εικόνα άρθρου: «Αγάπη γαρ εστίν ο Θεός» (Β΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἀπεναντίας, ἡ ἀγάπη πού ἔχει αἰτία καί θεμέλιο τόν Χριστό, εἶναι σταθερή καί ἀκατάλυτη» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Β΄ Μέρος

Ὁ Θεός δέν εἶναι προσωπολήπτης. Ἐκεῖνος μεριμνᾶ γιά τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καί γιά τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ καί ἰδιαίτερως μέ ἀγάπη γιά τόν κάθε ἕναν ἄνθρωπο.

Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ζητοῦμε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ μόνο στά δύσκολα ζητήματα, ἐνῶ στό μεγαλύτερο διάστημα τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας, συνήθως λανθασμένα μᾶς ὁδηγεῖ ἡ δική μας γνώμη, διότι θέλουμε νά γίνεται πάντοτε τό δικό μας θέλημα.

Πραγματικά μέ πολύ εὐκολία ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό νά διορθώσει ὅλα τά δικά μας λάθη. Ἐπειδή ὅμως ὁ Κύριος δέν εἶναιτό κέντρο τῆς ζωῆς μας, δυστυχῶς δέν ἀρχίζουμε καί τό κάθε ἕνα μικρό ἤ μεγάλο ἔργο μας, μέσα ἀπό Ἐκείνου τήν πλούσια Χάρη, καί πάντοτε μέ τήν Θεία εὐλογία.

Ἐπίσης εἶναι γιά μᾶς εὐκολότερο νά ζητήσουμε τήν «εὔνοια» τοῦ Θεοῦ, παρά νά δεχθοῦμε τήν ἀγάπη Του μέσα ἀπό τήν ταπείνωση, ὥστε νά ἐφαρμόζουμε σέ ὅλη μας τήν ζωή τό ἅγιο θέλημά Του.

Ὅμως ποτέ ἄς μή ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἡ μεγαλύτερη παρηγορία γιά τήν ψυχή μας. Ὅ,τι μᾶς δίνει ἤ ἐπιτρέπει ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, νά συμβεῖ μέσα στή δική μας τήν ζωή, ἄς τό δεχθοῦμε μόνον μέ ὑπομονή καί μέ τήν ταπείνωση.

Τότε ἄς γίνουμε ἀληθινά ἄξιοι αὐτῆς τῆς Θεϊκῆς Ἀγάπης καί τῆς Δικαιοσύνης, μέ τήν ἐμπιστοσύνη στήν σοφία καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ παρουσία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἶναι τό κλειδί, τό ὁποῖο ἀνοίγει τήν ψυχή μας, ὥστε πάντα νά μοιραζόμαστε μαζί μέ πολλούς πιστούς ἀδελφούς μας:

– Αὐτό πού μᾶς δόθηκε μέ ἀγάπη, μέσα ἀπό τήν Θεία Χάρη καί τό μέγα ἔλεος τοῦ Πανάγιου Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, στήν ὁμιλία του αὐτή γιά τήν πνευματική καί ἀληθινή ἀγάπη γιά τήν ὁποία κάνει λόγο τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο, γράφει τά ἑξῆς:

Ὁ Κύριος εἶπε: “Ὅπου εἶναι συναγμένοι δύο ἤ τρεῖς στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι κι’ ἐγώ ἀνάμεσά τους”. (3)

«Οὗ γάρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 18, 20).

– “Ὥστε, λοιπόν, δέν βρίσκονται δύο τρεῖς ἑνωμένοι στό ὄνομά Του;

Βρίσκονται, ἀλλά σπάνια.

Ἄλλωστε δέν μιλάει γιά μιάν ἁπλή τοπική σύναξη καί ἕνωση ἀνθρώπων.

Δέν ζητάει μόνο αὐτό.

Θέλει, μαζί μέ τήν ἕνωση, νά ὑπάρχουν στούς συναγμένους καί οἱ ἄλλες ἀρετές.

Μ’ αὐτά τά λόγια, δηλαδή, θέλει νά πεῖ:

«Ἄν κάποιος θά ἔχει Ἐμένα σάν βάση καί προϋπόθεση τῆς ἀγάπης του πρός τόν πλησίον, καί μαζί μέ αὐτήν τήν ἀγάπη ἔχει καί τίς ἄλλες ἀρετές, τότε θά εἶμαι μαζί του».

Τώρα, ὅμως οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν ἄλλα κίνητρα.

Δέν β α σ ί ζ ο υ ν εἰς τόν Χριστό τήν ἀγάπη τους.

Ὁ ἕνας ἀγαπάει κάποιον, γιατί κι’ ἐκεῖνος τοῦ δείχνει ἀγάπη.

Ὁ ἄλλος ἀγαπάει ἐκεῖνον πού τόν τίμησε.

Καί ὁ ἄλλος ἀγαπάει ἐκεῖνον πού τοῦ φάνηκε χρήσιμος σέ μιάν ὑπόθεσή του.

