Επικαιρότητα

Ανοικτή επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κορίνθου για τη νεοφανείσα δοξασία της μολύνσεως εντός των Ιερών Ναών και από τα εν αυτοίς

εικόνα άρθρου: Ανοικτή επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κορίνθου  για τη νεοφανείσα δοξασία της μολύνσεως εντός των Ιερών Ναών και από τα εν αυτοίς

Από μια ομάδα ἀγωνιζομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
για την https://katanixi.gr/

“Μήπως, ἐφ’ ὅσον, συνεχίσει καὶ ἐπικρατήσει ἡ δοξασία τῆς μολύνσεως ἐντὸς τῶν ἱερῶν Ναῶν καὶ ἀπὸ τὰ ἐν αὐτοῖς, ὑπάρξουν θλιβερὲς ἐξελίξεις στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία;”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣΑ ΔΟΞΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

Ὀμάδα ἀγωνιζομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Πρὸς
Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κορίνθου
κ.κ. Διονύσιον 4/10/2020, Κόρινθος
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κορίνθου κ.κ. Διονύσιε,

Ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τέκνα τῆς ἐπισκοπικῆς-ποιμαντικῆς Σας εὐθύνης, ἀπευθυνόμαστε σὲ Ἐσᾶς ὡς πλέον ἁρμόδιο νὰ μᾶς καθοδηγήσετε καὶ νὰ μᾶς ἀναπαύσετε τὴν ἀνησυχία καὶ ἀγωνία μας, γιὰ τὴ νεοφανείσα δοξασία τῆς μολύνσεως τῶν ἱερῶν Ναῶν καὶ τὰ ἐντὸς αὐτῶν. Δὲν παραλείπουμε νὰ σημειώσουμε ὅτι συμμεριζόμαστε καὶ τὴ δικὴ Σας ἀγωνία καὶ τοὺς σοβαροὺς ἐνδοιασμοὺς καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις Σας· ἄλλωστε πῶς θὰ τολμούσαμε ν’ ἀπευθυνθοῦμε καὶ νὰ ζητήσουμε τὴν καθοδήγησή Σας;

Καὶ ἐπὶ τοῦ ζέοντος θέματος: Ἡ λεγόμενη πανδημία τοῦ «κορωναϊοῦ» προκάλεσε τὴν ἐμφάνιση τῆς νέας δοξασίας, τῆς μολύνσεως ἐντὸς τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερῶν Ναῶν ἀπὸ τὸ συγχρωτισμό, τὴ Θεία Κοινωνία, τὸν ἀσπασμὸ τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων, τῶν ἱερῶν Εἰκόνων, Εὐαγγελίων καὶ τοῦ τύπου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀκοῦμε διαφορετικὲς ἀπόψεις ἀπὸ ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ θεολόγους· κάποιοι νὰ ὑποστηρίζουν τὴ δοξασία τῆς μολύνσεως κι’ ἄλλοι τὸ ἀντίθετο, ὥστε νὰ κλείσουν οἱ Ναοὶ καὶ νὰ παρεμποδιστεῖ ἡ θεία λατρεία γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα. Ὡς ἀποκορύφωμα τῶν θέσεων αὐτῶν ἦταν ἡ ἐφαρμογὴ χρήσεως «λαβίδας» μιᾶς χρήσεως κατὰ τὴ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας σὲ κάποιες τοπικὲς Ἐκκλησίες, ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ἀσπασμοῦ τῶν ἱερῶν σεβασμάτων, τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων καὶ ἡ χρήση μάσκας ἐντὸς τῶν ἱερῶν Ναῶν, τὸ ὁποῖο-τελευταῖο- παρατηρεῖται σ’ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.

