Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Αιρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 1ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 04 Μαρτίου 2020

Ἀλγεινή ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ἡ εἴδηση γιά τήν ἐπερχόμενη ἐπίσκεψη τοῦ ἀντιχρίστου καί αἱρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄ στήν Ἑλλάδα. Τήν πρόσκληση ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Στίς 23-10-2019 ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νίκος Δένδιας ἐπεσκέφθη τόν Πάπα στό Βατικανό1. Τήν ἀποκάλυψη γιά τήν ἔλευση τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα ἔκανε ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς Γιῶργος Καλαντζῆς2, κατὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ Ἐπιμελητηρίου Καβάλας, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Καβάλας καί Φιλίππων Στεφάνου. Βεβαίως ὑπάρχει καί ἡ σχετική μυστική συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καί τῶν Μητροπολιτῶν, τίς πόλεις τῶν ὁποίων θά ἐπισκεφθεῖ. Ὁ Πάπας, ὁ ὁποῖος θα συνοδεύεται ἀπό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, θά ἐπισκεφτεῖ τήν Θεσσαλονίκη, τήν Βέροια, τήν Καβάλα, τούς Φιλίππους, τήν Ἀθήνα καί τήν Κόρινθο. Τό πρόσχημα τῆς ἐπισκέψεως εἶναι ὅτι ὁ Πάπας ἐπιθυμεῖ νά περπατήσει στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Οἱ ἡμέτεροι ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα θά τονίσει τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἔναντι τοῦ ἐθνικοῦ μας προβλήματος μέ τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων καί τήν «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» καί ὅτι θα αὐξήσει τόν θρησκευτικό τουρισμό στή Χώρα μας, ὁ ὁποῖος ἔχει μειωθεῖ, λόγῳ τῆς ἀπαγόρευσης πραγματοποιήσεως προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν ἀπό τήν Ρωσία στήν Ἑλλάδα, ἐξαιτίας τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς νέας σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος.

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἐξῆς :

α) Εἶναι ἡ τρίτη φορά, πού ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας ἔρχεται στήν Ἑλλάδα. Ἡ πρώτη φορά ἦταν τόν Μάιο τοῦ 2001, ὅταν ὁ Πάπας Ἰωάννης – Παῦλος Β΄ ἐπεσκέφθη τήν Ἀθήνα ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί ἡ δεύτερη ἦταν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, ὅταν ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, μαζί μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, ἐπεσκέφθη τήν Λέσβο.

β) Ἔχουμε πάλι τό ἴδιο σκηνικό, ὅπως καί στίς προηγούμενες δύο ἐλεύσεις τοῦ Πάπα. Τό 2001 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος. Τό 2016 καί τό 2019 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

γ) Ὀ Πάπας δέν ἔρχεται στήν Ἑλλάδα, γιά νά προσκυνήσει, ἀλλά γιά νά τόν προσκυνήσουμε ὡς παγκόσμιο πολιτικοθρησκευτικό ἡγέτη καί νά μαγαρίσει τή Χώρα μας.

δ) Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, τά βήματα τοῦ ὁποίου προφασίζεται ὅτι θέλει νά ἀκολουθήσει ὀ Πάπας, εἶναι λάβρος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν. Ἄς θυμηθοῦμε μόνο τό Παύλειο˙ «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει, ὤν αὐτοκατάκριτος» (Τίτ. 3, 10-11).

ε) Ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα δέν πρόκειται νά μᾶς ὠφελήσει ἐθνικά στό ζήτημα τῆς Μακεδονίας, διότι, ὡς γνωστόν, τό Βατικανό στηρίζει τά Σκόπια.

στ) Ὁ θρησκευτικός τουρισμός εἶναι ἔννοια ἄγνωστη στήν Ὀρθοδοξία. Τά Ὀρθόδοξα μνημεῖα καί προσκυνήματα προσελκύουν μόνα τους με την Χάρι και το μεγαλεῖο τους.

ζ) Ὁ Παπισμός ὡς διαχρονικός ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιχειρεῖ μέ ἤπια μέσα, ὡς Δούρειος Ἴππος, νά ὑποτάξει ἐκ τῶν ἔσω τήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο Ἑλλάδα.

η) Τόν 15ο αἰ. οἱ πρόγονοί μας, γιά νά ἀποφύγουν τόν ἐξ Ἀνατολῶν κίνδυνο τῶν Τούρκων, ζήτησαν βοήθεια ἀπό τήν Δύση, τόν Πάπα. Ἐναντι τοῦ ἐξανατολισμοῦ προτίμησαν τόν ἐκδυτικισμό, τόν ἐκλατινισμό. Ἡ παπική βοήθεια, ὅμως, ποτέ δέν ἦλθε, μέ ἀποτέλεσμα τήν Ἄλωση τῆς Πόλεως. Καί τόν ἐξανατολισμό δέν ἀπέφυγαν, ἀλλά καί στόν ἐκδυτικισμό ὑπέκυψαν. Καί πάλι σήμερα, μέ πρόφαση τό μεταναστευτικό ζήτημα καί τόν κίνδυνο τῶν Τούρκων, ζητᾶμε βοήθεια ἀπό τόν Πάπα. Δέν θά μᾶς βγεῖ σέ καλό. Δέν πρέπει νά στηριχθοῦμε στή βοήθεια τῆς Δύσης, παρά μόνον στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, τήν Κυρία Θεοτόκο, τούς ἀντιπαπικούς Ἁγίους μας καί τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Δέν πρέπει νά ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος.

θ) Διακηρύττουμε καί διατρανώνουμε στεντορείᾳ τῇ φωνῇ σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς ὅτι Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ PAXVATICANA. Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΘΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΕΙΣΒΟΛΕΑ.

ι) Ἐξ αἰτίας τῶν ἀνωτέρω, ἀποφασίσαμε νά παραθέσουμε μία σειρά ἄρθρων, τά ὁποῖα θά ἀναφέρονται στά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ αἰρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄, γιά νά ἀντιληφθοῦν ἄπαντες ποιός εἶναι ὁ Πάπας καί οἱ ὅμοιοί του, πού τόν προσκαλοῦν, κατά τό «ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεί πελάζει». Ἤδη δημοσιεύσαμε καί φέραμε εἰς πέρας μιά σειρά τριαντατεσσάρων (34) μέχρι τώρα ἄρθρων γιά τόν Οἰκουμενισμό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία θά συνεχιστεῖ˙ δημοσιεύσαμε ἐπίσης τό πρῶτο κείμενο τῆς σειρᾶς ἄρθρων γιά τόν Οἰκουμενισμό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, ἠ ὁποία κι αὐτή θά συνεχιστεῖ. Μέ τίς τρεῖς αὐτές σειρές ἄρθρων ἀποκαλύπτεται ἡ κακίστη Τριάς, Πάπα Φραγκίσκου, Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου.

Ἀρχίζουμε, λοιπόν, τό παρόν ἄρθρο, παραθέτοντας τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου ἀπό τό 1973 μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2013.

1) Οἱ σχέσεις τοῦ τότε «ἐπάρχου» Ἀργεντινῆς Καρδιναλίου Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καί νῦν Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου μέ τήν δικτατορία τῆς Ἀργεντινῆς καί τήν Ἀμερική

