Επικαιρότητα

Εδραπεύτεσεν η σοβαρότης; (Απάντησις εις τον Πατριάρχην π. Βαρθολομαίον)

εικόνα άρθρου: Εδραπεύτεσεν η σοβαρότης; (Απάντησις εις τον Πατριάρχην π. Βαρθολομαίον)

Του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη
Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Εκδότου

δια την διατεταραγμένην ενότητα ολοκλήρου της Ορθοδοξίας, υπαιτιότητι του π. Βαρθολομαίου, συνέρχονται οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο του πρωτοπρ. Ιωάννη Κ. Διώτη, το οποίο ελέγχει και ανατρέπει το απαράδεκτο απαντητικό Γράμμα που απέστειλε στις 26 Δεκεμβρίου 2019 ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Γίνεται αναφορά σε δύο Συνόδους που έγιναν στο παρελθόν στα Ιεροσόλυμα και επίσης ο π. Ιωάννης Διώτης αναγράφει ότι “ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν συγκαλεί Πανορθόδοξον Σύνοδον, αλλά παρακαλεί τους Προκαθημένους των κατά τόπους Εκκλησιών να συναντηθούν“:

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν αναγνωρίζει ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δικαιούται να συναντηθή με τους άλλους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τοιούτον δικαίωμα έχει μόνον αυτός, ως νομίζει. Είναι δικτατορική αυτή η συμπεριφορά του Κωνσταντινουπόλεως. Εκλαμβάνει τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων ως διοικητικόν υφιστάμενόν του με το επιτιμητικόν ύφος και το αντιεκκλησιαστικόν ήθος της επιστολής του. Δεν πρέπει να αγνοή ο π. Βαρθολομαίος ότι κατά το έτος 1443 συνεκλήθη Σύνοδος εν Ιερουσαλήμ των Πατριαρχών Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, η οποία απεκήρυξε την ψευδοένωσιν της Φλωρεντίας. Επίσης, και πάλιν δεν πρέπει να αγνοή ο Οικουμενικός και την άλλην Σύνοδον εν Ιερουσαλήμ κατά το έτος 1672, η οποία ησχολήθη και περί του Λουκάρεως.
Όμως,
ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν συγκαλεί Πανορθόδοξον Σύνοδον, αλλά παρακαλεί τους Προκαθημένους των κατά τόπους Εκκλησιών να συναντηθούν δια τον προαναφερθέντα σκοπόν, όπως συνέβη και εις την Κύπρον δια τον αυτόν σκοπόν με την συνάντησιν των τριών Πατριαρχών Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου”.

Υπενθυμίζουμε ότι το απαντητικό Γράμμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου καταφερόταν ενάντια στην πρωτοβουλία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου για σύγκληση Σύναξης Προκαθημένων στο Αμμάν της Ιορδανίας ώστε να συζητηθεί η χορηγηθείσα υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου ψευτοαυτοκεφαλία στη σχισματική ψευδοεκκλησία της Ουκρανίας.


ΕΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΝ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ; 

(Απάντησις εις τον Πατριάρχην π. Βαρθολομαίον)

Του πρωτοπρεσβυτέρου π.Ιωάννου Κ. Διώτη

Επειδή έχω δημοσιεύσει σειράν εκτενεστάτων άρθρων μου δια το πολύκροτον Ουκρανικόν ζήτημα, θεωρώ ότι είναι αναγκαίον να κάμω παρέμβασιν εις το περιεχόμενον πικροχόλου επιστολής του Οικουμενικού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου προς τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων π. Θεόφιλον.

Η γενική παρατήρησίς μου είναι ότι ο επιστολογράφος Πατριάρχης, απολέσας την ψυχραιμίαν του, ενεργεί σπασμωδικώς και καταβάλλει πάσαν δυνατήν προσπάθειαν να επισημάνη ανύπαρκτα τρωτά εις την ενέργειαν του Ιεροσολύμων να καλέση τους Προκαθημένους των άλλων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών προς συζήτησιν δια την χορηγηθείσαν υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου ψευδοαυτοκεφαλίαν εις την δημιουργηθείσαν υπ’ αυτού προσωπικήν του ψευδοεκκλησίαν εν Ουκρανία από καθηρημένους, αναθεματισμένους, αυτοχειροτονήτους και σχισματικούς, με καταφώρως αντικανονικήν εισπήδησίν του εις το ξένον κανονικόν έδαφος του Πατριαρχείου Μόσχας. Προβαίνω εν συνεχεία εις έλεγχον και ανατροπήν των ακολούθων σημείων της Πατριαρχικής επιστολής: 

α ) Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν αναγνωρίζει ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δικαιούται να συναντηθή με τους άλλους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τοιούτον δικαίωμα έχει μόνον αυτός, ως νομίζει. Είναι δικτατορική αυτή η συμπεριφορά του Κωνσταντινουπόλεως. Εκλαμβάνει τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων ως διοικητικόν υφιστάμενόν του με το επιτιμητικόν ύφος και το αντιεκκλησιαστικόν ήθος της επιστολής του. Δεν πρέπει να αγνοή ο π. Βαρθολομαίος ότι κατά το έτος 1443 συνεκλήθη Σύνοδος εν Ιερουσαλήμ των Πατριαρχών Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, η οποία απεκήρυξε την ψευδοένωσιν της Φλωρεντίας. Επίσης, και πάλιν δεν πρέπει να αγνοή ο Οικουμενικός και την άλλην Σύνοδον εν Ιερουσαλήμ κατά το έτος 1672, η οποία ησχολήθη και περί του Λουκάρεως.

