Επικαιρότητα

Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! ΑΘΕΟΦΟΒΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΔΕΝ ΕΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;

εικόνα άρθρου: Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! ΑΘΕΟΦΟΒΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΔΕΝ ΕΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

… Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! Νέα ἀήθης καὶ προκλητικὴ συμπεριφορὰ τοῦ π. Βαρθολομαίου…

Ο π. Ιωάννης Διώτης χώνει το μαχαίρι βαθιά! Με παρρησία ομιλεί στον Πατριάρχη και του συνιστά να συνέλθει πριν είναι αργά για τον ίδιο και την Εκκλησία. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί μας, μας παρακάλεσε να αναρτήσουμε ολόκληρο το άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε αρχικά στον “Ορθόδοξο Τύπο”.


ΑΘΕΟΦΟΒΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΔΕΝ ΕΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,
Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου

«Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι». Ὁ ἀναταράσσων καὶ διασύρων ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὸ τερατῶδες ἐκκλησιολογικὸν κακούργημά του τῆς ἱδρυθείσης ὑπ’ αὐτοῦ ψευδοεκκλησίας τοῦ Κιέβου ἀπὸ καθῃρημένους, ἀναθεματισμένους, ἀχειροτονήτους, αὐτοχειροτονήτους καὶ σχισματικοὺς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ψεύδεται ἀσυστόλως καὶ ἐξαπατᾷ καταφανῶς.

Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! Νέα ἀήθης καὶ προκλητικὴ συμπεριφορὰ τοῦ π. Βαρθολομαίου. Εἰς τὴν πρόσφατον συνέντευξίν του («Τὰ Νέα», 9-11-2019), ὁ ἀθεόφοβος αὐτὸς ἄνθρωπος, ἀδιστάκτως καὶ ἄνευ ἐντροπῆς, συνεσχέτισε καὶ ἐξωμοίωσε τὴν δοθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ ψευδοαυτοκεφαλίαν εἰς τὴν ὡς ἄνω ψευδοεκκλησίαν του μὲ τὰς ὑφισταμένας αὐτοκεφαλίας τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶπε καὶ ἐδήλωσε: «Ὅλα τὰ Αὐτοκέφαλα ποὺ ἔδωσε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶχαν κάποια ἀντίδραση ὥσπου νὰ ριζώσουν καὶ νὰ κατασταλάξουν. Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ τώρα καὶ μὲ τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας».

Ἀθεόφοβε Πατριάρχα, δὲν ἐντρέπεσαι; Πῶς ἔχεις ἀποτολμήσει μὲ τοιαύτην ἐξοργιστικὴν θρασύτητα νὰ παραπλανήσῃς καὶ νὰ ἐξαπατήσῃς Κλῆρον καὶ Λαὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι ἡ ἀντικανονική, αὐθαίρετος, ἀνιστόρητος, ἐξωφρενική, ἀντιεκκλησιολογικὴ καὶ προδοτικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως ψευδοαυτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς ψευδοεκκλησίας ταυτίζεται ἐκκλησιολογικῶς μὲ τὰς ὑπαρχούσας ἐκκλησιαστικὰς αὐτοκεφαλίας;

Ὁ ἀσύνετος Πατριάρχης ἐβλασφήμησε κατὰ τῆς ἀληθείας, ἑπομένως δὲ καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ, διότι «ὁ Ἰησοῦς ἐστι ἡ ἀλήθεια» (Ἰω. ιδ΄ 6). Τὸ ψευδοεκκλησιολογικὸν κακομόρφωμα τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθμολομαίου δὲν ἔχει οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὰς πραγματικὰς αὐτοκεφαλίας τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἰδού:

1) Αἱ Αὐτοκεφαλίαι τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων ἐδόθησαν ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῷ ἡ δαιμονοαυτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς ψευδοεκκλησίας ἐδόθη μὲ ἀντικανονικήν, προκλητικὴν καὶ αὐθαίρετον εἰσπήδησιν τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου εἰς τὴν ξένην κανονικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Εἶναι σαφῆ καὶ ἰσχυρὰ τὰ ἱστορικὰ δεδομένα ὅτι τὸ Κίεβον ἀνήκει ἐκκλησιαστικῶς εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας. Τοῦτο δέχονται ὅλαι αἱ τοπικαὶ Ἐκκλησίαι τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπὶ σειρὰν αἰώνων. Ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος δέχεται τοῦτο προσωπικῶς μὲ δύο ἐπιστολὰς του πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας. Τὸ ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Κανονικὴ Ἐκκλησία ἀνήκει εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας οὐδείς δύναται νὰ ἀμφισβητήσῃ τοῦ­το πραγματικῶς. Καὶ Καθηγηταὶ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ἀναγνωρίζουν τοῦτο. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω τὸν Καθηγητὴν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν­επιστημίου Ἀθηνῶν κ. Π. Μπούμην καὶ τὸν Καθηγητὴν τῆς Δογματικῆς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δ. Τσελεγγίδην.

