Συνεργατες

Η βιωματική «Θεία Χάρις» (ΚΓ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η βιωματική «Θεία Χάρις» (ΚΓ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Δική Σου εἶναι ἡ δύναμη, γιατί δική Σου εἶναι καί ἡ βασιλεία» (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΚΓ΄ Μέρος

Σύμφωνα πάντοτε μέ τό λόγο τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Καψάνη, γιά τίς ἐμπειρίες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἀνέκαθεν:Ὁ διάβολος προσπαθεῖ μέ τίς αἱρέσεις νά συντρίψῃ τήν Ἐκκλησία. (25)

Ἀλλά τελικά αὐτό ἀποβαίνει εἰς βάρος του.

Νομίζει ὅτι θά κάνη κακό στόν Ἰησοῦ Χριστό, στήν Ἐκκλησία καί στούς ρθοδόξους Χριστιανούς, ὅταν τούς πολεμᾶ, ἀλλά στό τέλος συντρίβεται.

γιος Θεός, ἀπό τόν πόλεμο πού κάνει ὁ διάβολος κατά τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας, βγάζει καλό.

Οἱ Ὀρθόδοξοι στερεώνονται στήν πίστι, ἀναδεικνύονται νέοι μάρτυρες καί ὁμολογηταί, μεγάλοι θεολόγοι καί ὑπερασπισταί τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Ὅταν τόν 14ο αἰώνα, ὁ δυτικός μοναχός Βαρλαάμ πολέμησε τήν ρθόδοξο διδασκαλία περί θείων ἐνεργειῶν καί ἀκτίστου Φωτός, ὅπως τήν ἐβίωναν στό Ἅγιον Ὄρος, ὁ Θεός ἀνέδειξε τόν ἁγιορείτη ἱερομόναχο Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, σέ μεγάλο Θεολόγο καί διδάσκαλο τῆς ρθοδόξου πίστεως.

Ἔτσι καί τώρα, ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ αἵρεσις τῶν Πεντηκοστιανῶν, δέν θά συναγόμεθα ὅλοι ἐδῶ.

Δέν θά ἐμβαθύναμε περισσότερο στήν ρθόδοξη πίστι μας.

Δέν θά ἐκάναμε τήν ὁμολογία τῆς πίστεώς μας.

Νά λοιπόν ὅτι τελικά εἰς βάρος τῶν αἱρέσεων καί τοῦ διαβόλου ἀποβαίνει αὐτό, τό ὁποῖο ἐπιχειροῦν νά κάνουν κατά τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.

Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Δεῖ γάρ καί αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροί γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α´ Κορ. 11, 19).

Πρέπει, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, νά ὑπάρχουν καί αἱρέσεις, γιά νά φαίνωνται οἱ στερεοί στήν πίστι.

Τώρα λοιπόν πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πολεμεῖται ἀπό τόν ἀθεϊσμό, τήν σαρκολατρεία, τίς ποικίλες αἱρέσεις μέσῳ ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, ἐφημερίδων καί ἄλλων μέσων, τώρα εἶναι ἡ ὥρα πού θά φανοῦν οἱ πιστοί.

Καί θά φανοῦν οἱ ἀληθινοί ρθόδοξοι Χριστιανοί καί ἀγωνισταί, ἀλλά καί ὁμολογηταί τῆς ρθοδόξου πίστεως.

Σ᾿ αὐτές τίς πολύ κρίσιμες ὧρες, ὅποιος ρθόδοξος Χριστιανός κρατήσει τήν ρθόδοξο πίστι του στόν Χριστό, θά λάβη πολλή εὐλογία καί πολύ μισθό ἀπό τόν Ἅγιο Θεό.

Καί τοῦτο διότι σ᾿ αὐτήν τήν πονηρή καί διεστραμμένη ἐποχή δέν παρασύρθηκε ἀπό τήν σύγχρονη εἰδωλολατρία, ἀπό τούς συγχρόνους ψευδοθεούς, δέν ἔκλινε γόνυ σ᾿ αὐτούς, ἀλλά ἔμεινε σταθερός καί ἀμετακίνητος στήν ἁγία μας ρθόδοξο πίστι.

Μακάρι λοιπόν κανείς ρθόδοξος Ἕλληνας νά μή φανῇ προδότης, Ἰούδας καί ἀποστάτης τῆς ἁγίας μας ρθοδόξου πίστεως.

Ἀλλά καί ὅσοι συνεργείᾳ τοῦ πονηροῦ παρασύρθηκαν ἐξ ἀγνοίας στίς πλάνες καί τίς αἱρέσεις, νά φωτισθοῦν ἀπό τόν Θεό καί νά ἐπιστρέψουν στήν ἁγία μας Ὀρθόδοξο πίστι, γιά νά ἔχουν ἐλπίδα σωτηρίας.

