Επικαιρότητα

Εις την Γέννηση του Χριστού (Β΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Εις την Γέννηση του Χριστού (Β΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Τ ί μ η σ έ Τον ὡς βασιλέα καί Θεό καί ὡς λυτρωτή, πού νεκρώθηκε γιά σένα» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Β΄ Μέρος

«Ἡ γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τό φῶς τό τῆς γνώσεως… Κύριε δόξα σοι». Αὐτό εἶναι τό Θεῖον φῶς τῆς Θεογνωσίας… Kι’ ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί τό βλέπουμε σήμερα μέσα ἀπό τήν καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά καί τήν Πατερική Θεολογία.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, σέ ἕνα ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας του «εἰς τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ», λέγει τά ἑξῆς: “Αὐτός πού εἶναι ἄναρχος καί αἰώνιος, τώρα λαμβάνει ἀρχή.

Αὐτός πού εἶναι αὐθύπαρκτος, δημιουργεῖται.

Αὐτός πού εἶναι ἄπειρος, χωρεῖται στήν περιορισμένη ἀνθρώπινη φύση.

Αὐτός πού πλουτίζει μέ τά ἀγαθά του τόν κόσμο, γίνεται φτωχός, παίρνοντας ἀνθρώπινο σῶμα, γιά νά πλουτίσω ἐγώ μέ τήν Θεότητά Του.

Ποιός μπορεῖ νά παραστήσει πόσος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητάς Του;

Γι᾿ αὐτό καί σύ μαζί μέ τόν ἀστέρα τρέξε, καί μαζί μέ τούς Μάγους φέρε Του γιά δῶρα, χρυσό καί λιβάνι καί σμύρνα.

Τ ί μ η σ έ Τον ὡς βασιλέα καί Θεό καί ὡς λυτρωτή, πού νεκρώθηκε γιά σένα.

Μαζί μέ τούς ποιμένες δ ό ξ α σ έ Τον, μέ τούς ἀγγέλους ὕ μ ν η σ έ Τον, μέ τούς ἀρχαγγέλους σκίρτησε ἀπό χαρά.

Ἄς εἶναι κοινή ἡ πανήγυρις τῶν οὐρανίων καί τῶν ἐπιγείων δυνάμεων…».

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, στή συνέχεια τοῦ λόγου του «εἰς τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ», λέγει: “Διότι τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτωρ: (4)

«Ἐμόν τό ἀργύριον καί ἐμόν τό χρυσίον, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ.

Διότι μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου, ἡ ἐσχάτη ὑπέρ τήν πρώτην, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ· καί ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ, καί εἰρήνην ψυχῆς εἰς π ε ρ ι π ο ί η σ ι ν παντί τῷ κτίζοντι, τοῦ ἀναστῆσαι τόν ναόν τοῦτον» (Ἀγγαίου 2, 8-9).

Στοχάσου:

Ποῦ εἶναι τό παλάτι ποῦ γεννήθηκε;

Ποῦ εἶναι οἱ προετοιμασίες;

Ποῦ οἱ μαῖες;

Ποῦ τό βασιλικό στρῶμα;

Ποῦ τά βρεφικά λουσίματα;

Ποῦ εἶναι ἡ ἀκολουθία τῶν δούλων;

Ποῦ ἡ θαλπωρή;

Ποῦ ἡ ἀνάπαυση;

Ποῦ εἶναι ἡ συμπαράσταση τῶν συγγενῶν;

Ποῦ εἶναι ἡ συμπαράσταση τῶν φίλων;

Ἔλα μέσα καί δές τό φ τ ω χ ό τ α τ ο σπήλαιο ὅπου γεννήθηκε καί τήν εὐτελέστατη φάτνη ὅπου «ἀνεκλίθη».

Σίγουρα ὄχι μόνο δέν θά βρεῖς κανένα περιττό, ἀλλά ἀντίθετα θά διαπιστώσεις μεγάλη ἔλλειψη ἀπ᾿ ὅλα τά ἀναγκαῖα.

