π. Νικόλαος Μανώλης

Η χριστουγεννιάτικη αγωνία του μητροπολίτου Καναδά

εικόνα άρθρου: Η χριστουγεννιάτικη αγωνία του μητροπολίτου Καναδά

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Χαίρεται μέ τήν ἀναμπουμπούλα.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Ἡ χριστουγεννιάτικη ἀγωνία τοῦ μητροπολίτου Καναδά

Γράφει ὁ π.Νικόλαος Μανώλης

Ἡ κατάσταση στήν ὁποία βρίσκεται σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη εἶναι ἡ χειρότερη ὅλων τῶν αἰώνων. Μαυρίλα καί σκοτεινιά ἐπικρατεῖ στούς κόλπους της, καθώς αὐτοί πού διαφεντεύουν τήν πορεία της, βρίσκονται μέσα στόν ἱστό τῆς αἵρεσης καί τῆς πλάνης. Δέν ὑπάρχει χειρότερο πρᾶγμα ἀπό ἕναν κακό ἐπίσκοπο, πού φέρει μόνο τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ στήν οὐσία ἡ πίστη εἶναι νεκρή στή ζωή του. Γιά τέτοιους ἐπισκόπους εἶπε ὁ Κύριος στήν Ἀποκάλυψη τό: “Οἶδα σου τά ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς, καί νεκρός εἶ[1].

Ἡ ἐρήμωση, πλέον, εἶναι τό κύριο συστατικό τῆς ζωῆς στήν Ἐκκλησία μας. Οἱ ἐναπομείναντες πιστοί, ὅσοι ἔχουν τήν ἐλπίδα τους στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, εἶναι πικραμένοι ἀπό τήν κατάντια τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας. Προσπαθοῦν μέ τίς μικρές τους δυνάμεις νά διατηρήσουν στήν ἐποχή τους τήν φλόγα τῆς Ὀρθοδοξίας, διακόπτοντας τήν ὁποιαδήποτε κοινωνία μέ τούς φορεῖς τῆς αἵρεσης. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν παράνομη καί ἐξουθενωτική δίωξή τους ἀπό τούς συστημικούς προεστῶτες καί τήν τροπική τους φυγή στήν ἔρημο, μέ μόνη τους ἐλπίδα τήν βοήθεια ἐξ οὐρανοῦ. Βρίσκονται πραγματικά στό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, στόν Ὁποῖο ἀποκλειστικά στηρίζονται. Γίνεται ὁλοφάνερο πιά, πώς αὐτό πού συμβαίνει στίς μέρες μας εἶναι ἐκεῖνο πού περιέγραφε σέ μία διδαχή του ὁ Ἅγιος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα: «Ὁ Θεός ὁπωσδήποτε εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό τούς ἐχθρούς καί ποτέ δέν θά ἐγκαταλείψει τούς ὑπηρέτας του. Ἀληθινοί Χριστιανοί θά εὑρίσκονται ἕως τέλους τοῦ αἰῶνος τούτου, μόνο πού θά προτιμοῦν νά ζοῦν σέ ἀπομακρυσμένους καί ἐρημικούς τόπους. Νά μή φοβῆσαι τίς θλίψεις, ἀλλά μᾶλλον νά φοβῆσαι τήν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτή εἶναι πού μᾶς γυμνώνει ἀπό τήν Θεία Χάρη καί μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Χριστόν»[2].

Αὐτή εἶναι ἡ κατάσταση πού βιώνουμε παγκοσμίως. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει μέσα της τό δηλητήριο τῆς αἵρεσης πού μέ τίς κατάλληλες δόσεις ἀπό τόν πάπα τῆς Ἀνατολῆς, τόν φαναριώτη Πατριάρχη, ἔχει δηλητηριαστεῖ σέ διοικητικό κυρίως ἐπίπεδο κάθε σπιθαμή τοῦ σώματός της, μέ ἀποτέλεσμα τή νέκρωση, τήν ἀποκοίμηση, τήν ἀπονεύρωση. Ὁ λαός πού ἔχει τήν ὑψηλή εὐθύνη νά εἶναι ὁ φρουρός τοῦ ἱεροῦ σεβάσματος εἶναι πολύ ἀνίσχυρος, καθώς βρίσκεται ἀπενεργοποιημένος σέ τέλμα (Ὁ ὑπερασπιστής τῆς θρησκείας ἐστίν αὐτό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτός ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τό θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καί ὁμοειδές τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ[3]). Μόνο ἡ ἐνεργή ἱεροκανονική Ἀποτείχιση ἀποτελεῖ ἐλπίδα σωτηρίας, καθώς αὐτή ἑλκύει περίσσια Χάρη πρός ἐνίσχυση τῶν ἱερῶν ἀγώνων.

