Επικαιρότητα

Εις την Γέννηση του Χριστού (ΙΑ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Εις την Γέννηση του Χριστού (ΙΑ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Καί ὅπως ἀπό τήν πληρότητά Του λάβαμε ὅλοι ἐμεῖς, ἔτσι ἀκριβῶς μεταλαμβάνουμε ἀπό τήν ἄμωμη σάρκα τῆς Παναγίας Μητέρας Του» (Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΑ΄ Μέρος

«Ἡ γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τό φῶς τό τῆς γνώσεως… Κύριε δόξα σοι». Αὐτό εἶναι τό Θεῖον φῶς τῆς Θεογνωσίας… Kι’ ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί τό βλέπουμε σήμερα μέσα ἀπό τήν καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά καί τήν Πατερική Θεολογία.

Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, σέ ἕνα τελευταῖο ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας του «εἰς τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ», λέγει τά ἑξῆς:

Ἡ χάρη τοῦ Πνεύματος στόν Χριστό, δηλαδή τό πῦρ τῆς Θεότητος, προέρχεται ἀπό τήν Θεία Του φύση καί οὐσία. (21)

Ὅμως τό σῶμα Του δέν ἔχει τήν ἴδια προέλευση, ἀλλά προέρχεται ἀπό τήν πάναγνη καί ἁγία σάρκα τῆς Θεοτόκου, τήν ὁποία προσέλαβε κατά τό ἱερό λόγιο:

Ὁ Λόγος ἔγινε σάρκα, «καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰωάν. 1, 14).

Ἔκτοτε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀχράντου Παρθένου μεταδίδει στούς ἁγίους, ἀπό μέ τήν φύση καί τήν οὐσία τοῦ συναΐδιου Πατρός του τήν Χάρη τοῦ Πνεύματος, δηλαδή τήν θεότητα, καθώς καί μέσῳ τοῦ Προφήτη λέγει:

«Θά συμβεῖ τοῦτο κατά τίς ἔσχατες ἡμέρες, θά ἐκχύσω ἀπό τό Πνεῦμα μου σέ κάθε ἄνθρωπο» (Ἰωήλ 3, 1), ἐννοώντας κάθε πιστό, ἀπό δέ τήν φύση καί οὐσίαἘκείνης πού κυρίως καί ἀληθῶς Τόν γέννησε στήν σάρκα, τήν ὁποία ἔλαβε ἀπό Αὐτή.

Καί ὅπως ἀπό τήν πληρότητά Του λάβαμε ὅλοι ἐμεῖς, ἔτσι ἀκριβῶς μεταλαμβάνουμε ἀπό τήν ἄμωμη σάρκα τῆς Παναγίας Μητέρας Του.

Τήν ὁποία καί Ἐκεῖνος προσέλαβε καί ὅπως ἔγινε υἱός καί Θεός της, ὁ Χριστός καί Θεός μας γενόμενος καί ἀδελφός μας.

Ἔτσι ἀκριβῶς καί ἐμεῖς –ὤ τί ἀνέκφραστη φιλανθρωπία– γινόμαστε υἱοί τῆς Θεοτόκου Μητέρας του καί ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή χάρη στόν ὑπεράμωμο καί ὑπεράγνωστο γάμο πού τελέστηκε μ᾿ Αὐτήν, καί σ᾿ Αὐτήν γεννήθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, καί ἀπ᾿ Αὐτόν πάλι ὅλοι οἱ ἅγιοι.

Πράγματι, ὅπως ἀπό τήν συνουσία καί τήν σπορά τοῦ Ἀδάμ πρώτη ἡ Εὔα γέννησε καί ἀπό ἐκείνη καί μέσῳ ἐκείνης γεννήθηκαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι καί ἡ Θεοτόκος, ἀφοῦ δέχτηκε ἀντί σπορᾶς τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ συνέλαβε καί γέννησε μόνο τόν πρό αἰώνων μονογενῆ τοῦ Πατρός καί μετέπειτα σαρκωθέντα δικό της μονογενῆ.

Καί μολονότι ἡ Ἴδια ἔπαψε νά συλλαμβάνει καί νά γεννᾷ, ὁ Υἱός της γέννησε καί γεννᾷ καθημερινά ὅσους πιστεύουν σ᾿Αὐτόν καί τηροῦν τίς ἅγιες ἐντολές Του.

Ἀσφαλῶς ἔπρεπε ἡ πνευματική μας ἀναγέννηση καί ἀνάπλαση νά γίνει διά τοῦ ἀντρός, δηλαδή τοῦ δευτέρου Ἀδάμ καί Θεοῦ, ἐπειδή ἡ γέννησή μας στήν φθορά ἔγινε διά τῆς γυναικός Εὔας.