Στίς 5-3-2013 στό Μπουένος Ἄϊρες τῆς Ἀργεντινῆς ξεκίνησε μιά πολύ σημαντική δίκη, ἡ ὁποία ἔχει σάν ἀντικείμενο νά διερευνήσει τό σύνολο τῶν ἐγκλημάτων, πού διεπράχθησαν μέ τήν γνωστή ἐπιχείρηση Operation Condor, πού σκοπό εἶχε, μέ τήν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ, τήν ἐγκαθίδρυση λατινοαμερικανικῶν δικτατοριῶν, τήν ἐξόντωση καί τήν δολοφονία χιλιάδων ἀντιφρονούντων. Εἶναι ἐκπληκτικά ἐπίκαιρη ἡ παλαιότερη σκληρή ἀνακοίνωση, πού εἶχαν ἐκδώσει «οἱ μητέρες τῆς πλατείας τοῦ Μάη», συγγενεῖς τῶν χιλιάδων ἐξαφανισθέντων στήν διάρκεια τῆς δικτατορίας τῆς Ἀργεντινῆς, μέ τήν ὁποία κατήγγειλαν ὅτι «Ἡ “Ἐκκλησία” σιώπησε μπροστά στά ἐγκλήματα καί συμμετεῖχε ἐνεργά στά βασανιστήρια τῶν παιδιῶν μας. Αὐτοί πού συνεργάστηκαν, πού μᾶς εἶπαν ψέμματα, πού μᾶς γύρισαν τήν πλάτη, ἦταν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Μπεργκόλιο». Στό βιβλίο «Ἐκκλησία καί Δικτατορία· ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τό φῶς τῶν σχέσεών της μέ τό στρατιωτικό καθεστώς», πού κυκλοφορήθηκε ἀπό τήν ΜΚΟ CELS τοῦ Μπουένος Ἄϊρες, ἀναφέρεται ὅτι ὁ τότε «ἔπαρχος» Ἀργεντινῆς γιά τήν Societas Jesu (Τάγμα Ἰησουϊτῶν) Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καί σήμερα Φραγκῖσκος Α΄ σχετίζονταν ἄμεσα μέ τήν ἀπαγωγή καί τά βασανιστήρια τῶν Ἰησουϊτῶν Ὀρλάντο Γιόριο καί Φρανσίσκο Γιάλικς ἀπό τήν στρατιωτική χούντα τόν Μάϊο τοῦ 1976. Τό ἴδιο θέμα ἀνέφερε καί ἡ γνωστή ἐφημερίδα Los Angeles Times τήν 1/4/2005, ὅπου περιεχόταν καί ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Ἰησουΐτης Ὀρλάντο Γιόριο κατηγόρησε εὐθέως τόν τότε ἔπαρχο τοῦ Τάγματος Χόρχε Μπεργκόλιο ὅτι κυριολεκτικά τόν παρέδωσε στά τάγματα θανάτου τῆς Χούντας, ἀρνούμενος νά προσφέρει κάλυψη στόν ἴδιο καί στόν Ἰησουΐτη Γιάλικς ἐνώπιον τοῦ καθεστῶτος γιά τό κήρυγμά τους στίς φτωχογειτονιές τοῦ Μπουένος Ἄϊρες. Τόν ἴδιο χρόνο ἡ γνωστή δικηγόρος Μύριαμ Μπρέγκμαν κατέθεσε μήνυση ἐναντίον τοῦ Καρδιναλίου Χόρχε Μπεργκόλιο καί νῦν Φραγκίσκου, μέ την κατηγορία τῆς συνωμοσίας μέ τήν ἐγκληματική χούντα τοῦ στρατηγοῦ Βιντέλα, κατηγορία πού ἐπανέλαβαν τό 2010 οἱ ἐπιζῶντες τοῦ βρώμικου πολέμου τῆς στρατιωτικῆς χούντας τῆς Ἀργεντινῆς, ὅπως προβλήθηκε στήν Ἐφημερίδα El Mundo. Κατά τήν πορεία τῆς δίκης, πού ξεκίνησε μετά τήν μήνυση τῆς Μύριαμ Μπρέγκμαν, ὁ Καρδινάλιος Μπεργκόλιο, ἀρνήθηκε νά παραστεῖ σέ ἀνοικτή δίκη καί οἱ ἀπαντήσεις του, ὅταν τελικά κατέθεσε, ἦταν γεμᾶτες ὑπεκφυγές καί ἀοριστίες. Τήν δικτατορία τῆς Ἀργεντινῆς «ἔστησε» ὁ τότε Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Χένρυ Κίσινγκερ μέ τόν ἀναπληρωτή του γιά τήν Λατινική Ἀμερική Οὐϊλιαμ Ρότζερς, ὁ ὁποῖος, ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἀποχαρακτηρισμένα ἀρχεῖα ἐθνικῆς ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ, πού δημοσιεύθηκαν στίς 23/3/2006, εἶχε τότε δηλώσει ὅτι στήν Ἀργεντινή «θά χυθῆ πολύ μά πολύ αἷμα…». Στίς 24-3-1976 ἡ ἀνατροπή ἀπό τήν CIA τῆς δημοκρατικῆς κυβερνήσεως τῆς Ἰζαμπέλ Περόν ἀπό τόν στρατηγό Βιντέλα, πού καταδικάστηκε σέ ἰσόβια κάθειρξη γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος, ἔγινε μέ τήν στήριξη τῶν χρηματιστηριακῶν συμφερόντων τῆς Wall Street καί μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ γνωστοῦ κυρίου Ντέϊβιντ Ροκφέλερ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε ὡς Ὑπουργό Οἰκονομίας τῆς χούντας τόν στενό του φίλο Χοσέ Ἀλφρέντο Μαρτίνες ντέ Χόζ, πού ὁδήγησε τήν Ἀργεντινή στήν ὕφεση, τήν φτώχεια καί τήν δυστυχία, παραδίδοντας τήν Κεντρική Τραπεζιτική καί Νομισματική πολιτική τῆς χώρας στά golden boys τῆς Wall street καί τοῦ ΔΝΤ, κρατώντας το ἐθνικό νόμισμα σκόπιμα ὑπερτιμημένο καί δημιουργώντας ἐξαιρετικά ὑψηλό ἐξωτερικό χρέος, πού ὁδήγησε τήν ἐθνική οἰκονομία τῆς πλουσιωτάτης σέ πρῶτες ὗλες Ἀργεντινῆς σέ ἄτακτη χρεωκοπία. Ὁ David Rockfeller εἶναι ὁ γνωστός ἱδρυτής τοῦ ὁμωνύμου Μουσείου τοῦ Τέλ Ἀβίβ μέ τίς ἀντίχριστες παραγωγές, καί τῆς γνωστῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς, πού ἀποτελεῖ συγκοινωνοῦν δοχεῖον τῆς ἐπίσης γνωστῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ.

Τό 2006 ὁ Ἀργεντινός δημοσιογράφος Ὀράσιο Βερμπίτσκι στό βιβλίο του «Σιωπή» κατήγγειλε τόν Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καί νῦν Φραγκῖσκο Α΄, ὡς ἄμεσο συνεργάτη τῆς χούντας τοῦ Βιντέλα, βασιζόμενος στίς προσωπικές μαρτυρίες πέντε παπικῶν «κληρικῶν», ἀπό τούς ὁποίους ἀφήρεσε ὡς ὁ τότε «ἐπίσκοπος» Μπουένος Ἄϊρες καί «ἔπαρχος» Ἀργεντινῆς τῆς «Ἑταιρείας τοῦ Ἰησοῦ» Μπεργκόλιο, τήν ἄδεια γιά ἄσκηση ἱεραποστολικοῦ ἔργου στίς παραγκουπόλεις τοῦ Μπουένος Ἄϊρες, δίνοντας ἔτσι τήν δυνατότητα στήν χούντα τοῦ Βιντέλα νά τούς συλλάβουν. Εἶναι σημαντική ἡ πληροφορία, πού δίνει ἡ γνωστή δικηγόρος γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα Μύριαμ Μπρέγκμαν καί πού στηρίζεται στις καταθέσεις τῶν Ἰησουϊτῶν Γιόριο καί Γιάλικς, ὅτι, μετά τά βασανιστήρια στίς φυλακές τῆς χούντας, τούς ἔρριξαν ἀπό ἑλικόπτερο, γιά νά τους δολοφονήσουν, ἀλλά αὐτοί ἐπέζησαν, γιά νά διηγοῦνται τά κατορθώματα καί τήν «ἀγάπη» τοῦ ἐμφανιζομένου ὡς ἀνθρωπιστοῦ Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καί νῦν Φραγκίσκου Α΄.

Ἡ γνωστή ἐφημερίδα τοῦ Μπουένος Ἄϊρες Pagina 12 κυκλοφόρησε στό ἄκουσμα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο ὡς Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄ μέ τόν τίτλο “i Dios mio” (Θεέ μου) καί κατέγραψε τήν μαρτυρία τῆς ἀδελφῆς τοῦ Ὀρλάντο Γιόριο, Κρασιέλας Γιόριο, ἡ ὁποία καθιστᾶ, τόν τότε «Ἐπίσκοπο τοῦ Μπουένος Ἄϊρες» Χόρχε Μπεργκόλιο, ὑπεύθυνο τῆς ἀπαγωγῆς ἀπό τήν χούντα τοῦ ἀδελφοῦ της. Στήν διάρκεια τῆς δίκης τοῦ ΕΣΜΑ, μεγαλυτέρου κέντρου βασανισμῶν τῆς δικτατορίας τῆς Ἀργεντινῆς, ὁ τότε πρόεδρος τῆς παπικῆς «ἐπισκοπικῆς συνόδου» τῆς Ἀργεντινῆς, Χόρχε Μπεργκόλιο, ἀρνήθηκε ἐγγράφως ὅτι γνώριζε γιά τίς ἀπαγωγές καί τίς δολοφονίες, ὡστόσο ὁ ἀντικαταστάτης του ἀπέστειλε στό δικαστήριο ἀντίγραφο κειμένου, πού πιστοποιεῖ ὅτι ὁ Μπεργκόλιο, συσκέφθηκε μέ τόν δικτάτορα Βιντέλα καί τρεῖς ἐπισκόπους πρό τῆς δίκης, γιά νά καταρτίσουν κοινό σχέδιο ὑπερασπίσεως.

Ἡ ἡμερήσια ἐφημερίδα «Ἡ Ἑλλάδα αὔριο» τῆς 15ης ἕως καί 17ης Μαρτίου 2013 κατέρριψε τήν προπαγάνδα τοῦ Βατικανοῦ γιά τόν Πάπα Φραγκῖσκο μέ πρωτοσέλιδο κύριο θέμα της, τό ὁποῖο τεκμηρίωνε μέ φωτογραφίες, ἔγγραφα καί πολυσέλιδο ρεπορτάζ ὅτι Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καί νῦν Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος Α΄ ἦσασταν ὁ ἀγαπημένος τῆς μυστικῆς Ἀμερικανικῆς ὑπηρεσίας CIA καί τοῦ ἀνθέλληνος ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χένρυ Κίσσινγκερ κατά τήν ἐποχή, τήν ὁποία κηρύχθηκε δικτατορία στήν Ἀργεντινή κατά τήν δεκαετία τοῦ 1970, ὑπό τόν στρατηγό Χόρχε Βιντέλα, ὁ ὁποῖος τό 1985 καταδικάσθηκε σέ ἰσόβια κάθειρξη. Ὁ Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Καρδιναλίου τῆς Ἀργεντινῆς στήριξε τό στρατιωτικό καθεστώς, ὅπως γράφει ἡ ἐφημερίδα : «Ὁ “Βρώμικος Πόλεμος” καί ὁ καρδινάλιος Μπεργκόλιο».