Ὅλα τὰ ἀνωτέρω διετάχθησαν ἀπὸ τὴν Πολιτεία! Ἡ ἀγωνία μας, ἡ ἀνησυχία μας, τὰ ἀδυσώπητα ἐρωτήματά μας ἐδῶ ἐπικεντρώνονται: Ἡ Πολιτεία, ἐν πολλοῖς ἄσχετη μὲ τὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, νομοθετεῖ καὶ ἐπιβάλλει καὶ ὑπεισέρχεται σὲ καθαρὰ πνευματικὰ ζητήματα. Ὑπεισέρχεται στὰ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ὅταν καὶ σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα τῆς Πατρίδας μας τὰ δικαιώματά της σταματοῦν στὸ κατώφλι του. Ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ πιστοὶ τί πρέπει, ἀπὸ καθαρὰ πνευματική-ὀρθόδοξη ἄποψη νὰ κάνουμε; Αὐτὸ ποὺ μᾶς διδάσκατε μέχρι χθὲς «ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» σήμερα παύει νὰ ἰσχύει; ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ καταλύεται μὲ κοσμικὴ ἀπόφαση; Τελικὰ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μας περνάει στὰ ἀπορριπτέα τόσο ἀβασάνιστα; Ἰδοὺ μία, ἀπὸ τὶς πάρα πολλὲς ἀγωνίες μας, γιὰ τὴν ὁποία Σᾶς ζητᾶμε τὴν καθοδήγησή Σας στὴν πνευματικὴ πορεία μας γιὰ τὴ συνάντηση καὶ ἕνωσή μας μὲ τὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό.

Εἶσθε οἱ πνευματικοὶ Ποιμένες οἱ ορθοτομοῦντες τὸ λόγο τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας, ποῦ ἀλλοῦ ν’ ἀπευθυνθοῦμε; Ὅταν, στὸ παρελθόν, προέκυπταν προβλήματα καὶ ἀντίθετες μεταξύ τους δοξασίες, ἀναλάμβαναν οἱ ἱερὲς Σύνοδοι νὰ δώσουν λύσεις καὶ μὲ βάση τὶς ἀποφάσεις τους ἡ Ἐκκλησία μας πορεύθηκε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Σήμερα τί μπορεῖ νὰ γίνει; Ἡ Πολιτεία, ἤδη ξεκίνησε ἀλλοῦ νὰ ἐπιβάλλει τὴ χρήση μιᾶς λαβίδας γιὰ τὸν καθένα κατὰ τὴ Θεία Κοινωνία κι’ αὐτὸ μᾶς εἶναι ἀδιανόητο νὰ τὸ δεχθοῦμε. Γνωρίζουμε, οἱ περισσότεροι ἔχουμε ἱκανὴ ἡλικία, ὅτι μὲ τὴ Θεία Κοινωνία σωζόμαστε -εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου- ὅτι μὲ τὰ ἱερὰ σεβάσματα, ἅγιες Εἰκόνες κατατροπώνονται οἱ ἀσθένειες, οἱ ἐπιδημίες, τώρα τί ἄλλαξε καὶ δὲ μπορεῖ νὰ συμβαίνει τὸ ἴδιο;

Σύμφωνα μὲ τὴν Ζ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο οἱ ἱερὲς Εἰκόνες, ὁ τύπος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια, τὰ ἱερὰ λείψανα εἶναι μέτοχα τῆς θείας ἄκτιστης ἐνέργειας. Ἡ ἁγιαστικὴ χάρη τῶν ἁγίων Εἰκόνων καὶ τῶν λοιπῶν ἀναθημάτων διαπορθμεύεται λόγῳ τῆς σχέσεώς τους μὲ τὸ Θεὸ σ’ αὐτὸν ποὺ τὰ προσκυνᾶ. (Φανερὰ παραδείγματα εἶναι οἱ θαυματουργὲς Εἰκόνες τῆς Παναγίας Ἐσφαγμένης καὶ Παραμυθίας στὴν Ἱ.Μ.Μ. Βατοπαιδίου). Γι’ αὐτὸ προσκυνοῦνται τιμητικῶς καὶ χάριν σεβασμοῦ, ἀφοῦ μετέχουν τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ καὶ ἁγιάζουν τοὺς προσκυνοῦντας αὐτά. Αὐτὸς ποὺ προσκυνᾶ μιὰ εἰκόνα προσκυνᾶ τὴν ὑπόσταση τοῦ πρωτοτύπου της. Κατὰ τὴν Ζ’ Οἰκ. Σύνοδο «ἡ γὰρ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει, καὶ ὁ προσκυνῶν τὴν εἰκόνα προσκυνεῖ ἐν αὐτῇ τοῦ ἐγγραφομένου τὴν ὑπόστασιν». Ἄρα οἱ ἱερὲς εἰκόνες ἀποβαίνουν φορεῖς ἁγιασμοῦ καὶ χάριτος, συνδέοντας τοὺς προσκυνητὲς αὐτῶν μὲ τὰ πρωτότυπά τους καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲ μποροῦν νὰ μεταδώσουν ἀσθένειες. Εἶναι βιώματα καθημερινὰ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, πῶς νὰ τ’ ἀγνοήσουμε;

