εικόνα άρθρου: Εις τα Άγια Θεοφάνεια του Χριστού (Ζ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἑτοιμάσου νά δεχθεῖς τά δῶρα Του, καθαρίζοντας τήν ψυχή σου» (Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ζ΄ Μέρος

Ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει αὐτό τόν πραγματικά εὐλογημένο τρόπο τῆς ζωῆς Του, ὥστε νά γίνουμε ἀληθινά μακάριοι, μετέχοντας οὐσιαστικά μέσα στή δική Του ἄπειρη μακαριότητα. Ὁ ταπεινός τρόπος τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἀληθινή μίμηση καί ἕνωσή μας μαζί Του.

Μέσα ἀπό τόν ἀληθινό τρόπο ζωῆς ὀρθοδόξου πίστης μας, μέσα ἀπό τό γνήσιο ὀρθόδοξο βίωμα γίνεται ἡ ἕνωση τοῦ νοῦ μας, ἡ ἕνωση τῆς καρδιᾶς μας μέ τόν Κύριο.

– Γιά νά ἑνωθεῖ ὁ νοῦς μας μέ τόν Θεόν, ἡ καρδιά μας θά πρέπει νά εἶναι καθαρή.

– Γιά νά καθαρισθοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς θά πρέπει νά καθαρίσει τήν ψυχή μας, ὁ Κύριος μέ τήν Θεία Χάρη Του.

– Γιά νά ἐπιτευχθεῖ καθαρή προσευχή θά πρέπει ὁλόκληρος ὁ νοῦς, μέ τό θυμικό καί μέ τό ἐπιθυμητικό τοῦ ἀνθρώπου νά εἶναι καθ’ ὁλοκληρίαν στραμμένα πρός τόν Θεόν.

Αὐτή ἡ Θεία Χάρη ἡ ὁποία μᾶς ἔχει δοθεῖ δωρεάν μέ τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, ὅμως σέ πολλούς βαπτισμένους παραμένει ἀνενεργή, θά μας οδηγήσει πρός τόν Θεόν.

Δυστυχῶς ὅμως αὐτή συνήθως βρίσκεται θαμμένη κάτω ἀπό τά πάθη, ἐκεῖστό βάθος τῆς καρδιᾶς μας.

Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, σέ αὐτό τό ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας του, μᾶς μιλάει πάλι γιά τήν δόξα τοῦ Κυρίου, ὥστε νά φροντίσουμε νά ἐπιτύχουμε τά αἰώνια ἀγαθά, ὡς ἑξῆς:

– “Ἄς μετανοήσει λοιπόν ὁ καθένας σας καί ἄς θρηνήσει τόν ἑαυτό του.

πότε θά δεῖ ὅτι βρίσκεται σέ τέτοια (δεινή) κατάσταση, ἐπειδή στέρησε τόν ἑαυτό του ἀπό τόσα καί τέτοια (τῆς Θείας Χάριτος) ἀγαθά, ἐκπίπτοντας ἀπό τή δόξα καί τή θεωρία τοῦ βασιλέως τῶν οὐρανῶν. (18)

Καί ἄς φροντίσει μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση νά ἐπιτύχει τά αἰώνια ἀγαθά, μέ τή βοήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας.

Σ’ αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ δύναμη μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό γιο Πνεῦμα στούς αἰῶνες.

Γένοιτο. Ἀμήν”.

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ, ἀναφέρει γιά τό δικό μας ἔργο τό ὁποῖο ἀφορᾶ τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας ἀπό τόν Κύριο. Καί γιά τόν Ὁποῖον μᾶς λέγει τά ἑξῆς:

– “Νά ἐμπιστεύεσαι τή ζωή σου καί τήν ψυχή σου στόν Κύριο, τόν Παντοδύναμο καί Πανάγαθο. (19)

Ὄχι στόν ἑαυτό σου, τόν ἀδύναμο καί ἁμαρτωλό.

Ἔτσι θά εἶσαι ἀσφαλής.

Ὁ Κύριος εἶναι ὁ Δημιουργός σου.