Τό 2010 οἱ ἐπιζῶντες τοῦ “Βρώμικου Πολέμου” τῆς στρατιωτικῆς χούντας τῆς Ἀργεντινῆς κατηγόρησαν τόν Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καί νῦν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο Α΄ ὡς συνένοχο στήν ἀπαγωγή δύο μελῶν τῆς Ἑταιρείας τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ ἐφημερίδα “El Mundo” ἔδωσε ἐκτενῆ δημοσιότητα σ᾽ αὐτό τό γεγονός, στό φύλλο τῆς 8ης Νοεμβρίου 2010.

Κατά τήν πορεία τῆς δίκης, πού ξεκίνησε τό 2005 γιά τή διερεύνηση τῶν ἐγκλημάτων τῆς ἀργεντίνικης χούντας, ὁ Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο ἐπικαλέστηκε δύο φορές το δικαίωμα, πού τοῦ ἔδινε τό Δίκαιο τῆς Ἀργεντινῆς νά ἀρνηθεῖ νά παραστεῖ σέ ἀνοιχτή δίκη καί ὅταν τελικά κατέθεσε, τό 2010, οἱ ἀπαντήσεις του ἦταν γεμᾶτες ὑπεκφυγές καί ἀοριστίες.

Ἡ ἐφημερίδα “Los Angeles Times”, τήν 1η Ἀπριλίου 2005, ἔγραψε σχετικά τά ἑξῆς : «Ὁ Μπεργκόλιο ἐνέχεται σέ τουλάχιστον δύο ὑποθέσεις. Ἡ μία ἀφορᾶ τή διερεύνηση τοῦ βασανισμοῦ δύο Ἰησουιτῶν ἱερέων, τοῦ Ὀρλάντο Πάριο (Orlando Yario) καί τοῦ Φρανσίσκο Γιάλικς (Francisco Jalics), οἱ ὁποῖοι ἀπήχθησαν τό 1976 ἀπό τίς φτωχογειτονιές, ὅπου κήρυσσαν τή θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης. Ὁ Γιόριο κατηγόρησε τόν Μπεργκόλιο ὅτι κυριολεκτικά τόν παρέδωσε στά τάγματα θανάτου… ἀρνούμενος νά τούς προσφέρει κάλυψη ἐνώπιον τοῦ καθεστῶτος. Ὁ Γιάλικς ἀρνήθηκε νά συζητήσει το θέμα μετά τόν ἐγκλεισμό του σέ ἕνα μοναστήρι στή Γερμανία».

Γενικότερα ἡ ἐλίτ τοῦ Παπισμοῦ εἶχε ὑποστηρίξει τήν στρατιωτική χούντα τῆς Ἀργεντινῆς. Ἡ δικηγόρος Μύριαμ Μπρέγκμαν εἶπε σχετικά στήν ἐφημερίδα «Los Angeles Times» τήν 1η Ἀπριλίου 2005 τά ἑξῆς : «Οἱ ἴδιες οἱ δηλώσεις τοῦ Μπεργκόλιο ἀπέδειξαν πώς ἐκκλησιαστικοί ἀξιωματοῦχοι γνώριζαν ἐξ ἀρχῆς ὅτι ἡ χούντα βασάνιζε καί δολοφονοῦσε πολίτες της, καί παρ᾽ ὅλα αὐτά δημόσια ὑποστήριζαν τούς δικτάτορες. Ἡ δικτατορία δέν θά μποροῦσε νά εἶχε λειτουργήσει κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο χωρίς αὐτήν τήν κρίσιμης σημασίας ὑποστήριξη».Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο ἦταν συνειδητός χουντικός καί ἄνθρωπος τῆς CΙΑ, διότι ὄχι μόνο συμβίβασε τόν Παπισμό μέ την ἀργεντίνικη χούντα, ἀλλά καί ἀρνήθηκε νά ἀκολουθήσει τό παράδειγμα ἄλλων παπικῶν «ἀρχιερέων», οἱ ὁποῖοι ἀντιτάχθηκαν στίς χοῦντες, πού φύτευαν ἡ CΙΑ καί ἡ Wall Street στή Λατινική Ἀμερική ἐκεῖνα τά χρόνια. Σέ ἀντίθεση μέ τή γραμμή του, μετά τήν ἐκδήλωση τοῦ χιλιανοῦ πραξικοπήματος τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 1973 ἐναντίον τῆς κυβέρνησης Ἀλιέντε, ὁ καρδινάλιος τοῦ Σαντιάγκο Ραούλ Σίλβα Χενρίκεζ (Raul Silva Henriquez) καταδίκασε ἀνοιχτά τή χούντα τοῦ Πινοσέτ. Ἡ κριτική στάση τοῦ Παπισμοῦ στή Χιλή ἀπέναντι στή χούντα τοῦ Πινοσέτ ἔπαιξε σημαντικό ρόλο στό νά περιοριστῆ τό κύμα πολιτικῶν δολοφονιῶν ἀντιφρονούντων καί παραβιάσεων τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων. Ἄν ὁ Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο εἴχε ἀκολουθήσει την πολιτική τοῦ χιλιανοῦ Παπισμοῦ, θά εἶχαν σωθῆ πολλές ζωές Ἀργεντινῶν ἀντιφρονούντων.

Ἡ ἐφημερίδα σέ σχόλιό της ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο «ἔρχεστε ὡς προστάτης τοῦ Βατικανοῦ ἀπέναντι στή Δικαιοσύνη τῆς Ἀργεντινῆς καί ἀπέναντι στά ἐπιζῶντα θύματα τῆς ἀργεντίνικης χούντας. Ἐπιπλέον, ἡ ἐκλογή του ἔχει σημαντικό γεωπολιτικό ἀντίκτυπο γιά την Λατινική Ἀμερική. Τή δεκαετία τοῦ 1970 στήν Ἀργεντινή, ἦταν βασικός ὑποστηρικτής τῆς ὑποκινούμενης ἀπό τίς ΗΠΑ ἀργεντίνικης χούντας, ὅπως ὁ χουντικός ὑπουργός Οἰκονομίας Μαρτίνεζ ντέ Χόζ ἦταν ὁ ἄνθρωπος τῶν συμφερόντων τῆς Wall Street στήν Ἀργεντινή. Ὁ παπισμός ἀσκεῖ μεγάλη πολιτική ἐπιρροή στήν Λατινική Ἀμερική. Αὐτό τό γεγονός εἶναι γνωστό στούς ἀρχιτέκτονες τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖοι τόν ἀξιοποιοῦν μεθοδικά. Σήμερα, στή Λατινική Ἀμερική, ἀρκετές Κυβερνήσεις ἀμφισβητοῦν τήν ἡγεμονία τῶν ΗΠΑ. Μέσα σέ αὐτά τά δεδομένα, ἡ ἐκλογή του δίνει σημαντικές δυνατότητες στην Οὐάσινγκτον -μέσῳ τοῦ Βατικανοῦ νά ὑπονομεύσει καί νά ἀποσταθεροποιήσει τίς πολιτικές δυνάμεις-κυβερνήσεις τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, πού δέν εἶναι ἀρεστές στόν Λευκό Οἶκο. Ἡ προοδευτική κυβέρνηση τῆς Κριστίνα Κίρσνερ (Cristina Kirschner) στην Ἀργεντινή, καθώς καί οἱ κυβερνήσεις τῆς Βενεζουέλας, τοῦ Ἐκουαδόρ καί τῆς Βολιβίας, μετά τον θάνατο τοῦ Τσάβες καί τήν ἐκλογή τοῦ Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο ὡς Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄, μποροῦν νά πιεστοῦν πιό ἀποτελεσματικά, γιά νά συμμορφωθοῦν μέ τίς ἐπιταγές τῶν ΗΠΑ. Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος δέν εἶναι ὁ Φραγκῖσκος τῆς Ἀσίζης, δέν εἶναι ὁ “πάπας” τῶν φτωχῶν, ἀλλά ὁ “πάπας” τῶν χρηματοοικονομικῶν ἐλίτ, ὁ “πάπας” ἑνός σκληροῦ οὐασινγκτόνιου κατεστημένου καί βεβαίως ὁ “πάπας” τῶν ἐχόντων φασιστικά ἤ φασίζοντα φρονήματα».

(ΠΗΓΗ : ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΔΡΥÏΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ἐπιστολή πρός τον Πάπα, 14-04-2014, https://www.impantokratoros.gr)

2) Σεπτέμβριος 2007 : Ὁ Πάπας ἐκλεκτός καί τῶν Ἑβραίων

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ὡς «ἀρχιεπίσκοπος» τοῦ Μπουένος Ἄϊρες, συμμετεῖχε καί παρακολούθησε τήν λειτουργία τοῦ Ρόσς Ἀσσανά (ἡ Ἑβραϊκή Πρωτοχρονιά) στή Συναγωγή Benei Tikva Slijot.