2) Αἱ ἐν λόγῳ Αὐτοκεφαλίαι ἐδόθησαν κατόπιν αἰτήσεως τῶν ἰδίων Ἐκκλησιῶν, ἐνῷ ἡ Κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν ἐζήτησεν Αὐτοκεφαλίαν. Τὴν Αὐτοκεφαλίαν εἰς τοὺς καθῃρημένους καὶ σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας ἐζήτησεν ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ὁ κοσμικὸς ἄρχων τῆς Οὐκρανίας Πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο μὲ ἀπαίτησιν τῆς Ἀμερικῆς καὶ ὁ Πατριάρχης ὑπέκυψε προδοτικῶς εἰς τὰς πιέσεις τῶν κοσμικῶν ἐξουσιῶν, ἄγνωστον μὲ ποῖα ἀνταλλάγματα. Ἀνεδημοσιεύθη εἰς τὸν ἡμερήσιον Τύπον τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ ἐφημερίδα τῆς ἀμερικανικῆς ὁμογενείας ὅτι ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖ­ος ἔλαβεν ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν τὸ ποσὸν τῶν δέκα ἑκατομμυρίων (10.000.000) δολλαρίων, διὰ νὰ δώσῃ τὴν ψευδοαυτοκεφαλίαν εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Δὲν υἱοθετῶ τοῦτο, διότι δὲν ἔχω τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ δὲν διεψεύσθη τοῦτο, καθ’ ὅσον γνωρίζω.

3) Αἱ ἄλλαι Αὐτοκεφαλίαι ἐδόθησαν εἰς Κανονικὰς Ἐκκλησίας, ἐνῷ τὸ ἐκτρωματικὸν αὐτοκέφαλον τοῦ π. Βαρθολομαίου ἐδόθη εἰς τοὺς ἀμετανοήτους καθῃρημένους, ἀχειροτονήτους, αὐτοχειροτονήτους καὶ σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας.

4) Πρὸ τῆς ἐκχωρήσεως ὅλων τῶν ἄλλων Αὐτοκεφαλιῶν δὲν εἶχεν ὑπάρξει οὐδεμία ἀρνητικὴ ἀντίδρασις. Διὰ τὸ αὐτοκεφαλικὸν παραμόρφωμα τῆς Οὐκρανίας προϋπῆρξε σθεναρὰ ἀντίδρασις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μὲ ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου Μόσχας π. Κυρίλλου εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖ­ον, μὲ ἐκπεφρασμένην δυσαρέσκειαν Τοπικῶν τινων Ἐκκλησιῶν, μὲ ἐκ τῶν προτέρων καταδίκην τῆς τοιαύτης ἐνεργείας τοῦ Πατριάρχου ὑπὸ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, μὲ ἀρνητικὰς ἀπόψεις Μητροπολιτῶν καὶ μὲ πολλὰ ἀρνητικὰ θεολογικὰ δημοσιεύματα.

5) Δι’ ἑκάστην Αὐτοκεφαλίαν ὑπῆρχεν εἰκαζομένη ἡ κοινὴ ἀναγνώρισις ὅλων τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων μὲ τὴν πλήρη τοιαύτην ἀναγνώρισιν. Ὅμως, κατόπιν τῶν ὡς ἄνω ἀρνητικῶν ἀντιδράσεων, οὐδαμόθεν εἰκάζετο ὅτι ἡ Οὐκρανικὴ κακοαυτοκεφαλία θὰ ἐτύγχανεν ὁμοθύμου ἀναγνωρίσεως ὑπὸ τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἀντιθέτως, εἶχε δημιουργηθῆ ἡ βεβαιότης ὅτι ἡ σχετικὴ ἐνέργεια τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας ἐπρόκειτο νὰ ἐπιφέρῃ ἐκκλησιαστικὴν ἀναταραχήν. Ἕνεκα τούτου, ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ἔπραξεν ἀσυνέτως, ἐπιπολαίως, ἀνευθύνως, ἀντικανονικῶς καὶ ἐν ἀφροσύνῃ, ὡς μαρτυροῦν τὰ σχετικὰ δραματικὰ καὶ συνταρακτικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα βιώνει εἰς τὰς ἡμέρας μας ὁλόκληρος ἡ Ὀρθοδοξία.

