π. Θεόδωρος Ζήσης

Χαιρετισμός στην Θεολογική Διάσκεψη του Urziceni της Ρουμανίας, προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου

εικόνα άρθρου: Χαιρετισμός στην Θεολογική Διάσκεψη του Urziceni της Ρουμανίας, προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου
Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση
Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

“Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μόνο ὅσοι ἀποτειχισθήκαμε βαδίζουμε στόν δρόμο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου”

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Στήν Θεολογική Διάσκεψη τοῦ Urziceni τῆς Ρουμανίας.
Πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου.
(12 Ἰουλίου 2022)

Ἀγαπητοί Ὀρθόδοξοι Ἀδελφοί τῆς Παρατάξεως τοῦ Κυρίου,

Μέ πολλή χαρά πληροφορηθήκαμε ὅτι πραγματοποιεῖτε σήμερα στό Urziceni Θεολογική Διάσκεψη μέ τό πολύ ἐπίκαιρο θέμα «Ἡ Ὀρθοδοξία στό πλαίσιο τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης», σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τήν ἑορτή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, στόν ὁποῖο ἔχετε ἀφιερώσει καί παρεκκλήσιο. Ὁ ὅσιος Παΐσιος μέ τήν ζωή καί τήν διδασκαλία του, στά ἴχνη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, μᾶς καθοδηγεῖ καί σήμερα νά μάθουμε καί νά βιώσουμε ὅτι ἡ μόνη ἀληθινή Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος καί στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων κάθε ἐποχῆς ἐπιτυγχάνεται μέ τό σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Χριστοῦ, πού συνεχίζεται ἀδιάκοπα μέσα στήν μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Οἱ ψευδοπροφῆτες καί οἱ ψευδοδιδάσκαλοι ὅλων τῶν ἐποχῶν, στούς ὁποίους ἀνήκουν καί οἱ σημερινοί σχεδιαστές τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέας Τάξεως», τούς ὁποίους ὀρθῶς ὀνομάζετε στό Πρόγραμμά σας «Ἀγορά τῶν Παγκοσμοιοποιητικῶν Ἐλίτ», προσπαθοῦν νά ἐπαναφέρουν τά παλαιά, νά παρουσιάσουν τόν παλαιό ἁμαρτωλό κόσμο, τόν κόσμο τοῦ Διαβόλου, ὡς κάτι καινούργιο καί θελκτικό, νά κατεδαφίσουν τήν μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὥστε στό βάθος νά δημιουργήσουν τήν παγκόσμια θρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου, νά ἐπαναφέρουν τό σκοτάδι τῆς πρό Χριστοῦ ἐποχῆς, παραπλανώντας τούς ἀνθρώπους μέ τό δῆθεν νέο, πού ὅμως εἶναι παλαιό καί καταστροφικό.

Ἐμεῖς, ὅμως, γνωρίζουμε ἀπό τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο ὅτι, ὅταν ἄρχισε ὁ Χριστός μετά τήν Βάπτιση τό κήρυγμά Του στήν «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν», στήν πολυθρησκειακή καί διαθρησκειακή Γαλιλαία, τότε μόνο «ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρα καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ. 4, 12-17). Προτρεπόμενοι οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καί Ἰωάννης ἀπό τούς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων νά παύσουν νά κηρύττουν τόν Χριστό, ἀπήντησαν ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλος Σωτήρας καί Λυτρωτής, διακινδυνεύουν τήν σωτηρία τους ὅσοι στρέφονται πρός ἄλλους ψευδοσωτῆρες, ὅπως πράττουν καί οἱ σημερινοί τῆς παγκόσμιας θρησκείας καί τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης: «Καί οὔκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία· οὐδέ γάρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπό τόν οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. 4, 12).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπικρίνει τούς ψευδαποστόλους καί ψευδο-διδασκάλους οἱ ὁποῖοι, ὅπως οἱ σημερινοί ὑποστηρικτές τοῦ Οἰκουμενι-σμοῦ, ἐνόθευαν καί ἄλλαζαν τό ἀποστολικό κήρυγμα εἰσάγοντας δικές τους ἀνθρώπινες διδασκαλίες, οὐσιαστικά ἐκήρυτταν ἄλλο εὐαγγέλιο, «ἕτερον εὐαγγέλιον». Στόν αὐστηρό του ἔλεγχο πρός ὅλους τούς ἐπίδοξους ἀνανεωτές καί ἐκσυγχρονιστές εἰσηγεῖται πιό αὐστηρή στάση ἀπό αὐτήν πού ἐπιλέξαμε ἐμεῖς μέ τήν ἱεροκανονική ἀποτείχιση, εἰσηγεῖται τόν ἀφορισμό καί τόν ἀναθεματισμό τους, πρᾶγμα πού θά πράξει ἡ Ὀρθόδοξη Παράταξη, ὅταν ἐνισχυθεῖ καί ἐπικρατήσει μεταξύ τῶν ἱεραρχῶν. Περιλαμβάνει μάλιστα καί τόν ἑαυτό του σέ περίπτωση πού ἀλλάξει ὅσα προηγουμένως ἐκήρυττε. Θαυμάζω, λέγει, στούς Γαλάτες γιά τό πῶς τόσο γρήγορα φεύγετε ἀπό τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί πηγαίνετε σέ ἄλλο εὐαγγέλιο, ἀναστατώνοντας τούς πιστούς. Ἀλλά ἀκόμη καί ἄν ἐγώ ἤ ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό σᾶς κηρύξει διαφορετικά ἀπό ὅσα σᾶς ἐκήρυξα, νά εἴμαστε ἀναθεματισμένοι: «Ἀλλά καί ἄν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑμῖν παρ᾽ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Ἐπαναλαμβάνει ἄλλη μία φορά τό ἀνάθεμα, ὥστε νά μήν ἀμφιβάλλει κανείς γιά τήν αὐστηρή του τοποθέτηση. (Γαλ. 1, 6-9).

