Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἄς μή ξεχνοῦμε λοιπόν ὅλοι οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ θεολόγοι, οἱ κατηχηταί, τήν ἀγωγή τῆς θεώσεως!» (Ἱερομονάχου π. Γεωργίου Καψάνη Γρηγοριάτου).

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΖ΄ Μέρος

Ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Καψάνης, σχετικά μέ τήν παντελή ἔλλειψη καί ἀπουσία τῆς βιωματικῆς «Θείας Χάριτος», ἀπό τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων, μᾶς ἀναφέρει τά ἑξῆς:
Γι᾿ αὐτό ἰδιαίτερα σήμερα, πού πολλοί προσπαθοῦν νά ξεγελάσουν τούς περισσότερους ἀνθρώπους, καί κυρίως τούς νέους, προβάλλοντας τούς ψευτοανθρωπισμούς τους…! (18)

Οἱ ὁποῖοι ψευτοανθρωπισμοί τους κατ᾿ οὐσίαν κολοβώνουν τόν κάθε ἄνθρωπο καί δέν τόν ὁλοκληρώνουν, ἔχει μεγάλη σημασία ὁ τονισμός αὐτῆς τῆς ἀγωγῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Ποιές εἶναι οἱ συνέπειες τῆς ἀγωγῆς πού δέν ὁδηγεῖ στήν θέωση;

Σήμερα οἱ νέοι ἄνθρωποι ζητοῦν ἐμπειρίες.

Δέν ἀρκοῦνται σέ μία ὑλιστική ζωή, σέ μία ὀρθολογιστική κοινωνία, ὅπως τούς τήν παραδίδουμε οἱ μεγαλύτεροι.

Τά παιδιά μας, πού εἶναι εἰκόνες Θεοῦ, “κεκελευσμένοι θεοί”, ζητοῦν κάτι πέρα ἀπό τά λογικά σχήματα μιᾶς ὑλιστικῆς φιλοσοφίας καί ἀθέου παιδείας πού τούς προσφέρουμε.

Ζητοῦν ἐμπειρίες ἀληθινῆς ζωῆς.

Δέν τούς ἀρκεῖ μάλιστα νά ἀκοῦν γιά τόν Θεό.

Ἐπιθυμοῦν τήν ἐμπειρία Του, τό φῶς Του, τήν Χάρι Του.

Κι’ ἐπειδή δέν γνωρίζουν πολλοί ἀπ᾿ αὐτούς, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει καί τήν δυνατότητα νά τούς ἀναπαύσει, ἔχει καί τήν ἐμπειρία πού διψοῦν.

Μάταια ἀναζητοῦν καί τότε καταφεύγουν σέ διάφορα ἄλλα φθηνά ὑποκατάστατα, προκειμένου νά εὕρουν κάτι τό ἐξωλογικό, τό ὑπέρλογο.

Καί ἄλλοι μέν ὁδηγοῦνται σέ ἀνατολικούς μυστικισμούς, τύπου γιόγκα.

Ἄλλοι στόν ἀποκρυφισμό ἤ στόν γνωστικισμό, τελευταία δέ δυστυχῶς καί σέ ἀπροκάλυπτο σατανισμό.

Ἀλλά καί στήν ἠθική δέν γνωρίζουν κανένα φραγμό.

Ἀφοῦ αὐτή χωρισμένη καί στερημένη ἀπό τήν οὐσία καί τόν σκοπό της, νά τούς ἑνώσει μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, καταντᾶ χωρίς κανένα ἀπολύτως νόημα.

Ἔτσι πλεονάζουν τραγικά φαινόμενα ὅπως ὁ ἀναρχισμός καί ἡ τρομοκρατία.

Καί μέ τά ὁποῖα σήμερα πολλοί νέοι ἄνθρωποι πού κατά βάθος θέλουν νά ἱκανοποιήσουν ἕνα δυναμισμόπού ἔχουν μέσα τους –καί πού ἀληθινά δέν ἐκπληρώνεται βαθειά αὐτός ὁ πόθος τους, γιατί δέν ἔτυχαν αὐτή τήν θεανθρωποκεντρική ἀγωγή τῆς θεώσεως– καί ἔτσι δυστυχῶς προωθοῦν τίς βιαιότητες κατά τῶν συνανθρώπων τους.

Ἡ πλειονότης τῶν νέων, καί ὄχι μόνο, τόν πολύτιμο χρόνο τῆς ζωῆς τους καί τίς δυνάμεις τους, πού ἔδωσε ὁ Θεός γιά τήν ἐπιτυχία στόν σκοπό τῆς θεώσεως, τά κατασπαταλοῦν στήν ἠδονοθηρία καί σαρκολατρεία.

Καθώς καί μέ τήν ἀνοχή δυστυχῶς καί τῆς πολιτείας μερικές φορές, γίνονται τά σύγχρονα εἴδωλα, οἱ σύγχρονοι “θεοί”, προκαλώντας ἔτσι μεγάλη φθορά στά σώματα καί τίς ψυχές τους.

Ἄλλοι ζώντας χωρίς καθόλου ἰδανικά κατατρίβονται σέ διάφορες ἄσκοπες, ἀνούσιες καί βλαβερές ἀσχολίες.

Ἄλλοι αἰσθάνονται ἀπόλαυση τρέχοντας ὑπέρμετρα στούς δρόμους, μέ τραγικές πολλές φορές καταλήξεις τούς τραυματισμούς καί τόν θάνατο.

Καί ἄλλοι πάλι μετά ἀπό περιπλανήσεις παραδίδονται ἄνευ ὅρων στήν δαιμονική ἐξάρτηση τῶν ναρκωτικῶν, τήν νέα αὐτή μάστιγα τοῦ αἰῶνος μας.

