Συνεργατες

Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Α΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η μακάρια χαρμολύπη και η αγιασμένη κατάνυξη (Α΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ Ἀγάπη, ἡ Θεϊκή Ἀγάπη εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας» (Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ, Κατουνακιώτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Α΄ Μέρος

«Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρά ἡ ἐμή ἐν ὑμῖν μείνῃ καί ἡ χαρά ὑμῶν πληρωθῇ αὕτη ἐστίν ἡ ἐντολή ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς» (Ἰωάν. 15, 11).

«μήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καί θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δέ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς δέ λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾿ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαράν γενήσεται· ἡ γυνή ὅταν τίκτῃ, λύπην ἔχει ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δέ γεννήσῃ τό παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διά τήν χαράν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τόν κόσμον. Καί ὑμεῖς οὖν λύπην μέν νῦν ἔχετε· πάλιν δέ ὄψομαι ὑμᾶς καί χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καί τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ᾿ ὑμῶν» (Ἰωάν. 16, 20-22).

Ατά σᾶς εἶπα, γιά νά μείνη χαρά μου σέ σᾶς, καί χαρά σας νά εἶναι πλήρης. Ατή εἶναι δική μου ἐντολή, νά ἀγαπτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ὅπως σᾶς ἀγάπησα”.

ληθινά, ἀληθινά σᾶς λέγω, ὅτι θά κλαύσετε καί θά θρηνήσετε ἐσεῖς, ἐνῶ ὁ κόσμος θά χαρῆ. Ναί, ἐσεῖς θά λυπηθῆτε. λλ’ ἡ λύπη σας θά μεταβληθῆ σέ χαρά. γυναίκα, ὅταν γενν, χει λύπη, διότι ἦλθε ἡ ὥρα της. λλ’ ὅταν γεννήσει τό παιδί, λησμονεῖ τή θλίψι λόγω τῆς χαρς, ὅτι γεννήθηκε ἄνθρωπος στόν κόσμο. Καί σεῖς, λοιπόν, τώρα μέν χετε λύπη, ἀλλά πάλι θά σᾶς δῶ, καί θά χαρῆ ἡ καρδιά σας, καί τή χαρά σας κανείς δέν θά μπορῆ νά ἀφαιρέση ἀπό σᾶς”!!!

(Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου ἀπό τόν μακαριστό Ἱεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο).

Ἅγιος Γέροντας Ἐφραίμ, Κατουνακιώτης, ἔλεγε, πρός τούς προσκυνητές:

«Ὦ Ἀγάπη, Θεϊκή Ἀγάπη!

Ἡ Ἀγάπη, ἡ Θεϊκή Ἀγάπη εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας».

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν Σαλός καί Ὁμολογητής, ἀπαντάει σέ μία ρώτηση πού τοῦ ἔκαναν οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί ἀπό τήν Γεωργία, ὅταν τόν πισκέπτηκαν γιά νά πάρουν τήν εὐλογία του, καί τόν ὁποῖο ρώτησαν τό ἑξῆς: (1)

-«Γέροντα, πῶς μποροῦμε νά ἀγαπᾶμε ἕναν ἀληθινά κακό ἄνθρωπο;

Ἅγιος Γέροντας Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν Σαλός: «Κατανοῶ τήν ρώτησή σας. Νά μισεῖτε τήν κακία καί τήν ἁμαρτία, ὅμως τόν ἄνθρωπο, τόν κάθε ἀδελφό σας, πρέπει νά τόν λυπᾶστε, νά τόν συμπονᾶτε καί νά τόν ἀγαπᾶτε. Μόνον ὁ Θεός ξέρει…!

Μπορεῖ αὐτός πού μεῖς μισοῦμε σήμερα, αὔριο, μέ προσευχή, μέ δάκρυα, μέ νηστεία, μέ μετάνοια, νά καθαριστεῖ καί ὁ Κύριος νά τόν συμπεριλάβει στούς Ἀγγέλους. Ὑπῆρξαν πολλοί τέτοιοι ἄνθρωποι στήν ἱστορία».

Ὅταν ἔβριζαν ἤ κατηγοροῦσαν καί τόν ἴδιο τόν Ἅγιο Γέροντα Γαβριήλ τόν διά Χριστόν Σαλό; Τόν ρωτοῦσαν καί γιά αὐτό τό θέμα τότε, μέ εἰλικρινῆ ἀπορία:

-«Στ’ ἀλήθεια, Γέροντα, ἀκόμη καί τώρα τούς ἀγαπᾶς;».

Ἅγιος Γέροντας Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν Σαλός: «Τώρα πιό πολύ τούς ἀγαπῶ καί τούς λυπᾶμαι, ἀπαντοῦσε μελαγχολικά».

Ὅταν δέν ἔβλεπε στόν ἄνθρωπο ἀγάπη, τότε ἡ καρδιά του πονοῦσε ἀληθινά καί μόνο τότε παραπονιόταν καί ἔλεγε πρός τούς πιστούς, μέ τήν Θεία φώτισή Του:

Ἅγιος Γέροντας Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν Σαλός: «Ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει ἡ ἀγάπη βρίσκεται ἡ Κόλαση.

Ὁ Κύριος σοῦ δείχνει τή δυστυχία τοῦ ἄλλου γιά νά δεῖ πῶς θά ἀντιδράσεις.