Όμως, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν συγκαλεί Πανορθόδοξον Σύνοδον, αλλά παρακαλεί τους Προκαθημένους των κατά τόπους Εκκλησιών να συναντηθούν δια τον προαναφερθέντα σκοπόν, όπως συνέβη και εις την Κύπρον δια τον αυτόν σκοπόν με την συνάντησιν των τριών Πατριαρχών Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Εκεί ήτο δυνατόν να συγκεντρωθούν και άλλοι Αρχηγοί Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, χωρίς να προκύψη εκκλησιολογικόν πρόβλημα. Ο Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος εζήλωσε το εξουσιαστικόν πρωτείον του Πάπα. Οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών δεν τελούν υπό την εξουσίαν και την επιτροπείαν του π. Βαρθολομαίου. Έχουν την πλήρη ελευθερίαν να συναντώνται μεταξύ των οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

β ) Ιδιάζουσαν έμφασιν δίδει ο π. Βαρθολομαίος εις το γεγονός ότι η προσκλητική επιστολή του Ιεροσολύμων εγγράφη εις την αγγλικήν γλώσσαν. Τούτο ο Δεσπότης του Βοσπόρου το αντιμετωπίζει σχεδόν ως ιεροσυλίαν. Αι περισσότεραι Αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι δεν είναι ελληνόγλωσσοι και το ελληνόγλωσσον κείμενον της επιστολής θα ήτο περισσότερον δύσκολον από το αγγλικόν εις τους μη ελληνοφώνους Προκαθημένους. Εις δε τους ελληνοφώνους το τοιούτον αγγλικόν κείμενον επίσης δεν παρέχει δυσκολίας, διότι η αγγλική γλώσσα είναι διεθνής.

γ ) Ο π. Βαρθολομαίος ισχυρίζεται ότι με αυτήν «την επιστολήν εις τα Αγγλικά» δημιουργείται κίνδυνος «να διεισδύσουν στους Αγίους Τόπους ξένοι προς το ″ημέτερον Γένος”». Κύριε, ελέησον!!! Παντάπασιν αστήρικτος ο ισχυρισμός αυτός. Τι συμβαίνει; Εδραπέτευσεν η σοβαρότης, όπως γράφω συνήθως εις τοιαύτας περιπτώσεις;

δ ) Ο Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος αποφαίνεται ότι η πρωτοβουλία του Ιεροσολύμων μετατρέπει την «Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν εις συνομοσπονδίας Εκκλησιών προτεσταντικού τύπου», άνευ ουδεμιάς αιτιολογίας. Εξωφρενισμός!!!!! Τυγχάνει εντελώς αδιανόητον πως σκέπτεται ο Πατριάρχης αυτός. Σκέπτεται;;; Ως φαίνεται, άλλοι γράφουν και αυτός υπογράφει, χωρίς να σκέπτεται τι υπογράφει.

ε ) Γράφει ο π. Βαρθολομαίος ότι η επιδιωκομένη συνάντησις των Προκαθημένων γίνεται «άνευ προετοιμασίας τινός». Παιδαριώδες επιχείρημα. Επί εν έτος και πλέον έχουν δημοσιευθή και συνεχώς δημοσιεύονται εκατοντάδες άρθρων περί του Ουκρανικού ζητήματος εις τον χώρον της εντύπου και ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας και συνεπώς υπάρχει πλήρης σχετική ενημέρωσις εις παγκόσμιον κλίμακα. Αλλά και ο χρόνος από την πρόσκλησιν μέχρι τον χρόνον της συναντήσεως είναι επαρκής δια την τελικήν προετοιμασίαν. Εξ άλλου, το ότι η εν Ουκρανία κανονική Εκκλησία υπό τον Ονούφριον ανήκει εις το Πατριαρχείον Μόσχας, το ότι ο Πατριάρχης διέπραξε το βαρύτατον κανονικόν παράπτωμα να εισπηδήση εις την ξένην εκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν του Πατριαρχείου Μόσχας, το ότι ο Πατριάρχης ούτε την αρμοδιότητα είχε, αλλ’ ούτε και την δυνατότητα να άρη τας επλιβληθείσας υπό του Πατριαρχείου Μόσχας εκκλησιαστικάς ποινάς, το ότι ο Πατριάρχης είχεν αναγνωρίσει γραπτώς τας ποινάς αυτάς, το ότι η αυτοκεφαλία εδόθη εις τους καθηρημένους, αναθεματισμένους, αυτοχειροτονήτους και σχισματικούς και όχι εις την κανονικήν Εκκλησίαν υπό τον Ονούφριον και το ότι ο Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος με τας αντικανονικάς και αυθαιρέτους ενεργείας του συνταράσσει, όχι μόνον την εν Ουκρανία Εκκλησίαν, αλλά αναταράσσει και ολόκληρον την Ορθοδοξίαν, όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα και αδιάσειστα δεδομένα. Δεν υπάρχει άλλη ανάγκη οιασδήποτε προετοιμασίας.