6) Οὐδεμία Αὐτοκεφαλία ἐδόθη εἰς νέον ἀντιεκκλησιολογικὸν κατασκεύασμα, ὑπαρχούσης τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Πατριάρχης μὲ εἰσπήδησίν του εἰς ξένην ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν, ἵδρυσε νέαν ψευδοεκκλησίαν ἀπὸ καθῃρημένους, ἀναθεματισμένους, αὐτοχειροτόνητους καὶ σχισματικοὺς ἐντὸς τοῦ ἐδάφους τῆς ἀνεγνωρισμένης ἀπὸ ὅλας τὰς Τοπικὰς Ἐκκλησίας Κανονικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κιέβου ὑπὸ τὸν Ὀνούφριον. Εἰς αὐτὸ τὸ τερατῶδες ψευδοεκκλησιαστικὸν μόρφωμα ἔδωκεν αὐτοκεφαλίαν ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος κατὰ τρόπον ἀντικανονικόν, αὐθαίρετον, ἐξωφρενικὸν καὶ σχιζοφρενικόν. Οὐαί! Οὐαί! Οὐαὶ τῷ Βαρθολομαίῳ. Γνωρίζει ὁ Πατριάρχης ὅτι οἱ ἱεροὶ Κανόνες ἀπαγορεύουν μὲ αὐστηρότητα μεγάλην τὴν συνύπαρξιν δύο Ἐπισκόπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον, ἀλλ’ εἶναι ἀδίστακτος παραβάτης καὶ καταφρονητὴς τῶν ἱερῶν Κανόνων.

7) Οὐδεμία ἄλλη Αὐτοκεφαλία ἐδόθη κατὰ φρικιαστικὴν παράβασιν, ποδοπάτησιν καὶ ἀθέτησιν ἱερῶν Κανόνων, ὅπως συνέβη μὲ τὴν προδοτικὴν τῆς ἀποστολῆς του καὶ σκανδαλωδεστάτην κρινομένην ἐνέργειαν τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου (κατάφωρος εἰσπήδησις εἰς ξένην κανονικὴν δικαιοδοσίαν, δύο Ἐπίσκοποι εἰς τὸν αὐτὸν τόπον, μὴ ἀναγνώρισις τῶν ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν μιᾶς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ὑπὸ πασῶν τῶν ἄλλων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν κλπ.). Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Πατριάρχου τούτου δὲν ἔχομεν μόνον παράβασιν ἱερῶν Κανόνων, ἀλλὰ καταφρόνησιν καὶ ἀθέτησιν ἱερῶν Κανόνων. Ὑπάρχει οὐσιαστικὴ διαφορὰ μεταξὺ παραβάσεως καὶ ἀθετήσεως. Ἡ ἀθέτησις ἱερῶν Κανόνων ἀποτελεῖ αἵρεσιν.

8) Οὐδεμία ἄλλη Αὐτοκεφαλία ἐδόθη μὲ διαβολικοὺς ψευδεστάτους ἰσχυρισμούς. Ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ψεύδεται οἰκτρῶς, αὐτοδιαψεύδεται ἐλεεινῶς καὶ ἐξαπατᾷ ἀναιδῶς:

α΄) Ἐψευδολόγησε προκλητικῶς ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησία ὑπήγετο πάντοτε εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐκτὸς τῶν προγραφέντων ἀνωτέρω, διαψεύδεται συγκλονιστικῶς ὁ Πατριάρχης καὶ ἀπὸ τὰ «Συνταγμάτια» τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα καταγράφουν ὅλας, ἀνεξαιρέτως, τὰς Μητροπόλεις, Ἀρχιεπισκοπὰς καὶ Ἐπισκοπάς, αἱ ὁποῖαι ὑπάγονται εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον ἀπὸ τὸν δέκατον ἕβδομον (17ον) αἰῶνα μέχρι σήμερον. Εἰς τὰ ἀποδεικτικὰ αὐτὰ «Συνταγμάτια» οὐδαμῶς ἀναφέρεται ἡ Μητρόπολις Κιέβου. Δέσποτα τοῦ Βοσπόρου, ἔχεις ἀντίλογον;