Κάποιος φίλος καί ἀναγνώστης τῆς Κατάνυξης μᾶς ἀπέστειλε στήν ἠλεκτρονική μας διεύθυνση ἕνα μήνυμα πόνου καί θλίψης γιά τήν κατάντια μιᾶς πολύπαθης ἐκκλησίας, ἐξαιτίας τῶν προδοτικῶν ἐνεργειῶν τῆς διοίκησής της. Ἀναφέρεται στήν Ἐκκλησία τοῦ Καναδά καί στίς ντροπιαστικές νέες ἐνέργειες τοῦ μητροπολίτου ἐκεῖ. Μᾶς γράφει:

«Διάβασα σήμερα ἕνα ἄρθρο πού ἀνέβασε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος σχετικά μέ τήν προτροπή πού κάνει, πρός τόν ἀτυχῶς ποιμαινόμενο λαό ἀπό αὐτόν, ἀλλά καί ὄχι μόνο, ἀφοῦ ἀπευθύνεται καί σέ ἄλλους ἱεράρχες καί ἱερεῖς, ἐμφανιζόμενος ὡς ἱεραπόστολος πρός τόν ἁπανταχοῦ ὀρθόδοξο κόσμο ἐκφράζοντας τήν “ἀγωνία” του μήπως καί μείνει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἀκοινώνητος ἐν ὄψει Χριστουγέννων. Ὑποδεικνύει μάλιστα καί τρόπους πού μπορεῖ νά γίνει αὐτό μέ προσωπική ἐπαφή μεταξύ τῶν μελῶν τῶν κοινοτήτων.

Αὐτός, λοιπόν, ὁ πλάνος ἱεράρχης μᾶς λέει ὅτι ὁ σατανᾶς ἐπιθυμεῖ νά μείνουμε ἀκοινώνητοι τά Χριστούγεννα. Ἀποκρύπτει ὅμως μέ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια νά ἐνημερώσει τό ποίμνιό του, ὅτι ὁ σατανᾶς πανηγυρίζει, ὅταν τό ποίμνιο μεταλαμβάνει ἀνεξομολόγητο, ἀμετανόητο καί χωρίς τήν ἄδεια καί εὐχή ὀρθόδοξου πνευματικοῦ. Ἐπίσης αὐτός ὁ λυκοποιμένας καλεῖ τό ποίμνιο σέ κάτι πρωτόγνωρο γιά τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας καί αὐτό εἶναι τό νά κλείνει ραντεβού ἀνά οἰκογένεια γιά νά κοινωνήσει καί ὄχι νά προηγηθεῖ ἡ λειτουργία τῶν ὀρθοδόξων συνολικά ὡς σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως προϋποθέτει τό τυπικό, ἀλλά καί τό ὀρθόδοξο βίωμα.

Τέλος, τό χειρότερο ὅλων εἶναι ὅτι προσκαλεῖ τούς ὀρθόδοξους τῆς ἐπαρχίας του νά κοινωνήσουν μέ ξεχωριστές λαβίδες, κάτι γιά τό ὁποῖο ἀποδοκιμάστηκε ὁμόφωνα καί ἔντονα ὡς ἀνάξιος μέ βροντερή φωνή ἀπό τό λαό, μέσα σέ ναό τῆς περιφέρειάς του, ὅταν γιά πρώτη φορά ἀνακοίνωσε αὐτή τή βλάσφημη καί αἱρετική του ἀπόφαση μέσῳ τοῦ λειτουργοῦ ἱερέως, τήν ὁποία καί ἔχει καθιερώσει μέ τίς εὐχές φυσικά τοῦ αἱρεσιάρχη Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη.