ς ) Ο π. Βαρθολομαίος, παραδόξως, παραλόγως και εξωπραγματικώς, ισχυρίζεται εις την επιστολήν του ότι η εν λόγω σύναξις των Προκαθημένων «θα πλήξη την ενότητα της Εκκλησίας». Είναι τραγελαφική η σκέψις αυτή και εξοργιστική. Ακριβώς δια την διατεταραγμένην, με σχίσματα και με πολλαπλάς οξυτάτας εκκλησιαστικάς αντιπαραθέσεις, ενότητα ολοκλήρου της Ορθοδοξίας, υπαιτιότητι του π. Βαρθολομαίου, συνέρχονται οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών δια να αναχαιτίσουν την περαιτέρω επιδείνωσιν της όλης δραματικής καταστάσεως και να συμβάλουν, καθ’ όσον δυνηθούν, εις την επούλωσιν των μέχρι τούδε οδυνηρών πληγών εις το ταλανιζόμενον Σώμα της Ορθοδοξίας. Έχει καταρρακωθή ο θεσμός του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εν γένει έχει πολύ εκτεθή παγκοσμίως το κύρος ολοκλήρου της Ορθοδοξίας.

ζ ) Τέλος, η επίμονος άρνησις του Οικουμενικού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου να συγκαλέση Πανορθόδοξον Σύνοδον η Σύναξιν των Προκαθημένων ηνάγκασε τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων π. Θεόφιλον να αναλάβη την παρούσαν πρωτοβουλίαν.

Υπάρχει αδήριτος ανάγκη να συνέλθουν επί το αυτό οι Αρχηγοί όλων των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, πρωτίστως δε ο δημιουργός και υπεύθυνος της πανορθοδόξου αναταραχής π. Βαρθολομαίος πρέπει να παρευρεθή, ως και οι συμπράξαντες με αυτόν Αθηνών π. Ιερώνυμος και Αλεξανδρείας π. Θεόδωρος, δια να εκθέσουν τας θέσεις των. Ο δε Οικουμενικός και θα διευθύνη την συζήτησιν.

Την εν λόγω πρωτοβουλίαν του Πατριάρχου Ιεροσολύμων στηρίζει και ο ελληνομαθέστατος (διδάσκει Αρχαία Ελληνικά εις την Θεολογικήν Σχολήν Βελιγραδίου) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μπάτσκας (Σερβία) π. Ειρηναίος Μπούλοβιτς. Με σχετικήν συνέντευξίν του εις σερβικήν εφημερίδα ασκεί αυστηράν κριτικήν εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην π. Βαρθολομαίον δια την κακήν συμπεριφοράν του προς τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων π. Θεόφιλον, την ενέργειαν του οποίου να καλέση εις συνάντησιν τους Προκαθημένους των Εκκλησιών θεωρεί ότι είναι «κατά θείαν έμπνευσιν» και εξηγεί ότι: «Το πρόβλημα είναι ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αρνείται να συγκαλέση τοιαύτην σύσκεψιν, γνωρίζων ότι θα μειοψηφήση».

Το παρόν κείμενον δημοσιεύεται εις εφημερίδας και το Διαδίκτυον και κοινοποιείται εις όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και εις όλας τας άλλας Ορθοδόξους Αυτοκεφάλους Εκκλησίας.

Δείτε σχετικά:
Η θέση του κ. Ιερωνύμου για τη συνάντηση των Προκαθημένων. Εμμονή στην προδοτική απόφαση ή δειλία ενόψει λογοδοτήσεων;
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αποδοκίμασε την πρόταση του Πατριάρχου Ιεροσολύμων
«Όχι» Φαναρίου, Γαλλίας και Κύπρου στην πρόταση του Ιεροσολύμων για σύναξη των ηγετών Ορθόδοξων Εκκλησιών
Η Ρωσική Εκκλησία υποστηρίζει επισήμως την πρόταση για Πανορθόδοξη
Το ΝΑΙ της Τσεχίας και το ΟΧΙ της Ελλάδας στην Πρόταση για Σύνοδο προκαθημένων στην Ιορδανία τον Φεβρουάριο
Ο Πατριάρχης Θεόφιλος καλεί τους Προκαθημένους στην Ιορδανία για την διατήρηση της Ενότητας

Σχετικά άρθρα

Οι πρασινάδες της οικουμενιστικής κλιματικής αλλαγής

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Για να αγαπήσεις εν αληθεία την κτίση, θα πρέπει να αγαπάς και να λατρεύεις ορθά τον Παντοδύναμο Δημιουργό Η είδηση O Πατριάρχης Βαρθολομαίος [1] σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.