β΄) Ἀκόμη ψεύδεται δολίως ὁ Πατριάρχης καὶ ἐξαπατᾷ παναθλίως, διότι δέχεται ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 1686, ἐπὶ Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄, δὲν ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐπανυπαγωγὴ τῆς Μητροπόλεως Κιέβου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας, ἀλλὰ ἐδόθη μόνον ἡ ἄδεια νὰ χειροτονῇ ἡ Μόσχα τὸν Μητροπολίτην Κιέβου. Ἀγνοεῖ ὁ π. Βαρθολομαῖ­ος ὅτι τὸ σχετικὸν Πατριαρχικὸν κείμενον εἶναι σαφέστατον; Ἰδού: «Ἡ Μητρόπολις Κιέβου ἔστω ὑποκειμένη ὑπὸ τὸν Ἁγιώτατον Πατριαρχικὸν τῆς Μοσχοβίας θρόνον». Καὶ πάλιν οὐαὶ τῷ Βαρθολομαίῳ. Οὐαί! Οὐαί! Ψεύδεται! Ψεύδεται! Ψεύδεται καὶ αὐτοδιαψεύδεται ὁ Πατριάρχης!!! Μὲ τὰς γνωστὰς δύο ἐπιστολὰς του πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας, ἐγγράφως καὶ σαφῶς, δέχεται καὶ ἀναγνωρίζει, ἀνεπιφυλάκτως, ὅτι τὸ Πατριαρχεῖ­ον Μόσχας ἔχει τὴν κανονικὴν ἁρμοδιότητα καὶ νὰ καθαιρῇ Ἐπισκόπους τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησίας. Κατὰ τὴν παγίαν κανονικὴν τάξιν, μία Τοπικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἁρμοδιότητα καὶ τὸ Δίκαιον νὰ ἐκλέγῃ, νὰ χειροτονῇ καὶ νὰ καθαιρῇ Ἐπισκόπους της, κατέχει τὴν πλήρη καὶ ἐν παντὶ κανονικὴν δικαιοδοσίαν.

γ΄) Καὶ πάλι ψεύδεται ἐξευτελιστικῶς ὁ Πατριάρχης καὶ ἐξαπατᾷ καταφώρως. Εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν συνέντευξίν του ἐδήλωσεν ὅτι: «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀνταποκρινόμενον στὶς παρακλήσεις καὶ στὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ, τοὺς ἔδωσε μία δική τους ἐλεύθερη καὶ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία». Ψευδῶς, σκοπίμως καὶ ἀδιστάκτως, ἀποκρύπτει τὴν πρα­γματικὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν τῆς Οὐκρανίας. Ἡ σαρωτικὴ πλειοψηφία τῶν πολλῶν ἑκατομμυρίων τοῦ Ὀρθοδόξου Λαοῦ τῆς Οὐκρανίας μὲ τὰς χιλιάδας Ἐνοριῶν καὶ τὰς ἑκατοντάδας Ἱερῶν Μονῶν ἔχει τὴν παν­ορθοδόξως ἀνεγνωρισμένην ἰδικήν της Κανονικὴν Ἐκκλησίαν ὑπὸ τὸν Ὀνούφριον, ἡ ὁποία δὲν ἐζήτησεν Αὐτοκεφαλίαν. Ἡ ψευδοαυτοκεφαλία τοῦ π. Βαρθολομαίου οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει (ἀπολύτως οὐδεμίαν) μὲ τὴν πολυάριθμον αὐτὴν Ἐκκλησίαν. Ὁ Πατριάρχης ἔδωκε αὐτοκεφαλίαν εἰς τὴν προσωπικήν του ὑπ’ αὐτοῦ κατασκευασθεῖσαν ψευδοεκκλησίαν τοῦ περιωρισμένου καὶ ἀσημάντου κύκλου τῶν ἀμετανοήτων καθῃρημένων, ἀναθεματισμένων, αὐτοχειροτονήτων καὶ σχισματικῶν. Πατριάρχα, δὲν ἐντρέπεσαι καὶ οὐδαμῶς αἰσχύνεσαι νὰ ἀναφέρεσαι ψευδέστατα εἰς ὁλόκληρον τὸν οὐκρανικὸν λαόν; Κρῖμα καὶ κατάκριμα!!!

