Συνεργατες

Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Γ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Γ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Φωνάζει ἀχόρταστα, μέ πλήρη ἐπίγνωση, ὁμολογώντας ὅτι ἡ ὑπαρξή του εἶναι μ η δ έ ν». (Ἅγιος Γέροντας Ἰωσήφ Ἡσυχαστής)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Γ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής, στό βιβλίο τῶν ἐπιστολῶν του, «Ἔκφρασις Μοναχικῆς ἐμπειρίας», ἀναφέρει γιά τήν Θεία Χάρη ὅτι: “Αὐτά σκεπτόμενος βυθίζεται ὁ νοῦς σέ μία «​εἰρήνη» καί «​γαλήνη», πού ἁπλώνεται σέ ὅλο τό σῶμα, καί ξεχνᾶ τελείως ὅτι ὑπάρχει σ’ αὐτή τή ζωή.

Τέτοιες θεωρίες διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη. (3)

Ὄχι νά πλάθει φαντασίες μέ τό νοῦ του –ἀλλά ἡ κατάσταση εἶναι τέτοια ἐνέργεια χάριτος–πού φέρνει νοήματα καί ἀσχολείται ὁ νοῦς στή θεωρία.

Δέν τά πλάθει ὁ ἄνθρωπος· μόνα τους ἔρχονται καί ἁρπάζουν τό νοῦ στή θεωρία.

Καί τότε ἁπλώνεται ὁ νοῦς καί γίνεται διαφορετικός.

Φωτίζεται!

Εἶναι ὅλα ἀνοικτά σ’ αὐτόν.

Γεμίζει σοφία, καί σάν υἱός κατέχει τά τοῦ Πατρός του.

Ξέρει ὅτι εἶναι μηδέν, πηλός, ἀλλά καί υἱός Βασιλέως.

Δέν ἔχει τίποτε, ἀλλά ὅλα τά ἔχει.

Γεμίζει Θεολογία.

Φωνάζει ἀχόρταστα, μέ πλήρη ἐπίγνωση, ὁμολογώντας ὅτι ἡ ὑπαρξή του εἶναι μ η δ έ ν.

– Ἡ καταγωγή του εἶναι ὁ πηλός· ἡ δέ ζωτική δύναμή του, – ἡ πνοή τοῦ Θεοῦ– ἡ ψυχή του.


Ἀμέσως πετάει ἡ ψυχή στόν οὐρανό.– Εἶμαι τό ἐμφύσημα, ἡ πνοή τοῦ Θεοῦ!

Ὅλα διεσώθησαν, ἔμειναν στή γῆ, ἀπ’ ὅπου καί ἐλήφθησαν!

– Εἶμαι Βασιλέως «αἰωνίου» υἱός!

Εἶμαι Θεός κατά χάρη!

– Εἶμαι ἀθάνατος καί αἰώνιος!

Εἶμαι, μετά μία στιγμή, κοντά στόν οὐράνιο Πατέρα μου!

Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός προορισμός τοῦ ἀνθρώπου· γι’ αὐτό πλάσθηκε, καί ὀφείλει νά ἔλθει ἀπ’ ὅπου ἦλθε.

Τέτοιου εἶδους εἶναι οἱ θεωρίες, μέ τίς ὁποίες ἀσχολεῖται ὁ πνευματικός ἄνθρωπος.

Καί περιμένει τήν «ὥρα» πού θά ἀφήσει τό χῶμα καί θά πετάξει ἡ ψυχή στά οὐράνια.

– Ἔχε θάρρος λοιπόν, παιδί μου, καί μέ αὐτή τήν ἐλπίδα ὑπόμενε κάθε πόνο καί θλίψη.

Ἀφοῦ μετά ἀπό λίγο θά ἀξιωθοῦμε νά ἀπολαύσουμε αὐτά.

Γιά ὅλους μας εἶναι τά ἴδια.

Ὅλοι εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ.

– Αὐτόν φωνάζουμε ἡμέρα καί νύκτα!

Καί τήν γλυκειά μας Μανούλα!

Τήν Δ έ σ π ο ι ν α τοῦ Παντός, τήν ὁποίαν ὅποιος παρακαλεῖ, δέν τόν ἀφήνει ποτέ”.

Ὁλόκληρο τόν Παράδεισο γεύτηκε ἡ ταπεινή ψυχή τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, μέσα ἀπό τήν βιωματική «Θεία Χάρη» τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Καψάνης, ὁ ὁποίος ἐπίσης γεύτηκε αὐτή τήν γλυκειά Θεολογία, ἐκ πείρας πλέον μᾶς λέγει μέσα ἀπό τό «περιβόλι» τῆς Παναγίας μας, ὅτι ὡς πνευματική «θεωρία​», ἡ θέωση ἀποτελεῖ τήν ἁγιότερη ἐπιδίωξη καί τόν κορυφαίο πνευματικό σκοπό τῆς ζωῆς τοῦ ὀρθόδοξου πιστοῦ ἀνθρώπου: (4)

– “Εἶναι πολύ τολμηρό νά ὁμιλεῖ κάποιος γιά τήν θέωση, ὅταν δέν τήν ἔχει γευθεῖ.

Τολμήσαμε ὅμως τά ὑπέρ δύναμιν θαρροῦντες εἰς τά ἐ λ έ η τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γιά νά μή κρύψουμε ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀδελφούς μας τόν ὕψιστο καί τελικό σκοπό τῆς ζωῆς μας, γιά τόν ὁποῖο πλασθήκαμε.

Γιά νά γίνει σαφές ὅτι ἡ μόνη ὀρθόδοξος ποιμαντική εἶναι ἡ ποιμαντική τῆς θεώσεως καί ὄχι τῆς κατά τά δυτικά πρότυπα ἠθικῆς τελειοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου χωρίς τήν χ ά ρ η τοῦ Θεοῦ.

Γιά νά ποθήσουμε ὅλοι τά κρείττονα καί ἔτσι νά ἀγωνισθοῦμε γιά τά ὑψηλά καί μόνα δυνάμενα νά ἀναπαύσουν κατά βάθος τήν δίψα τῆς ψυχῆς γιά τό Ἀ π ό λ υ τ ο, τόν Τριαδικό Θεό.

– Γιά νά πλημμυρίσουμε ἀπό ε ὐ γ ν ω μ ο σ ύ ν η πρός τόν Πλάστη καί Δημιουργό μας γιά τό μεγάλο δῶρο Του, τήν κατά Χάριν θέωσή μας.

Γιά νά νοιώσουμε τό ἀναντικατάστατο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὡς τῆς μόνης ἐπί γῆς κοινωνίας θεώσεως.

Γιά νά φανεῖ τό μεγαλεῖο καί ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, πού μόνη αὐτή διδάσκει καί παρέχει τήν θέωση στά μέλη της.

Γιά νά παρηγορηθοῦν οἱ ψυχές μας πού ὅσο καί ἄν ἔχουν δηλητηριαστεῖ καί σκοτισθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, λαχταροῦν τό Φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 3. «Ἔκφρασις Μοναχικῆς ἐμπειρίας», Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ Ἐπιστ. Ι΄, ἐκδ. Ἱ. Μ. Φιλοθέου, σ. 84-88. Ἀπόσπασμα σέ νεοελληνική ἀπόδοση. https://www.hristospanagia.gr.
  • 4. Ἡ θέωσις, ὡς σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους. Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος. https://www.imaik.gr/?p=6627

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Α΄ Μέρος)
Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Β΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.