στὶς 26 Ὀκτωβρίου [ἑορτὴ γ. Δημητρίου]. Οἱ λόγοι εἶναι πάρα πολλοὶ καὶ θέλουν πολλὴ σοβαρὴ ἀνάλυση. Ἂς μὴν κάνουμε ἐπιδερμικὲς ἀναλύσεις καὶ δίνουμε λαθεμένες ἀπαντήσεις»3.

Εἶναι ὅμως ἰδιαίτερα θλιβερὸ ὅτι ὁ συκοφαντικὸς ἰσχυρισμὸς τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργιάδη δὲν ἔτυχε τῆς παραμικρῆς ἀπαντήσεως οὔτε ἀπὸ τὴν ἄμεσα θιγόμενη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης4, οὔτε ἀπὸ λαλίστατους –ἀσφαλῶς, μόνο ἐναντίον τῶν πιστῶν!– Μητροπολῖτες καί μεγαλοαρχιμανδρίτες, οὔτε σὲ κεντρικὸ ἐπίπεδο ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδο.

Ἔτσι, ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον ἔχει τὸ μοναδικό, πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ δικηγόρου κ. Γιάννη Χατζηαντωνίου μὲ τίτλο «Ἁγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης καὶ κορωνοϊός»5 ὅπου ἀποδεικνύεται μὲ συγκεκριμένα στοιχεῖα ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις τοῦ ΕΟΔΥ ὅτι δὲν ὑπῆρξε ἡ παραμικρὴ ἐπιβάρυνση τῆς πανδημίας λόγῳ τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Δημητρίου6.

Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ μὲ τὸ παρὸν νὰ προσεγγίσω τὸ ζήτημα τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἁγ. Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ μία ἄλλη πλευρὰ διὰ τῆς ὁποίας θὰ καταδειχθεί καὶ πάλι ὅτι ἡ Θ. Λατρεία δὲν ἦταν οὔτε εἶναι ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ. Ἀσφαλῶς καὶ δὲν κομίζω γλαῦκα ἒς Ἀθήνας, διότι αὐτὴ ἦταν ἡ ἐμπειρία, ἡ βεβαιότητα τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας μέσα στοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ ἐδῶ ποὺ ἔχουμε ὁδηγηθεῖ πρέπει νὰ ἀποδεικνύουμε καὶ τὰ αὐτονόητα… Ποτὲ μέσα στοὺς αἰῶνες δὲν ἔκλεισαν οἱ Ἐκκλησίες γιὰ νὰ προστατευτεῖ ἡ δημόσια ὑγεία, παρὰ τὶς φρικτὲς ἐπιδημίες ποὺ εἶχαν ἐνσκήψει. ἀντίθετα, μάλιστα, στὶς Ἐκκλησίες προσέφευγαν οἱ πιστοί! Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ σήμερα σὲ πολλὲς ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες πού δέν ἀπαγόρευσαν τὴ Θ. Λατρεία…

Ἂς μοῦ επιτραπεῖ νὰ παραπέμψω στὸ ἀπὸ 28.8.20 κείμενό μου μὲ τίτλο «Ἐπιτέλους, τέλος στὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ fake news: Δὲν μολυνόμαστε στὴν Ἐκκλησία! Ἡ μάσκα εἶναι περιττὴ στὸν . Ναὸ7, στό ὁποῖο εἶχα σημειώσει μεταξύ ἂλλων: «Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἠθελημένη ἢ ἀθέλητη παρεξήγηση: Ἀσφαλῶς καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ πιστοί μας καὶ κολλᾶμε κορωνοϊὸ καὶ ἀρρωσταίνουμε καὶ πιθανὸν νὰ πεθάνουμε ἀπὸ τὴ λοίμωξη αὐτή! Ποτὲ καὶ κανένας Ὀρθόδοξος δὲν ἰσχυρίστηκε ὅτι εἴμαστε ἀπρόσβλητοι! Τὸ ζήτημα εἶναι ἂν ὁ ἰὸς μεταδίδεται κατὰ τὴ σύναξη καὶ κατὰ τὴν Θ. Μετάληψη στὴν Θ. Λειτουργία. Καὶ στὸ ζήτημα αὐτὸ ἡ ἀπάντηση εἶναι κατηγορηματικὰ ἀρνητική, σύμφωνα μὲ τὰ μέχρι σήμερα πραγματικά δεδομένα!».