Εἶναι πολλαὶ καὶ προκλητικαὶ αἱ ψευδολογίαι τοῦ Πατριάρχου τούτου, ὅπως ἔχει δῆθεν τὸ κανονικὸν δικαίωμα νὰ χορηγῇ Αὐτοκεφαλίας καὶ νὰ ἐφαρμόζῃ τὸ ἔκκλητον πανορθοδόξως εἰς ὅλας τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, αὐτοβούλως, αὐθαιρέτως καὶ διὰ τῆς ἀντικανονικῆς εἰσπηδήσεως.

δ΄) Ἐνταῦθα ἀναφέρομαι ἀκόμη μόνον εἰς τὴν ἀδίστακτον ψευδολογίαν του καὶ φρικαλέαν ἐξαπάτησίν του ὅτι ἐπέτυχε νὰ ἀποκαταστήσῃ κανονικῶς, ἐκκλησιαστικῶς, ἠθικῶς καὶ πνευματικῶς τοὺς κανονικῶς καὶ δικαίως τιμωρηθέντας ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Οὔτε δικαίωμα εἶχε νὰ εἰσπηδήσῃ εἰς τὴν ξένην κανονικὴν δικαιοδοσίαν, ἀλλ’ οὔτε καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἀποδείξῃ δικαστικῶς ὅτι ἀδίκως καὶ ἀντικανονικῶς κατεδικάσθησαν οἱ τιμωρηθέντες, διὰ πολλοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν οὐσιωδέστατον λόγον ὅτι δὲν εἶχε τοὺς σχετικοὺς δικαστικοὺς φακέλους, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τὸ Πατριαρχεῖ­ον Μόσχας. Πῶς ὅμως ἀπετόλμησεν ὁ Πατριάρχης, μὲ τοιοῦτον θράσος, νὰ ἰσχυρισθῇ καὶ νὰ βροντοφωνήσῃ, πανορθοδόξως καὶ παγκοσμίως, ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας ἐπέβαλε τὰς ποινὰς ἀδίκως καὶ ἀντικανονικῶς, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ἔχει ἀναγνωρίσει καὶ ἔχει παραδεχθῆ τὰς ποινὰς αὐτάς γραπτῶς, ἐπισήμως καὶ ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐπιφυλάξεως; Ἔτι καὶ ἔτι οὐαὶ τῷ Βαρθολομαίῳ! Ἔχει αὐτοεμπλακῆ, θανασίμως. Ἐζητήθη, κατ’ ἐπανάληψιν, νὰ γνωστοποιήσῃ ὁ Πατριάρχης τὸν διαδικαστικὸν τρόπον καὶ τὸ σκεπτικὸν τῆς ἐν λόγῳ ἀποκαταστάσεως (ψευδοαποκαταστάσεως) καὶ ἀρνεῖται νὰ πράξῃ τοῦτο, διότι γνωρίζει ὅτι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ ἀναδειχθῇ ἡ ψευδολογικὴ γυμνότης του καὶ ἡ καταφανὴς ἐξαπάτησίς του. Ἐδῶ ἔγκειται ἡ ρίζα τῆς ὅλης σημερινῆς πανορθοδόξου τραγῳδίας. Νὰ μὴ κινηθῇ οὐδεμία Τοπικὴ Ἐκκλησία πρὸς τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα, ἐὰν δὲν ἐρευνήσῃ προηγουμένως αὐτὴν τὴν ρίζαν.

