Ανδρέας Μπουλάκης

Ανδρέας Μπουλάκης: Μήπως οδηγούμεθα σε μία Ρουμανικού κομμουνιστικού τύπου “Χριστιανική” κοινωνία;

του Ανδρέα Μπουλάκη
αρθρογραφεί για katanixi.gr

ἐάν φθάσουμε μέχρι τήν φυλακή καί τό μαρτύριο γιά τήν πίστη μας, πόσοι δέν θά παραδοθοῦν, ἀλλά θά παρακαλοῦν τό Ἅγιο Πνεῦμα νά τούς ἐνισχύσει ὥστε νά ἀντέξουν ἕως τέλους;

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Μήπως ὁδηγούμεθα σέ μία Ρουμανικοῦ κομμουνιστικοῦ τύπου “Χριστιανική” κοινωνία;

Ανδρέας Μπουλάκης

Προκαλεῖ μεγάλη στεναχώρια ἀλλά καί ὀργή ἡ σημερινή εἰκόνα τῆς διοικούσης ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ταπεινωμένη ὅσο ποτέ, ἀχρηστευμένη σχεδόν ἀπό τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά σταθεῖ στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Ἀπετέλεσε θλιβερή εἰκόνα, ὂχι μόνο ἡ σκανδαλώδης ἀπόφαση τῆς ἱεραρχίας τήν 1η Ἀπριλίου, ἀλλά καί ἡ εἰκόνα τῆς Δ.Ι.Σ. στά μέσα Μαρτίου, ὅπου ἀντί νά μιλήσουν οἱ Ἀρχιερεῖς στόν ἰατρό κ. Τσιόδρα γιά τήν δύναμη τῶν μυστηρίων διά τοῦ Υἱοῦ, μίλησε ὁ ἰατρός στούς Ἀρχιερεῖς γιά τήν δύναμη τοῦ ἰοῦ!

Ὁ κλοιός γύρω ἀπό τήν Ὀρθοδοξία μας ¨σφίγγει¨ ἐπικίνδυνα. Ἀσφαλῶς καί ἐμεῖς, ὁ λαός, φέρουμε τεράστια εὐθύνη γι’ αὐτή τήν κατάντια, ἀλλά περί αὐτοῦ ἒχουν γραφεῖ πολλά ἂρθρα. Ἐάν ζούσαμε σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο δέν θά ὑπῆρχαν τά αἲτια πού προκάλεσαν τήν σωρεία τῶν σημερινῶν κρίσεων. Ποῦ ὁδηγούμαστε λοιπόν; Ὁ Ἰωάννης Ἰανολίδε, ἕνας ἐκ τῶν φυλακισμένων κατά τήν σκοτεινή περίοδο τῆς μαρξιστικῆς δικτατορίας στήν Ρουμανία, περιγράφει στό βιβλίο του, τήν κατάσταση πού βίωνε ὁ λαός, ὅπου ἐνῶ οἱ Χριστιανοί ἦσαν διαρκῶς κυνηγημένοι καί κατατρεγμένοι μέ συνεχεῖς ἀπειλές καί τρομερά βασανιστήρια ἀπό τήν κρατική ἀσφάλεια, οἱ δεσποτάδες “ζαχάρωναν” μέ τήν κυβέρνηση.