Ἅγιε Πατέρα, Σᾶς καθικετεύουμε μὴν ἀρνηθεῖτε τὴν ορθοτόμηση τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας στὰ παρόντα ζητήματα ποὺ προέκυψαν καὶ ποὺ εἶναι κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψη καθοριστικά. Ἐμεῖς οἱ πιστοὶ πῶς νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν ἢ καὶ ἄλλα ποὺ θὰ συμβοῦν;

Ἡ θεωρία περὶ μετάδοσης νόσων μέσα στὸ Ναὸ ἔρχεται σὲ ἀντίφαση μὲ τὴν ἀνάλογη ἁγιογραφική, πατερικὴ καὶ λειτουργικὴ μαρτυρία κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ναὸς καὶ τὰ ἀναθήματα ἐντὸς αὐτοῦ εἶναι μέτοχα τῆς θείας χάριτος. Ἐὰν ὅλος ὁ Ναὸς καὶ τὰ ἐν τῷ Ναῷ εἶναι ἱερὰ καὶ μεταδίδουν Χάρη καὶ Ἁγιασμό, πῶς εἶναι δυνατὸν συνάμα νὰ μεταδίδουν φθορὰ καὶ θάνατο; Ἐνδεικτικῶς παραθέτουμε μόνο μιὰ πατερικὴ μαρτυρία τοῦ ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης:

«Ὁ ναὸς ἀφιέρωται τῷ Θεῷ, καὶ αὐτοῦ ἐστιν οἶκος· καὶ αὐτός ἐστιν ἐν αὐτῷ. Καὶ ὁ ἐπικληθεὶς δὲ δοῦλος αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, ὡς ἐν οἰκείῳ σκηνώματι. Καὶ τῇ ψυχῇ μὲν ἐνδημεῖ ἀΰλως, πολλάκις δὲ καὶ τοῖς λειψάνοις ἐστὶ τεθειμένος ἐκεῖσε· καὶ θείᾳ δυνάμει καὶ χάριτι, ἐνεργεῖ· ὅτι καὶ διπλοῖ ὄντες ἡμεῖς καὶ τὰ δῶρα διπλῶς λαμβάνομεν. Ὅθεν καὶ ἐν τοῖς ὑλώδεσι τούτοις ἡ χάρις ἐφίσταται, καὶ ἐπιφοιτῶσα μένει, καὶ δι᾽ ἡμᾶς ἐνεργεῖ εὐδοκίᾳ Πατρός, καὶ ἐλέει τοῦ δι᾽ ἡμᾶς σαρκωθέντος καὶ διπλῶς ἡμᾶς ἀναπλάσαντος, καὶ ἐπιδημίᾳ καὶ οἰκτιρμοῖς τοῦ συνεργοῦ αὐτῷ καὶ ἀχωρίστου Πνεύματος.» (Περὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῆς τούτου καθιερώσεως, PG 155, 336)1 κ.λπ. ἤδη γνωστὰ σὲ Σας.

