εικόνα άρθρου: Φανάρι, Βατικανό και η χαμένη Συνοδικότητα
της Ειρήνης Ιωαννίδου

Τι είπε ο Μητροπολίτης Πισιδίας Ιώβ (Gecha) στη σύνοδο των παπικών


Στις 9 Οκτωβρίου 2023, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Επίσκοπος Ιώβ (Gecha), μίλησε στην παπική «Παγκόσμια Σύνοδο για το Συνοδικό Δίκαιο».

Η σύνοδος που πραγματοποιείται στο Βατικανό είναι η πρώτη του είδους της που περιλαμβάνει λαϊκούς ως μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με τον ιεράρχη του Φαναρίου, ο ορισμός της συνοδικότητας αυτής της συνέλευσης αποκλίνει «εντονότατα» από την ορθόδοξη αντίληψη.

«Από αυτή την άποψη, μπορούμε να πούμε ότι η κατανόηση της συνοδικότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ διαφορετική από τον ορισμό της συνοδικότητας που δίνεται από την τρέχουσα συνέλευση της Συνόδου των Επισκόπων σας», είπε συγκεκριμένα [1].

Το «Πρωτείο του επισκόπου Ρώμης» αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικότερο δόγμα πίστεως στον Παπισμό, το οποίο μαζί με το «αλάθητο» καταλύει κάθε ίχνος Συνοδικότητας, διότι τοποθετεί τον «Πάπα» υπεράνω όλων των Συνόδων, ακόμα και των Οικουμενικών, υποβιβάζοντας τις Συνόδους σε απλά συμβουλευτικά όργανά του. Αντίθετα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, την Μία, Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, κανένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, ούτε καν ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν μπορεί να θεωρηθεί αλάθητη αυθεντία και να τεθεί υπεράνω των αγίων Συνόδων [2] .

Όσο για τη συμμετοχή λαϊκών στις παπικές Συνόδους είναι ένα ακόμη τέχνασμα. Στην πραγματικότητα, αν ο Πάπας επιδίωκε να εισάγει το συνοδικό σύστημα διοίκησης, θα αρνούνταν το πρωτείο και θα έθετε τον εαυτό του ως πρώτο άνευ ίσων. Θέση των σύγχρονων αγίων γεροντάδων είναι πως όσο δυνατό είναι να μετανοήσει ο Διάβολος άλλο τόσο δυνατό είναι να μετανοήσει και ο Πάπας. Αυτή τη θεόσδοτη θέση οι αυλοκόλακες του Φαναρίου δεν την αγνοούν αφελώς αλλά εν επιγνώσει.

Tέλος σημείωσε ότι «στη Σύνοδο της Κρήτης 62 σύμβουλοι, στους οποίους συμμετείχαν κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, δεν είχαν δικαίωμα λόγου ή ψήφου».

Eίναι τουλάχιστον τραγελαφικό να προβάλλεται από πλευράς Ορθοδόξων η Ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου ως εφαρμογή της συνοδικότητας στο Ορθόδοξο γίγνεσθαι.

Ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως παρέλειψε να αναφέρει ότι…«Ἡ σύγκληση καί ἡ λειτουργία τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τά συνοδικά δεδομένα τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης. Πρόκειται γιά «ἕνα νέο εἶδος συνόδου» κατά τήν εἰλικρινῆ ἐκτίμηση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, ὁ ὁποῖος μέ τήν στάση του τώρα στό Οὐκρανικό φαίνεται νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι κάτι δέν πάει καλά μέ τό συνοδικό σύστημα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο μεταβάλλεται σέ μοναρχικό παπικοῦ τύπου.