Μετά τή θλιβερή πτώση σου, Ἐκεῖνος ἐνανθρώπησε γιά σένα, καταδικάστηκε γιά σένα, ἔχυσε τό Αἷμα Του γιά σένα.

Μά καί τί δέν θά κάνει ἀκόμα γιά σένα!

Ἑτοιμάσου νά δεχθεῖς τά δῶρα Του, καθαρίζοντας τήν ψυχή σου.

Αὐτό εἶναι τό δικό σου ἔργο.

Ἀμήν. Γένοιτο”.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, σέ αὐτή τήν ὁμιλία του γιά τήν Ἁγία ἡμέρα τῶν Θεοφανείων λέγει τά ἑξῆς:

Γιά μᾶς λοιπόν ἀνοίχθηκαν δι’ Αὐτοῦ οἱ οὐρανοί κι’ ἐμᾶς καθάρισε διά τοῦ Ἑαυτοῦ Του, διότι δέν χρειαζόταν ὁ ἴδιος κάθαρσι ἤἄνοιγμα. (20)

Καί εἶδε ὁ Ἰωάννης, γιά νά μπορῆ νά λέγη ὕστερα πρός τούς ἐρωτῶντες, «κι’ ἐγώ εἶδα κι’ ἐμαρτύρησα, ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Χριστός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ»

Εἶδε λοιπόν ὁ Ἰωάννης τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ νά κατεβαίνη σάν περιστερά καί νά ἔρχεται σ’ Αὐτόν.

Μαρτυρεῖ δέ καί τῆς περιστερᾶς τό εἶδος τήν καθαρότητα Αὐτοῦ πρός τόν ὁποῖο κατέβηκε.

Διότι τοῦτο τό ζῶο δέν πετᾶ ἐπάνω ἀπό ἀκαθάρτους καί δυσώδεις τόπους.

Συνεπιβεβαιώνει δέ καί μέ τή φωνή τοῦ Πατρός ἀπό ἄνω:

«Καί ἰδού» λέγει, δηλαδή μαζί μέ τό εἶδος τῆς περιστερᾶς, καί “φωνή ἀκούεται ἀπό τούς οὐρανούς πού λέγει, τοῦτος εἶναι ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, τόν ὁποῖο ἐξέλεξα”, τοῦτος πού τώρα δεικνύει τό Πνεῦμα μου πού κατῆλθε καί μένει ἐπάνω Του, σάν στόν συναΐδιον Υἱό μου.

«Καί ἰδού φωνή ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. 3, 17).

Πραγματικά ὁ Πατήρ, χρησιμοποιώντας σάν δάκτυλο τό συναΐδιο καί ὁμοούσιο καί ὑπερουράνιο Πνεῦμα του, φωνάζοντας καί δακτυλοδεικτώντας μαζί, ἀπέδειξε δημόσια καί ἐκήρυξε σέ ὅλους, ὅτι ὁ βαπτιζόμενος τότε ἀπό τόν Ἰωάννη στόν Ἰορδάνη εἶναι ὁ ἀγαπητός Του Υἱός.

Τό Πνεῦμα δέν ἐφάνηκε μόνο σάν πατρικός δάκτυλος μέ τόν ὁποῖο δακτυλοδεικτοῦσε, ἀλλά κατέβηκε καί ἕως Αὐτόν τόν δεικνυόμενο μέ τόν πατρικό δάκτυλο σάν γιά νά τόν ψεύση.

Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά καί διέμεινε ἐπάνω σ’ Αὐτόν διότι, λέγει, “ἐμαρτύρησε ὁ Ἰωάννης ὅτι, εἶδα τό Πνεῦμα νά κατεβαίνη σάν περιστερά ἀπό τόν οὐρανό καί ἔμεινε ἐπάνω σ’ Αὐτόν”.

«Καί ἰδού ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καί εἶδε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεί περιστεράν καί ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν» (Ματθ. 3, 16).

