Συνεργατες

Η Θεογνωσία στη ζωή μας (Α΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η Θεογνωσία στη ζωή μας (Α΄ Μέρος)

Τῆς Ὀλυμπίας
ἀποκλειστικά γιά τήν katanixi.gr

Ἡ ψυχή μας ξαφνικά βλέπει τόν Κύριο καί τόν ἀναγνωρίζει!” (Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Α΄ Μέρος

«Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγώ σέ ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς, τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καί νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρά σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρό τοῦ τόν κόσμον εἶναι παρά σοί» (Ἰωάν. 17, 3-5).

Αὐτή δέ εἶναι ἡ αἰώνια ζωή, νά γνωρίζουν -νά πιστεύουν, νά ἀγαποῦν, νά λατρεύουν- ἐσένα, τό μόνο ἀληθινό Θεό, καί τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν ὁποῖον ἀπέστειλες. Ἐγώ σέ δόξασα ἐπάνω στή γῆ. Τό ἔργο τελείωσα, πού μοῦ ἀνέθεσες νά κάνω. Καί τώρα δόξασέ με Σύ Πατέρα, κοντά σέ Σένα τόν ἴδιο μέ τή δόξα, τήν ὁποία εἶχα κοντά σου προτοῦ ὑπάρξη ὁ κόσμος. (Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου ἀπό τόν μακαριστό Ἱεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο).

Ποιά εἶναι ἡ αἰώνια ζωή; Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία ἔχει ἀποκτήσει τήν ἁγιότητα μέσω τῆς Θεογνωσίας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ἡ συνεχής βίωση τοῦ ἁγίου θελήματος τοῦ Θεανθρώπου, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ἡ πίστη μέ τήν ἀφοσίωση στήν ἀγάπη καί στή λατρεία τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι τό ἅγιο δῶρο τῆς ἀνέκφραστης ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ πρός τόν πιστό ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο ἀγάπησε πολύ γιά τήν ὑπακοή καί τή τήρηση τῶν ἁγίων ἐντολῶν Του, καί τόν ὁποῖο ὁ ἴδιος, ὁ Κύριος μακάρισε γιά τήν ἁγνότητα καί καθαρότητα τῆς καρδίας του.

Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ἡ ἀτελεύτητη δοξολογία τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ μαζί μέ τίς ἄϋλες καί ἅγιες Ἀγγελικές δυνάμεις, μαζί μέ τούς Ἁγίους ὅλων τῶν αἰώνων.

Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ἡ μυστική ἕνωση διά τῆς ἀδιάλειπτης νοεράς προσευχῆς καί συγχρόνως ἡ μυστηριακή ἕνωση μέ τό Ἅγιο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μέ τόν Θεάνθρωπο. Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ἡ μοναδική ἀγαπητική Κοινωνία μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί ἡ ἐν Ἁγίω Πνεύματι μέθεξη, θεωρία καί Θεοπτία τοῦ Ἀκτίστου Φωτός.

Ὅμως σέ ἐμᾶς ὁ Θεός τά φανέρωσε ὅλα διά μέσου τοῦ Ἁγίου Πνεύματός Του, διότι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο γνωρίζει τά πάντα, ἀκόμη καί αὐτά τά βάθη τοῦ Θεοῦ καί Ἁγίου Πατρός.

Ἀδέλφια μου, ὅπως γίνεται μέ τά μυστικά τοῦ ἀνθρώπου πού τά γνωρίζει ὅλα μόνο ὁ ἄνθρωπος πού τά ἔχει μέσα του, ἔτσι καί τά μυστικά τοῦ Θεοῦ κανείς δέν τά γνωρίζει, παρά μόνο τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς ὅμως δέν λάβαμε τό μάταιο πνεῦμα τοῦ κόσμου τοῦτου, ἀλλά τό Πνεῦμα τό Ἅγιο πού προέρχεται ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό, ὥστε νά γνωρίσουμε ὅλα ἐκεῖνα, τά Μυστήρια πού μᾶς τά ἀπεκάλυψε μέσα στήν καρδιά μας μέ τό Ἅγιο Χρίσμα, τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Μποροῦμε νά λάβουμε τά πλούσια χαρίσματα, τά τάλαντα πού μᾶς τά ἔδωσε ὁ Ἅγιος Θεός, καί νά τά δοῦμε ὅλα αὐτά μέσα ἀπό τόν ἁγιογραφικό λόγο, μέ τά μάτια τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου ὡςἑξῆς: «ἡμῖν δέ ὁ Θεός ἀπεκάλυψε διά τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ· τό γάρ Πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καί τά βάθη τοῦ Θεοῦ. Τίς γάρ οἶδεν ἀνθρώπων τά τοῦ ἀνθρώπου εἰ μή τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τό ἐν αὐτῷ; Οὕτω καί τά τοῦ Θεοῦ οὐδείς οἶδεν εἰ μή τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ»(Α΄ Κορ. 2, 10-11).

Ὁ Ἅγιος Σιλουανός Ἀθωνίτης μᾶς ἀποκαλύπτει τό σκοπό τῆς ἐν Χριστῶ ζωῆς, ὅπως τήν ἔζησε μέσα ἀπό τόν ἀσκητικό ἀγώνα του καί μᾶς γράφει σύμφωνα μέ τό ὀρθόδοξο βίωμά του τά ἑξῆς: «Ὁ Θεός Πατέρας μᾶς ἀγάπησε τόσο, πού μᾶς ἔδωσε τόν Υἱόν Του. Ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Υἱός θέλησε καί ἐνσαρκώθηκε κι ἔζησε μαζί μας στή γῆ.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι μαζί μέ τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων εἶδαν τόν Κύριο ὡς ἄνθρωπο, δυστυχῶς ὅμως δέν τόν ἐγνώρισαν ὅλοι ὡς Κύριο καί Θεό. Σέ ἐμένα δέ, τόν γεμάτον ἁμαρτίες, δόθηκε ἡ δωρεά ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα νά γνωρίσω πώς ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός.

Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο καί ἐμφανίζεται σέ αὐτόν, ὅπως ὁ ἴδιος εὐδοκεῖ. Ἡ δέ ψυχή, ὅταν δεῖ τόν Κύριο, εὐφραίνεται ταπεινά γιά τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Ἁγίου Δεσπότη καί δέν μπορεῖ πιά ν᾿ ἀγαπήσει τίποτε ἄλλο τόσο πολύ, ὅπως ἀγαπᾶ τόν ἴδιο τό Δημιουργό της.

Κι ἄν ἀκόμα ὅλα τά βλέπει κι ὅλους τούς ἀγαπᾶ, ὅμως πάνω ἀπ᾿ ὅλους θά ἀγαπᾶ τόν Κύριο. Ἡ ψυχή πού γνωρίζει αὐτή τήν ἀληθινή ἀγάπη, δέν μπορεῖ ὅμως νά τήν μεταδώσει μέ λόγια, γιατί γνωρίζεται μόνο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ ψυχή μας ξαφνικά βλέπει τόν Κύριο καί τόν ἀναγνωρίζει!

Πράγματι, ποιός θά μποροῦσε νά περιγράψει αὐτή τή χαρά καί ἀγαλλίαση;

Μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα γνωρίζεται ὁ Κύριος καί τό Ἅγιο Πνεῦμα γεμίζει ὅλο τόν ἄνθρωπο. Καί τήν ψυχή καί τό νοῦ καί τό σῶμα. Ἔτσι γνωρίζεται ὁ Θεός καί στόν οὐρανό καί στή γῆ.

Ὁ Κύριος μοῦ ἔδωσε κατά τό ἄμετρο ἔλεός Του κι ἐμέ τοῦ ἁμαρτωλοῦ αὐτή τή χάρη, γιά να γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τόν Θεό καί νά στραφοῦν πρός Αὐτόν.

Γράφω στό ὄνομα τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ. Ναί, τήν ἀλήθεια. Μάρτυράς μου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ὁ Κύριος μᾶς ἀγαπᾶ σάν παιδιά Του καί ἡ ἀγάπη Του εἶναι μεγαλύτερη καί ἀπό αὐτή τήν ἀγάπη τῆς μάνας.

Γιατί ἡ μάνα σέ μία στιγμή μπορεῖ νά λησμονήσει τό παιδί της, ἐνῶ ὁ Κύριος ποτέ δέν μᾶς λησμονεῖ. Κι ἄν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δέν μᾶς ἔδινε τό Ἅγιο Πνεῦμα σέ ὅλον τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό λαό, καί τούς Ποιμένες μας, τότε δέν θά μπορούσαμε νά γνωρίσουμε πόσο πολύ μᾶς ἀγαπᾶ.

Ἄς εἶναι δοξασμένος ὁ Κύριος καί ἡ μεγάλη Του εὐσπλαγχνία πού τήν δίνει σέ ὅλους τούς ἁμαρτωλούς, ἀλλά μετανοημένους ἀνθρώπους, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματός Του.

Ὑπάρχουν ὅμως πλούσιοι καί βασιλιάδες πού δέν γνωρίζουν τόν Κύριο, ὅμως ἐμεῖς οἱ φτωχοί μοναχοί, οἱ ἁπλοί βοσκοί καί ταπεινοί ἄνθρωποι γνωρίζουμε τόν Κύριο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Γιά νά γνωρίση κάποιος τόν Κύριο δέν χρειάζεται νά εἶναι ἕνας ἐπιστήμονας ἤ ἕνας πλούσιος ἤ ἄνθρωπος εὐγενικῆς καταγωγῆς, ὅμως χρειάζεται ὁπωσδήποτε νά εἶναι ὑπάκουος, νά εἶναι ἐγκρατής, νά ἔχει ταπεινό πνεῦμα καί νά ἀγαπᾶ τόν πλησίον του ὡς ἑαυτόν.

Ἀμήν, γένοιτο. Ὁλόθερμα παρακαλοῦμε τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ: «Κύριε γεννηθήτω ἐ­π’ ἐ­μοί τό Πανάγιον Σου θέλημα».

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί μας!

Συνεχίζεται…

  • 1. «Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς» Ἡ Γνώση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Θεός διά των Μυροφόρων να λυτρώσει την Ορθοδοξία από τους λύκους [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Οἱ Ἁγίες Μυροφόρες, ὡς ἀψευδεῖς μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, κήρυξαν στήν οἰκουμένη τήν Πίστη στόν μόνο ἀληθινό Θεό. Οἱ “λύκοι” ὅμως θέλουν νά ἀλλάξουν αὐτή τήν Πίστη!

Μνημόσυνο – Γραπτό Κήρυγμα (Κυριακή Γ’ από του Πάσχα, Των Μυροφόρων)

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Και από αυτές διεδόθη μετά σε όλους τους Αποστόλους και σ’ όλη την οικουμένη, το μέγα αυτό θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό!”…

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 19/5 στις 11:00 π.μ.: Φόβος και τρόμος, αιτίες και συνέπειες!

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη «καί βαλοῦσιν αὐτούς εἰς τήν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων» (Ματθ. ιγ΄ 50) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: 1. Κολασμένη κατάσταση...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.