(ΠΗΓΗ : Ἐφημερίς Ὀρθόδοξος Τύπος, 19-4-2013)

3) 13-03-2013 : Ἡ ἐκλογή τοῦ Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο ὡς Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄

Ἡ ἐκλογή τοῦ Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο ὡς Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄ δέν ἦταν τυχαῖο γεγονός. Τά Παγκόσμια Κέντρα ἀποφάσεων τοῦ πλανήτη, διαπιστώνοντας τήν ἄνοδο τῶν οἰκονομιῶν πολλῶν κρατῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ἀποφάσισαν νά τόν προωθήσουν στήν ἡγεσία τοῦ Βατικανοῦ, γιά νά χρησιμοποιήσουν ἐν συνεχείᾳ τίς παρεμβάσεις του ὑπέρ τῶν συμφερόντων τους. Αὐτό προκύπτει ἀπό τίς ἀναλύσεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μέ την ἐπιστήμη τῆς γεωπολιτικῆς καί τῆς γεωστρατηγικῆς (περισσότερον τῆς πρώτης). Οἱ ἀναλυτές ὑποστηρίζουν ὅτι τά «Παγκόσμια κέντρα λήψεως ἀποφάσεων» καθώρισαν τόν νέο ρόλο του, δηλ. νά «ἀπαρνηθεῖ» τον βασικό τίτλο τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Κρατιδίου τοῦ Βατικανοῦ, ὁ ὁποῖος ἐνοχλεῖ τούς πιστούς ἄλλων «χριστιανικῶν ὁμολογιῶν» καί νά ἀποδεχθεῖ τον τίτλο τοῦ ἐπισκόπου ἤ τοῦ πατριάρχου τῆς Δύσεως, ἐνῶ βρίσκεται ἐκτός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας (Ὀρθοδοξίας) καί νά συμπεριφερθεῖ περισσότερο ὡς πνευματικός πατέρας καί λιγώτερο ὡς Ἀρχηγός τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖες οἱ δηλώσεις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΟΗΕ κ. Μπάν Κί Μούν, ὁ ὁποῖος τόν χαιρέτησε ὡς «ἕνα πνευματικό ἡγέτη τοῦ κόσμου (23η Ἀπριλίου)». Οἱ δηλώσεις ἔγιναν κατά τήν συνάντησή τους, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας, ὁ Πάπας ζήτησε ἀπό τό κράτος του νά κάνει φιλανθρωπία καί να «προσεγγίσει ἀνθρώπους διαφορετικῶν θρησκειῶν καί μή πιστούς». Αὐτό σημαίνει ὅτι στό Βατικανό θά ἐκπονήσει σύγχρονο ἐπικοινωνιακό προπαγανδιστικό σχεδιασμό, γιά νά κάνει προσηλυτισμό στίς χῶρες, τίς ὁποῖες θά στοχοποιήσει. Ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι στό πλαίσιο τοῦ σχεδιασμοῦ νά ἐμφανισθεῖ ὡς πνευματικός καί… φιλορθόδοξος, τήν 23η Ἀπριλίου 2013, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τήν ὁποία ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἑορτάζουμε μετά τό Πάσχα, ὁ Πάπας τήν ἑορτάσε, ὑποστηρίζοντας ὅτι τό πραγματικό του ὄνομα εἶναι Γεώργιος.

(ΠΗΓΗ : «Δέν ἦτο τυχαία ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Πάπα κ. Φραγκίσκου», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος 17-5-2013 καί «Οἱ Πάπαι ἔχουν ἀποκηρύξει τόν Ἅγιον Γεώργιον τόν Τροπαιοφόρον καί ἄλλους Ἅγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, Ὁ σημερινός Πάπας ὑποκρίνεται πώς τιμᾶ τόν Ἅγ. Γεώργιον», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος 24-5-2013)

4) 19-03-2013 : Ἡ οὐνιτική παρουσία καί συμμετοχή στήν ἐνθρόνιση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου δείχνει τί ἀκριβῶς ἐπιθυμεῖ ὁ Παπισμός

Ἡ ἀνέντιμη καί προκλητική συμμετοχή τοῦ Οὐνίτου ψευδοδιακόνου καί τῶν Οὐνιτῶν ψευδεπισκόπων, ἡ ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου στά Ἑλληνικά ἀπό Οὐνίτη «κληρικό», ἡ παρουσία τῶν Οὐνιτῶν στήν κατακόμβη τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Πέτρου, κατά τήν «ἐνθρόνιση» τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, πού γιά μία εἰσέτι φορά ἐπέρρωσαν τό διαρκές ἔγκλημα τῆς Οὐνίας καί τόν ἀντίχριστο βιασμό τῆς ἀμωμήτου μας Ἐκκλησίας καί ἡ ἐπιμονή τοῦ Βατικανοῦ στήν Οὐνία, τήν πιό ἐπαίσχυντη δηλαδή μορφήπροσηλυτισμοῦ καί πολεμικῆς κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀποκαλύπτει τόσο τό ἀληθινό του πρόσωπο ὅσο καί τόν βαθμό τῆς διγλωσσίας, με τήν ὁποία δέν παύει νά συμπεριφέρεται ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr, https://www.youtube.com)

5) 19-03-2013 : Τό “δαχτυλίδι τοῦ ψαρᾶ”… γιά τόν ἑκάστοτε Πάπα

Στην «ἐνθρόνιση» τοῦ Πάπα Φραγκίκσου, τοῦ δόθηκε τό «δακτυλίδι τοῦ ἁλιέως, τοῦ ψαρᾶ», τό ὁποῖο φορᾶ, ὡς δῆθεν διάδοχος τοῦ δῆθεν «πρίγκηπος» τοῦ κολεγίου τῶν Ἀποστόλων, Ἀποστόλου Πέτρου. Τό δαχτυλίδι τοῦ «πάπα» εἶναι ἕνα ἀπό τά κυριότερα σύμβολα τῆς παπικῆς ἰσχύος. Ὀνομάζεται «δαχτυλίδι τοῦ ψαρᾶ», εἶναι ὅμως ἕνα χρυσό δαχτυλίδι βάρους… 35 γραμμαρίων. Ἀπεικονίζει τόν Ἅγιο Πέτρο νά σηκώνει τά δίχτυά του ἀπό τά νερά, ἐνῶ γύρω του εἶναι γραμμένο τό ὄνομα τοῦ «πάπα». Ὁ κάθε «πάπας» θεωρεῖται διάδοχός του Ἁγίου Πέτρου, πού ἦταν ψαρᾶς. Ἔτσι, προκύπτει ἡ ὀνομασία τοῦ δαχτυλιδιοῦ.

(ΠΗΓΗ : http://gr.euronews.com)

6) 22-03-2013 : Ἔκκληση Πάπα γιά διάλογο μέ τό Ἰσλάμ καί καταπολέμηση τῆς φτώχειας

Ὁ Πάπας κάλεσε τή Δύση νά ἐντατικοποιήσει τόν διάλογο μέ τό Ἰσλάμ καί ὅρισε ὡς προτεραιότητά του τήν καταπολέμηση τῆς φτώχειας καί τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Δήλωσε ὅτι προτίθεται νά «ἐνισχύσει τόν διάλογο μέ τό Ἰσλάμ» καί τούς ἀπίστους καί νά «οἰκοδομήσει γέφυρες», ὑπογραμμίζοντας τήν ἔννοια τοῦ ὄρου «ποντίφικας», πού στά λατινικά σημαίνει «γεφυροποιός», «ὁ οἰκοδομῶν γέφυρες μέ τόν Θεό καί μεταξύ τῶν ἀνθρώπων». «Εἶναι σημαντικό νά ἐνισχυθεῖ ὁ διάλογος μεταξύ τῶν θρησκειῶν, σκέφτομαι κυρίως τό διάλογο μέ τό Ἰσλάμ», εἶπε, ἀναφέροντας ὅτι ἔνιωσε εὐγνώμων, ὅταν τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι, ἱερωμένοι καί πολιτικοί ἡγέτες, παρακολούθησαν τήν πρώτη του «λειτουργία».