Κατὰ τὴν πανήγυρι, λοιπόν, τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη τηρήθηκαν ἐντὸς τοῦ κυρίως Ναοῦ τὰ αὐστηρὰ μέτρα ποὺ ἐπιτάσσει ἡ ἰσχύουσα ΚΥΑ (ἕνα ἄτομο ἀνὰ 15μ2, ἀποστάσεις 2μ μεταξὺ τῶν πιστῶν, ὅλοι οἱ πιστοὶ μὲ μάσκες). Ὅμως γιὰ τοὺς λειτουργοὺς στὸ . Βῆμα δὲν προβλέπεται ἀπὸ τὴν ἰσχύουσα ΚΥΑ κάποιο ἀπὸ τὰ παραπάνω μέτρα προστασίας. Ἔτσι, στὸ Ἱ. Βῆμα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς Θ. Λειτουργίας ἦταν παρόντες 6 ἀρχιερεῖς8, περίπου 25 ἱερεῖς καὶ διάκονοι (λειτουργοῦντες καὶ συμπροσευχόμενοι), περίπου 30 ἱερόπαιδες καὶ τινὲς ἄλλοι, ἤτοι σύνολο περίπου 70 προσώπων στὸ Ἱερὸ Βῆμα9!

Θὰ ἐπικεντρώσουμε τὴν προσοχή μας ἰδιαίτερα σὲ κάποιες “λεπτομέρειες” ποὺ ἀφοροῦν στοὺς 30-35 κληρικοὺς (ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, διακόνους):

 1. Οἱ 30-35 κληρικοὶ στέκονταν συνεχῶς στὸν ἴδιο χῶρο τουλάχιστον ἐπὶ 170 λεπτὰ (155 λεπτὰ μέρος Ὂρθρου καί Θ. Λ. καὶ 15 λεπτὰ ἡ ἀπέκδυση τῶν ἀμφίων, συζητήσεις, ἀποχαιρετισμοὶ κλπ.)!

2. Οἱ 30-35 κληρικοὶ στέκονταν γύρω ἀπὸ τὴν Αγ. Τράπεζα σὲ καθαρὴ ἐπιφάνεια μικρότερη τῶν 50μ2! Ὁ ἀπόλυτος συνωστισμός!

3. Οἱ παρόντες ἀρχιερεῖς ἦταν ἡλικίας μεταξύ 45 καί 87 ἐτῶν, ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν μὲ σοβαρότατα ὑποκείμενα νοσήματα!

4. Οἱ 30-35 κληρικοὶ δὲν τήρησαν ὄχι μόνο τὴν ἀπόσταση τῶν 2 μέτρων μεταξὺ τους, ἀλλὰ στέκονταν ὁ ἕνας κολλητά στὸν ἄλλο!

5. Κανένας ἀπὸ τοὺς 30-35 κληρικοὺς δὲν φοροῦσε μάσκα!

6. Ὅλοι ἔψαλλαν καὶ μάλιστα σὲ κάποιες στιγμὲς στεντορείᾳ τῇ φωνῇ!

7. Χαιρετήθηκαν φυσιολογικὰ (ὄχι μὲ τὶς γελοιότητες τῶν ἀγκώνων), χειρο-φίλησαν καὶ ἀλληλοασπάστηκαν (λειτουργικός ἀσπασμός, καθώς καὶ στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τῆς Θ. Λ.)!

8. Κουβέντιασαν στὸ τέλος τῆς Θ.Λ. κατὰ τὴν ἀπέκδυση τῶν ἀμφίων. Ὅποιοι ἔχουν βρεθεῖ στὸ τέλος πανηγυρικῆς Θ. Λ. σέ Ἱερὸ καταλαβαίνουν τί ἐννοῶ…

9. Κοινώνησαν ὅλοι οἱ κληρικοὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἅγ. Ποτήριο καὶ χρησιμοποίησαν τὸ ἴδιο μάκτρο (κόκκινο πανί γιὰ νὰ σκουπίσουν τὸ στόμα μετὰ τὴ Θ. Κοινωνία)! Ναί! Ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἅγ. Ποτήριο κοινώνησαν καὶ μὲ τὸ ἴδιο μάκτρο σκουπίστηκαν καὶ οἱ 35 κληρικοί!

10. Κοινώνησαν τὸ λαὸ μὲ τέσσερα Ἃγ. Ποτήρια καὶ μετὰ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ διάκονοι κατέλυσαν τὴν ἐναπομείνασα Θ. Κοινωνία, ὅπως κάνουμε ὅλοι οἱ κληρικοὶ τούς τελευταίους 20 αἰῶνες σὲ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία, χωρίς νά ἀρρωσταίνουμε!

