Συνεργατες

Η βιωματική «Θεία Χάρις» (ΙΣΤ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η βιωματική «Θεία Χάρις» (ΙΣΤ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Αὐτή ἡ θ ε α ν θ ρ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ή ἀγωγή δίδει μεγάλη χαρά στήν ζωή μας». (Ἱερομονάχου π. Γεωργίου Καψάνη Γρηγοριάτου)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΣΤ΄ Μέρος

Σύμφωνα πάντοτε μέ τό λόγο τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Καψάνη, γιά τήν θέωση, μέσα ἀπό τήν βιωματική «Θεία Χάρη» τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, γνωρίζουμε γιά τίς συνέπειες τῆς ἀγωγῆς τῆς θεώσεως, τά ἑξῆς:
Ἡ ἀγωγή πού δίδει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας μέ τήν Θεία Λατρεία, τήν Πατερική θεολογία, καί τόν Μοναχισμό, εἶναι ἀγωγή θεώσεως. (17)

Εἶναι ἀγωγή θ ε α ν θ ρ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ή, μέ κέντρο τόν Θεάνθρωπο Χριστό.

Αὐτή ἡ θ ε α ν θ ρ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ή ἀγωγή δίδει μεγάλη χαρά στήν ζωή μας.

Ὅταν γνωρίζουμε τί μεγάλο προορισμό ἔχουμε, τί μακαριότης μᾶς ἀναμένει.

Γλυκαίνει τόν πόνο σέ κάθε δοκιμασία καί στεναχώρια τῆς ζωῆς μέ τήν προοπτική τῆς θεώσεως.

– Ὅταν ἀγωνιζόμαστε μέ προοπτική τήν θέωση, ἀλλάζει πρός τό καλύτερο καί ἡ στάση μας ἔναντι τῶν συνανθρώπων μας.

Ὅταν δηλαδή βλέπουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο ὡς ὑποψήφιους θεούς.

Πόσο βαθαίνει καί οὐσιαστικοποιεῖται τότε καί ἡ ἀγωγή πού δίδουμε στά παιδιά μας!

Πόσο θεάρεστα, ἀγαποῦν τότε καί σέβονται ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα τά παιδιά τους!

Αἰσθανόμενοι τότε τήν εὐθύνη καί ἱερή ἀποστολή πού ἔχουν ἀπέναντί τους, νά τά βοηθήσουν νά πετύχουν τήν θέωση, τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ τά ἔφεραν στόν κόσμο!

Καί φυσικά πῶς θά τά βοηθήσουν, ἄν οἱ ἴδιοι δέν κατευθύνονται πρός αὐτόν τόν σκοπό, τήν θέωση;

Ἀλλά καί πόση ἐκτίμηση θά ἔχουμε στόν ἑαυτό μας, χωρίς ἐγωισμό καί ὑπερηφάνεια ἀντίθεη, ὅταν συναισθανόμαστε ὅτι εἴμαστε πλασμένοι γι᾿ αὐτόν τόν μεγάλο σκοπό;

– Λέγουν μάλιστα οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί Θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἔτσι, ξεπερνώντας τήν ἀνθρωποκεντρική φιλοσοφία τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς φιλαυτίας μας, γινόμαστε πραγματικά πρόσωπα, ἀληθινοί ἄνθρωποι.

Τότε συναντοῦμε τόν Θεό μέ σεβασμό καί ἀγάπη.

Ἀλλά καί τόν συνάνθρωπο μέ ἐκτίμηση κι’ ἀληθινή ἀξιοπρέπεια, βλέποντάς τον ὄχι ὡς σκεῦος ἡδονῆς καί ἐκμεταλλεύσεως ἀλλά ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ προορισμένο γιά τήν θέωση.

– Ὅσο εἴμαστε κλεισμένοι στόν ἑαυτό μας, στό ἐγώ μας, εἴμαστε ἄτομα.

Ὄχι ὅμως πρόσωπα.

Μόλις ἐξέλθουμε ἀπό τήν κλειστή ἀτομική μας ὕπαρξηκι’ ἀρχίσουμε, σύμφωνα μέ τήν ἀγωγή τῆς θεώσεως –μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τήν δική μας συνέργεια– νά ἀγαποῦμε, νά προσφερόμαστε ὅλο καί περισσότερο σ᾿ Αὐτόν καί τόν πλησίον μας, γινόμαστε πρόσωπα ἀληθινά.

Τότε μόνο γινόμαστε ἀληθινά πρόσωπα.

