Επικαιρότητα

Επιστολή Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων για τη βαρύτατη πτώση του Αρχ. Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου

εικόνα άρθρου: Επιστολή Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων για τη βαρύτατη πτώση του Αρχ. Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΩΚΕΑΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com την ακόλουθη επιστολή των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 5//18.7.2022
Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀθωνίτου

Ἱερὴ ἀγανάκτηση καὶ πολλὰ ἐρωτηματικὰ ἐγείρονται ἀπὸ τὴν ὑπερατλαντικὴ ἔλευση τοῦ Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου στὴ Βουλιαγμένη Ἀττικῆς. Τέλεσε βάπτιση παίδων φερομένων ὡς «τέκνα» ὁμοφυλοφίλων καὶ μάλιστα μὲ ἐπιδεικτικὸ τρόπο συνοδευόμενη ἀπὸ ἰδιάζουσα καὶ εὐρεῖα δημοσιότητα.

Ἡ θλιβερὰ παρουσία του γιὰ τὸ συγκεκριμένο λόγο, ὅπως εὔστοχα σκιαγραφεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος, «ὁμοιάζει μὲ ναυτικὸ ( καὶ πειρατικὸ πόλεμο), τὸν ὁποῖο διοργάνωσαν φιλοπόλεμοι καί ναυμάχοι ἄνδρες» 1 ( αὐτὸς καὶ οἱ ἐνταῦθα ὁμόφρονές του ). Ἐκ τῶν συμβεβηκότων φαίνεται πὼς εἶχε τὴ στήριξη, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ ἐγχωρίων «ἀπογόνων» τοῦ Ἄννα καὶ τοῦ Καϊάφα.

Ἡ δίκην ποντοπόρου πειρατοῦ ἐμφάνισί του ἀπὸ τὴ μακρυνὴ Βαβυλώνια ἤπειρο στὴν Ἑλλάδα, σκοπὸ εἶχε, δυστυχῶς, τὴ στήριξη καὶ ἀναγνώριση τῆς ὁμοφυλόφιλης «ἐπιλογῆς», τὸν γάμο καὶ τὴν ἀπ’ αὐτοὺς παράλογη καὶ ἐπικίνδυνη υἱοθεσία, πράγματα ποὺ ἀντίκεινται στὰ πιστεύματα τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεώς μας.

Ἡ μετὰ πολλοῦ κομπασμοῦ, λόγῳ θέσης (καὶ ἰδεολογίας) ἐνέργειά του αὐτὴ, δηλώνει μεγάλο θράσος καὶ ἀνάλογη περιφρόνηση ἀναμεμιγμένη μὲ ἀπείθεια στὶς ἐντολὲς τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, Προφητῶν, Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων Πατέρων. Ἐνδεικτικά : Μία ἀπὸ τίς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀναφέρεται στὸ Λευϊτικὸ ἀπαγορεύει νά συνευρίσκονται οἱ ἄνδρες μὲ ἄνδρες, ὅπως μὲ γυναῖκα2, ἐνῶ διαχρονικὸ καί παγκόσμια γνωστό παραμένει τὸ παράδειγμα τῶν Σοδόμων, Γομόρρων καὶ τῶν πέριξ αὐτῶν πόλεων3.

Γνωστή ἐπίσης εἶναι καὶ ἡ διακήρυξη τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου. «μὴ πλανᾶσθε . οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται (=ὁμοφυλόφιλοι) ούτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι».4

Σήμερα ὅμως ἔχουμε «ἐφευρέτας νέου εὐαγγελίου»,5 ὅπως εὐστόχως στηλίτευε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, καὶ οἱ «νεοκήρυκες» δὲν πτοοῦνται ἀπό τό . «ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίνοντες ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου»,6 ὅπως ἀναφέρει ὁ προφητάναξ Δαβίδ. Δὲν λογαριάζουν τὴν ἀπειλὴ τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ ἄκαρπο δένδρο τὸ ὁποῖο «εἰς πῦρ βάλλεται»7 οὔτε συγκινοῦνται ἀπὸ τὴν προειδοποίησή του ὅτι «ὅποιος σκανδαλίσει ἕνα τῶν μικρῶν τούτων….»8. Δυστυχῶς, καὶ ὁ προαναφερθεὶς Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ὅμοιοί του ὑποστηρίζουν ἀπροκάλυπτα ἔργῳ τε καὶ λόγῳ ἀντίθεα καὶ ἀντίθετα.