11. Τὸ καὶ πλέον “φοβερὸ”: Ἕνας ἐκ τῶν ἀρχιερέων (ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ) χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζει ἦταν ἤδη -ἀσυμπωματικός- φορέας τοῦ κορωνοϊοῦ! Μετὰ ἀπὸ τέσσερις ἡμέρες νοσηλεύτηκε!

Ἐρώτηση κρίσεως:

Ὑπὸ τὶς ἀνωτέρω συνθῆκες τί θὰ περιμέναμε νὰ συμβεῖ μὲ βάση τὶς ἐκτιμήσεις τῶν εἰδικῶν καί, κυρίως, τῶν πιὸ “εἰδικῶν”; Τί λένε τὰ «μαθηματικὰ μοντέλα» γιὰ τὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ, ἀγαπητοὶ μου;

Ἀσφαλῶς, ὅτι ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΙΚΟ! Θὰ κλάψουμε 6 δεσποτάδες, 25 τουλάχιστον παπᾶδες τῆς Θεσσαλονίκης καὶ καμιά 30 ἱερόπαιδες στὴ συμπρωτεύουσα! Θὰ ξεκληριστεῖ ὁ κλῆρος τῆς Μητροπόλεως Θεσ/νίκης… Ὅμως, ἀγαπητοὶ μου, δὲν συνέβη τίποτα ἀπὸ αὐτά, σύμφωνα μέ τὰ στοιχεῖα ποὺ μπόρεσα νὰ συγκεντρώσω (ἂν κάνω λάθος, παρακαλῶ, διορθῶστε με)!

Στὸ ἑπόμενο κρίσιμο 14ήμερο (26.10.20 ἕως 8.11.20), ὁπότε κατὰ τοὺς εἰδικοὺς ἐκδηλώνονται τὰ συμπτώματα καὶ νοσεῖ ὅποιος κόλλησε τὸν ἰό, δὲν συνέβη ἀπολύτως τίποτα! Μόνο ὁ ἤδη ἀσυμπτωματικός στὶς 26.10.20 Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ μετὰ ἀπὸ 4 ἡμέρες, στὶς 30.10.20, παρουσίασε συμπτώματα καὶ διαγνώστηκε ὅτι πράγματι εἶχε κορωνοϊό10. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ στὴν πανήγυρη τοῦ Ἁγ. Δημητρίου (26.10.) ἦταν φορέας τοῦ κορωνοϊοῦῦ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζει! Ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ διαγνώστηκε μὲ κορωνοϊό μετὰ τὴν παρέλευση τοῦ κρίσιμου 14ημέρου στὶς 13.11.20, νοσηλεύτηκε μέχρι τὴν Κυριακὴ 15.11.20 ὁπότε καὶ κατέληξε11. Δὲν πιθανολογεῖται ἀπὸ πουθενὰ ὅτι κόλλησε τὸν ἰὸ στὴ Θ. Λ. στὸν Άγ. Δημήτριο. Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρει τὸ ρεπορτὰζ τοῦ ΣΚΑΪ, ὅλοι οἱ ἀρχιερεῖς (καὶ ὁ +Λαγκαδᾶ) ἔκαναν τὴν 01.11.20 τὸ σχετικὸ τὲστ καὶ βγῆκε ΑΡΝΗΤΙΚΟ12!

Ρωτᾶμε, λοιπόν, τοὺς εἰδικοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς “εἰδικοὺς”: Τί συνέβη, ἀγαπητοὶ μου, καὶ δὲν ἔπεσε θανατικὸ σὲ ὅλους τοὺς κληρικοὺς ποὺ συμμετεῖχαν στὴ Θ. Λειτουργία χωρὶς νὰ τηροῦν κανένα ἀπὸ τὰ προφυλακτικὰ μέτρα μὲ τὰ ὁποία ἔχετε ζαλίσει τὴν κοινωνία καὶ ἔχετε ἀποϊεροποιήσει τοὺς Ναοὺς μας;

Ποιὰ ἀπάντηση μπορεῖτε νὰ μᾶς δώσετε;