(ΠΗΓΗ : http://www.naftemporiki.gr)

7) 26-03-2013 : Ὁ νέος Πάπας ὑπέρ τῆς βελτιώσεως τῶν σχέσεων τοῦ Παπισμοῦ μέ τούς Ἑβραίους καί τούς Μουσουλμάνους

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος προέτρεψε τά μέλη ὅλων τῶν θρησκειῶν καί τά ἄτομα, πού δέν ἀνήκουν σέ κάποια «ἐκκλησία», νά ἑνωθοῦν, γιά νά ὑπερασπιστοῦν τήν δικαιοσύνη, τήν εἰρήνη καί τό περιβάλλον. «Νιώθω μεγάλη συγκίνηση καί αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα», δήλωσε ὁ ραββῖνος David Rosen, ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ, διευθυντής τῶν διαθρησκευτικῶν σχέσεων γιά τήν Ἀμερικανική Ἑβραϊκή Ἐπιτροπή. «Εἶναι βαθύτατα προσηλωμένος στίς Καθολικό-ἑβραϊκές σχέσεις», εἶπε ὁ Rosen, ὁ ὁποῖος παρέστη στή συνάντηση. Ὁ Yahya Pallavicini, ἡγέτης τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας τῆς Ἰταλίας, εἶπε ὅτι ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τήν ἐπιμονή τοῦ Πάπα γιά τήν προώθηση τῆς διαθρησκευτικῆς φιλίας. Ὁ Πάπας συναντήθηκε μέ ἡγέτες μή καθολικούς χριστιανούς, ὅπως Ὀρθόδοξους, Ἀγγλικανούς, Λουθηρανούς καί Μεθοδιστές, καί ἄλλους ὅπως Ἑβραίους, Μουσουλμάνους, Βουδιστές καί Ἰνδουϊστές. «Ἡ Καθολική Ἐκκλησία ἔχει ἐπίγνωση τῆς σημασίας της γιά τήν προώθηση τῆς φιλίας μεταξύ τῶν ἀνδρῶν καί τῶν γυναικῶν ἀπό διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις», δήλωσε στούς θρησκευτικούς ἡγέτες στό Βατικανό. Μιλώντας στά ἰταλικά στήν Sala Clementina, εἶπε ὅτι «τά μέλη ὅλων τῶν θρησκειῶν, ἀκόμη καί οἱ μή πιστοί πρέπει νά ἀναγνωρίσουν τήν κοινή εὐθύνη τους στόν κόσμο μας, σέ ὅλη τή δημιουργία, τήν ὁποία θα πρέπει νά ἀγαποῦμε καί νά προστατεύουμε».

(ΠΗΓΗ : Ἐφημερίς Ὀρθόδοξος Τύπος, 19-4-2013)

8) 28-03-2013 : Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἔπλυνε τά πόδια γυναῖκας μουσουλμάνας

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος τήν Μεγάλη Πέμπτη τοῦ παπικοῦ «Πάσχα» 2013, πῆγε σέ κάποιο ἀναμορφωτήριο τῆς Ρώμης καί ἔπλυνε τά πόδια δώδεκα νεαρῶν κρατουμένων ἀνδρῶν καί γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι κατά τήν «Ἁγία Ἕδρα» συμβόλιζαν τούς δώδεκα Ἀποστόλους. Ἀλλά, μία γυναίκα, ἀπό αὐτές πού «παρίσταναν» τούς Ἀποστόλους, ἦταν μουσουλμάνα! «Οἱ ἄλλοι δέκα νεαροί, τῶν ὁποίων τά πόδια ἔπλυνε ὁ “πάπας”, ἐπιλέχτηκαν, γιά νά ἐκπροσωπήσουν τίς διαφορετικές ἐθνικότητες καί θρησκεῖες τῶν κρατουμένων στή φυλακή. Ἀνάμεσά τους βρίσκονταν χριστιανοί ὀρθόδοξοι καί μουσουλμάνοι».

(ΠΗΓΗ : https://www.protothema.gr)

9) 07-04-2013 : Ὁ Πάπας τείνει τό χέρι πρός τούς ὀρθόδοξους

Ἡ ἐφημερίδα τῆς Ρώμης «Λά Ρεπούμπλικα», τῆς 7-4-2013, ἀνέφερε ὅτι ὁ Πάπας Φραγκῖσκος εἰσῆλθε γιά πρώτη φορά στήν βασιλική ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Λατερανοῦ, στήν Αἰώνια Πόλη, γιά νά ἀναλάβει ἐπισήμως καί τά καθήκοντα τοῦ «ἐπισκόπου» τῆς ἰταλικῆς πρωτεύουσας καί σέ μία κίνηση ἐπαναπροσέγγισης μέ τούς Ὀρθοδόξους, δέν χαρακτηρίσθηκε «ἰδιοκτήτης τοῦ ἀμπελώνα πού ἐποπτεύει, ἀπό ψηλά, τό κτῆμα του», ὅπως εἶχε γίνει μέ τόν ἐπίτιμο πάπα Βενέδικτο. Τό νέο κείμενο, πού διαβάστηκε, ἀνέφερε ὅτι ὁ Πάπας Φραγκίσκος «προΐσταται μέ ἀδελφοσύνη ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν καί μέ σταθερή γλυκύτητα ὁδηγεῖτε ὅλους πρός τίς ὁδούς τῆς ἁγιότητας». Σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα, ὁ κύριος στόχος μέ τον τρόπο αὐτό εἶναι, ἀπό τήν μία νά ὑπογραμμισθεῖ ὅτι «διαθέτει πρωτεῖο, πού πρέπει νά ἀσκεῖται, ὅμως, μέ πνεῦμα ἀδελφοσύνης καί ἐλέους. Ἀπό τήν ἄλλη, νά δοθεῖ μία ὤθηση γιά ὁμαδικότερη διακυβέρνηση τοῦ παπισμοῦ, μέ ἕνα νέο εἶδος ἐσωτερικῆς, ὁριζόντιας διοίκησης». Ὅπως παρατηρήθηκε, ἀπό τίς πρῶτες κιόλας ἡμέρες μετά τήν ἐκλογή του, ὁ Πάπας Φραγκίσκος προτιμᾶ νά τόν ἀποκαλοῦν «ἐπίσκοπο Ρώμης» παρά «ποντίφικα» και ὑποδεικνύει τήν ἐπιστροφή σ’ ἕνα πρωτεῖο, πού ἀσκεῖται στά πλαίσια τῆς πίστης καί τοῦ ἐλέους καί ὄχι ὡς ἀπεριόριστη, γενική δικαιοδοσία. Τέλος, ὁ ἀναπληρωτής «ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης» Ἀγκοστίνο Βαλίνι διάβασε ἐνώπιον τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εὐχή «γιά νά μπορέσει νά σχηματισθεῖ, ἀπό τό ἕνα ἄκρο μέχρι τό ἄλλο, στήν γῆ, ἕνα μόνο ποίμνιο, μέ ἕνα μοναδικό ποιμένα».

(ΠΗΓΗ : http://www.kathimerini.gr)

10) 17-05-2013 : Ὁ Πάπας θαυμαστής βλασφήμου Ἑβραϊκοῦ «ἔργου τέχνης»!

Ἡ ἑβραϊκή ἱστοσελίδα «The Jewish Daily Forward» ἔκαμε γνωστό πώς ὁ πιό ἀγαπημένος πίνακας ζωγραφικῆς τοῦ Πάπα εἶναι ἡ «Λευκή Σταύρωση» τοῦ «ἑβραίου Ἰησοῦ». Πρόκειται γιά ἔργο κάποιου ἑβραίου ζωγράφου, πού βρίσκεται στό Ἰνστιτοῦτο Τέχνης τοῦ Σικάγου. Ὁ «ἐσταυρωμένος» τοῦ πίνακα εἶναι καρφωμένος σέ «σταυρό» σέ σχῆμα Τ. Ἀντί γιά τό γνωστό περίζωμα, φορᾶ τό ἑβραϊκό σάλι προσευχῆς. Κάτω ἀπό τό «σταυρό» καίει ἡ ἑπτάφωτη λυχνία. Δεξιά τοῦ «ἐσταυρωμένου» παριστάνεται μία φλεγόμενη συναγωγή καί ἀριστερά του ἡ «τορά». Ὅσοι γνωρίζουν ἀπό τέχνη, βεβαιώνουν ὅτι ὁ συγκεκριμένος πίνακας δέν παριστᾶ τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ἀλλά τόν «ἐσταυρωμένο Ἰουδαϊσμό»! Πρόκειται γιά ἕνα ἀκόμη βλάσφημο ἔργο, τό ὁποῖο προσπαθεῖ νά ἀλλοιώση τήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ καί νά τήν ἀναγάγη σέ συμβολική «σταύρωση τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ»! Βεβαίως οἱ Ἑβραῖοι, ἀπό τήν πλευρά τους, κάνουν τή «δουλειά» τους, αὐτή πού ἔκαναν πάντα ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, νά καταρρίψουν τήν πίστη στό Χριστό. Τό ἐρώτημα εἶναι τί σημασία μπορεῖ νά ἔχη ἡ προτίμηση τοῦ «χριστιανοῦ πάπα» γιά τό καλλιτεχνικό αὐτό ἔκτρωμα;

(ΠΗΓΗ : Ἐφημερίς Ὀρθόδοξος Τύπος, 17-5-2013)

11) 17-05-2013 : Πάπας Φραγκῖσκος : «Ἐλπίζω νά δῶ σύντομα τήν ἡμέρα, πού οἱ διαιρέσεις τῆς δεύτερης χιλιετίας θά εἶναι μόνιμα παρελθόν»

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος στό μήνυμά του στήν Διαθρησκειακή Ἡμερίδα στις 17-5-2013 στήν Κωνσταντινούπολη μέ θέμα : «Ἡ θρησκευτική ἐλευθερία σήμερα», μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως 1700 ἐτῶν ἀπό την ἔκδοση τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, εἶπε : «Ἐλπίζω νά δῶ σύντομα τήν ἡμέρα, πού οἱ διαιρέσεις τῆς δεύτερης χιλιετίας θά εἶναι μόνιμα παρελθόν».