Καί πρόσεχε τήν ἀκρίβεια τοῦ λόγου:

Ἀνδρός θνητοῦ καί φθαρτοῦ ἡ σπορά φθαρτούς υἱούς καί θνητούς διά γυναικός γέννησε καί γεννᾷ, ἀθανάτου καί ἀφθάρτου Θεοῦ ὁ ἀθάνατος καί ἄφθαρτος Λόγος ἀθάνατα καί ἄφθαρτα τέκνα γέννησε καί διαρκῶς γεννᾷ, ἀφοῦ πρῶτα αὐτός γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο ἐν ἁγίῳ Πνεύματι βεβαίως.

Γι᾿ αὐτό λοιπόν εἶναι Δέσποινα καί Βασίλισσα καί Κυρία καί Μητέρα ὅλων τῶν ἁγίων ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἅγιοι εἶναι καί δοῦλοι της ἀφοῦ εἶναι Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί παιδιά της ἀφοῦ μεταλαμβάνουν ἀπό τήν πανάχραντη σάρκα τοῦ Υἱοῦ της.

Πιστός ὁ λόγος: σάρκα τοῦ Υἱοῦ της εἶναι σάρκα τῆς Θεοτόκου.

Μεταλαμβάνοντας καί ἐμεῖς ἀπ᾿ αὐτήν τήν θεωμένη σάρκα τοῦ Κυρίου, ὁμολογοῦμε καί πιστεύουμε ὅτι μεταλαμβάνουμε ζωήν αἰώνια, ἐκτός ἄν ἀναξίως καί εἰς κατάκριμα μεταλαμβάνουμε.

Πράγματι ὅλοι οἱ ἅγιοι εἶναι συγγενεῖς πρός τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ κατά τρεῖς τρόπους:

Πρῶτον ἐπειδή προέρχονται ἀπό τόν ἴδιο πηλό μ᾿ Αὐτήν καί τήν ἴδια πνοή, δηλαδή τήν ψυχή.

Δεύτερον ἐπειδή ἔχουν κοινωνία καί μετουσία μέ Αὐτήν διά τῆς προσλήψεως τῆς σαρκός της ἀπό τόν Χριστό.

Τρίτον ἐπειδή, λόγῳ τῆς ἐν Πνεύματι ἁγιωσύνης πού ἐνυπάρχει σέ Αὐτούς, καθένας συλλαμβάνει ἐντός του καί κατέχει τόν Θεό τῶν ὅλων, ὅπως ἀκριβῶς καί Ἐκείνη τόν εἶχε ἐντός της.

Διότι ἄν καί τόν γέννησε σωματικῶς, ὅμως πάντοτε Τόν εἶχε ὅλον καί πνευματικῶς μέσα της καί ἐξακολουθεῖ νά Τόν ἔχει καί τώρα καί πάντοτε ἀχώριστον ἀπό Αὐτήν.

Σ᾿ Αὐτόν πρέπει ἡ δόξα καί τό κράτος στούς αἰώνες. Ἀμήν”.

Ἀδέλφια μου, ἄς ψάλλουμε μαζί, τίς θαυμάσιες καταβασίες τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων «Χριστός γεννᾶται…», πού προέρχονται ἀπό τόν «πεζό Κανόνα» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ, Ἐπισκόπου Μαϊουμά, καί οἱ ὁποίες ψάλλονται ἀπό 21 Νοεμβρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου.

Τήν 25η Δεκεμβρίου, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς –ὅπως καί κατά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς, τήν 31 Δεκεμβρίου– οἱ καταβασίες εἶναι διπλές: Αὐτές δηλαδή τοῦ πεζοῦ κανόνος καί οἱ ἰαμβικές «Ἔσωσε λαόν…», ἀπό τόν «ἰαμβικό Κανόνα» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἀπό 26 – 30 Δεκεμβρίου ψάλλονται μόνο οἱ ἰαμβικές καταβασίες.

Ἑόρτιον Κοντάκιον

Ἦχος γ΄. Αὐτόμελον. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.

«Ἡ Παρθένος σήμερον, τόν ὑπερούσιον τίκτει, καί ἡ γῆ τό Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετά Ποιμένων δοξολογοῦσι· Μάγοι δέ, μετά ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾿ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη, παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός».

ἈπολυτίκιονἮχος δ΄.

«Ἡ γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τό φῶς τό τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι».

Δόξα σοι ὁ Θεός, Κύριε δόξα σοι!

  • 21. Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου: Βίβλος τῶν Ἠθικῶν, Λόγος Α´. Κεφάλαιο ι΄: Ὅτι καί πάντες οἱ Ἅγιοι τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ἑαυτοῖς συλλαμβάνουσι τῇ Θεοτόκῳ παραπλησίως καί γεννῶσιν αὐτόν καί γεννᾶται ἐν αὐτοῖς καί γεννῶνται ὑπ᾿ αὐτοῦ καί πώς υἱοί καί ἀδελφοί καί μητέρες αὐτοῦ χρηματίζουσιν. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Εις την Γέννηση του Χριστού (Α΄Μέρος, Β΄, Γ΄Δ΄Ε΄ΣΤ΄Η΄, Θ΄, Ι΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.