Επικαιρότητα

Εις την Γέννηση του Χριστού (Γ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Εις την Γέννηση του Χριστού (Γ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Εἶσαι ὅμως ὑποχρεωμένος νά ἐκτιμᾷς τόσο λίγο τά πλούτη καί τά χρήματα, ὥστε γιά ὅλα αὐτά ποτέ νά μήν παρακινηθεῖς νά παραβεῖς οὔτε μία ἐντολή τοῦ Θεοῦ» (Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Γ΄ Μέρος

«Ἡ γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τό φῶς τό τῆς γνώσεως… Κύριε δόξα σοι». Αὐτό εἶναι τό Θεῖον φῶς τῆς Θεογνωσίας… Kι’ ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί τό βλέπουμε σήμερα μέσα ἀπό τήν καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά καί τήν Πατερική Θεολογία.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, σέ κάποιο ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας του «εἰς τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ», λέγει τά ἑξῆς:

«Ὤ τῆς καινῆς μίξεως! Ὤ τῆς παραδόξου κράσεως! (5)

Ὁ ἀχώρητος χωρεῖται, ὁ ἄκτιστος κτίζεται, ὁ ὤν γίνεται καί ὁ πλουτίζων πτωχεύει ἵνα ἐγώ πλουτήσω τήν αὐτοῦ Θεότητα, ὁ πλήρης κενοῦται ἵνα ἐγώ τῆς

Ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως.

Τίς ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητος;

Τί τό περί ἐμέ τοῦτο γέγονε μυστήριον;».

Ἀνάμεσα σέ ὅσα ἔγιναν ἀνά τούς αἰῶνες ἀπό τό Θεό γιά τόν ἄνθρωπο, δέν ὑπάρχει τίποτα πιό ὠφέλιμο γιά ὅλη τήν κ τ ί σ ι ν καί πιό Θεῖο ἀπό αὐτό πού γιορτάζουμε σήμερα, τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Ἑνώθηκε ὁ Θεός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατά τρόπο ἀσύγχιτο, καί συγκροτήθηκε μία θεανδρική ὑπόσταση.

Δέν εἶναι μονάχα ἡ θεότητα ἀνεξιχνίαστη ἀλλά καί ὁ τρόπος πού ἐνανθρώπησε εἶναι ἀδύνατο νά κατανοηθεῖ λογικά”.

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, λέγει πώς: “Καί τό πιό σημαντικό εἶναι ὅτι, ἐκτός ἀπό αὐτή τή φτώχεια πού προτίμησε ὁ Ἰησοῦς ἑκουσίως, θέλησε ἀκόμη καί ἄλλη περισσότερη φτώχεια σχεδόν βίαιη καί ἀφύσικη: (6)

Παραγγέλλει ἐκεῖ στό σπήλαιο νά μή τοῦ γίνει καμιά ὑποδοχή καί φιλοξενία ἀπό κανέναν ἄνθρωπο· ἤθελε νά διαφέρει ἀπό τούς συμπατριῶτες του πού ἀνέβηκαν στήν Βηθλεέμ γιά ἀπογραφή· ὅλοι αὐτοί εἶχαν πολλές προμήθειες μαζί τους καί ξεκουράζονταν φιλοξενούμενοι μέσα στά σπίτια καί στά πανδοχεία· «οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι» (Λουκ. 2, 7).

Ἀλλά ἐπειδή ὁ κόσμος, ὄχι μόνο βδελύσσεται τήν φτώχεια καί τήν θεωρεῖ μεγάλη ντροπή, ἀλλά παρακινεῖ ἀκόμη τούς φτωχούς νά ὑποκρίνονται καί νά παριστάνουν τούς πλουσίους, γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν νιώθει ντροπή γιά τήν φτώχεια του, ἀντίθετα κάνει ἐπίδειξη τῆς φτώχειας του.

Καί ἀπό μέν τούς οὐρανούς φωνάζει τούς Ἀγγέλους, ἀπό τούς ἀγρούς δέ καί τά χωράφια καλεῖ τούς ποιμένες γιά νά Τόν προσκυνήσουν, ὅταν γεννήθηκε σέ ἐκείνη τήν κατάσταση τῆς ἔνδειας καί τῆς ἐγκατάλειψης, σέ ἐκεῖνο τό θρόνο μιᾶς εὐτελέστατης φάτνης, καί σέ ἐκείνη τήν αὐλή ἑνός π ε ν ι χ ρ ό τ α τ ο υ σπηλαίου!

Ὤ πτώχεια ὑπέρπλουτος!

Ὤ συγκατάβασις ὑπερύψιστος!

Τώρα ἐσύ ποῦ μελετᾷς αὐτές τίς ἀλήθειες, τί ἔχεις νά πεῖς;

Ποιός ἀπό αὐτούς τούς δυό νομίζεις πῶς δικαιοῦται νά σέ νικᾷ καί νά σέ κυριεύει;

Ὁ κόσμος ἤ ὁ Χριστός πού νίκησε τόν κόσμο;

Ὁ κόσμος σέ προτρέπει νά ζητᾷς πρῶτα τά ἐπίγεια ἀγαθά καί νά τά θεωρεῖς μεγάλη εὐτυχία.

Ὁ Χριστός πάλι σέ συμβουλεύει μέ τό παράδειγμά Του καί τήν διδασκαλία Του νά ζητεῖς πρωτίστως τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά καταφρονεῖς ὅλα τά καλά τῆς γῆς σάν ἕνα πηλό:

«Ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ» (Ματθ. 6, 33).