Συμπέρασμα λοιπόν ὅλων αὐτῶν, εἶναι ὅτι καλεῖ πρός Μετάληψη τόν κόσμο ἔχοντας ἀφαιρέσει ἐκ τῶν προτέρων τό “Μετά φόβου Θεοῦ καί πίστεως” ἀλλά οὐσιαστικά καί τό “ἀγάπης”, ἀφοῦ Θεία Κοινωνία μέ ξεχωριστές λαβίδες σημαίνει φόβος. Καί ὅποιος φοβᾶται δέν ἀγαπᾷ ἀληθινά. Τί ἄλλο ἀπό αὐτό θά μποροῦσε νά χαροποιήσει περισσότερο τόν ἀρχηγό τοῦ σκότους; Πραγματικά ἀναρωτιέμαι!»

Πόσο κατανοητή εἶναι ἡ ψυχολογία τοῦ γράφοντος! Ἔχω πολλά πνευματικά παιδιά στόν Καναδά μέ τά ὁποῖα ἐπικοινωνῶ τακτικά. Πρόκειται γιά πολύ καλούς χριστιανούς μέ πόθο γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ὅλοι τους μοῦ ἐκφράζονται μέ τά ἴδια συναισθήματα πού παρατηροῦμε στό παραπάνω μήνυμα. Θεωρῶ πώς ὁ ἐπίσκοπος ἐκείνης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας δέν ἐνδιαφέρεται πραγματικά γιά τό ποίμνιο. Ἔχει ἀφήσει τήν πανθρησκεία καί τόν Οἰκουμενισμό νά τοῦ κατασπαράξουν τό ποίμνιο καί αὐτός συμπεριφέρεται ὡς λυκοποιμένας. Χαίρεται μέ τήν ἀναμπουμπούλα. Πόσο θλιβερό εἶναι αὐτό τό γεγονός!

Σχετικά μέ τή στάση τοῦ συγκεκριμένου μητροπολίτου κατά τήν ἐποχή τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἔχουμε ἀναφερθεῖ ὡς Κατάνυξη σέ προηγούμενο ἄρθρο μέ τίτλο “Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καναδά δίνει ρεσιτάλ ξεπουλήματος τῆς Ὀρθοδοξίας!”[4] Γίνεται φανερό ἐκεῖ τό μέγεθος τῆς πλάνης πού διακατέχει τόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Καναδᾶ. Ἀποδεικνύεται γιά μιά φορά ἀκόμα πώς οἱ παραχωρήσεις τοῦ ἑσμοῦ τῶν κακόδοξων ἐπισκόπων στά θέματα Πίστης μέσῳ τῆς ἀποδοχῆς τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τοῦ οὐκρανικοῦ κακοκεφάλου, φέρνουν τόν ὄλεθρο καί τήν καταστροφή στίς Ἐκκλησίες τους.

Θά τελειώσω τό σύντομο αὐτό ἄρθρο μου μέ μία γενικότερη παρατήρηση.

Χωρίς ἀμφιβολία ζοῦμε σέ ἔσχατες ἐποχές. Ὅλη ἡ μπόχα πού ἀναδύεται ἀπό τήν παροῦσα φάση τῆς ἀνθρωπότητας ἀποδεικνύει τήν κολασμένη ζωή της. Δέν ὑπάρχει εὐτυχία στόν κόσμο. Οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν ὅπως αὐτοί πού περιγράφει ἡ Ἁγία Γραφή, ὡς σημάδι τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Ἀπάνθρωποι, χωρίς τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό, χωρίς ἀγάπη. Ρωτήθηκε ὁ Κύριος ἀπό τούς μαθητές του: «τί τό σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καί τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;»[5] Καί Ἐκεῖνος ἔδειξε ἀνάμεσα στά ἄλλα σημάδια καί τό πάγωμα τῆς ἀγάπης: «διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.»[6] Ἐπειδή θά ἔχει πληθυνθεῖ ἡ ἁμαρτία καί ἡ κακία, θά κρυώσει ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρός τόν Θεό καί πρός τούς ἀνθρώπους.