«Τὰ πρόβατα ποὺ εἶναι πολυάριθμα, τὰ σπαράζουν ἕνας ἢ δυὸ λύκοι»9 εἶχε πεῖ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Δυστυχῶς, σήμερα πολλοὶ ἄλλοι λύκοι ὑπερμαχοῦν, συμφωνοῦν καὶ ἐνθαρρύνουν αὐτοὺς τοὺς «ἕνα ἢ δύο λύκους». Ὅμως μὴ πτοεῖσθε, γιατί αὐτὸ ποὺ κάνουν ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ «πρὸς κέντρα λακτίζειν»10 ἰσοδυναμεῖ δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ κλωτσᾶνε τὰ καρφιά, ὅπως εἶπε ὁ Χριστὸς στὸν διώκτη Παῦλο, καὶ γιατί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ «πύλαι ἅδου οὐ κατησχύσουσι»11 βεβαιώνει τὸ ἀδιάψευστο στόμα τοῦ Χριστοῦ μας.

Οἱ κατὰ Θεὸν ἐναπομείναντες ποιμένες ἂς ἐνθαρρύνουν τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν ἀπογοητεύονται, καὶ ὅπως τονίζει ὁ ἔνδοξος Ὁμολογητὴς Ἅγιος Μάξιμος «νὰ μὴν παρασύρονται ἀπὸ τὴν ψευτιὰ ποὺ ὑποκρίνεται μὲ κακουργία τὴν ἀλήθεια.»12

Ἄν καὶ μὲ ἰσχνὴ φωνὴ φωνάξαμε καὶ ἐμεῖς οἱ εὐτελεῖς «ὑπολογίζοντας τὴν ἀπὸ τὴ σιωπὴ ζημιά. Μὴ τυχὸν ἡ κακία τροφοδοτηθεῖ ἀπὸ τὴ σιωπή μας»13 ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης.

Ἐγράφησαν ταῦτα πρὸς δόξαν Πατρός, Υἱοῦ καὶ Πνεύματος Ἁγίου, τοῦ ἑνὸς ἀληθινοῦ Θεοῦ 5/18.7.2022 ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, ὁ ὁποῖος συνέβαλε μὲ τίς προσευχὲς καὶ τίς συμβουλές του νὰ λυτρωθεῖ ἡ Κρήτη καὶ ἡ εὐρύτερη περιοχὴ ἀπὸ τοὺς ἀδίστακτους λήσταρχους πειρατές. Εἴθε μὲ τίς ἀέναες πρεσβεῖες τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ὑπὸ πειρατῶν ἀναιρεθέντων νὰ εὐσπλαχνιστεὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καὶ νὰ ναυαγίσουν τὰ σχέδια τῶν ὅποιων πειρατῶν καὶ πάντων τῶν ἀντίθεων δυνάμεων.

Ἀ μ ή ν !

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

«Δυστυχῶς ἐπίσκοποι καὶ ποιμένες
τῶν λογικῶν προβάτων…. περιφρονῶντας τίς φωνές των Πατέρων,
ἀφοῦ ἐξόπλισαν τοὺς ἑαυτούς τους ἐναντίον τῆς πίστεως,
διδάσκουν σύμφωνα μὲ τὸ φτωχὸ καὶ θολωμένο μυαλό τους»14.
(Ἅγιος Ἰωάν.Δαμασκηνός ).

ΕΠΑΝΑΣΗΜΑΝΣΗ* :

Ἀποροῦμε θλιβόμενοι καί σκανδαλιζόμενοι μέ τήν μή καταδίκη τῶν γενομένων ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας, ἀλλά καί ὑπό τήν ἔλλειψη διαμαρτυρίας ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐνῶ ἀκόμη καί οἱ ἀρχαῖοι πρό Χριστοῦ πρόγονοι ἡμῶν Ἕλληνες εἶχαν τοποθετηθεῖ ξεκάθαρα στό ἐν λόγῳ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας-ἀρσενοκοιτίας ( κιναιδισμοῦ ) μέ αὐστηρές νομοθετικές διατάξεις ὡς κάτωθι :