Ἀπέκλεισε ἐν πρώτοις τό Φανάρι σέ μία πανορθόδοξη σύνοδο, ἡ ὁποία μάλιστα εἶχε προγραμματισθῆ ὡς οἰκουμενική, τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἐπισκόπων. Ἀπό τούς 800 συνολικά Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους ἔλαβαν μέρος μόνον οἱ 160, οὔτε δηλαδή τό ἕνα τέταρτο τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ, ἑπομένως τά τρία τέταρτα τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν δέν ἀντιπροσωπεύθηκαν στήν, ὑποτίθεται, πανορθόδοξη σύνοδο. Ὁ «πρῶτος» καί οἱ περί αὐτόν γνωρίζοντες ὅτι, ἐάν ἐλάμβαναν μέρος ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι, θά ὑπῆρχαν ἀνεξέλεγκτες ἀντιδράσεις στήν προώθηση τῶν οἰκουμενιστικῶν καί ἀντιπαραδοσιακῶν στόχων ἀπό πολλούς ἀντιοικουμενιστάς καί παραδοσιακούς ἐπισκόπους, ὅρισαν ὅτι μόνον 24 ἐπίσκοποι ἀπό κάθε ἐκκλησία ἠμποροῦσαν νά λάβουν μέρος, ὁπότε θά γινόταν καί κάποιο εἶδος ἐπιθυμητῆς ἐπιλογῆς. Ἰδιαίτερα μέ αὐτό ἐπιδιώχθηκε νά ἀποδυναμωθεῖ ἡ Ρωσική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μέ τούς τετρακοσίους ἐπισκόπους της θά καθόριζε τήν γραμμή τῆς «συνόδου». Ἀλλά ἀκόμη καί τούς 160 δέν σεβάσθηκαν, γιατί γιά πρώτη φορά ἐπίσης στήν συνοδική ἱστορία ἀπαγορεύθηκε ἡ ψῆφος στούς ἐπισκόπους. Ἐψήφισαν μόνον οἱ προκαθήμενοι, οἱ δέκα παραστάντες ἀπό τούς δεκατέσσαρες, οἱ δέ 160 ἐπίσκοποι ἦσαν ἄβουλα ὄργανα πού ὑπέγραφαν ὅ,τι ἐψήφιζαν οἱ 10 «πρῶτοι». Ὑπῆρξε μάλιστα περίπτωση συνοδικοῦ κειμένου, αὐτοῦ γιά τίς «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», τό ὁποῖο ἀρνήθηκαν νά ὑπογράψουν οἱ δεκαεπτά (17) ἀπό τούς εἴκοσι τέσσαρες ἐπισκόπους (24) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, καί γιά τόν λόγο αὐτό ἔπρεπε νά μή ἐπικυρωθεῖ. Τήν πλειοψηφία ὅμως τῶν Σέρβων ἐπισκόπων ἀχρήστευσε ἡ μία ψῆφος τοῦ «πρώτου» τῆς σερβικῆς Ἐκκλησίας πατριάρχου Εἰρηναίου, πρός δόξαν τοῦ συνοδικοῦ συστήματος. Κάτι ἀνάλογο συνέβη καί μέ τήν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπό τήν ὁποία τέσσαρες ἐπίσκοποι ἀρνήθηκαν νά ὑπογράψουν τό ἴδιο κείμενο, «ἀντ᾽ αὐτῶν» ὅμως ὑπέγραψε τέσσαρες φορές (πέντε μέ τήν δική του) ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος.

Οἱ ὁλομέλειες τῶν συνόδων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν ἔλαβαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀποφάσεις ἐπί τῶν προσυνοδικῶν κειμένων ὀρθοδοξότατες καί προσῆλθαν στήν «σύνοδο» μέ τήν προσδοκία ὅτι τό αὐτό Ἅγιο Πνεῦμα θά καθοδηγοῦσε στήν ἀποδοχή τῶν προτάσεών τους. Οἱ περισσότερες ἀπό τίς προτάσεις ἀπορρίφθηκαν, γιατί προσέκρουαν σέ βασικό στόχο τῆς «συνόδου», στήν συνοδική ἐπικύρωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τόν ὁποῖο προωθεῖ ἄλλο πνεῦμα. Ἄν ὁ «πρῶτος» διακατεχόταν ἀπό συνοδικό πνεῦμα συνεννόησης καί συναίνεσης, πρό τῆς «συνόδου» θά εὕρισκε τρόπο νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ προτάσεις καί τά αἰτήματα τῶν τεσσάρων ἐκκλησιῶν πού δέν ἔλαβαν μέρος (Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας), τῶν ὁποίων ἡ ἀπουσία ὀφείλεται στήν ἀδιαλλαξία τοῦ «πρώτου» καί στήν βιασύνη του νά ἐπιτύχει τούς δύο βασικούς στόχους τῆς Κωνσταντινούπολης, μέ τραυματισμένη καί πληγωμένη τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό μία κολοβή καί κουτσουρεμένη, κάθε ἄλλο παρά «πανορθόδοξη», σύνοδο. Διότι ἄν ἡ μή συμμετοχή τῶν περισσοτέρων (τῶν τριῶν τετάρτων) ἐπισκόπων τῆς στερεῖ αὐτόν τόν χαρακτήρα, αὐτό ἐνισχύεται καί ἐκ τοῦ ὅτι οἱ ἀποῦσες ἐκκλησίες ἀντιπροσωπεύουν πληθυσμιακά τά τρία τέταρτα τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶ», όπως διαβάζουμε στη διακήρυξη αφύπνισης και αντίστασης που εξέδωσε η «ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ».

Έτσι, η ψευδοσύνοδος αυτή δεν αποτελεί πρότυπο συνοδικότητας, αλλά γέφυρα που έφερε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως πιο κοντά στις παπικού τύπου αξιώσεις.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Δείτε σχετικά:
Δάσκαλε που δίδασκες… Ο Ιερώνυμος διδάσκει Συνοδικότητα σε παπικούς θεολόγους
Πώς βλέπει την Β΄ Βατικάνειον Σύνοδον (1962-1965) και την «νέαν εποχήν» του Παπισμού ένας πρώην Παπικός («ρωμαιοκαθολικός»)

Σχετικά άρθρα

Το δώρο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Πάπα Φραγκίσκο και το μετάλλιο της πλάνης

Αφαιρώντας το θρησκευτικό προσωπείο της «Αγίας» Έδρας αποκαλύπτεται μία αδίστακτη οργάνωση, που έχει βυθίσει την ανθρωπότητα σε φρικαλεότητες, αβάσταχτο πόνο και αίμα Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Στο «Αποστολικό» Παλάτι στην πόλη του...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.