Οἱ δύο Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν π. Ἱερώνυμος καὶ Ἀλεξανδρείας π. Θεόδωρος, οἱ ὁποῖ­οι, σκανδαλωδῶς, ἐπιπολαίως, ἀνευθύνως καὶ ἀντικανονικῶς, ἀνεγνώρισαν τὸν ψευδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον τῆς ψευδοεκκλησίας τοῦ π. Βαρθολομαίου, διέπραξαν πρωτοφανῆ ἐκκλησιαστικὴν αὐθαιρεσίαν καὶ ἐκκλησιολογικὸν κακούργημα, ἐφ’ ὅσον οὐδαμῶς ἀπησχολήθησαν οὐσιαστικῶς περὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, τὸ ὁποῖον ἐξακολουθεῖ νὰ συγκλονίζῃ καὶ νὰ ἀναταράσσῃ ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν. Οἱ δύο αὐτοὶ ἐκκλησιαστικοὶ Ἡγέται, ἐὰν δὲν ἀνακαλέσουν τὴν ἀντικανονικήν, ἀντιεκκλησιολογικήν, αὐθαίρετον, προδοτικήν τῆς ἀποστολῆς των καὶ σχισματικὴν αὐτὴν ἀναγνωριστικὴν ἀπόφασίν των, νὰ παραιτηθοῦν πάραυτα. Ἔγιναν καὶ αὐτοὶ δημιουργοὶ σχισμάτων εἰς τὴν ἐπὶ Γῆς στρατευομένην Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος.

9) Ὅλαι αἱ ἄλλαι Αὐτοκεφαλίαι ἐδόθησαν πρὸς ἐκκλησιαστικὴν ὠφέλειαν, ἐνῷ ἡ ψευδοαυτοκεφαλία τῆς Πατριαρχικῆς ψευδοεκκλησίας τοῦ Κιέβου, ὄχι μόνον δὲν συνέβαλεν εἰς ἐκκλησιαστικήν τινα ὠφέλειαν, ἀλλὰ ἐδημιούργησεν ἐκκλησιαστικὴν καταστροφήν. Ὑπῆρξε καθαρὸν προϊὸν ἀπροκαλύπτων ἐπεμβάσεων τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, κυρίως τῆς Ἀμερικῆς. Τοῦτο ἔχει ἐπισημανθῆ πανταχόθεν.

10) Ὁ Πατριάρχης ἐδήλωσεν ὅτι ἔδωκε τὴν Αὐτοκεφαλίαν αὐτὴν διὰ τὴν ἐσωτερικὴν ἑνότητα τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησίας. Ὅμως, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ τοιαύτη ἀνατρεπτικὴ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐνέργεια καὶ πρᾶξις τοῦ Πατριάρχου ἐπεδείνωσε κατὰ πολὺ τὸ ἐκκλησιαστικὸν σχίσμα τῆς Οὐκρανίας καὶ ἐγένετο αἰτία νὰ συνταράσσεται σήμερον καὶ νὰ ἀναταράσσεται σεισμικῶς ὁλόκληρος ἡ Ὀρθοδοξία. Οὐδεμία ἄλλη ἀπὸ τὰς ὑφισταμένας Αὐτοκεφαλίας εἶχε δημιουργήσει οὔτε κατ’ ἐλάχιστον τοιοῦτον πρόβλημα.

11) Ὅλαι αἱ προηγούμεναι αὐτοκεφαλίαι ἐδόθησαν καὶ διετηρήθησαν ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος εἰς πανορθόδοξον κλίμακα. Ἡ ἐν λόγῳ δαιμονοαυτοκεφαλία τοῦ π. Βαρθολομαίου ἐγένετο ἐργαλεῖον πολεμικῆς ἐπιθέσεως τοῦ Πατριάρχου κατὰ τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Μόσχας, τὸ ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ τὸ ἥμισυ σχεδὸν ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ θεοκατάρατος καὶ τρισκατάρατος αὐτὴ αὐτοκεφαλία ἐδημιούργησε τὸ μέγα σχίσμα μεταξὺ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τὸ ὁποῖ­ον συνεχῶς διευρύνεται μὲ ἄκραν ἐπικινδυνότητα.

12) Ὅλαι αἱ αὐτοκεφαλίαι εἶχον δοθῆ εἰς Τοπικὰς Ἐκκλησίας μὲ κανονικοὺς Προκαθημένους. Ὅμως, ἡ Πατριαρχικὴ ψευδοαυτοκέφαλος ψευδοεκκλησία τοῦ Κιέβου ἔχει ψευδοπροκαθήμενον τὸν ψευδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον, ὁ ὁποῖος ψευδοεχειροτονήθη ἀπὸ τὸν καθῃρημένον Φιλάρετον καὶ συνεπῶς εἶναι εἰς τὴν πραγματικότητα ἀχειροτόνητος. Δὲν ἔχει Ἀρχιερωσύνην.