Η τοποθέτηση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία**

Οἱ διάφορες ἀναφορὲς στὸ ἔργο ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων «περὶ τῶν παιδικῶν», καθὼς καὶ οἱ ἀναπαραστάσεις ὁμοφυλοφιλικῶν** σκηνῶν σὲ ἀμφορεῖς, ὁδήγησαν παραπλανητικὰ στὸν χαρακτηρισμὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ὡς ὁμοφυλόφιλους**=κίναιδους, ἐνῶ κατεξοχὴν θύματα τῆς παραπάνω παρανόησης, ὑπῆρξαν οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι. Ὡστόσο, ἡ ἀλήθεια ἀπέχει κατὰ πολύ ἀπό τήν πραγματικότητα, καθὼς οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι, ὄχι μόνο δὲν ἐνθάρρυναν τίς ὁμοφυλοφιλικὲς** σχέσεις, ἀλλὰ εἶχαν θεσπίσει νόμους μὲ σκοπὸ τὴν προστασία τῶν νεαρῶν ἐφήβων, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Αἰσχίνης, -κορυφαίος ἀττικός ρήτορας (389-314 π.Χ.)-, στὸν λόγο «Κατὰ Τιμάρχου»:

A΄. Νόμοι γιὰ τὴν προστασία τῶν νεαρῶν ἀρρένων

1.Χρονικὸς περιορισμὸς στὴν λειτουργία τῶν σχολείων ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ ἕως τὴ δύση τοῦ ἡλίου, καθὼς τὸ σκοτάδι ἀποτελεῖ σύμμαχο ὅσων ἐποφθαλμιοῦν τὰ νεαρὰ ἀγόρια (Κατὰ Τιμάρχου 9-10). Ἐπίσης, τίθενται περιορισμοὶ στοὺς ἐπισκέπτες στὰ γυμναστήρια, ὅπου οἱ νεαροὶ Ἀθηναῖοι προπονοῦνταν γυμνοί.

2.Σὲ περίπτωση ποῦ ὁ νόμιμος κηδεμόνας νεαροῦ ἀγοριοῦ τὸ ἐξέδιδε ἔναντι χρημάτων, ὁποιοσδήποτε Ἀθηναῖος πολίτης μποροῦσε νὰ τὸν καταγγείλει δημοσίως, μὲ ποινὴ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ θύματος ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση νὰ φροντίζει στὰ γηρατειά του τὸν κηδεμόνα του (Κατὰ Τιμάρχου 13).

3.Ὁ νόμος, ὅμως, ἦταν πολὺ πιὸ σκληρὸς ἔναντι τῶν κατά ἐπάγγελμα προαγωγῶν : τιμωρία μὲ θάνατο σὲ περίπτωση ποὺ ἐξέδιδαν τέκνα ἐλεύθερων πολιτῶν (Κατὰ Τιμάρχου 14, 184).

4.Σὲ περίπτωση ποῦ κάποιος δοῦλος παρενοχλεῖ ἕνα ἐλεύθερο ἀγόρι, τότε τιμωρεῖται μὲ δημόσιο μαστίγωμα (Κατὰ Τιμάρχου 139), σὲ περίπτωση βιασμοῦ τὸ θῦμα μπορεῖ νὰ καταγγείλει το δράστη γιὰ βιαιοπραγία καὶ τιμωρεῖται μὲ χρηματικὸ πρόστιμο, ἐνῶ σὲ περιπτώσεις ἀσέλγειας, ὁποιοσδήποτε Ἀθηναῖος πολίτης μποροῦσε νὰ ὑποβάλλει μήνυση δημοσίως ἔναντι τοῦ δράστη (Κατὰ Τιμάρχου 15).

B΄. Νομικὲς κυρώσεις γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους**

Οἱ κυρώσεις ποὺ προβλέπει ἡ ἀθηναϊκὴ νομοθεσία γιὰ ὅσους συνάπτουν ὁμοφυλοφιλικὲς** σχέσεις καὶ οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται στὸν Σόλωνα, τὸν σημαντικότερο Ἀθηναῖο νομοθέτη καὶ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ σοφοὺς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος ( περ.639-559 π.Χ.) εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

1. Ἀπαγορεύεται νὰ γίνει μέλος τῶν 9 ἀρχόντων ( κατηγορίες πολιτικῶν ἀξιωμάτων).

2. Ἀπαγορεύεται νὰ ἐκλεγεῖ ἱερέας.

3. Ἀπαγορεύεται νὰ εἶναι συνήγορος τοῦ λαοῦ.

4. Ἀπαγόρευση ἄσκησης ἐξουσίας ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τῆς Ἀθήνας.

5. Ἀπαγορεύεται νὰ σταλεῖ ὡς κήρυκας πολέμου(πρέσβης τοῦ κράτους).

6. Ἀπαγόρευση ἔκθεσης γνώμης (ὡς ἄμουσος – ἀνισόρροπος).