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr)

12) 23-05-2013 : Πάπας Φραγκῖσκος πρός ἀθέους : «Κάντε τό καλό καί θά βροῦμε σημεῖο συνάντησης»

Στίς 23-05-2013 ὁ Πάπας ἔκανε ἱστορικό ἄνοιγμα πρός τούς ἀθέους. «Οἱ ἄθεοι θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται ὡς καλοί ἄνθρωποι, ἐάν πράττουν το καλό», δήλωσε σέ ἔκκληση γιά συνεργασία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῆς πεποίθησης. Ἀναφέρθηκε στούς ἀθέους καί τόνισε τή σημασία τοῦ «νά πράττει κάποιος τό καλό» ὡς μία ἀρχή, πού ἑνώνει ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Διηγήθηκε τήν ἱστορία ἑνός παπικοῦ, ὁ ὁποῖος ρώτησε ἕναν ἱερέα, ἄν καί οἱ ἄθεοι λυτρώθηκαν ἀπό τόν Ἰησοῦ· «Ἀκόμα κι ἐκεῖνοι, ὅλοι λυτρώθηκαν», ἀπάντησε, σύμφωνα μέ τό ραδιόφωνο τοῦ Βατικανοῦ. Ἄν κάποιος τοῦ δήλωνε ποτέ ὅτι εἶναι ἄθεος, τότε θά τοῦ ἔλεγε : «Ὅλοι ὀφείλουμε νά πράττουμε τό καλό. Ἁπλῶς κάντε τό καλό καί θά βροῦμε ἕνα σημεῖο συνάντησης».

(ΠΗΓΗ : https://www.tanea.gr)

13) 16-06-2013 : Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος «εὐλόγησε» ἰδιοκτῆτες μηχανῶν Harley Davidson

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος «εὐλόγησε» χιλιάδες μηχανές Harley Davidson καί τούς ἰδιοκτῆτες τους μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 110 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Harley Davidson! Ἡ πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου στό Βατικανό γέμισε μέ μηχανές Harley καί ὁ θόρυβος κάλυψε μέχρι καί τή φωνή του, ὁ ὁποῖος μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς τελετῆς τῆς Θείας Μετάληψης τήν Κυριακή «εὐλόγησε» ὅλους τούς πιστούς, πού εἶχαν συγκεντρωθῆ στήν πλατεῖα τοῦ Ἁγ. Πέτρου. «Ἐπειδή εἴμαστε μοτοσυκλεττιστές, δέ σημαίνει ὅτι δέν εἴμαστε καθολικοί», ἀνέφερε ἕνας μοτοσυκλεττιστής. Πρίν ἀπό μερικές μέρες, ὁ πρόεδρος τῆς Harley Davidson, δώρισε στόν Πάπα δύο μηχανές Harley Davidson, ἀλλά καί ἕνα δερμάτινο μπουφάν! Ἡ ἀπουσία πνευματικότητας στήν δυτική αἵρεση τήν ἐξωθεῖ σέ τέτοιες φαιδρότητες, τίς ὁποῖες κάποιοι τίς «βαπτίζουν» «λαϊκό προφίλ» τοῦ νέου «πάπα»!

(ΠΗΓΗ : «Πάπας ὁ μηχανόβιος»! ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος, 19-07-2013, https://www.news247.gr)

14) 28-06-2013 : Ὁ Πάπας πρωτοπορεῖ εἰς τήν δημιουργίαν τῆς Πανθρησκείας

«Ἡ «Καθολική Ἐκκλησία» ἔχει ἐπίγνωση τῆς σημασίας της γιά την προώθηση τῆς φιλίας μεταξύ τῶν ἀνδρῶν καί τῶν γυναικῶν ἀπό διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις».

(ΠΗΓΗ : Ἐφημερίς Ὀρθόδοξος Τύπος, 28-6-2013)

15) 28-06-2013 : Ὁ Πάπας ἐπιβεβαιώνει τήν ὕπαρξιν γκέτο ὁμοφυλοφίλων εἰς τό Βατικανόν. Ὁμολογία πάπα: ὑπάρχει «γκέϊ λόμπι» εἰς τό Βατικανόν.

«Στήν Curia ὑπάρχουν καί ἅγιοι ἄνθρωποι, πραγματικά ὑπάρχουν ἅγιοι ἄνθρωποι. Ἀλλά, ἐπίσης, ὑπάρχει ἕνα ρεῦμα διαφθορᾶς, και εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχει ἕνα γκέϊ λόμπι. Πρέπει νά δοῦμε τί μποροῦμε να κάνουμε»

(ΠΗΓΗ : Ἐφημερίς Ὀρθόδοξος Τύπος, 28-6-2013 καί 5-7-2013)

16) 28-06-2013 : Πάπας Φραγκῖσκος : «Πρέπει νά προσευχόμαστε γιά τήν ἐνότητα»

Στήν ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης, Ἐπίσκοπος Σινώπης Ἀθηναγόρας καί Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Ξενάκης), πού ἔφτασε στό Βατικανό, γιά νά συμμετάσχει στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, μεταξύ ἄλλων ὁ Πάπας τόνισε : «Εἶναι σημαντικό γεγονός τό ὅτι σήμερα εἴμαστε σέ θέση νά προβληματιστοῦμε ἀπό κοινοῦ, χωρίς νά ἀποσιωποῦμε αὐτά πού μᾶς χωρίζουν». «Ἡ ἀλληλοκατανόηση τῶν ἑκατέρωθεν παραδόσεων, μᾶς βοηθᾶ νά μαθαίνουμε καί γινόμαστε σοφότεροι», προσθέσε. Σέ ἄλλο σημεῖο ἀναφέρθηκε στήν ἑνότητα, ὑπογραμμίζοντας ὅτι «γνωρίζουμε πολύ καλά πώς ἡ ἑνότητα εἶναι δῶρο Θεοῦ». «Πρέπει νά προσευχόμαστε συνεχῶς γιά τήν πραγματοποίηση τῆς ἑνότητας», ἀνέφερε χαρακτηριστικά. Ἐπίσης, τόνισε ὅτι «ἡ ἑνότητα μεταξύ τῶν Χριστιανῶν εἶναι μία ἀνάγκη, πού δέν μπορεῖ να ἀγνοηθεῖ». «Μία βασική συμβολή στήν ἀναζήτηση τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ Καθολικῶν καί Ὀρθοδόξων προσφέρεται ἀπό τήν Μικτή Ἐπιτροπή τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτη Ἰωάννη, καθώς καί ἀπό τόν σεβάσμιο ἀδελφό μου Καρδινάλιο Kurt Koch», ἀνέφερε ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐξέλιξη τοῦ διαλόγου. Ἐπίσης, πρόσθεσε : «Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν πολύτιμη καί ἀκούραστη ἀφοσίωσή σας. Ἡ Ἐπιτροπή ἔχει ἤδη πολλά κοινά κείμενα καί μελετᾶ τώρα τό εὐαίσθητο θέμα, θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά, τήν σχέση μεταξύ τοῦ πρωτείου καί τῆς συνοδικότητας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας». «Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ ἀπό κοινοῦ προβληματισμοῦ, εἶναι τόσο πολύπλοκη καί ἐπίπονη, καί εὔχομαι νά ἀποδώσει καρπούς στό μέλλον», ὑπογράμμισε. Τέλος, τόνισε ὅτι «δέν πρόκειται γιά συμβιβασμό τῶν δύο Ἐκκλησιῶν μέσῳ ἑνός θεολογικοῦ μινιμαλισμοῦ, ἀλλά στήν ἀποδοχή τῆς κοινῆς ἀληθείας τοῦ ζῶντος Χριστοῦ».

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr, https://www.youtube.com)

16) 29-06-2013 : Πάπας Φραγκῖσκος : «Νά προσευχηθοῦμε γιά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη»

«Νά στείλουμε τίς ἐγκάρδιες εὐχές μας καί νά προσευχηθοῦμε στήν Θεοτόκο γιά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο». Μέ τά λόγια αὐτά ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, κατά τόν χαιρετισμό του ἀπό τό μπαλκόνι τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀνακτόρου μετά τήν θεία λειτουργία γιά τήν θρονική ἑορτή τοῦ Παπισμοῦ, κάλεσε τούς συγκεντρωμένους χιλιάδες πιστούς νά ποῦν μαζί του τήν προσευχή Ave Maria γιά τήν στήριξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Ἀμέσως οἱ χιλιάδες πιστοί ξέσπασαν σέ ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα καί μαζί μέ τόν Πάπα ἔψαλλαν τό Ave Maria.