Γράφει στό βιβλίο του, περιγράφοντας τήν Ἐκκλησία κατ’ ἐκείνη τήν περίοδο: «Ὁ ἀνώτερος Κλῆρος εἶναι τόσο πολύ ἐξαρτημένος ἀπό τόν ἀθεϊσμό, ὥστε ἀναγκάζεται νά τόν ὑπηρετεῖ. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία εἶναι μία ὑπηρέτρια στήν ἐξουσία τοῦ ἀθεϊστικοῦ κράτους. Μεταξύ τῶν ἐπισκόπων καί τοῦ λαοῦ ὑπάρχει πλήρης διάσταση. Οἱ ἐπίσκοποι ἀποτελοῦν τήν κρατική ἀφρόκρεμα. Ὁ λαός πιστεύει στήν Χάρη τήν ὁποία φέρουν, ἀλλά δέν πιστεύει ὅτι αὐτοί εἶναι καλοί ποιμένες τοῦ Χριστοῦ. Ὁ λόγος τους δέν μπαίνει στίς ψυχές τοῦ λαοῦ, διότι ἒχει πολιτική ὀσμή. Οἱ φυλακές ἒχουν γεμίσει ἁγίους καί μάρτυρες, κληρικούς καί λαϊκούς, ὅμως οἱ ἐπίσκοποι δέν ἀντιλαμβάνονται τήν πίστη μέσα ἀπό τήν θυσία, ἀλλά μέσα ἀπό τήν δουλοπρέπεια. Ἡ Ἐκκλησία θά ἒπρεπε νά παραμείνει πιστή στόν Χριστό καί στόν λαό. Νά εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τό κράτος καί ἑνωμένη μέ τό λαό. Νά ἀπέχει κατηγορηματικά ἀπό τις πλάνες! Τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας δέν θά ἒπρεπε νά τίθενται στήν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων! Ἡ Ἐκκλησία πού δέν ὑπηρετεῖ τό λαό, δέν εἶναι πλέον τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἀνώτερος κλῆρος ἂφησε τό λαό στά χέρια τῶν ἀπίστων, οἱὁποῖοι στράφηκαν ἐναντίον του. Αὐτοί πού εἶναι ντυμένοι μέ ἀρχιερατικά ἂμφια, δέν ἀξίζουν οὒτε τήν ἐμπιστοσύνη, οὒτε τό σεβασμό, οὒτε τό χρῆμα πού τούς προσφέρουν οἱ Χριστιανοί. Οἱ ἱερεῖς πού τολμοῦν νά κατηχήσουν τά παιδιά κινδυνεύουν νά διωχθοῦν πρῶτα ἀπό τούς ἐπισκόπους καί ὕστερα ἀπό την Ἀσφάλεια τοῦ Κράτους. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνεκτή (ἀπό τήν κυβέρνηση) σάν ἕνα πτῶμα.» Διαβάζοντας τά παραπάνω, εἶναι ἀδύνατο νά μήν ἀναρωτηθεῖ ὁ ἀναγνώστης ἐάν αὐτή ἡ κατάσταση ἀναφέρεται στήν τότε Ρουμανία, ἢ στήν σημερινή Ἑλλάδα.

Μιά μέρα, ὁ συγγραφέας πῆγε σ’ ἕνα μοναστήρι κοντά στό Βουκουρέστι καί συνομιλώντας μέ τόν ἡγούμενο τόν ρώτησε: «Πάτερ τί εἶναι πιό σημαντικό, νά προσεύχεσαι ἢ νά προασπίζεις τήν πίστη;», γιά νά λάβει τήν ἀπάντηση: «Θέλεις νά μέ πειράξεις; Ἐμεῖς δέν κάνουμε πολιτική. Ὑπακοῦμε στούς ἂρχοντες, διότι ἀπό τόν Θεό εἶναι ὅλα». Ἀργότερα αὐτός ὁ ἡγούμενος ἒγινε ἐπίσκοπος… Περιγράφονται, στό βιβλίο, συγκλονιστικά γεγονότα ὅπου πολλοί πέθαναν ἀγγελικά, προκειμένου νά κρατήσουν ἀπαράλλαχτη τήν ἀλήθεια τῆς Πίστεως. Πολλοί ἁγίασαν τή ζωή τους μέσα σέ ἐκεῖνα τά δεσμωτήρια-κόλαση. Στίς φυλακές ὑπῆρχαν χιλιάδες κληρικοί καί λαϊκοί πού μοναδικό τους «ἒγκλημα» ἦταν ἡ Ὀρθόδοξη πίστη τους, μά κανένας Ρουμάνος ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος!!

