Σοφία Μακεδονοπούλου

Εκκλησιαστικό σοκ: Ο Ελπιδοφόρος βάφτισε παιδιά ομοφυλόφιλων στην Αθήνα!

εικόνα άρθρου: Εκκλησιαστικό σοκ: Ο Ελπιδοφόρος βάφτισε παιδιά ομοφυλόφιλων στην Αθήνα!
Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Φυσικά είναι τεράστια η ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, αν γνώριζε για τη βάπτιση, γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε πως ο Ελπιδοφόρος ενήργησε χωρίς άδεια της Μητροπόλεως!

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Είναι γνωστό το γεγονός της παράξενης βάπτισης που τέλεσε προ ημερών ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος Λαμπρινιάδης στην Αθήνα. Θα τη λέμε βάπτιση – statement από δω και μπρος.

Το ζήτημα μάς απασχολεί σαν ζήτημα Πιστεως και ως αρθρογράφους της Κατάνυξης μας ενδιαφέρει πρωτίστως η τοποθέτηση της Εκκλησίας πάνω σε αυτό. Μιας Εκκλησίας που, ενώ πρόσφατα εόρτασε τη γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έχει λησμονήσει εντελώς τον Παύλειο λόγο περί του θέματος, όπως μας παραδίδεται στην Προς Ρωμαίους 1.

“Ρωμ. 1,13: οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί. οὕτω τὸ κατ᾿ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐγγελίσασθαι οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσε. τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους, διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

Ρωμ. 1,26 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξία, κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας· οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι.”

Ο Παύλος “οὐ ἐπαισχύνεται τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ”, δεν ντρέπεται να κηρύξει το ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά αισθάνεται την υποχρέωση, το χρέος, να το κηρύξει σε όλα τα έθνη, σε Έλληνες, σε βαρβάρους, σε σοφούς και ανόητους. Ένα είναι το Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο Ανάστασης και σωτηρίας για όλους! Αντίθετα οι σύγχρονοι Ιεράρχες, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί καταφρονούν τον Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο και συνευδοκούν, δηλαδή συμφωνούν και ευλογούν τους ανθρώπους που κάνουν τις αμαρτίες της ατιμίας: τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι.” 

Ιλιγγιά ο νούς μπροστά στην ευθύνη των Ιεραρχών που διαστρεβλώνουν την πίστη και το Ευαγγέλιο, οδηγώντας τους ανθρώπους στην απώλεια. Θα έπρεπε να τρέμουν, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είπε πως οι καταφρονητές του κηρύγματος του Ευαγγελίου θα τιμωρηθούν την Ημέρα της Κρίσεως σκληρότερα από τους Σοδομίτες ( Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Η Προδοσία – Μυστικός Δείπνος 46:19′).

Και πώς συνευδοκούν οι Ιεράρχες στην προκειμένη περίπτωση; Εργαλειοποιούν τα νήπια. Ποιος μπορεί να αρνηθεί την ευλογία του βαπτίσματος σε ένα παιδί, από όπου κι αν προέρχεται; Επειδή, λοιπόν, ο γάμος μεταξύ ομοφυλόφιλων δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη από την ελληνική Πολιτεία, εργαλειοποιούνται τα παιδιά μέσω του μυστηρίου του βαπτίσματος! Τι εικόνα περνάει προς τα έξω; Ότι γίνεται αποδεκτή η ομοφυλοφιλική οικογένεια από την ελληνική Εκκλησία! Δεν έχει σημασία ούτε η υψηλή κοινωνική θέση των εμπλεκομένων ομογενών, που περιγράφεται στα διάφορα δημοσιογραφικά σάιτ, ούτε το φιλανθρωπικό τους έργο! Η εν πολλοίς μασονοκινούμενη δήθεν ορθοδοξία της Αμερικής μπορεί να αποδέχεται τέτοιες πρακτικές, αλλά και η Εκκλησία της Ελλάδας το ίδιο; Η αληθινή Εκκλησία του Χριστού σίγουρα όχι! Ούτε καν μπαίνουμε στη διαδικασία να απαριθμήσουμε τους Ιερούς Κανόνες που μπορεί να παραβιάστηκαν, για να τελεστεί αυτή η βάπτιση. Κανονικά για να γίνει βάπτιση πρέπει να έχει προηγηθεί τέλεση ορθόδοξου θρησκευτικού γάμου του ανδρόγυνου (παραδέχεται το Ευαγγέλιο ανδρόγυνο…ίδιου φύλου, ενώ καταδικάζει την ομοφυλοφιλία;), οι νονοί πρέπει να είναι ορθόδοξοι και να μην έχουν και αυτοί τελέσει πολιτικό γάμο, σύμφωνο συμβίωσης κλπ. Η βάπτιση, σαν μυστήριο που είναι, είναι ένα δώρημα “άνωθεν καταβαίνον” ανάμεσα στα άλλα άγια, τιμαλφή της Εκκλησίας μας, που δεν πρέπει να ρίχνεται στα σκυλιά, αλλά σε όποιον, επειδή πραγματικά επιθυμεί να μετέχει του δωρήματος, προσαρμόζει την ζωή του στην πίστη, τουλάχιστον στα βασικά. Η Εκκλησία οφείλει με τρόπο άγιο και σεβαστικό να διαχειρίζεται αυτά τα δωρήματα. Θα δώσει λόγο στον Θεό!