Εἶναι δύσκολο νά βρεῖς κάποιον πού ν’ ἀγαπάει τόν πλησίον μόνο γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, γιατί σύνδεσμος τῶν ἀνθρώπων εἶναι συνήθως τά ὑλικά συμφέροντα.

Μιά ἀγάπη, ὅμως, μέ τέτοια ἐλατήρια, εἶναι χλιαρή καί πρόσκαιρη.

Μέ τό παραμικρό πρόβλημα ὑβριστικό λόγο, χρηματική ζημιά, ζήλεια, φιλοδοξία ἤ κάτι ἄλλο παρόμοιο ἡ ἀγάπη αὐτή, πού δέν ἔχει θεμέλιο πνευματικό, διαλύεται.

Ἀπεναντίας, ἡ ἀγάπη πού ἔχει αἰτία καί θεμέλιο τόν Χριστό, εἶναι σταθερή καί ἀκατάλυτη.

Τίποτα δέν μπορεῖ νά τήν διαλύσει, οὔτε συκοφαντίες, οὔτε κίνδυνοι, οὔτε καί ἀπειλή θανάτου ἀκόμα”.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, μέσα ἀπό τήν οὐρανοδρόμο Κλίμακα, ἀναφέρει γιά τόν σύνδεσμο τῆς ἐναρέτου τριάδος τῶν ἀρετῶν τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος, καί τῆς ἀγάπης,τά ἑξῆς:

2. Αὐτός πού θέλει νά ὁμιλῆ γιά τήν ἀγάπη εἶναι σάν νά ἐπιχειρῆ νά ὁμιλῆ γιά τόν ἴδιο τόν Θεόν. (4)

Ἡ ἀνάπτυξις ὅμως ὁμιλίας περί Θεοῦ εἶναι πράγμα ἐπισφαλές καί ἐπικίνδυνο σέ ὅσους δέν προσέχουν.

Γιά τήν ἀγάπη γνωρίζουν νά ὁμιλοῦν οἱ Ἄγγελοι, ἀλλά καί αὐτοί ἀνάλογα μέ τόν βαθμό τῆς θείας ἐλλάμψεώς τους.

Ἀγάπη εἶναι ὁ Θεός, καί ὅποιος προσπαθεῖ νά δώσῃ ὁρισμό τοῦ Θεοῦ ὁμοιάζει μέ τυφλό πού μετρᾶ στήν ἄβυσσο τούς κόκκους τῆς ἄμμου”.

Ἀδέλφια μου, αὐτό τό κεφάλαιο τῆς ἀγάπης εἶναι ἄπειρο καί ἀξόδευτο γιά ἐμᾶς οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουμε ἀκόμη τήν πείρα τῆς ἐξόδου ἀπό τό ὁλόδικό μας,τό «ἐγώ».

Ἄς ἔχουμε πάντοτε τόν φόβο τοῦ Θεοῦ μέσα στό βάθος τῆς καρδιᾶς μας, μέ τήν συνεχή μνήμη τῆς εὐχῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μόνο μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ θά φτάσουμε στήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον μας: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».

Ἀφοῦ πρῶτα μέ τήν ἀληθινή πίστη θά ἐννοήσουμε τό ὕψος, τό βάθος καί τό πλάτος τῆς ἀληθινῆς μετανοίας, ὥστε νά φτάσουμε τήν ἀρετή τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης τῶν Ἁγίων Πατέρων, γιά τήν ὁποία ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Σιναΐτης γράφει:

«Ἀγάπη, προφητείας χορηγός·

ἀγάπη, θαυμάτων παρεκτική·

ἀγάπη, ἐλλάμψεως ἄβυσσος…

Ἀγάπη τελευταία βαθμίς

εἰς τάς θείας ἀναβάσεις τῶν ἀρετῶν.

περί ἀγάπης λόγος, ἀγγέλοις γνώριμος· κἀκείνοις κατά τήν ἐνέργειαν τῆς ἐλλάμψεως· Ἀγάπη γάρ ἐστίν ὁ Θεός, ᾧ πρέπει δόξα, ὕμνος, τιμή καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 3. «Ἡ χριστιανική ἀγάπη». Ἀπό τό βιβλίο «Θέματα ζωῆς». Τόμος 1ος. Ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου. https://agiosminas.gr
  • 4. Περί ἀγάπης, ἐλπίδος καί πίστεως. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου.(Διά τόν σύνδεσμον τῆς ἐναρέτου τριάδος τῶν ἀρετῶν. – Λόγος Λ΄. Οὐρανοδρόμος Κλῖμαξ). http://users.uoa.gr htm https://www.sinaimonastery.com/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– «Αγάπη γαρ εστίν ο Θεός» (Α΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

23 Φεβ

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες…

Πανηγυρίζει η ασέλγεια γιορτάζει η ακολασία ευφραίνεται η μέ­θη αγάλλεται η τρυφή και η ασωτεία χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια.. Τον μισούν αυτόν τον Άγιο οι δαιμονισμένοι οικουμενιστές, που...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.