Επικαιρότητα

Γνωστοποίηση Αποτείχισης προς τους εφημερίους του Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου και Αγ. Μαρίνης Σερρών

εικόνα άρθρου: Γνωστοποίηση Αποτείχισης προς τους εφημερίους του Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου και Αγ. Μαρίνης Σερρών

“Πατέρα Παναγιώτη, «ΔΥΣΩΠΩ ΣΕ»

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αθανάσιος Μακρής
Μεγάλου Αλεξάνδρου 6Α
makrissakis@gmail.com

Σέρρες 26 Ιουλίου 2022

Προς: Πρωτοπρεσβύτερο Παναγιώτη Κουτσίδη και λοιπούς Εφημέριους του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου και Αγίας Μαρίνης  ιεράς μητροπόλεως Σερρών

   Πατέρα Παναγιώτη, παίρνοντας θάρρος από τους λόγους των Πατέρων («… Καθόσον είναι εντολή του Κυρίου να μη σιωπάμε όταν κινδυνεύει η πίστη. Γιατί λέγει να μιλάς και να μη σωπαίνεις» και «Εάν υποχωρεί, δεν ευαρεστείται η ψυχή μου σ’ αυτόν» και «Εάν αυτοί σιωπήσουν, θα φωνάξουν δυνατά οι πέτρες». «Ώστε, όταν πρόκειται για την πίστη, δεν μπορούμε να πούμε. Εγώ ποιός είμαι; Είμαι ιερέας; Όχι. Άρχοντας; Ούτε. Στρατιώτης; Από πού; Γεωργός; Ούτε και αυτό. Είμαι φτωχός, εξασφαλίζοντας μόνο την καθημερινή μου τροφή. Δεν έχω λόγο, ούτε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Αλλοίμονο! Οι πέτρες θα κράξουν, και συ μένεις σιωπηλός και αδιάφορος; Η αναίσθητη φύση υπάκουσε στον Θεό, και συ μένεις αδιάφορος;» Όσιος Θεόδωρος Στουδίτης) αισθάνομαι υποχρεωμένος να σας ενημερώσω ότι από τoν Νοέμβριο του 2019 έχω διακόψει την πνευματική μου κοινωνία από ναούς στους οποίους μνημονεύεται το όνομα του προϊσταμένου σας μητροπολίτη Θεολόγου και ότι την 13-7-2022 έχω στείλει την παρακάτω επιστολή στον οικείο επίσκοπο:     

«Σεβασμιώτατε,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνω ότι, ακολουθώντας την διδασκαλία των αγίων και θεοφόρων Πατέρων και τους ιερούς κανόνες της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας στο θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς (ΙΕ’ κανόνας της ΑΒ συνόδου Μ. Φωτίου), διακόπτω την πνευματική κοινωνία με εσάς και παύω να εκκλησιάζομαι σε ναούς, στους οποίους μνημονεύεται το όνομά σας κατά τίς ιερές Ακολουθίες. Όπως επίσης και με κάθε αρχιερέα ο οποίος «δημοσίᾳ καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας» κηρύσσει αίρεση. 

Με την πράξη μου αυτή σας καταγγέλλω ενώπιον της Εκκλησίας ως Επίσκοπο αιρετίζοντα και συγκεκριμένα ως οπαδό και διδάσκαλο της αίρεσης του Οικουμενισμού, αφού ως μέλος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αποδεχθήκατε και εισηγηθήκατε (23-11-2016) τις αιρετικές αποφάσεις της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου  στο Κολυμπάρι της Κρήτης τον Ιούνιο του 2016 και έκτοτε δεν τις αποκηρύξατε. Η ληστρική ψευδοσύνοδος αυτή όχι μόνο δεν καταδίκασε αιρέσεις αλλά αναγνώρισε τις αιρέσεις ως εκκλησίες. (Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.)

Επίσης έχετε αποδεχθεί το Ουκρανικό αυτοκέφαλο (κακοκέφαλο) με αχειροτόνητους, καθηρημένους, ουνίτες, αιρετικούς ιερείς και αρχιερείς. (“κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται,” Ι’ κανών Αγίων Αποστόλων) 

Επίσης έχετε αποδεχθεί όλες τις βλασφημίες του κορονοϊού. Κλείσιμο ιερών ναών, κάτι το οποίο απαγορεύεται. (σεπτόν ναόν κλείων, ὡς μή γίνεσθαι ἐν αὐτῷ τάς τοῦ Θεοῦ λειτουργίας, καί εἰς ἀναίσθητον τήν ἑαυτοῦ μανίαν ἐπιπέμπων, ἀναίσθητος ὄντως ἐστί,” Δ’ κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου). Μασκοφορίες εντός ιερών ναών. Αποδοχή ενδεχόμενης μόλυνσης από το Σώμα και το Αίμα του Ιησού Χριστού. Και τόσα άλλα.

Τελέσατε την εορτή του Πάσχα ημέρα Σάββατο (Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.) 

Αποδεχθήκατε ελαφρά τη καρδία και προωθήσατε τον εμβολιασμό του ποιμνίου με εμβόλια στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν αποδεδειγμένα ανθρώπινα εκτρωμένα έμβρυα.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους με χαρμολύπη προβαίνω στην αποτείχιση, την διακοπή της πνευματικής σχέσης και κοινωνίας με εσάς. 

Δεν προσχωρώ σε σχίσματα, παλαιό ημερολόγιο, ΓΟΧ κτλ. Θα εκκλησιάζομαι μόνο όπου λειτουργούν ιερείς που δε σας μνημονεύουν, κάνοντας χρήση του δικαιώματος και της υποχρεώσεως της διακοπής μνημοσύνου του προϊσταμένου επισκόπου τους, όπως σαφώς ορίζει ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου επί Μεγάλου Φωτίου, μέχρι να καταδικάσετε την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου και να αποκηρύξετε τον Οικουμενισμό και όλες τις βλασφημίες με λόγια και έργα.

 Κανὼν ιε’ «Οἱ γὰρ δι’ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι»

 «….ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω…». Προς Γαλάτας 1.8 ] 

Πατέρα Παναγιώτη όπως καταλαβαίνετε μου ήτανε αδύνατον πλέον να ακούω τον ιερέα μου να ψεύδεται ενώπιον του θυσιαστήριου του Χριστού.   

«Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Θεολόγου… καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.» 

Πατέρες επι 2000 χρόνια η Εκκλησία του Χριστού κλυδωνίζεται τώρα βρισκόμαστε άραγε σε «νηνεμία»; 

«ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκ. ΙΗ΄8) 

Η Διακοπή κοινωνίας με την αίρεση καθιστά τον πιστό ομολογητή και ευαρεστεί τον Κύριο, γι’ αυτό άλλωστε μεγάλοι Άγιοι της εκκλησίας ήταν μεγάλοι ομολογητές ( Άγιος Μάρκος Ευγενικός, Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης κ.τ.λ)  

«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10, 32)

«Τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.» Αποκ. 21,8

Πατέρα Παναγιώτη «ΔΥΣΩΠΩ ΣΕ».

Πατέρες σας βάζω βαθιά μετάνοια και ασπάζομαι την δεξία σας.  

                                                                                     Με τιμή ο ελάχιστος 

                                                                                     ΣΕΡΡΕΣ 26-7-2022

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.