Καί τέλος ἀρκετοί, μετά ἀπό μία σχετικά σύντομη ζωή, γεμάτη ἀπό ἀποτυχίες καί ἀπογοητεύσεις, συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα δίδουν τέλος στό μαρτύριο τῆς μάταιης ἀναζητήσεώς τους καταφεύγοντας δυστυχῶς στήν ἔσχατη μορφή ἀπελπισίας, τήν αὐτοκτονία.

Δέν εἶναι ὅμως ἀλῆτες ὅλα αὐτά τά παιδιά πού καταφεύγουν σ᾿ αὐτά τά παράλογα καί τραγικά.

Εἶναι νέοι, παιδιά τοῦ Θεοῦ καί παιδιά μας, πού ἀπογοητευμένα ἀπό τήν ὑλιστική, αὐτάρκη κοινωνία πού τούς παραδίδουμε.

Διότι δέν βρίσκουν αὐτό γιά τό ὁποῖο ἔχουν πλασθεῖ, τό ἀληθινό, τό αἰώνιο, πού δέν τούς τό δώσαμε καί γι᾿ αὐτό καί τό ἀγνοοῦν.

Ἀγνοοῦν τόν μεγάλο σκοπό τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τήν θέωση.

Γι᾿ αὐτό καί μή βρίσκοντας ἀνάπαυση σέ ὁτιδήποτε ἄλλο καταφεύγουν στήν ἀπελπισία μέ τίς μορφές πού ἀναφέρθηκαν.

Σήμερα ἀρκετοί Ποιμένες τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, πνευματικοί, ἀλλά καί λαϊκοί ἀδελφοί, ἀπό ἀγάπη ἀνιδιοτελῆ ἀναλώνονται καθημερινῶς στήν καθοδήγηση τῶν νέων μας μέ σκοπό τήν θέωσή τους.

Τούς εἴμαστε εὐγνώμονες γιά τήν θυσία καί προσφορά τους!

Γιά τό θεάρεστο αὐτό ἔργο τους, μέ τό ὁποῖο διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ σώζονται καί ἁγιάζονται ψυχές ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε.

Ταπεινά βοηθεῖ καί συμπαραστέκεται στόν μεγάλο αὐτόν πόνο τῆς Ἐκκλησίας καί τό Ἅγιον Ὄρος.

Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας ὄντας ἕνας ἰδιαίτερος χῶρος ἁγιασμοῦ καί κατά Θεόν ἡσυχίας, ἀπολαμβάνει τήν εὐλογία τῆς θεώσεως, ζεῖ τήν κοινωνία τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἔντονη καί ἐναργῆ τήν ἐμπειρία τῆς Χάριτός Του, τοῦ Φωτός Του.

Γι᾿ αὐτό καί πολλοί συνάνθρωποί μας, στήν πλειοψηφία τους νέοι, ὠφελοῦνται, ἐνισχύονται, ἀναγεννῶνται ἐν Χριστῷ μέ κάποιο προσκύνημά τους στόν Ἄθωνα ἤ καί διατηρώντας πιό ἰδιαίτερους δεσμούς μαζί του.

Κι’ ἔτσι χαίρονται τόν Θεό στήν ζωή τους καί ἀρχίζουν νά καταλαβαίνουν τί εἶναι Ὀρθοδοξία, Χριστιανική ζωή, ἀγώνας πνευματικός καί τί χαρά καί μεγάλο νόημα δίδουν αὐτά στήν ὕπαρξή τους.

Γεύονται δηλαδή κάτι ἀπό τό μεγάλο δῶρο αὐτό τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, τήν θέωση.

Ἄς μή ξεχνοῦμε λοιπόν ὅλοι οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ θεολόγοι, οἱ κατηχηταί, τήν ἀγωγή τῆς θεώσεως!

Διά τῆς ὁποίας οἱ νέοι ἄνθρωποι, ἀλλά καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ ταπεινοί, μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ καί μέσα στόν καθημερινό μας ἀγώνα, τόν ἀγώνα τῆς μετανοίας καί τῆς τηρήσεως τῶν ἁγίων ἐντολῶν Του, ἀποκτοῦμε τήν δυνατότητα νά ἀπολαύσουμε αὐτή τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Νά ἀπολαύσουμε τήν ἕνωση μαζί Του!

Νά χαροῦμε πολύ δυνατά σ᾿ αὐτήν τήν ζωή, ἀλλά καί νά κερδίσουμε τήν αἰώνιο εὐτυχία καί μακαριότητα.

Ἄς εὐχαριστήσουμε συνεχῶς τόν ἅγιο Κύριο γιά τό δῶρο τῆς ἀγάπης Του.

Στήν δική Του ἀγάπη ἄς ἀνταποκριθοῦμε μέ τήν δική μας ἀγάπη.

Ὁ Κύριος θέλει καί ποθεῖ νά θεωθοῦμε.

Γι᾿ αὐτόν τόν σκοπό ἄλλωστε ἔγινε ἄνθρωπος καί ἀπέθανε ἐπί τοῦ Σταυροῦ.

Γιά νά λάμπει ὡς ἥλιος ἐν μέσῳ ἡλίων, ὡς Θεός ἐν μέσῳ θεῶν.

Ἄς εὐχαριστοῦμε ἀδέλφια μου, συνεχῶς τόν Ἅγιο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό γιά τά δῶρα τῆς ἀγάπης Του.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

18. Ἡ θέωσις, ὡς σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους.Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος. https://www.imaik.gr/?p=6627

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Μέρος, Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ΣΤ΄Ζ΄Η΄Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ΙΒ΄,ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄, ΙΣΤ΄)