Τώρα πῶς γίνεται τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέσφατα τῶν Ἁγίων Πατέρων νὰ ἀντικαθίστανται μὲ τὶς ἀπόψεις κάποιων -ὄχι ὅλων- «εἰδικῶν»; Μὲ τὴν ἐπέλαση μιᾶς πανδημίας, κατὰ κάποιους ἐπιστήμονες δὲν εἶναι πανδημία, ἀλλάζει ἡ θεολογία μας καὶ στὴν οὐσία ἡ Πίστη μας; Ἀλλάζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων; Ποιὸς θὰ μᾶς καθοδηγήσει στὴ νέα κατάσταση ποὺ δημιουργεῖται;

Ἐπιτρέψτε μας σεβαστὲ Πατέρα νὰ διατυπώσουμε τὴν ἄποψη γιὰ τὴ σκέψη τῶν ἰσχυριζομένων τὴν καινούργια δοξασία, ὅτι σ’ αὐτὴν διαφαίνεται ὡς γενεσιουργὸς αἰτία τῆς ἀποκλίσεως ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία ἡ ἀπουσία τῆς διάκρισης κτιστοῦ-ἀκτίστου. Αὐτὴ ἡ διάκριση εἶναι βασικὴ ἀρχὴ τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας; ἢ δὲν εἶναι;

Μήπως, ἐφ’ ὅσον, συνεχίσει καὶ ἐπικρατήσει ἡ δοξασία τῆς μολύνσεως ἐντὸς τῶν ἱερῶν Ναῶν καὶ ἀπὸ τὰ ἐν αὐτοῖς, ὑπάρξουν θλιβερὲς ἐξελίξεις στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Ὅπως συνέβη μὲ τὴ σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Οὐκρανίας ποὺ ἔχουν πληγώσει τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα;

Σεβασμιώτατε,

«Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε» διαβάζουμε στὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἀπευθυνόμαστε σ’ Ἐσᾶς τὸν Ἐπίσκοπό μας, ποὺ κατέχετε τὸ διδασκαλικὸ ἀξίωμα καὶ Σᾶς θερμοπαρακαλοῦμε νὰ λάβετε ἄμεσα δημόσια θέση καὶ νὰ μᾶς κατηχήσετε καταλλήλως, ὥστε νὰ διασφαλισθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη στὸν χριστεπώνυμο λαό, ἀπὸ ἀλλότριες φωνές, ἐπιβεβαίωση τοῦ δικοῦ Σας ἄλλωστε ὀρθοῦ φρονήματος.

Ἐν ἀναμονῇ τῆς διδακτικῆς Σας ἐπεμβάσεως διατελοῦμε μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ.

Ὀμάδα ἀγωνιζομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

  • 1. Σὲ μετάφραση: «Ὁ ναὸς ἔχει ἀφιερωθεῖ στὸν Θεὸ καὶ εἶναι κατοικία του. Ὁ Θεὸς βρίσκεται στὸν ναὸ ὁ ἴδιος. Ἐπίσης, καὶ ὁ Ἅγιος, στὸν ὁποῖο ἔχει ἀφιερωθεῖ ὁ ναὸς, μένει στὸν ναὸ σὰν σὲ δικό του σπίτι. Καὶ μὲ τὴν ψυχή του εἶναι παρὼν ἀοράτως, πολλὲς φορὲς ὅμως καὶ μὲ τὰ λείψανά του βρίσκεται σωματικὰ ἐκεῖ καὶ ἐνεργεῖ μὲ θεία δύναμη καὶ Χάρη. Ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε σύνθετοι, διπλοί, ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα, παίρνουμε τὰ θεῖα δῶρα μὲ διπλὸ τρόπο, ἀόρατα καὶ ὁρατά. Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὰ ὑλικὰ καὶ αἰσθητὰ αὐτὰ πράγματα κατεβαίνει ἡ Χάρη καὶ μένει καὶ ἐνεργεῖ γιὰ μᾶς μὲ τὴν εὐδοκία τοῦ Πατρὸς καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ποὺ σαρκώθηκε γιὰ μᾶς καὶ μᾶς ἀνέπλασε διπλά, καὶ μὲ τὴν ἔλευση καὶ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ εἶναι συνεργὸς αὐτοῦ καὶ ἀχώριστο».

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.