Ὅταν δηλαδή τό ἐγώ μας συναντήσει τό Σύ τοῦ Θεοῦ!

Καί ὅταν τό ἐγώ μας συναντήσει τό σύ τοῦ ἀδελφοῦ, τότε ἀρχίζουμε νά βρίσκουμε τόν χαμένο ἑαυτό μας.

Ἀφοῦ μέσα στήν κοινωνία τῆς θεώσεως, γιά τήν ὁποία πλασθήκαμε, μποροῦμε νά ἀνοιγόμαστε, νά ἐπικοινωνοῦμε, νά χαιρόμαστε ὁ ἕνας τόν ἄλλον πραγματικά.

Τότε χαιρόμαστε πραγματικά κι’ ὄχι φίλαυτα.

Αὐτό εἶναι καί τό ἦθος τῆς Θείας Λειτουργίας!

Στήν ὁποία μαθαίνουμε νά ξεπερνοῦμε τό στενό, ἀτομικό μας συμφέρον, στό ὁποῖο μᾶς ἐξωθεῖ ὁ διάβολος, ἡ ἁμαρτία καί τά πάθη μας, καί νά ἀνοιγόμαστε σέ κοινωνία θυσίας καί ἀγάπης ἐν Χριστῷ.

Ἀναπαύει καί ὁλοκληρώνει πραγματικά τόν ἄνθρωπο ἡ αἴσθηση αὐτή τῆς μεγάλης κλήσεώς του, δηλαδή τῆς θεώσεως.

ὀρθόδοξος ἀνθρωπισμός τῆς Ἐκκλησίας μας βασίζεται σ᾿ αὐτήν τήν μεγάλη κλήση τοῦ ἀνθρώπου, γι᾿ αὐτό καί ἀξιοποιεῖ στό ἔπακρο ὅλες τίς δυνάμεις του.

Ποιός ἄλλος ἀνθρωπισμός, ὅσο προοδευτικός καί φιλελεύθερος κι’ ἄν φαίνεται, εἶναι τόσο ἐπαναστατικός ὅσο ὁ ἀνθρωπισμός τῆς Ἐκκλησίας, πού μπορεῖ νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό;

Τέτοιο ὄντως ὑψηλό ἀνθρωπισμό μόνο ἡ Ἐκκλησία ἔχει”.

Γι᾿ αὐτό ἀδέλφια μου, κι’ ἐμεῖς ἄς δώσουμε σέ ὅλα τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί στά δικά μας παιδιά τό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Τό ὁποῖο βασίζεται σ᾿ αὐτήν τήν μεγάλη κλήση τοῦ ἀνθρώπου, πού ἀναπαύει καί ὁλοκληρώνει πραγματικά κάθε ἄνθρωπο μέ τήν αἴσθηση αὐτή τῆς ἀληθινῆς καί μεγάλης κλήσεώς του, δηλαδή τῆς θεώσεώς του.

Ἄς ἐργαστοῦμε λοιπόν, γιά τόν μεγάλο σκοπό τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τήν θέωση.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 17. Ἡ θέωσις, ὡς σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους.Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος. https://www.imaik.gr/?p=6627

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Μέρος, Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ΣΤ΄Ζ΄Η΄Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ΙΒ΄,ΙΓ΄ΙΔ΄, ΙΕ΄)

Σχετικά άρθρα

«Η εικόνα που επιδιώκει να παρουσιάσει το φιλιόκβε» – Η απεικόνιση της Αγίας Τριάδος [ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΙΝΤΕΟ-2015]

Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. Η παραδοσιακή ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Τριάδος, είναι η Φιλοξενία του Αβραάμ, στην οποία δεν πρέπει να αποφεύγεται η απεικόνιση του Αβραάμ και της Σάρας…

Τετάρτη 7/6/2023: Ομοιοπαθητική ιατρική, η μαγεία και η Μασονία (Μέρος Γ΄)

Ανακοίνωση ομιλίας μοναχού π.Σεραφείμ Ζήση Διαφημιστικό βίντεο ομιλίας μοναχού π. Σεραφείμ Ζήση με θέμα: Ομοιοπαθητική ιατρική, η μαγεία και η Μασονία (Μέρος Γ΄) Περισσότερα για την Ομιλία αυτή μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ζωντανή ομιλία π. Σεραφείμ Ζήση με θέμα: Ομοιοπαθητική ιατρική, η μαγεία και η Μασονία (Μέρος Γ΄)

Ανακοίνωση ομιλίας μοναχού π.Σεραφείμ Ζήση. Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, στις 7:00 μμ. στην αίθουσα «Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.