7. Ἀπαγόρευση εἰσόδου σὲ (δημόσιους) Ναούς.

8. Ἀπαγορεύεται νὰ στεφανωθεῖ στὶς στεφανοφορίες (δημόσιες ἑορτές).

9.Ἀπαγόρευση εἰσόδου στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς ἀγορᾶς. Ὅποιος, λοιπὸν, ἔχει καταδικαστεῖ ὡς ὁμοφυλόφιλος**, ἀλλὰ ἐνεργήσει ἀντίθετα τῶν διατάξεων τοῦ νόμου, θὰ τιμωρεῖται μὲ θάνατο!

Ἡ ξεκάθαρη διατύπωση τοῦ Αἰσχίνη δὲν ἀφήνει οὐδέν περιθώριο γιὰ παρανοήσεις: οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι, ὄχι μόνο δὲν ἀποδέχονταν ὡς φυσιολογικὲς τίς ὁμοφυλοφιλικὲς** σχέσεις, ἀλλὰ ἀντίθετα εἶχαν θεσπίσει βαρύτατες νομικές κυρώσεις γιὰ ὅσους ἔρχονταν σὲ ἐπαφὴ μὲ ὁμοφυλόφιλους**.

ΠΗΓΗ ἀπό τό Διαδίκτυο : https://filologika.gr

* Ὅπως ἔχει ἐνσωματωθεῖ στὴν ἀπὸ 30.1.//12.2.2022 ἐπιστολή, μὲ θέμα : «Ἀπάντηση Ἁγιορειτῶν σὲ βλάσφημες θέσεις Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας Γαβριήλ γιὰ τὴν ὁμοφυλοφυλία» ἀπὸ τὴν Ἁγιορείτικη Φωνὴ τῆς Ἐρήμου. Ἐνδεικτικά μέσα δημοσίευσης: Ἐφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Ἀριθμὸς φύλ.2389/ 18.2.2022, https://tasthyras.wordpress.com

**Ὁμοφυλόφιλος: σύνθετη λέξη (ὅμοιος+φῦλο+φίλος), γλωσσικὸ κατασκεύασμα τῆς νέας τάξης πραγμάτων, ἐπιβαλλομένη -δῆθεν γιὰ λόγους «πολιτικῆς ὀρθότητος»- στὸν ἀνυποψίαστο ἄνθρωπο ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡστόσο ἀνύπαρκτη στὴν κοινὴ ἑλληνικὴ διάλεκτο. Ἡ λέξη ποὺ οἱ Ἑλληνες χρησιμοποίησαν καὶ χρησιμοποιοῦν εἶναι : Κίναιδος στὴν προχριστιανικὴ ἀρχαιοελληνικὴ περίοδο (κινεῖ+αἰδός, αὐτὸς ποὺ κινεῖ τὴν ντροπή, τὸ αἶσχος), Σοδομιστὴς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη (Γεν.ιγ΄.12-13, Ιθ΄4-5 καὶ 24-25), ρσενοκοίτης στὴν Καινὴ Διαθήκη (Α΄ Κορ.κεφ. στ’.9-12, Ρωμ.κεφ.α΄27-32, Α΄Τιμ.κεφ.α΄.9-10), καὶ νώμαλος στὶς σύγχρονες ἐπιστῆμες ( ἰατρικῆς, ἀνθρωπολογίας, φυσιολογίας, ἀνατομίας καὶ ψυχανάλυσης).

1. Μεγ.Βασίλειος, ΕΠΕ Τόμ.10 σελ.4912. Λευϊτικό 18,22
3. Γένεση 19, 1-294. Α΄ Κορ. 6,9-10
5. Μεγ. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρ.ΕΠΕ Τόμ.12 σελ.1446. Ψαλμ. 118 (119), 21
7. Ματθ.7,19 Λουκ.3,98. Ματθ.18,6 Μάρκ.9,42 Λουκ.17,1-2
9. Ἅγιος Μάξιμος ὁμολογ. ΦΕΠΕ Τόμ.15Ε σελ. 48710. Πράξ. 26,14
11. Ματθ. 16,1812. Ἅγ.Μάξιμος Ὁμολογ.ΦΕΠΕ Τόμ.158 σελ.261
13. Ἅγ.Γρηγόριος Παλαμᾶς ΕΠΕ Τόμ.5 σελ.15314. Ἅγ. Ἰωάν.Δαμασκηνός ΕΠΕ Τόμ.2 σελ. 409

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.