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ἀσκούμενος ὡς μοναχός γιά κάποιο διάστημα στήν Ἱερά Μονή Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους, δέν διέκοψε κατ᾽ ἀρχήν μαζί μέ ὅλη τήν μοναστική Ἀδελφότητα τό μνημόσυνο τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ὅπως εἶχαν πράξει οἱ ἄλλες Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐνοχλήθηκαν καί στενοχωρήθηκαν, ὅταν πληροφορήθηκαν ὅτι ὁ οἰκουμενιστής καί μασόνος πατριάρχης δημόσια ἐδίδαξε οἰκουμενιστικές θέσεις ἀπό τίς ὁποῖες προέκυπτε ὅτι δέν δεχόταν τήν μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἔλεγε ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες βελτιώνουν τούς ἀνθρώπους, καί τό φοβερότερο, ὅτι δέν ὑπάρχει τώρα ἡ Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Χριστός, ἀλλά πρέπει νά ἑνωθοῦν ὅλες οἱ χριστιανικές ὁμολογίες καί νά ἐπανιδρύσουν τήν Ἐκκλησία. Τό σχετικό γράμμα αὐτῆς τῆς ἐνόχλησης τό ὑπογράφουν ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος (Γοντικάκης), ὁ ἱερομόναχος Γρηγόριος (Χατζηεμμανουήλ), καί ὁ μοναχός Παΐσιος. Τό γράμμα ἐγράφη στίς 21.11.1968. Τελικῶς, ὅπως γράφει σέ ἄλλο γράμμα του πρός τήν Ἱερά Κοινότητα ὁ ἡγούμενος Βασίλειος ἐκ μέρους τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότητος, καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, στίς 7 Ὀκτωβρίου 1970, «Μετά τήν περί Φιλιόκβε καί Πρωτείου, ὡς ἁπλῶν ἐθίμων, δήλωσιν τοῦ Πατριάρχου, ἐπαύσαμεν τό μνημόσυνον, αἰσθανθέτες ὅτι ἐξέλιπεν πᾶν περιθώριον ἀνοχῆς ἤ προθεσμία ἀναμονῆς». Τώρα μετά τίς πολύ χειρότερες δηλώσεις τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου καί ἄλλων πατριαρχῶν καί ἐπισκόπων, ἰδιαίτερα μετά τίς ἀντορθόδοξες ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, οἱ ἐπίσκοποι σιωποῦν, δέν τολμοῦν νά ἀντιδράσουν. Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μόνο ὅσοι ἀποτειχισθήκαμε βαδίζουμε στόν δρόμο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου.

Ὑπάρχουν πολλές ἀντιοικουμενιστικές καί ἀντινεοταξικές θέσεις τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, πού δέν χωροῦν στά ὅρια ἑνός Χαιρετισμοῦ. Πολλές ἀπό αὐτές ὑπάρχουν σέ μελέτες συνεργατῶν μας πού δημοσιεύσαμε σέ εἰδικό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Θεοδρομία», τό ὁποῖο ἀφιερώσαμε στόν Ἅγιο μέ ἀφορμή τήν ἐπίσημη ἔνταξή του στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας (τεῦχος Ἀπριλίου-Ἰουνίου 2015).

Τελειώνοντας ἐπισημαίνουμε ὅτι ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἐφήρμοσε στήν ζωή του αὐτό πού λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, συνοψίζοντας τήν Ἁγιογραφική καί Πατερική διδασκαλία· ὅτι δέν ὠφελεῖ ὁ καθαρός βίος, ὅταν διαφθείρονται τά δόγματα μέ τίς αἱρέσεις: «Οὐδέν ὄφελος βίου καθαροῦ, δογμάτων διεφθαρμένων». Μέ ἐπίπονους ἀσκητικούς ἀγῶνες καί τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἐκαθάρισε ὁ Ὅσιος καί ἁγίασε τόν ἑαυτό του τῇ συνεργίᾳ τῆς Θείας Χάριτος. Συγχρόνως ὅμως ἀναδείχθηκε ἀγωνιστής καί ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, πρότυπο καί ὑπόδειγμα γιά τήν ζωή ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων. Καί μόνον ἡ ὕπαρξή του καί ἡ παρουσία του στόν 20ον αἰώνα φανερώνει πώς πρέπει νά εἶναι ὁ ἀληθινός ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ, ἀπέναντι στόν κακοποιημένο μετάνθρωπο τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅλα τοῦ Χριστοῦ εἶναι καινούργια καί ἀγέραστα. Τοῦ Ἀντιχρίστου γερασμένα καί ἐπικίνδυνα. Ἡ εὐλογία καί οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Παϊσίου εὔχομαι νά μᾶς ἐνισχύουν στή ζωή καί στούς ἀγῶνες μας.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Συντονιστείτε! Την ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 στις 19:00 μ.μ.: Ὁ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και η επιστροφή της Αγίας Τριάδος στην Κωνσταντινούπολη

Ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. "Γιά τόν Θεό εἶναι περισσότεροι τρεῖς Ὀρθόδοξοι ἀπό μυριάδες αἱρετικῶν: "Οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν εὐδόκησεν ὁ Θεός"

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.