Τέτοια παγωμάρα αἰσθημάτων αἰσθάνονται ἀπό τούς διῶκτες τους σήμερα οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ. Βρισκόμαστε βεβαιωμένα σέ ἐποχές πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ξεχάστηκε πρῶτα ἀπό τούς ὑπεύθυνους πού ἔχουν τήν ἁρμοδιότητα νά φρουρήσουν αὐτή τήν ἀγάπη καί νά τήν παραδώσουν ἀληθινή στίς ἑπόμενες γενιές. Γιατί οἱ ἰθύνοντες δέν φρόντισαν τήν Πίστη πάνω στήν ὁποία ἑδράζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἀπώλεσαν τήν Πίστη, καί ἡ ἀγάπη μεταλλάχθηκε σέ ζῳώδη ἔνστικτα. Κατάντησαν ἄνθρωποι χωρίς Θεό, ἄφρονες καί δόλιοι. «Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός. διεφθάρησαν καί ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν»[7]. Ἀρνήθηκαν τήν ἀληθινή πίστη καί ἐγκολπώθηκαν τήν ματαιοδοξία καί τόν ἑωσφορικό ἰδεαλισμό. Ἡ οἴηση πλέον κάνει κουμάντο στή ζωή τῶν αἱρετικῶν πού ἀρνοῦνται τήν ἱερή Παράδοση καί προσβάλλουν τό ἱερό σέβας. Ὁδεύουν πρός τήν αἰώνια καταδίκη συμπαρασύροντας στήν ἀπώλεια πλήθη λαοῦ πού πορεύονται μέ τά ἁγνοήματά τους.

Ὑπάρχει μόνο μία ἐλπίδα. Νά ζητήσουν τόν φωτισμό τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά καταλάβουν τή βλασφημία τους, νά μετανοήσουν καί νά ἐπιστρέψουν στήν Ὀρθόδοξη Πίστη. “Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι”.


Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά δίνει ρεσιτάλ ξεπουλήματος της Ορθοδοξίας!
– Τα κουταλάκια και οι χαρτοπετσέτες είναι για τα κόλλυβα και τις ψυχές των κεκοιμημένων! ΟΧΙ για την Θεία Κοινωνία!!
Μολών… λαβίς! This is Toronto
Με ατομικές αποστειρωμένες λαβίδες και χαρτοπετσέτες η Θεία Κοινωνία στην Αμερική
– Δεν έχουμε σιχαθεί οδηγία περισσότερο από αυτή της αιρετίζουσας Εκκλησίας της Αμερικής
– Τεστ με τη Θεία Κοινωνία από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής!
– «Ανοιχτή Θεία Κοινωνία» επιβάλλει ο κ.Ναθαναήλ στο Σικάγο!…
Το Ορθόδοξο Τυπικό, το πρωτόκολλο και η Μητρόπολη Σικάγου

Σχετικά άρθρα

Η Κοίμησις της Αγ. Άννης [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Ζωήν τήν κυήσασαν, ἐκυοφόρησας, ἁγνήν Θεομήτορα, θεόφρον Ἄννα, διό πρός λῆξιν οὐράνιον, ἔνθα εὐφραινομένων, κατοικία ἐν δόξῃ, χαίρουσα νῦν μετέστης, τοῖς τιμῶσί σε πόθῳ, πταισμάτων αἰτουμένη, ἱλασμόν ἀειμακάριστε. (Ἀπολυτίκιον)

Να εργαζόμαστε τις αρετές [mp3 2018]

Κήρυγμα του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ αὐτή τήν περικοπή τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς του (Ρωμ. στ΄ 18-23), μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ἀνάγκη νά ἐγκαταλείψουμε τόν διάβολο πού διακονήσαμε στήν πρό Χριστοῦ ζωή μας καί νά δοθοῦμε ὁλοκληρωτικά στό Χριστό

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.