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος νωρίτερα εἶχε ἀναφερθεῖ στόν Ἀπόστολο Πέτρο καί ἐπισήμανε ὅτι δέν θά μποροῦσε ἡ Ἐκκλησία σήμερα νά μήν τιμᾶ καί τόν ἀδελφό του Ἀπόστολο Ἀνδρέα, τόν Πρωτόκλητο, ὁ ὁποῖος ἔφερε τόν Πέτρο κοντά στόν Ἰησοῦ, γιά νά μοιραστοῦν ἀπό κοινοῦ τήν ἐμπειρία τῆς Θείας Ἀγάπης. Στή συνέχεια ἀναφέρθηκε στήν «ὡραία παράδοση» τῆς παρουσίας Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ρώμη γιά τήν ἑορτή τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου καί ἐνθουσιασμένος ζήτησε ἀπό τούς συγκεντρωμένους πιστούς νά στείλουν ἕναν ἐγκάρδιο χαιρετισμό στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί νά προσευχηθοῦν στήν Παναγία γιά ἐκεῖνον.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι καί στή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του, νωρίτερα, στήν βασιλική τοῦ Ἁγίου Πέτρου εὐχαρίστησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη γιά τήν ἀνανέωση τῶν ἀδελφικῶν δεσμῶν μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν παρουσία τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη.

Αἴσθηση προκάλεσε ἡ ἐπισήμανση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν θερμή ὁμιλία του, κατά τήν ἰδιαίτερη συνάντηση, πού εἶχε μέ τήν Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν Παρασκευή στό Ἀποστολικό Ἀνάκτορο, ὅπου, ἀναφερόμενος στόν διάλογο ἀνάμεσα στήν Ρωμαιοκαθολική καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶπε ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ σέ βάθος ἀλληλογνωριμία τῶν παραδόσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν μέ σκοπό νά τίς κατανοήσουμε, ἀλλά καί νά διδαχθοῦμε ἀπό αὐτές. Ἀναφέρομαι, γιά παράδειγμα – εἶπε μεταξύ ἄλλων ὁ Πάπας – στόν τρόπο ἀντίληψης τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἔννοια τῆς Ἐπισκοπικῆς συνύπαρξης καί τῆς παράδοσης τῆς Συνοδικότητας, οἱ ὁποῖες εἶναι ἰδιαιτέρως χαρακτηριστικές στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

(ΠΗΓΗ : http://proschomen.blogspot.com, http://proschomen.blogspot.com)

17) 10-07-2013 : Ὁ Πάπας δέν ἀποδέχεται τόν τίτλον τοῦ Πατριάρχου τῆς Δύσεως

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, «τό Ἐτήσιο Ποντιφικό Ἡμερολόγιο “Annuario Pontificio” περιέχει πληροφορίες καί στοιχεῖα ἀπό ὅλες τίς δραστηριότητες τῶν Παπικῶν. Εἶναι τά Δίπτυχα, ἕνα στατιστικό δελτίο γιά τήν ἐνημέρωση τῆς ἱεραρχικῆς δομῆς τοῦ Βατικανοῦ. Στό ἐπίσημο αὐτό Ἡμερολόγιο ἀναφέρεται, ὅπως εἶναι φυσικό, καί ὁ «πάπας» μέ τούς τίτλους, πού ἔχει. Φέτος, μέ τήν παραίτηση τοῦ Πάπα Βενεδίκτου, ἄργησε νά ἐκδοθῆ. Στήν ἔκδοση τοῦ Νέου Ποντιφικοῦ Ἡμερολογίου τοῦ 2013 τονίζεται ὅτι ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἔχει ἐπιλέξει ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς του νά ἀποκαλεῖται μέ τόν τίτλο «Ἐπίσκοπος Ρώμης». Συγχρόνως, ἀποκαλεῖται ὁ ἐπίτιμος Πάπας Βενέδικτος ὡς «Ὑπέρτατος Ἐπίτιμος Ποντίφικας». Στό προηγούμενο Ἡμερολόγιο τοῦ 2012 ὁ κ. Βενέδικτος δέν ἀποκαλεῖται μόνο «Ἐπίσκοπος Ρώμης», ἀλλά συμπεριλαμβάνει ὅλους τούς τίτλους, πού τοῦ εἴχαν ἀποδοθῆ καί γιά τούς ὁποίους ὑπῆρξε ἀνέκαθεν ἀπό τούς Ὀρθόδοξους δριμεῖα κριτική, ὡς : «Βικάριος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Διάδοχος καί πρίγκιπας τῶν Ἀποστόλων, Ἀνώτατος Προκαθήμενος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Προκαθήμενος τῆς Ἰταλίας, Ἀρχιεπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐπαρχίας, Ἀρχηγός τῆς Πόλης τοῦ Βατικανοῦ καί Δοῦλος τῶν Δούλων τοῦ Θεοῦ», μέ ἀφαίρεση τοῦ τίτλου «Πατριάρχη τῆς Δύσεως». Φέτος, ὅμως, στό ἴδιο σημεῖο βρίσκεται μόνο μία ἁπλή ἀναφορά : «Φραγκῖσκος – Ἐπίσκοπος Ρώμης». Οἱ ἄλλοι τίτλοι δέν ἐξαφανίστηκαν, ἀλλά ὑπάρχουν μέ ἕνα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (συγκεκριμένα στήν σελίδα 24), ἡ ὁποία στό Ἡμερολόγιο τοῦ 2012 ἦταν κενή. Τό ὄνομα τοῦ κ. Βενέδικτου εἶναι γραμμένο στά λατινικά «Benedictus» καί ὄχι στά ἰταλικά, ἐνῶ τό ὄνομα τοῦ Φραγκίσκου εἶναι στά ἰταλικά “Francesco” καί ὄχι στά λατινικά. Ἐπιπλέον, τό ἀρχικό «PP», πού σημαίνει «πάπας», ἐμφανίζεται στό ὄνομα τοῦ κ. Βενέδικτου, ἐνῶ στόν Φραγκῖσκο δέν ὑπάρχει. Ἀπέναντι ἀπό τήν φωτογραφία τοῦ Φραγκίκσου ὑπάρχει ἡ ὑπογραφή του μέ τό ὄνομά του στά ἀγγλικά, ἐνῶ στόν κ. Βενέδικτο ὑπάρχει στά λατινικά «Benedictus PP XVI». Ὁ Πάπας Φραγκίσκος δέν ἔχει παραιτηθῆ ἀπό ὁποιονδήποτε τίτλο τοῦ ἔχει ἀποδοθῆ στόν παπικό χῶρο, πού οὐδέποτε ἔχουν γίνει ἀποδεκτοί ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά θέλησε νά τούς βάλει σέ ἐμφανές σημεῖο στήν ἑπόμενη σελίδα. Δέν θέλησε νά ἐπαναφέρει τόν τίτλο «πατριάρχης τῆς Δύσεως», ἀκολουθώντας τόν ἐπίτιμο Πάπα Βενέδικτο. Ὁ τίτλος τοῦ «πατριάρχη τῆς Δύσεως», σύμφωνα μέ τήν προηγούμενη ἀπάντηση τῆς Γραμματείας τοῦ Βατικανοῦ γιά τήν προώθηση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητας, εἶναι πλέον σέ ἀχρησία. Ἡ ἀφαίρεση καί πάλι τοῦ τίτλου «πατριάρχης τῆς Δύσεως» ἀπό τον Πάπα Φραγκῖσκο ἔχει ὡς στόχο νά ἐπιβεβαιώση γιά δεύτερη φορά τόν ἰσχυρισμό τοῦ Βατικανοῦ γιά Παγκόσμια δικαιοδοσία τοῦ «πάπα» Ρώμης, πού ἀντικατοπτρίζεται στούς ἄλλους τίτλους. Δυστυχῶς, ὁ Πάπας Φραγκίσκος κάνει τά ἀδύνατα δυνατά, προκειμένου νά διαψεύσει ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τόν θέλουν «ἀνανεωτή»! Ὄχι μόνο δέν προτίθεται νά ἀλλάξει τό παραμικρό στόν παπικό θεσμό, ἀλλά συνεχίζει ἀκάθεκτος τή σκληρή γραμμή τῶν προκατόχων του. Ὡς γνήσιος ἰησουΐτης, ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶναι ὁρκισμένος νά ὑπερασπίζεται τόν παπικό θεσμό καί, συνεπής στόν ὅρκο του, νά πραγματοποιήσει τό «μεγάλο ὅραμα», νά γίνει πνευματικός κοσμοκράτορας

(ΠΗΓΗ : Ἐφημερίς Ὀρθόδοξος Τύπος, 2-8-2013 καί 20-9-2013)

18) 17-07-2013 : Ἠλεκτρονική διάθεση “συγχωροχαρτιῶν” ἀπό τόν Πάπα

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἔπραξε τό ἑξῆς ἀπίστευτο καί ὅμως ἀληθινό! Ἀναβίωσε τά μεσαιωνικά «συγχωροχάρτια» μέσῳ τοῦ διαδικτύου! Αὐτή τή φορά δέν τά πουλᾶ, ἀλλά τά διαθέτει, μέσῳ τῆς κοινωνικῆς δικτύωσης twitter. Αὐτή τήν παράδοξη εἴδηση ἔφερε στή δημοσιότητα ἡ ἱστοσελίδα ΤΑ ΝΕΑ : «“Συγχωροχάρτια” προσφέρει ὁ πάπας Φραγκῖσκος σέ ὅσους τόν ἀκολουθοῦν στό twitter. Σέ μία προσπάθειά του νά συμβαδίσει μέ τη σύγχρονη ἐποχή, τό Βατικανό ἀποφάσισε νά παντρέψει μία ἀπό τίς παλαιότερες παραδόσεις του μέ τόν κόσμο τῶν κοινωνικῶν δικτύων, προσφέροντας “συγχωροχάρτια” σέ ὅσους ἀκολουθοῦν στό twitter τόν πάπα Φραγκῖσκο κατά τή διάρκεια τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Νεολαίας τοῦ παπισμοῦ. Τό Βατικανό δίνει τό προνόμιο αὐτό μέ ἕνα κλίκ. Οἱ πιστοί ἐξασφαλίζουν μέ αὐτό τήν μείωση τοῦ χρόνου, πού θά πρέπει νά περάσουν στό καθαρτήριο, ἀφοῦ ἔχουν ὁμολογήσει τίς ἁμαρτίες τους. Σύμφωνα μέ δημοσίευμα στή βρετανική ἐφημερίδα Guardian, “συγχωροχάρτια” μπορεῖ κανείς νά ἀποκτήσει, συμμετέχοντας στήν Παγκόσμια Ἡμέρα Νεολαίας τοῦ Παπισμοῦ στό Ρίο ντέ Τζανέϊρο. Ὅσοι δέν μποροῦν νά βρίσκονται ἐκεῖ, ἔχουν τή δυνατότητα νά παρακολουθοῦν ὅσα συμβαίνουν μέσα ἀπό τά μηνύματα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στο twitter»!