Σήμερα μέ τήν ἀπαγόρευση τῆς Θείας Λατρείας γιά τόν λαό, δῆθεν ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ, βρῆκαν τήν εὐκαιρία νέοι Νέρωνες καί νέοι Διοκλητιανοί νά ἐκδηλώσουν τό μῖσος τους γιά τήν Ἐκκλησία. Χρόνια φώλιαζε αὐτό τό μῖσος στήν καρδιά τους, μά τώρα νιώθουν δυνατοί καί τό φανερώνουν. Δέν κρατιοῦνται. Κυνηγοῦν, οἱ τιποτένιοι, μέ μῖσος τό ποίμνιο πού τολμᾶ νά πάει νά λειτουργηθεῖ γιατί φοβᾶται τήν πνευματική πτώση περισσότερο ἀπό τόν σωματικό θάνατο καί τούς ποιμένες ἐκείνους πού τολμοῦν νά μεταδώσουν στούς πιστούς τά ἂχραντα μυστήρια. Ὁ Χριστός μισεῖται καί διώκεται. Λές καί ἦταν δύσκολο νά κανονίσουν τήν προσέλευση τοῦ λαοῦ στίς ἱερές ἀκολουθίες μέ τόν ἲδιο τρόπο πού τήν ὀργάνωσαν στά Super Markets. Τό γνωρίζουν καί οἱ ἲδιοι ὅτι ἒχει ἀτονήσει ἡ πίστη στήν Ἑλλάδα μας (καί εὐθυνόμαστε ὅλοι γι’ αὐτό), ἀλλά θέλουν οἱ ἂθλιοι νά ἐξαλείψουν καί τήν λίγη μαγιά πού ἒμεινε γιατί γνωρίζουν πώς «μικρά ζύμη ὅλον τό φύραμα ζυμοῖ». Οἱ δυνατοί ἂθεοι δέν αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς, ἐάν δέν εἶναι ἐνθρονισμένοι οἱ ἲδιοι στήν σκέψη τῶν ὑποτακτικῶν τους. (Μήπως μετά τήν Ἀνάσταση ἀρχίζουν νά αἲρονται τά περιοριστικά μέτρα, ὥστε νά γιορτάσουν ἐλεύθερα οἱ μουσουλμάνοι τό ραμαζάνι τους; Ἀναρωτιέμαι…)

Λυποῦμαι βαθύτατα καί γιά τήν συμπεριφορά κάποιων ἐνστόλων διότι καί ἐγώ ὑπῆρξα ἐπί 29 ἒτη ἒνστολος. Θυμόμαστε, μέ τόν γιό μου, ἀκόμη τήν εἰκόνα ὅταν πρίν πολλά χρόνια, περπατώντας στήν πόλη, σταμάτησα ἕναν ἀστυνομικό (δέν τόν γνώριζα) καί ἀπευθυνόμενος στόν μικρό, τοῦ εἶπα: «Ὁ κύριος αὐτός εἶναι ἀστυνομικός. Ἐάν σέ ἀκούσω ποτέ νά τόν ἀποκαλέσεις ¨μπάτσο¨, θά φᾶς τέτοιο μπάτσο πού θά τό θυμᾶσαι μέχρι τά βαθειά σου γεράματα. Καί ἂν ποτέ λείψει ὁ πατέρας σου, ἀπό αὐτόν τόν κύριο νά ζητήσεις βοήθεια». Σήμερα ὅμως, δίχως τόν παραμικρό φόβο Θεοῦ, κάποιοι ἀστυνομικοί ἐνεργοῦν ἐλέγχους σέ ναούς γιά… ἐγκληματίες ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νά δεχθοῦν κόσμο στόν ναό ἢ, ἒτι χειρότερον, νά τούς μεταδώσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου. Καί ἂν αὒριο ἀγριέψουν τά πράγματα στό θέμα τῆς πίστεως (κατά κεῖ πηγαίνουμε), τί θά γίνεται; Θά συλλαμβάνουν κόσμο ἐπειδή θά κάνουν τόν σταυρό τους περνώντας ἒξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἢ ἐπειδή θά ὁμολογοῦν ὅτι ἒξω ἀπό τήν Ὀρθοδοξία βρίσκεται τό σκοτάδι καί ἡ αἵρεση, δηλαδή ὁ διάβολος; Μά, τί θά ποῦν στόν Χριστό μας κατά τήν ἀπολογία τους; Ὅτι ἐκτελοῦσαν διαταγές; Τότε νά ἀθωώσουμε καί τούς δημίους οἱ ὁποῖοι ὑπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια τούς μάρτυρες καί ὁμολογητές, διότι καί ἐκεῖνοι ἐκτελοῦσαν διαταγές.

