Επικαιρότητα

«Ει εμέ εδίωξαν, και υμάς διώξουσιν·» (Ιω. 15, 20)

εικόνα άρθρου: «Ει εμέ εδίωξαν, και υμάς διώξουσιν·» (Ιω. 15, 20)

Πορφυρίτης

«Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμέ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἄν τό ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δέ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγώ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διά τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.» (Ἰω. 15, 18-19). Μέ ἄλλα λόγια, ὁ κόσμος ἀντιπαθεῖ τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ἐμᾶς δηλαδή, τούς χριστιανούς, διότι βλέποντας τήν ὅλη συμπεριφορά τους, τήν ὅλη ζωή τους, ἐλέγχονται συνειδησιακά καί, τυφλωμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία, κοροϊδεύουν, εἰρωνεύονται καί φθάνουν στό μῖσος καί στόν διωγμό τῶν Χριστιανῶν.

  Ἐάν αὐτό συμβαίνει γιά τούς ἁπλούς μαθητές τοῦ Κυρίου, ἰσχύει πολλαπλασίως γιά τούς διαδόχους τῶν Ἀποστόλων, τούς Ἐπισκόπους μας. Οἱ Ἐπίσκοποι, στήν ἀντιχριστιανική ἐποχή μας, ἀντιστέκονται σθεναρά στούς ἀντίχριστους νόμους, στήν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεώς μας ἀπό τούς αἱρετικούς (οἱ ὁποῖοι ἐκτός ὅλων τῶν ἄλλων, δύνανται νά εἶναι καί καυγατζῆδες, σύμφωνα μέ τόν νέο ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς), τούς ἐκτός καί, κυρίως, τούς ἐντός τῶν τειχῶν, καθώς καί στίς πολλαπλές σκοτεινές δυνάμεις πού βάλλουν ἐνάντια στήν Ὀρθοδοξία μας. Γι’ αὐτό δέχονται συνεχῶς «πόλεμο» ἀπό τά συστημικά ΜΜΕ, καθώς καί ἀπό τούς ἀντίθεους πολιτικούς.

 Βλέποντας, ἀκούοντας, διαβάζοντας τήν ἐπικαιρότητα, σκέφτομαι καί ἀναρωτιέμαι· ὀνειρεύομαι καί βλέπω ἐφιάλτη ἤ εἶμαι ξύπνιος καί κάποιος μοῦ κάνει κακόγουστη φάρσα! Διότι τί ἄλλο ἀπό ἐφιάλτης ἤ φάρσα δηλώνουν τά λόγια καί οἱ πράξεις τῶν ἐπισκόπων μας, τῶν ποιμένων μας, αὐτῶν πού ὁ κύριος λόγος ὕπαρξής τους εἶναι νά κηρύττουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί νά προστατεύουν τό ποίμνιό τους ἀπό αἱρέσεις καί πλάνες, ἀπό τούς λύκους πού καραδοκοῦν καί τό λυμαίνονται;

  Ἐπίσκοπος, στεντορείᾳ τῇ φωνῇ, διακηρύττει ὅτι θά  ὑποστηρίζει αὐτό πού θεωροῦν σωστό οἱ χριστιανοί, ἀκόμη καί ἄν αὐτό εἶναι ἀντίθετο μέ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ!!! Γιά παράδειγμα, θεωροῦν οἱ χριστιανοί ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι μιά φυσική κατάσταση, μιά ἀνθρώπινη ἐπιλογή ἤ δικαίωμα, κάτι πού δέν ἐπηρεάζει τή σωτηρία μας, ἀφοῦ, ἀποκλείεται ὁ Θεός, καθώς λένε, νά ἀσχολεῖται μέ τέτοια πράγματα; Μαζί τους ὁ ἐπίσκοπος! Οἱ χριστιανοί πιστεύουν ὅτι ἄλλαξαν οἱ ἐποχές, καί τώρα μποροῦμε νά κυκλοφοροῦμε γυμνοί; Μαζί τους ὁ ἐπίσκοπος! Θεωροῦν οἱ χριστιανοί ὅτι ὅλες οἱ πίστεις, ὅλες οἱ θρησκεῖες, ὁδηγοῦν στήν σωτηρία; Μαζί τους ὁ ἐπίσκοπος! Τί ὡραία πού εἶναι νά ἀγκαλιάζεται ὁ πάπας μέ τόν πατριάρχη, μέ τόν μουφτῆ, μέ τόν δαλάι λάμα, πόσο ἀγαπιοῦνται! Κι ἄς λέει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, νά μή λέμε οὔτε χαίρετε σέ αὐτόν πού δέν φέρνει τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ὅ,τι πεῖ ὁ λαός (καί ἄς ἀφήσουμε τί λέει ὁ Θεός!).

