Επικαιρότητα

Διευκρινίσεις Μητροπολίτου Κυθήρων προς την Ιεράν Σύνοδον και τον Σεβ. Παροναξίας

εικόνα άρθρου: Διευκρινίσεις Μητροπολίτου Κυθήρων προς την Ιεράν Σύνοδον και τον Σεβ. Παροναξίας

Βαθυσεβάστως προάγομαι, ἐξ ἀφορμῆς τῆς χθεσινῆς διευκρινιστικῆς ἀνακοινώσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, δημοσιευθείσης εἰς ἀπάντησιν τῶν δηλώσεών μου διά τήν ἐν τῇ Ἐκτάκτῳ Συγκλήσει τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας (12-10-2019) γενομένην Συνεδρίασιν περί τοῦ Οὐκρανικοῦ «Αὐτοκεφάλου», νά ἀναφέρω τά ἑξῆς:

1) Ἀπόφασις, κατά τά ἰσχύοντα εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν καί τήν πολιτειακήν νομοθεσίαν, λαμβάνεται μετά τήν εἰσήγησιν τοῦ ὁρισθέντος εἰσηγητοῦ (καί ἐν προκειμένῳ τοῦ Μακ. Προέδρου), τήν ἐπ’ αὐτῆς διεξοδικήν συζήτησιν καί τήν ἐπακολουθοῦσαν ψηφοφορίαν (φανεράν, μυστικήν ἤ δι’ ἀνατάσεως τῆς χειρός).

Μή γενομένης ψηφοφορίας καθ’ ἕνα ἐκ τῶν ὡς ἄνω τριῶν τρόπων, τήν ὁποίαν εὐτόνως ἐζήτησε ὁ Σεβ. Ἀδελφός Μητροπολίτης Καισαριανῆς κ.Δανιήλ (καί ἐπεσήμανε τήν ἔλλειψίν της εἰς συνέντευξίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.Νικόλαος), καί προφανῶς ἐξέφρασε τήν βούλησιν ἐμοῦ καί ἄλλων Σεβ. Ἀδελφῶν, εἰπών μετά παρρησίας: ἐάν θέλετε ἀπόφασιν θά πρέπει νά γίνῃ ψηφοφορία, καί μάλιστα φανερή, μέ ποῖον τρόπον δύναται νά ἀποκρυσταλλωθῇ μέ ἀκρίβεια μία ἀπόφασις, ὅταν ἔχωμεν ἕνα πλῆθος ἑπτά καί πλέον δεκάδων ἀνθρώπων; καί

2) Μέ αὐτή τήν διαδικασία λαμβάνεται καί ἀποτυπώνεται παγκοίνως μία ἀπόφασις, καί δή ἐπί ἑνός τόσον σοβαροῦ, κρισίμου καί φλέγοντος ζητήματος.

Ἐτηρήθη μήπως ἡ προβλεπομένη τοιαύτη διαδικασία, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό τρίτον μέρος της, καί δέν ὑπέπεσεν εἰς τήν ἀντίληψίν μου;

Εἰς τό Δελτίον Τύπου (τό ὁποῖον εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ ἀρχαιοτέρου τῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου Σεβ. Ναυπάκτου κ.Ἱεροθέου μετά τό «Δι’ εὐχῶν», τό ὁποῖον εἶπε ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος -ἔπειτα ἀπό τήν λῆξιν τῆς Συνεδρίας- καί ἐνῷ ἀρκετοί Σεβ. Σύνεδροι εἶχαν ἀναχωρήσει) δέν λαμβάνονται αἱ ἀποφάσεις, ἀλλά ἀνακοινώνονται καί ἐπιφέρονται διορθώσεις τινες ἐπ’ αὐτῶν ὡς πρός τήν ἔκφρασιν καί διατύπωσίν των.