Ἀδέλφια μου, ἄς ψάλλουμε πάλι μαζί, αὐτές τίς θαυμάσιες καταβασίες τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα…», πού προέρχονται ἀπό τόν «πεζό Κανόνα» τοῦ ὑμνογράφου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ, Ἐπισκόπου Μαϊουμά, καί οἱ ὁποίες ψάλλονται ἀπό τήν ανουαρίου μέχρι καί τήν παραμονήτῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων 5 ανουαρίου.

Τήν Ἰανουαρίου ἡμέρα τῆς ἑορτῆς εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ –ὅπως καί κατά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς– οἱ καταβασίες εἶναι πάντοτε διπλές: Αὐτές δηλαδή τοῦ πεζοῦ κανόνος καί οἱ ἰαμβικές «Στείβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον…», ἀπό τόν «ἰαμβικό Κανόνα» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Μέχρι καί τήν παραμονή τῆς ἀπόδοσης τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων ψάλλονται μόνο οἱ ἰαμβικές καταβασίες.

Ὠδή η΄. Ἦχος β΄. (Πεζή)

Μυστήριον παράδοξον,

ἡ Βαβυλῶνος ἔδειξε κάμινος,

πηγάσασα, δρόσον, ὅτι ῥείθροις ἔμελλεν,

ἄϋλον πῦρ εἰσδέχεσθαι ὁ Ἰορδάνης, καί στέγειν σαρκί,

βαπτιζόμενον τόν Κτίστην, ὄν εὐλογοῦσι Λαοί,

καί ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τούς αἰῶνας.

Ἰαμβική. Ἦχος ὁ αὐτός

Ἐλευθέρα μέν ἡ κτίσις γνωρίζεται·

Υἱοί δέ φωτός, οἱ πρίν ἐσκοτισμένοι.

Μόνος στενάζει, τοῦ σκότους ὁ προστάτης.

Νῦν εὐλογείτω συντόνως τόν αἴτιον,

Ἡ πρίν τάλαινα τῶν Ἐθνῶν παγκληρία.

Τριττοί θεουδεῖς ἐμπύρως δροσούμενοι,

Αἰγλῆντα τριτταῖς παμφαῶς ἁγιστείαις,

Σαφῶς ἐδήλουν τήν ὑπέρτατον φύσιν,

Μίξει βροτείᾳ πυρπολοῦσαν ἐν δρόσῳ,

Εὐκτῶς ἅπασαν τήν ὀλέθριον πλάνην.

Λευχειμονείτω πᾶσα γήϊνος φύσις,

Ἐκπτώσεως νῦν οὐρανῶν ἐπηρμένη·

ᾯ γάρ τά πάντα συντετήρηται Λόγῳ,

Νάουσι ῥείθροις ἐκπλυθεῖσα πταισμάτων,

Τῶν πρίν πέφευγε παμφαῶς λελουμένη.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α΄.

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι».

Δόξα σοι ὁ Θεός, Κύριε δόξα σοι!

Συνεχίζεται…

  • 18. Ἠθικός Λόγος ΙΒ΄. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου. Πῶς ἀποβάλλουμε τό χοϊκό ἄνθρωπο καί ἐνδυόμαστε τόν Χριστό, καθιστάμενοι συγγενεῖς καί ἀδελφοί Του. https://agioreitika.net
  • 19. «Ἡ θέα τοῦ Χριστοῦ». Ἀπό τό βιβλίο «Ἀσκητικές ἐμπειρίες» Τόμος Α΄, Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ. Ἱερά Μονή Παρακλήτου. https://www.hristospanagia.gr
  • 20. «Ἡ Ἁγία ἡμέρα τῶν Φώτων». Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ. https://www.imaik.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Εις τα Άγια Θεοφάνεια του Χριστού (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄ΣΤ΄, Ε΄)

Σχετικά άρθρα

Ο Γέροντας Αγάθων είδε το ίδιο το Όραμα του αγ. Πέτρου Αλεξανδρείας

Κήρυγμα του μακαριστού π.Νικολάου Μανώλη. Κήρυγμα του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη στο οποίο μας ομιλεί για τον αγιασμένο Γέροντα Αγάθωνα που είδε το ίδιο Όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.