  Ὁ ἴδιος ἐπίσκοπος, πού σίγουρα θά εἶναι πολύ ἀγαπητός ἀπό τόν κόσμο, καί ἀπό τούς «ἰσχυρούς» τοῦ κόσμου, εἶχε ἀπαγορεύσει τό ἔθιμο καψίματος τοῦ Ἰούδα, πραγματοποίησε δωδεκαθεϊστική τελετή ἀφῆς τῆς Ὀλυμπιακῆς Φλόγας ἐντός τοῦ Καθολικοῦ Ὀρθόδοξης Ἱερᾶς Μονῆς, εἰσηγήθηκε τήν κατάργηση τοῦ ράσου,… καί δέν ξέρω ἐάν τελειώνει κάπου ὁ κατάλογος αὐτός.

  Ἄλλοι ἐπίσκοποι, συμπροσευχήθηκαν μέ ἰμάμη σέ τούρκικο νεκροταφεῖο, ὁ δέ ἕνας ἀπ’ αὐτούς, ἄφησε βουλευτή νά ἀναγνώσει τό «Πιστεύω» στήν αἱρετική (παπική) του ἔκδοση, μέ τό filioque, δηλαδή, καί δέν ξεσήκωσε τόν τόπο, ἀλλά κατόπιν ἀντιδράσεως τοῦ (λιγοστοῦ ἀλλά ἀγαπητοῦ στό Θεό) πιστοῦ λαοῦ, ἀναγκαστικά, μέ βαριά καρδιά, ζήτησε συγγνώμη!

  Ἄλλοι ἐπίσκοποι τελοῦν ἁγιασμό σέ μασονικές λέσχες ἤ στέλνουν ἱερεῖς νά εὐλογήσουν ἐκδηλώσεις ροταριανῶν. Εὔχονται ἐπίσης, στούς μουσουλμάνους, κατά τίς περιόδους τῶν «ἑορτῶν» τους, ἀφήνοντάς τους νά ζοῦν στήν πλάνη τους. Ἐπίσκοποι, πάλι, εἶχαν τήν ἐπιθυμία, νά διδάσκεται ἡ μουσουλμανική πίστη ἐντός τῆς θεολογικῆς σχολῆς Θεσσαλονίκης! Χριστός καί Ἀντίχριστος μαζί! Ἀντέδρασαν κάποιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀλλά ποιός τούς ὑπολογίζει; Ὁ πολύς κόσμος, ἡ κατευθυνόμενη μᾶζα, καθώς καί κάποια σκοτεινά συμφέροντα, ἐπέβαλλαν τελικά τό θέλημά τους. Τί καί ἄν εἶναι ἀντίθετο τοῦ Εὐαγγελίου;

  Ἐπίσκοποι, συμφώνησαν, ἄλλοι ἐπειδή εἶναι «προοδευτικοί», ἄλλοι μέ κάποιες μικροαντιδράσεις, γιά τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις, καί ἄλλοι σιωπῶντας, νά καταντήσει τό μάθημα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, δηλ. τῶν λεγομένων θρησκευτικῶν, Θρησκειολογικό!