Διά τόν ἅγιον Ἀδελφόν, Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ.Καλλίνικον, ὀφείλω τήν ἀκόλουθη ἐξήγησι καί διευκρίνισι: Δέχομαι τήν πληροφορία τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅτι «οὐδέποτε ἐζήτησε (ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδον) νά ἐξουσιοδοτήση ἐμέ ἤ ἄλλον Σεβασμιώτατον Ἅγιον Ἀδελφόν διά τήν Συνεδρίασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό Σάββατον 12-10-2019».

Πρόκειται μᾶλλον γιά δική μου παρανόησι, ὅταν κάποια στιγμή, συνεδριαζούσης τῆς Ἱεραρχίας μας, μέ ἐπληροφόρησε ὅτι θά λείπῃ ἀπό τήν Ἔκτακτη Σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας διά τό Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Πάρου καί ἐγώ ἐξέφρασα τήν λύπην μου διά τήν ἀπουσία του ἀπό μία τόσο κρίσιμη Συνεδρία τῆς Ι.Σ.Ι.

Τότε, συγκρατῶ στή μνήμη μου ὅτι μοῦ εἶπε: Θά σᾶς ἐξουσιοδοτοῦσα γιά τήν ἐκπροσώπησι μου, ἀλλά αὐτό δέν γίνεται δεκτό.

Καί ἐνῷ ὁ ἅγιος Παροναξίας ἐννοοῦσε, ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων κατενόησα, ὅτι δέν προβλέπεται αὐτό ἀπό τόν νόμο, ἐγώ ἐκείνη τήν βιαστική στιγμή, σκέφθηκα ὅτι ἐνδεχομένως ἐρώτησε τήν Ἀρχιγραμματεία καί ἔλαβε ἀρνητική ἀπάντησι.

Αὐτό, ὅμως, εἶναι μία λεπτομέρεια. Τό βασικό τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει συναίσθησι τῆς κρισιμότητος καί τῆς δυσχερείας τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος.

Αὐτά γιά τήν ἀποκατάστασι τῆς ἀληθείας καί τήν διασφάλισι τῆς Ἀρχιερατικῆς ἀξιοπιστίας καί ἀξιοπρεπείας μας. Ὅμως, αὐτές τίς κρίσιμες καί ἀνήσυχες ἡμέρες δέν θά ἔπρεπε νά ἀσχολούμεθα μέ ἐξηγήσεις καί διευκρινίσεις.

Γονυπετεῖς καί προσευχόμενοι μετά δακρύων, ἐν ἀγωνίᾳ πολλῇ, θά ἔδει νά ἱκετεύωμεν ἐκτενῶς τόν Πανοικτίρμονα Κύριο καί Θεό μας νά εἰρηνεύσῃ καί κατηρεμήσῃ τούς Ὀρθοδόξους λαούς τῆς Ρωσίας καί τῆς Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι, κατά τίς πληροφορίες μας, εἶναι ἀνάστατοι, πληροφορηθέντες τά ὅσα ἔλαβαν χώραν κατά τήν ἱστορικήν πλέον Συνεδρίαν τῆς Ι.Σ.Ι. (12-10-2019).

Διά τοῦ λόγου τό ἀληθές ἰδεῖτε παρακαλῶ, ἐνδεικτικῶς, τήν ἐναγώνια καί συγκλονιστική διαμαρτυρία πρός ἡμᾶς τούς Σεβ. Συνέδρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Μητροπολίτου Ζαπορόζιε Λουκᾶ τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας («Ρομφαία» 14/10), πού χαρακτηρίζει οὔτε λίγο, οὔτε πολύ «προδοσία τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Ἄς εἴμαστε ὅλοι προσεκτικοί στά λόγια καί τίς ἐνέργειές μας, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, γιατί μία «σπίθα» εἶναι ἱκανή νά ἀνατινάξῃ ὁλόκληρη «πυριτιδαποθήκη». Εὐσεβάστως.

† Κ.Σ.

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.