Φυσικά είναι τεράστια η ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, αν γνώριζε για τη βάπτιση, γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε πως ο Ελπιδοφόρος ενήργησε χωρίς άδεια της Μητροπόλεως! Ο νέος μητροπολίτης Γλυφάδας είναι  ο «εκλεκτός» του Αρχιεπισκόπου, Αντώνιος. Ο μακαριστός Παύλος, πρώην Γλυφάδας, παραδοσιακότατος, ποτέ δε θα συνευδοκούσε. Με αυτό το γεγονός ι φαίνεται πως απαντά η Αρχιεπισκοπή στις εκκλήσεις- προκλήσεις όλων των υγιών παραδοσιακών δυνάμεων της χώρας – και ημών-, να πάρει θέση και να τιμωρήσει τους δικούς της Μητροπολίτες για τις κακοδοξίες που διδάσκουν για το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας. Πύκνωσαν οι παραβάτες! Έτσι απαντά, λοιπόν; Διατρανώνοντας πως δεν θα καλέσει σε απολογία και δε θα τιμωρήσει τους παραβάτες; Μήπως δε  βρίσκει κανένα λάθος; Μήπως συμφωνεί με τις διαστρεβλώσεις και τις πλάνες, μήπως συνευδοκεί;

Η Εκκλησία της Ελλάδας και η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας με αυτή τη βάφτιση, δίνει στους παραδοσιακούς ιερείς άλλον ένα λόγο πίστεως να κάνουν Αποτείχιση! Σήμερα μια τέτοια απαράδεκτη βάπτιση έλαβε χώρα σε ενορία της Γλυφάδας, αύριο που; Σε κάθε ενορία; Σε κάθε Μητρόπολη; Από δω και πέρα τέτοια φαινόμενα θα πληθαίνουν! Επιτρέπεται; Δεν πρέπει να πάρει θέση η Ι.Μ.Γλυφαδας και η Εκκλησία της Ελλάδας;

Αναρωτιόμαστε τί λόγο απολογητικό υπέρ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών θα βρει άραγε ο π.Βασίλειος Βολουδάκης και οι λοιποί ευλαβείς ιερείς, για να αποφύγουν αυτή τη φορά την Αποτείχιση! Θα αντιδράσουν όπως οφείλουν; Πώς θα βολέψουν τη συνείδηση τους; Και τι στάση θα κρατήσει η Ιερά Μητρόπολη και η Ιερά Σύνοδος για το απαράδεκτο αυτό γεγονός; Περιμένουμε με κομμένη την ανάσα!

Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε πως η Αποτείχιση συνιστά λύση, σαν κιβωτός της Σωτηρίας και κιβωτός διαφύλαξης της υγιαίνουσας διδασκαλίας και του δόγματος.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Ο γ. Αγάθων σε μια Υπερκόσμια Διδαχή Αγάπης – Ομοφυλοφιλία
Το παρδαλό δαιμόνιο
Η πρώτη «ευλογία» παπικών σε ομοφυλόφιλο ζευγάρι
Απάντηση στον Ν. Ιωνίας Γαβριήλ που διαστρέβλωσε την πίστη σε σχέση με την ομοφυλοφιλία

Σχετικά άρθρα

Η μανία των Φαναριωτών εναντίον του Αγίου Φωτίου

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη Δήθεν τον τιμούν και προσκαλούν για συμπροσευχές τους πιο γνήσιους εκφραστές του οικουμενισμού στην εποχή μας Η είδηση Στο ναΰδριο της Σχολής (σσ. Θεολογικής Σχολής της...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.