  Οἱ ἴδιοι αὐτοί ἐπίσκοποι, ἀνέχονται τόν δολοφονικό νόμο πού ἔπνιξε τήν Πατρίδα μας μέ ἑλληνικό αἷμα ἀθώων παιδιῶν(!), ἀντί νά ἀντιδράσουν δυναμικά, εἰρηνικῷ τῷ τρόπῳ, σύσσωμοι, ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι μαζί μέ τόν πιστό ἑλληνικό λαό, γιά νά σταματήσουν οἱ νόμιμες σφαγές, ἐπί πολλά ἔτη, τῶν δεκάδων ἑκατομμυρίων ἑλληνοπαίδων. Βεβαίως, προσφάτως, θεσπίστηκε ἡ ἡμέρα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, ἕνα μικρό βῆμα πού δέν θά σώσει ἄμεσα τίς ζωές τῶν παιδιῶν, ὡστόσο καί αὐτό ἦταν ἱκανό νά ξεσηκώσει ὅλους τούς «δημοκράτες», τούς «προοδευτικούς», τούς ἀγαπολόγους, ὅλους αὐτούς πού σάν σημαία ἔχουν καί προτάσσουν τήν «διαφορετικότητα», τήν «διαφορετική ἄποψη»!  Οἱ  πραγματικοί Ἐπίσκοποι ὅμως, δέν πτοοῦνται ἀπό τέτοιες θρασύδειλες φωνές.

  Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι ἡ πολλή «ἀγάπη» πού ἔχουν οἱ ἐπίσκοποί μας. «Ἀγαποῦν» ὑπερβολικά τούς πάσης φύσεως αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους· εἶναι τόσο δέ ὑπερβολική ἡ ἀγάπη τους, πού ἐκτός τοῦ ὅτι ἀπαγόρευσαν τήν λέξη «αἵρεση», γιά νά μήν τρομάξει κάποιος αἱρετικός καί ἐπιστρέψει στήν Ἐκκλησία, δέν δέχονται διάλογο μέ κανέναν Ὀρθόδοξο Χριστιανό πού ἔχει ἄλλη ἄποψη (τήν ἄποψη τοῦ Εὐαγγελίου δηλαδή), καί ὅποιος Ὀρθόδοξος τολμήσει νά ἐκφέρει λόγο Εὐαγγελικό, στιγματίζεται ὡς φανατικός, ταλιμπάν καί διώκεται! Μάλιστα, ἀπό τούς ἐπισκόπους μας.

  Ἄλλοι ἐπίσκοποι, ἐπιτρέπουν τήν γύμνια καί τήν ἀταξία στούς ναούς τῶν μητροπόλεων πού ἔχουν τήν Ποιμαντική εὐθύνη, καί ἄν τολμήσει κάποιος Ἱερέας νά παρατηρήσει, δικαίως, κάποιον ἐνορίτη, π.χ. γιατί προσέρχεται στό  Ἅγιο Ποτήριον, μέ παντελόνι, ἐάν εἶναι γυναῖκα, τότε στρέφεται ἐναντίον του ταπεινοῦ λευίτη καί δικαιώνει τόν κόσμο. Εἴπαμε ἄλλωστε: ὅ,τι πεῖ ὁ κόσμος!