Μακαριώτατοι σεβαστοὶ Πατέρες Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν καὶ Ἀλεξανδρείας Ἱερώνυμε καὶ Θεόδωρε, αὐτὸν τὸν ψευδοεπίσκοπον ἀνεγνωρίσατε ὡς Προκαθήμενον τῆς Πατριαρχικῆς ψευδοεκκλησίας τοῦ Κιέβου;

Μακαριώτατοι, δὲν δύνασθε νὰ ἀρνηθῆτε ὅτι σεῖς ἀναγνωρίζετε ταυτοχρόνως καὶ τὸν Ὀνούφριον ὡς Προκαθήμενον τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κιέβου. Ἐθέσατε λοιπὸν δύο Ἐπισκόπους (ὁ Ἐπιφάνιος ψευδοεπίσκοπος) εἰς τὸν αὐτὸν ἀκριβῶς τόπον. Ἔχετε συνειδητοποιήσει ὅτι ἐποδοπατήσατε τοὺς ἱεροὺς Κανόνας, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν αὐστηρῶς τὴν συνύπαρξιν δύο Ἐπισκόπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον; Μακαριώτατοι, δὲν ἀντελήφθητε ὅτι ἔχετε εἰσπηδήσει, ἀποδεδειγμένως, εἰς τὴν ξένην κανονικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, κατὰ δεινὴν παραβίασιν καὶ καταφρόνησιν ἱερῶν Κανόνων; Μακαριώτατοι, ἔχετε ἀντίρρησιν;

Τελειώνω μὲ τὰ προσφάτως γραφὲντα ὑπὸ τοῦ ἀγωνιστοῦ Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας π. Ἀμβροσίου: «Ὁ Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος, ἀντὶ νὰ συμβολίζῃ καὶ νὰ ὑπερασπίζεται ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, καθίσταται πλέον μία ΒΟΜΒΑ στὰ θεμέλια τῆς Ὀρθοδοξίας! Θὰ τὸ ἐπαναλάβω. Ἡ Ὀρθοδοξία λοιπὸν διασπᾶται! Μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ὁδηγεῖται σὲ ΝΕΟ ΣΧΙΣΜΑ!».

Ὑστέρα γραφὴ (Υ.Γ.) Ἐνῷ ἐντείνεται ὁ πανορθόδοξος σάλος, τὸν ὁποῖον προεκάλεσεν ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος μὲ τὴν οὐκρανικὴν ψευδοαυτοκεφαλίαν του, ὁ ἀδίστακτος αὐτὸς ἄνθρωπος προέβη καὶ εἰς ἄλλην κατὰ πολὺ χειροτέραν καὶ περισσότερον καταστρεπτικήν τῆς Ὀρθοδοξίας πρᾶξιν του. Φρίξατε, ἀδελφοὶ ἀναγνῶσται τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» καὶ οἱ ἅπαντες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ὁ προδότης τῆς ἀποστολῆς του Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος, προσφάτως, ἀπετόλμησε νὰ ἁγιοκατατάξη τὸν ἱερομόναχον Σωφρόνιον Σαχάρωφ, ἐν γνώσει του ὅτι οὗτος ἐπιβαρύνεται, ἀποδεδειγμένως, μὲ πολλὰ ἀντικανονικά, κακόδοξα. Αὐτὴ ἡ ψευδοαγιοκατάταξη εἶχε προγραμματισθῆ νὰ πραγματοποιηθῆ πρὸ τεσσάρων ἔτων, ὡς εἶχε δημοσιευθῆ εἰς τὸν Τύπον καὶ εἰς τὸ Διαδίκτυον. Ἐματαιώθη τότε μὲ τὴν ἐσπευσμένην ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου μου «ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ». Ἡ μετὰ ἀπὸ ἔτη αἰφνίδιος αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ παραπαίοντος Πατριάρχου ἐξέπληξε πολύ. Μὲ τὴν ἐγγραφὴν εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδοξίας ὁπλίζει τοὺς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ἀκολουθήση σειρὰ ἀποκαλυπτικῶν δημοσιευμάτων, διὰ νὰ ἀναγκασθῆ ὁ Πατριάρχης νὰ ἀνακαλέση αὐτὴν τὴν ἀνίερον ἐνέργειάν του. Ὁ Πατριάρχης, διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ, ἠθέλησε νὰ ἱκανοποιήση τὸν Μητροπολίτην Ναυπάκτου π. Ἱερόθεον καὶ τὸν Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου π. Ἐφραίμ.

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.