Μήπως πρέπει νὰ ἐπανεξετάσετε τὰ «προφυλακτικὰ μέτρα»; Μήπως πρέπει νὰ ἐπανεξετάσετε τὴ στάση σας ἀπέναντι στὴ Θ. Λατρεία; Μήπως πρέπει νὰ σταθεῖτε μὲ σοβαρότητα ἀπέναντι στὴν μέσα στοὺς αἰῶνες διαμορφωμένη ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία; Μήπως πρέπει νὰ ἐλευθερωθεῖτε ἀπὸ τὶς ἐμμονικές ἀντιεκκλησιαστικὲς σας φαντασιώσεις; Μήπως πρέπει ὄχι μόνο νὰ ἐπικαλεῖσθε ἀλλὰ καὶ νὰ ἀξιοποιήσετε τὸν ὀρθὸ λόγο ποὺ βασίζεται στὴν πραγματικότητα καὶ ὄχι σέ πιθανολογίες ἢ στίς ἐμμονὲς σας;

Ρωτάω, γνωρίζοντας ὅτι δὲν θὰ πάρω ἀπάντηση, διότι «εἶναι πολλά τὰ λεφτὰ, Ἄρη»…

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ… ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (26.10.20)
(Ὅλοι οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ ἱερόπαιδες καὶ ἄλλοι ποὺ δὲν εἰκονίζονται στὶς πιὸ κάτω φωτογραφίες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας «συνωστίζονταν ἐπὶ δίωρο χωρὶς ἀποστάσεις καὶ μάσκες» στὸ Ἱ. Βῆμα…)

(Οἱ ἀνωτέρω φωτογραφίες εἶναι ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες τῶν Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης καὶ Λαγκαδᾶ)

 • 1 Πρόκειται γιά τούς τηλεοπτικούς σταθμούς SKAI, ALPHA καί STAR, καί τήν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν (ἀνακοινώσεις: Ἱ. Συνόδου βλ. https://www.romfea.gr καί Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλίας βλ. http://aktines.blogspot.com)
 • 2 http://anastasiosk.blogspot.com
 • 3 https://www.orthodoxianewsagency.gr
 • 4 Συμμεριζόμαστε καὶ κατανοοῦμε τὴ δυσκολία στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ Ἱ. Μητρόπολη λόγῳ τῆς καταστάσεως τοῦ 87ετοῦς Ποιμενάρχη της. Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ μὴν ἐκφράσουμε τὴν ἀπορία μας πῶς αὐτὴ ἡ δυσκολία πολὺ εὔκολα ὑπερνικᾶται καὶ ἡ Ἱ. Μητρόπολη ἐνεργοποιεῖ ἔντονα καὶ ἀποφασιστικὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη κατὰ κληρικῶν ἐγνωσμένου ἤθους καὶ προσφορᾶς (π. Θεοδ. Ζήσης, π. Ν. Μανώλης) καὶ ὄχι στὴν παροῦσα περίπτωση! Ἐκτὸς καὶ ἂν οἱ ἁρμόδιοι ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες τῆς συμπρωτεύουσας ἀξιολογοῦν ὡς ἥσσονος σημασίας τὴν πανελλήνια δυσφήμηση τῆς Θ. Λατρείας, τὴν τρομοκράτηση τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἀπαγόρευση συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὴ Θ. Λειτουργία…
 • 5 https://www.romfea.gr
 • 6 Ὑπενθυμίζουμε ὅτι δὲν ἔγινε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία καὶ τηρήθηκαν ὅλα τὰ προβλεπόμενα μέτρα (ἐλάχιστος ἀριθμὸς πιστῶν, ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν πιστῶν, καὶ μάσκες ἐντὸς τοῦ Ναοῦ), ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ σχετικὸ φωτογραφικὸ ὑλικό!
 • 7 Ἐπιτέλους, τέλος στὰ κρατικὰ καὶ παρακρατικὰ fake news. ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ! | ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ (wordpress.com) καί http://anastasiosk.blogspot.com
 • 8 Λειτούργησαν οἱ μητροπολῖτες: Λαγκαδᾶ Ἰωάννης, Ἱερισσοῦ Θεόκλητος, Γρεβενῶν Δαυίδ, Τρίκκης Χρυσόστομος καὶ Φιλίππων Στέφανος καὶ συμπροσευχόμενος ὁ Θεσσαλονίκης Ἂνθιμος.
 • 9 Γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀριθμῶν παραπέμπω στὴν τηλεοπτικὴ μετάδοση τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπὸ τὴν ΕΡΤ, στὸ www.ertflix.gr/ekklisiastika
 • 10 https://www.skai.gr/
 • 11 https://www.skai.gr, https://www.naftemporiki.gr
 • 12 https://www.skai.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.