Θά προσευχηθεῖς γιά τόν πλησίον σου; Θά τόν βοηθήσεις; Καί μέ αὐτό τόν τρόπο σέ καλεῖ νά ἐκπαιδεύεσαι στήν ἀγάπη καί νά τήν καλλιεργεῖς».

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Γαβριήλ, κατέβαινε στόν Ἱερό Ναό, γονάτιζε καί προσευχόταν μέ τή «μακάρια τούτη χαρμολύπη καί τήν ἁγιασμένη κατάνυξη» στόν ἄμβωνα, καί κατόπιν κήρυττε: «Ὥστε, νά περνοῦμε, τίς ἡμέρες μας μέ ἀγάπη».

Ἄν εἶχε μαλώσει κάποιον γιά τυχόν λάθη πού διέπραξε καί περνοῦσε ἡ μέρα χωρίς νά ἔρθει νά τοῦ ζητήσει συγχώρεση, τόν ἔβρισκε ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας κι’ ἔλεγε μέ ταπείνωση πρός τόν ἀδελφό του:

Ἅγιος Γέροντας Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν Σαλός: «Συγγνώμη ἄν σέ στενοχώρησα, ἀδελφέ μου».

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, μᾶς ἔδωσε αὐτή τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης πού εἶναι ἡ κορυφή τῶν ἀρετῶν Του -μέ τήν προϋπόθεση νά ἀγαπᾶμε ἀληθινά ὁ ἕνας τόν ἄλλο- ὅπως μᾶς ἀγάπησε ὁ ἴδιος, ὁ Θεάνθρωπος.

Μέ τήν προϋπόθεση νά ἀγαπᾶμε ἀληθινά, ὄχι μόνο ὅλους τούς ἀδελφούς μας, ἀλλά καί ὅλους τούς ἐχθρούς μας. Ἔτσι μᾶς θέλει ὁ Κύριος κοντά Του καί μᾶς βάζει μέσα στόν Παράδεισο, γιά τήν συγχωρητικότητα, τήν ἀγαπητική διάθεση καί τή συμπονετική καρδιά μας. Σύμφωνα μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ἀγαθή προαίρεση καί πίστη, καθώς καί γιά τήν ἀγάπη πού δείξαμε στούς ἀνθρώπους.

Αὐτή τήν προϋπόθεση, τό νά ἀγαπᾶμε μέ εἰλικρίνεια κάθε συνάνθρωπό μας, τήν ἀγκάλιασαν, τήν ἀκολούθησαν καί τήν πραγματοποίησαν ὡς προσωπική τους ὑπόθεση, οἱ Ἅγιοι Πάντες τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἔτσι μᾶς δίδαξαν οἱ Πνευματοφόροι Ἅγιοι καί Πατέρες καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας, μέ μαθήματα ἀγάπης, ὑπομονῆς καί ταπείνωσης στό διάβα τῶν «αἰώνων», ὥστε νά δίνουμε ἀνάλογη σημασία σέ ὅλα τά ἁγιασμένα πρόσωπα πού μέ τίς εὐχές καί τίς προσευχές τους, μᾶς γέμισαν καί τίς δικές μας ψυχές μέ τήν ἀγάπη καί τήν φροντίδα τους!

Σέ ὅλα τά ἁγιασμένα πρόσωπα πού -ἐκτός ἀπό τίς εὐχές καί τίς προσευχές, μέ τά γραπτά κείμενά τους καί τίς ποιητικές Συλλογές τους κόσμισαν τίς ψυχές μας, μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τά ἰδανικά τῆς Πατρίδας μας- κι’ ἀληθινά μᾶς ταξίδεψαν σέ γῆ καί Οὐρανό μέ τά χαρισματικά ἔργα τους. Ἁγίες μορφές πού φροντίζουν ἀκόμη καί σήμερα νά μᾶς «μεθοῦν» μέ τήν ἐπουράνια εὐτυχία καί νά μᾶς ἐμπνέουν!!!

Σέ ὅλους αὐτούς τούς Ἁγίους Πατέρες μας καί Πνευματικούς καθοδηγητές μας καί ὅλους τούς ἀδελφούς μας, πραγματικά ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη καί πολλές εὐχαριστίες γιά τά ἔργα τῆς ἀγάπης, τῆς πίστης καί τῆς ὑπομονῆς τους, πού μᾶς τά ἄφησαν ταπεινά, ὡς μία πνευματική κληρονομιά καί ὡς ἱερή παρακαταθήκη!

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

  • 1. Ἀπό τό βιβλίο τῆς Νάνα Μερκβιλάτζε. Ὁ Ἅγιος Γέροντας Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν Σαλός καί Ὁμολογητής. http://hristospanagia3.blogspot.com/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Ουράνιος Βασιλιάς [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. "Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις Ἀγγέλοις σου ὅπλισον ἡμᾶς ὅπλοις δικαιοσύνης σου, περιχαράκωσον ἡμᾶς τῇ ἀληθείᾳ σου, φρούρησον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου" (Ευχή Α΄ γονυκλισίας Πεντηκοστής)

Συντονιστείτε! Την ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6 στις 19:00: Το πρόβλημα της ιερωσύνης των γυναικών (Γ΄)

Ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Κατά τό Διορθόδοξο Συνέδριο τῆς Ρόδου (1988) εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατη ἡ ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν Τήν Κυριακή 16 Ἰουνίου (τῶν Ἁγίων Πατέρων) 2024 στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.