Ἄλλοι ἐπίσκοποι ἀποδέχονται καί συλλειτουργοῦν μέ σχισματικούς καί ἀχειροτόνητους Οὐκρανούς «κληρικούς». Πλῆθος τά ὀρθά ἐπιχειρήματα τῶν Ὀρθοδόξων γιά νά μήν πράξουν αὐτό πού καμμία ἄλλη τοπική ἐκκλησία δέν ἔπραξε. Οἱ ἐπίσκοποί μας, ὅμως, νοιώθουν τρομερή, ἀσυγκράτητη «ἀγάπη» γι’ αὐτούς τούς σχισματικούς καί ἀχειροτόνητους, ὥστε καταπατοῦν γιά χάρη τους ὅλους τούς Ἱερούς Κανόνες. Εἶναι αὐτοί οἱ ἴδιοι ἐπίσκοποι, πού ἡ ἀγάπη τους φτάνει μέχρι τήν Οὐκρανία, δέν μποροῦν ὅμως, νά κοιτάξουν δίπλα τους, καί ἐάν χρειαστεῖ, διώκουν καί ἀποστρέφονται τούς Ἕλληνες παλαιοημερολογῖτες, καί ἀδιαφοροῦν γιά τό ἑκατοντάχρονο παλαιοημερολογητικό σχίσμα.

Δέν ξέρω ἄν ἀξίζει τόν κόπο, νά συνεχίσω μέ τά πεπραγμένα τῶν ἐπισκόπων μας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι οἱ περισσότεροι, εἴτε δέν ὀρθοτομοῦν τόν λόγο τῆς Ἀληθείας, τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, εἴτε σιωποῦν. Δέν γνωρίζω, ἄν τό νερό ποῦ πίνουν περιέχει οὐσίες πού δημιουργεῖ παράλυση στό στόμα. Ἡ ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ, καί κυρίως τοῦ Ἐπισκόπου, δέν προσδίδεται μέ τό ζόρι. Ὅποιος θέλει ἀκολουθεῖ. Μήπως κάποιος ἐπίσκοπος, σύρθηκε μέ τή βία, ὅπως οἱ Ἅγιοί μας, γιά νά λάβει τόν τρίτο βαθμό Ἱερωσύνης; Δέν γίνονται ὅλοι οἰκείᾳ βουλήσει; Γιατί λοιπόν, δέν ὑπακούουν στόν Χριστό, τοῦ Ὁποίου, εἰς τόπον καί τύπον εἶναι; Δυστυχῶς, ἀπ’ ὅτι φαίνεται δέν εἶναι ἐλεύθεροι, ὅπως εἶναι ἤ ἦταν οἱ ἅγιοι Ἐπίσκοποι, πού δέν τούς κρατοῦσε τίποτε στόν κόσμο αὐτό, ἀλλά τό βλέμμα τους ἦταν καρφωμένο στήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ. Τά δεσμά τους τά γνωρίζουν οἱ ἴδιοι, καί μακάρι νά ἀποδεσμευτοῦν ἀπό αὐτά μέ κάθε κόστος, ὥστε νά ἀπολαύσουν τήν αἰώνια Βασιλεία.

  Σέ καμία ὅμως, περίπτωση, ἡ σχέση μέ τήν Ἐκκλησία δέν εἶναι πελατειακή, δηλ. «τί θά πεῖ ὁ πελάτης». Εἶναι θεοφιλές νά γεμίζουν οἱ ἐκκλησιές μας, ἀλλά μέ πραγματικούς πιστούς, μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἐπίγνωση τῆς ἀσθενείας τους, καί προσέρχονται γιά νά λάβουν τήν θεραπεία! Κύριε, φώτισε, ἐνίσχυσε τούς ἐπισκόπους μας, φώτισε, ἐνίσχυσε καί ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, γιά νά γίνουμε κι ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας, τό φῶς τοῦ κόσμου!

Πορφυρίτης

Σχετικά άρθρα

Ο Πάπας Φραγκίσκος προλογίζει το βιβλίο του Περγάμου Ιωάννη

της Ειρήνης Ιωαννίδου. Την κακία αυτή του Πάπα, που τον χώρισε από την Αλήθεια, ζήλεψε ο «θεολόγος» του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άλλωστε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θέλησε να μιμηθεί το ταλέντο της Δύσης, να εφευρίσκει έτερα Ευαγγέλια

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.