Γιατί ὁ γλυκύτατός μου Ἰησοῦς γεννιέται σέ τόπο σχεδόν ξέσκεπο, τά μεσάνυχτα στήν καρδιά τοῦ Χειμῶνα, μόνος μέ μόνη τήν μητέρα Του καί τόν θεωρούμενο πατέρα Του χωρίς σκεπάσματα, χωρίς ζεστά φαγητά πού συνηθίζονται στίς γεννήσεις καί τῶν πιό φτωχῶν παιδιῶν χωρίς τίς ἐλάχιστες ἐκεῖνες ἀνέσεις τοῦ φτωχικοῦ σπιτιοῦ πού εἶχε στή Ναζαρέτ.

Καί αὐτή τή φτώχεια προτίμησε ὁ Ἰησοῦς ἑκουσίως”.

Ἀδέλφια μου, ἄς ψάλλουμε μαζί, τίς θαυμάσιες καταβασίες τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων «Χριστός γεννᾶται…», πού προέρχονται ἀπό τόν «πεζό Κανόνα» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ, Ἐπισκόπου Μαϊουμά, καί οἱ ὁποίες ψάλλονται ἀπό 21 Νοεμβρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου.

Τήν 25η Δεκεμβρίου, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς –ὅπως καί κατά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς, τήν 31 Δεκεμβρίου– οἱ καταβασίες εἶναι διπλές: Αὐτές δηλαδή τοῦ πεζοῦ κανόνος καί οἱ ἰαμβικές «Ἔσωσε λαόν…», ἀπό τόν «ἰαμβικό Κανόνα» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἀπό 26 – 30 Δεκεμβρίου ψάλλονται μόνο οἱ ἰαμβικές καταβασίες.

Ὠδή γ΄.

Τῷ πρό τῶν αἰώνων

ἐκ Πατρός γεννηθέντι ἀῤῥεύστως Υἱῷ

καί ἐπ’ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου

σαρκωθέντι ἀσπόρως

Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν·

Ὁ ἀνυψώσας τό κέρας ἡμῶν

ἅγιος εἶ, Κύριε.

Ὠδή γ΄. (αμβικές)

Νεῦσον πρός ὕμνους, οἰκετῶν Εὐεργέτα

Ἐχθροῦ ταπεινῶν, τήν ἐπηρμένην ὀφρύν·

Φέρων τε παντεπόπτα, τῆς ἁμαρτίας

Ὕπερθεν ἀκλόνητον, ἐστηριγμένους

Μάκαρ μελῳδούς, τῇ βάσει τῆς πίστεως.

Νύμφης πανάγνου, τόν πανόλβιον τόκον

Ἰδεῖν ὑπέρ νοῦν, ἠξιωμένος χορός

Ἄγραυλος ἐκλονεῖτο, τῷ ξένῳ τρόπῳ·

Τάξιν μελῳδοῦσάν τε, τῶν Ἀσωμάτων

Ἄνακτα Χριστόν, ἀσπόρως σαρκούμενον.

Ὕψους ἀνάσσων, οὐρανῶν εὐσπλαγχνίᾳ

Τελεῖ καθ᾿ ἡμᾶς, ἐξ ἀνυμφεύτου Κόρης

Ἄυλος ν τό πρόσθεν, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἐσχάτων

Λόγος παχυνθείς, σαρκί τόν πεπτωκότα

Ἵνα πρός αὐτόν, ἑλκύσῃ πρωτόκτιστον

ἈπολυτίκιονἮχος δ΄.

«Ἡ γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τό φῶς τό τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι».

Δόξα σοι ὁ Θεός, Κύριε δόξα σοι!

Συνεχίζεται…

  • 3. Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Χριστός γεννᾶται. Ἀποσπάσματα ἐκ τῆς Ὁμιλίας ΛΗ´ «Εἰς τά Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος». http://users.uoa.gr/
  • 4. Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (περί πλούτου ἡδονῶν δόξης) http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Εις την Γέννηση του Χριστού (Α΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Ο Πύρινος Άγιος – Ηλίας ο Θεσβίτης (του Φ. Κόντογλου) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. "Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον" (Κοντάκιον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.