Ἀκόμη σοῦ ζητᾷ νά στερεῖσαι τά γήινα ἀγαθά ἤ μερικά ἀπ᾿ αὐτά, δίνοντάς τα ἐλεημοσύνη στούς φτωχούς ἤ ἀκόμη ἀποτασσόμενος τά πάντα γιά τήν καλογερική ζωή καί ἐξαγοράζοντας ἕνα θησαυρό στόν Παράδεισο:

«Πώλησόν σου τά ὑπάρχοντα καί δός πτωχοῖς καί ἕξεις θησαυρόν ἐν οὐρανῷ καί δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Ματθ. 19, 21).

Καί πάλι:

«Πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὁς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής» (Λουκ. 14, 33).

Λοιπόν ἐσύ καί σάν μαθητής τοῦ Χριστοῦ καί σάν φρόνιμος καί στοχαστικός ἄνθρωπος, πρέπει ν᾿ ἀποφασίσεις νά ἀκούσεις καί νά κάνεις πράξη ἐκεῖνο πού σοῦ λέγει ὁ Χριστός καί ὄχι ὅ,τι σοῦ ἐπιβάλλει ὁ κόσμος.

Γιατί δέν θά σωθοῦν αὐτοί πού ἀκούουν μόνο τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾿ αὐτοί πού τόν ἐφαρμόζουν στήν πράξη:

«Οὐ γάρ οἱ ἀκροαταί τοῦ νόμου δίκαιοι παρά τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταί τοῦ νόμου δ ι κ α ι ω θ ή σ ο ν τ α ι»(Ρωμ . 2, 13).

Εἶναι ἀλήθεια πῶς δέν εἶσαι ὑποχρεωμένος, ἄν εἶσαι λαϊκός, νά εἶσαι ἀκτήμων καί πάμπτωχος.

Εἶσαι ὅμως ὑποχρεωμένος νά ἐκτιμᾷς τόσο λίγο τά πλούτη καί τά χρήματα, ὥστε γιά ὅλα αὐτά ποτέ νά μήν παρακινηθεῖς νά παραβεῖς οὔτε μία ἐντολή τοῦ Θεοῦ”.

Ἀδέλφια μου, ἄς ψάλλουμε μαζί, τίς θαυμάσιες καταβασίες τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων «Χριστός γεννᾶται…», πού προέρχονται ἀπό τόν «πεζό Κανόνα» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ, Ἐπισκόπου Μαϊουμά, καί οἱ ὁποίες ψάλλονται ἀπό 21 Νοεμβρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου.

Τήν 25η Δεκεμβρίου, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς –ὅπως καί κατά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς, τήν 31 Δεκεμβρίου– οἱ καταβασίες εἶναι διπλές: Αὐτές δηλαδή τοῦ πεζοῦ κανόνος καί οἱ ἰαμβικές «Ἔσωσε λαόν…», ἀπό τόν «ἰαμβικό Κανόνα» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἀπό 26 – 30 Δεκεμβρίου ψάλλονται μόνο οἱ ἰαμβικές καταβασίες.

Ὠδή δ΄.

Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί

καί ἄνθος ἐξ αὐτῆς, Χριστέ,

ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας·

ἐξ ὄρους ὁ αἰνετός

κατασκίου δασέος

ἦλθες σαρκωθείς ἐξ ἀπειράνδρου

ὁ ἄϋλος καί Θεός·

δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

Ὠδή δ΄. (αμβικές)

Γένους βροτείου, τήν ἀνάπλασιν πάλαι

ᾌδων Προφήτης, Ἀββακούμ προμηνύει

Ἰδεῖν ἀφράστως, ἀξιωθείς τόν τύπον·

Νέον βρέφος γάρ, ἐξ ὄρους τῆς Παρθένου

Ἐξῆλθε λαῶν, εἰς ἀνάπλασιν Λόγος.

Ἶσος προῆλθες, τοῖς βροτοῖς ἑκουσίως

Ὕψιστε σάρκα, προσλαβών ἐκ Παρθένου

Ἰόν καθάραι, τῆς δρακοντείας κάρας

Ἄγων ἅπαντας, πρός σέλας ζωηφόρον

Θεός πεφυκώς, ἐκ πυλῶν ἀνηλίων.

Ἔθνη τά πρόσθεν, τῇ φθορᾷ βεβυσμένα

Ὄλεθρον ἄρδην, δυσμενοῦς πεφευγότα

Ὑψοῦτε χεῖρας, σύν κρότοις ἐφυμνίοις

Μόνον σέβοντα, Χριστόν ὡς εὐεργέτην

Ἐν τοῖς καθ᾿ ἡμᾶς, συμπαθῶς ἀφιγμένον.

Ῥίζης φυεῖσα, τοῦ Ἰεσσαί Παρθένε Ὅρους

παρῆλθες, τῶν βροτῶν τῆς οὐσίας Πατρός

τεκοῦσα, τόν πρό αἰώνων Λόγον·

Ὡς ηὐδόκησεν, αὐτός ἐσφραγισμένην

Νηδύν διελθεῖν, τῇ κενώσει τῇ ξένῃ.

ἈπολυτίκιονἮχος δ΄.

«Ἡ γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τό φῶς τό τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι».

Δόξα σοι ὁ Θεός, Κύριε δόξα σοι!

Συνεχίζεται…

  • 5. Λόγος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ. http://users.uoa.gr/
  • 6. Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
    (περί πλούτου ἡδονῶν δόξης) http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Εις την Γέννηση του Χριστού (Α΄Μέρος, Β΄)

Σχετικά άρθρα

Ο Πύρινος Άγιος – Ηλίας ο Θεσβίτης (του Φ. Κόντογλου) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. "Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον" (Κοντάκιον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.