(ΠΗΓΗ : ἐφημερίς Ὀρθόδοξος Τύπος, 13-9-2013, 2, https://www.tanea.gr)

19) 23-07-2013 : Ἡ ὁρολογία τῶν γηπέδων τοῦ Πάπα Φραγκίσκου

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, στό ταξίδι του στή Βραζιλία τόν Ἰούλιο τοῦ 2013, γιά νά προσελκύσει τά χαμένα ἑκατομμύρια τῶν βραζιλιάνων ὀπαδῶν του χρησιμοποίησε λεκτικούς «ὅρους» τοῦ ποδοσφαίρου, τούς ὁποίους χρησιμοποιοῦν τά φανατισμένα στίφη τῶν χούλιγκανς τῶν γηπέδων, οἱ ὁποῖοι «ἀγωνίζονται» νά ὁδηγήσουν στήν ἔσχατη ταπείνωση τούς ἀντιπάλους τους. Μόνο ὡς σατανική κατάσταση θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ τό «ἀθλητικό» αὐτό ἀβυσσαλέο μῖσος, τό ὁποῖο φθάνει καί ὡς τή φυσική ἐξόντωση τῶν ἀντιπάλων τους! Ἀπό αὐτόν, λοιπόν, τό συρφετό τοῦ ἀθλητικοῦ ὑπόκοσμου ἄντλησε ὁ Πάπας τήν ὁρολογία τοῦ καλέσματός του στούς «ἀποστατημένους» πρώην ὀπαδούς του, δίκην προέδρου ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος! Ἄλλωστε, δέν εἶναι τυχαῖο πώς καί ὁ ἴδιος εἶναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος!

(ΠΗΓΗ : Ἐφημερίς Ὀρθόδοξος Τύπος, 27-09-2013, 2)

20) 29-07-2013 : Πάπας Φραγκῖσκος : «Ποιός εἶμαι ἐγώ, πού θά κρίνω τούς ὁμοφυλόφιλους»;

Κατά τό ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπό τήν Βραζιλία και μιλώντας ἐν πτήσει σέ δημοσιογράφους, ὁ Πάπας προέβη σέ μία «φιλελεύθερη» (!!!) δήλωση, ἀναφορικά μέ τή στάση, πού κρατοῦσε κατά τό παρελθόν ὁ Παπισμός, γιά τό θέμα τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ὅταν ὁ δημοσιογράφος ρώτησε τήν ἄποψή του γιά τούς ὁμοφυλοφίλους, ἀπάντησε : «Ποιός εἶμαι ἐγώ, γιά νά κρίνω τό σεξουαλικό προσανατολισμό; Ἄν κάποιος ἄνθρωπος ἀναζητᾶ τόν Ἰησοῦ καί τό καλό, ποιός εἶμαι ἐγώ, πού θά κρίνω αὐτή τη συμπεριφορά»; Ἐπιπλέον, πρόσθεσε πώς οἱ ὁμοφυλόφιλοι δέν θά πρέπει νά περιθωριοποιοῦνται, ἀντίθετα θά πρέπει νά ἐντάσσονται στήν κοινωνία. Τάχθηκε κατά τῶν διακρίσεων εἰς βάρος τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀναφέρθηκε, ὅμως, καί στήν πολιτική τοῦ Παπισμοῦ, πού ἀναφέρει ὅτι, ἄν καί ὁ ὁμοφυλοφιλικός προσανατολισμός δέν ἀποτελεῖ ἁμαρτία, οἱ ὁμοφυλοφιλικές πράξεις εἶναι. Ἡ ἔγκριτη ἐφημερίδα Wall Street Journal στήν ἀνταπόκρισή της δίνει μία ἄλλη διάσταση στίς δηλώσεις τοῦ Πάπα. Συγκεκριμένα, ὑποστηρίζει ὅτι, μέ τίς δηλώσεις του γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, ὁ Πάπας ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν ἀποδοχή τῶν ὁμοφυλοφίλων «ἱερέων».

(ΠΗΓΗ : https://www.youtube.com)

21) 12-08-2013 : Ὁ Πάπας τῆς Ρώμης ἀποκάλεσε τούς μουσουλμάνους ἀδελφούς

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος κάλεσε Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους να συμπεριφέρονται μεταξύ τους μέ ἀμοιβαῖο σεβασμό καί νά ἐνισχύσουν τήν ἀμοιβαία κατανόηση μέσῳ τῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν νέων γενιῶν. Συνεχάρη «τούς ἀδελφούς του μουσουλμάνους» με τή λήξη τοῦ ἱεροῦ μήνα τοῦ Ραμαζανιοῦ, ἀφιερωμένου στή νηστεία, τήν προσευχή καί τά φιλανθρωπικά ἔργα. Χαιρέτησε τούς Μουσουλμάνους ὅλου του κόσμου κατά τή διάρκεια τῆς κυριακάτικης εὐλογίας τῶν προσκυνητῶν, πού συγκεντρώθηκαν στήν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου στή Ρώμη.

(ΠΗΓΗ : http://greek.ruvr.ru, http://katanixis.blogspot.gr)

22) 02-09-2013 : Πανθρησκειακή παράστασις εἰς τόν σταυρόν τοῦ Πάπα Φραγκίσκου;

Ὀ Πάπας Φραγκῖσκος ἀποποιήθηκε τόν βαρύτιμο χρυσό σταυρό τῶν προκατόχων του καί προτίμησε νά φορᾶ ἕνα ἁπλό σιδερένιο σταυρό. Ὅμως, ἡ παράσταση στό σταυρό αὐτό δέν φέρει, ὡς ἔπρεπε, τόν Ἐσταυρωμένο, ἀλλά μία ἄγνωστη παράσταση στήν ἱστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, τόν «καλό ποιμένα», ὁ ὁποῖος μοιάζει καταπληκτικά μέ μία ἀρχαία αἰγυπτιακή παράσταση κάποιου νεκροῦ φαραώ! Ἐπίσης, στό πάνω μέρος τοῦ σταυροῦ εἰκονίζεται ἕνα πτηνό, προφανῶς τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀλλά, ἕνα τέτοιο πτηνό εἰκονίζεται στό πάνω μέρος καί τῆς αἰγυπτιακῆς παράστασης! Πρῶτος ἕνας ἱσπανός διαχειριστής «καθολικῆς» ἱστοσελίδας, πρόβαλε τό θέμα, καί τό συσχέτισε μέ τόν νεκρό φαραώ, ἀλλά καί μέ τό ἄλλο σύμβολο τῆς αἰγυπτιακῆς θρησκείας, τό πουλί. Δέν γνωρίζουμε, ἂν ἡ παράσταση τοῦ σταυροῦ τοῦ Πάπα ἔχει νά κάνει μέ τό «ἄνοιγμα» τοῦ Βατικανοῦ σέ ὅλες τίς θρησκεῖες, ἀκόμα καί τόν παγανισμό, καθώς καί τόν ἀθεϊσμό. Ὁ πανθρησκειακός, ὅμως, προσανατολισμός του κάτι τέτοιο μηνύει.

(ΠΗΓΗ : Ἐφημερίς Ὀρθόδοξος Τύπος, 2-9-2013)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας

  • 1 https://katanixi.gr/2019/10/23/συνάντηση-πάπα-φραγκίσκου-δένδια-στο/
  • 2 Τό ὅραμα τοῦ Γ. Καλαντζῆ : Πατριάρχης καί Πάπας νά περπατήσουν μαζί στούς Φιλίππους, 02-08-2019, https://katanixi.gr, Ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένα στή Μακεδονία. Σχεδιασμοί αντιδράσεων! 17-01-2020, https://katanixi.gr, https://www.youtube.com/watch?v=P3bC1I70KSE

Σχετικά άρθρα

Ο Αρχιεπ. Θυατείρων προκαλεί την κινέζικη «τύχη» του!

του Ευάγγελου Κωνσταντίνου Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Νικήτας παρευρέθηκε στο ετήσιο Δείπνο της Κινέζικης Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς Την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας παρευρέθηκε στο ετήσιο...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.