Ἂραγε ἐάν ὁ Θεός ἐπιτρέψει, γιά τίς πολλές μας ἁμαρτίες, νά ζήσουμε στήν πατρίδα μας καταστάσεις χειρότερες ἀπό αὐτές τῆς κομμουνιστικῆς Ρουμανίας (ἀνοιχτά πλέον μιλᾶνε καί γιά τό τσιπάκι, τό χάραγμα), πόσοι θά κρατήσουν τό Ὀρθόδοξο φρόνημα ἀλώβητο; Πόσοι διά τῆς πίστεως καί τής ὑπομονῆς θά ὁμολογήσουν Χριστό; Καί κυρίως ἐάν φθάσουμε μέχρι τήν φυλακή καί τό μαρτύριο γιά τήν πίστη μας, πόσοι δέν θά παραδοθοῦν, ἀλλά θά παρακαλοῦν τό Ἅγιο Πνεῦμα νά τούς ἐνισχύσει ὥστε νά ἀντέξουν ἕως τέλους; Φρονῶ πώς θά βρεθοῦμε ἀπροετοίμαστοι στόν ἀγῶνα πού θά δώσουμε καί πολλοί θά ἐγκαταλείψουν τό Εὐαγγέλιο, ἀλλά στό τέλος θά νικήσει ὁ Χριστός, θά νικήσει τό ἀρνίο καί ὂχι τό θηρίο. Ὁ Χριστός εἶναι ΗΔΗ ὁ νικητής. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

(Τό βιβλίο πού ἀναφέρω ἒχει τίτλο “Συνταρακτικά περιστατικά φυλακισμένων Ρουμάνων, ὁμολογητῶν καί μαρτύρων τοῦ 20ου αἰῶνα” τοῦ Ἰωάννη Ἰανολίδε, Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2009)

Δείτε σχετικά:
π.Νικόλαος Μανώλης, Διαολεμένο Ιερατείο [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
Η υποτέλεια της Ελλαδικής Εκκλησίας, απέναντι στους άθεους νόμους της Κυβέρνησης
Ο κ.Σωτήρης Τσιόδρας πριν λίγες μέρες μας ξάφνιασε δυσάρεστα, υιοθετώντας μία αινιγματική και διφορούμενη στάση
– Εγκύκλιος Περί της τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος
– Η υποτέλεια της Ελλαδικής Εκκλησίας, απέναντι στους άθεους νόμους της Κυβέρνησης
– Ο Καίσαρας αποφασίζει, η Εκκλησία υποτάσσεται!
– Δόξα σοι ο Θεός! Χαράς Ευαγγέλια! Ο Μητροπολίτης Μόρφου, αποκαταστάθηκε μέσα μας εκ νέου ως Πανιερώτατος!
– Συνεργασία του Αρχιεπισκόπου με την Πολιτεία και όχι με τον Χριστό! Αδιανόητη φαυλότητα!
– Το μένος και το μίσος της κοσμικής εξουσίας ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού
– Ποια είναι η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για το Πάσχα με φόντο τον Κορωνοϊό;
– π.Θεόδωρος Ζήσης, Έργο του διαβόλου το κλείσιμο των Ναών από την Ιερά Σύνοδο
– Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, συμφώνως με το πνεύμα των φίλων του Προτεσταντών, μας νουθετεί!
– Θα ανασταίνεται ο Κύριός μας, κατά τις ανθρώπινες επιθυμίες και βουλές;
– Μας εξόργισε η επιστολή του Μητροπολίτου Μεσογαίας προς την Υπουργό Παιδείας
– Δημητριάδος: «Δε διώκεται ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία»
– Σικάγο – Οικουμενιστική συμπροσευχή για τον Κορωνοϊό [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
– Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης συμφωνεί με τον Πρωθυπουργό
– Μοναχού Σεραφείμ (Ζήση), Ο κορωνοϊός διδάσκει το «πως» της Αποτειχίσεως (…μάλλον δε και το «δια τι»)

Σχετικά άρθρα

Halloween στα ελληνικά σχολεία

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου Μοντέρνα παιδαγωγική! Μόνο να περνάμε καλά! Αφού περνάμε καλά, όλα καλά! Για τους περισσότερους από εμάς η 1η Νοεμβρίου που πλησιάζει δεν σήμαινε τίποτα. Το φθινόπωρο χρωματιζόταν...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.