Μπορεῖ νά εἴμεθα ἁμαρτωλοί ὅλοι, ἀλλά ὅταν εἴμεθα μέσα στήν ἁγία μας ρθόδοξο Ἐκκλησία, ἔχουμε ἐλπίδα σωτηρίας.

Ἑνῶ ἀντιθέτως, καί «δίκαιοι» νά εἴμεθα, ἐκτός Ἐκκλησίας δέν ἔχουμε ἐλπίδα σωτηρίας.

Μέσα στήν ρθόδοξο Ἐκκλησία ὅταν ὅλοι μας εἴμεθα, θά μετανοήσουμε, θά ἐξομολογηθοῦμε, θά συγχωρεθοῦμε καί τελικά ὁ Θεός θά μᾶς ἐλεήση.

Ἐκτός Ἐκκλησίας ποιός θά μᾶς σώσῃ;

Ποιό Ἅγιο Πνεῦμα θά συγχωρήσῃ τίς ἁμαρτίες μας καί ποιά Ἐκκλησία θά πρεσβεύη μετά τόν θάνατό μας γιά τίς ψυχές μας;

Ὅποιος λοιπόν Ὀρθόδοξος Χριστιανός πεθαίνει ὡς ρθόδοξος πιστός, νά ξέρῃ ὅτι ἔχει ἐλπίδα σωτηρίας.

Ἑνῶ ὅποιος βγῇ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔστω καί ἄν νομίζῃ ὅτι ἔχει καλά ἔργα, δέν ἔχει ἐλπίδα σωτηρίας.

Γι᾿ αὐτό, ἀδελφοί, ς μείνουμε στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας πιστοί καί ἀμετακίνητοι μέ ἕνα ἅγιο πεῖσμα μέχρι τέλους, γιά νά ἔχουμε ὅλοι ἐμεῖς, μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας, ἐλπίδα σωτηρίας”.

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, μέσα ἀπό τήν ἔνθερμη προσευχή του πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, φανερώνει τήν ἀγάπη καί τήν Θεία Χάρη, ἡ ὁποία τόν ἐμπνέει γιά ὅλα τά γραπτά κείμενα καί ἡ ὁποία χαρακτηρίζει καί τήν πορεία τῆς φωτεινῆς καί ἁγίας ὀρθόδοξης πνευματικῆς του ζωῆς.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, προσευχόμενος λέγει πρός τόν Κύριο: “Δική Σου εἶναι ἡ δύναμη, γιατί δική Σου εἶναι καί ἡ βασιλεία. (26)

κεῖνοι πού καμώνονται πώς εἶναι βασιλιάδες εἶναι ἀδύναμοι.

Ἡ μόνη δύναμη τούς ἔγκειται στό βασιλικό τίτλο τους, πού στήν πραγματικότητα ἀνήκει μόνο σέ Σένα.

Περιφέρονται σκοπα στή σκόνη, κι’ αὐτή μεταφέρεται που θέλει ὁ ἄνεμος.

Εμαστε περιφερόμενες σκιές, μετακινούμενος πηλός.

Καί τότε ὅμως, ὅταν περιπλανιόμαστε καί μετακινούμαστε, τό κάνουμε μέ τή δύναμή Σου!

Μέ τή δύναμή Σου ὑπάρχουμε καί θά ὑπάρχουμε.

Χωρίς τή δύναμή Σου, γ δέν εἶναι παρά ἕνα πτμα.

Εσαι δυναμική πνοή σέ κάθε κόκκο πηλοῦ.

ν πηλός χορεύει, τό κάνει μέ τή δύναμή Σου.

ν πηλός αὐτός πού χορεύει νομάζεται νθρωπος, αὐτό γίνεται μέ τή δύναμή Σου.

χεις δανείσει ἕνα μικρό σπόρο τῆς δύναμής Σου στόν νθρωπο.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πράττει τό ἀγαθό, τό κάνει μέ τή δύναμή Σου, μέσω Σου.

Ὅταν ὅμως πράττει τό κακό, χρησιμοποιεῖ τή δύναμή Σου, ἀλλά τό κάνει ἀπό μόνος του.

τι κι’ ν γίνεται στόν κόσμο, γίνεται μέ τή δύναμή Σου, εἴτε

χρησιμοποιεῖται καλῶς εἴτε κακῶς, εἴτε κατανοεῖται καλῶς εἴτε κακῶς.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ τή δύναμή Σου σύμφωνα μέ τό θέλημά Σου, τότε ἡ δύναμη εἶναι δική Σου, καί εἶναι καλή.

Ὅταν ὅμως τή χρησιμοποιεῖ σύμφωνα μέ τό δικό του θέλημα, τότε ἡ δύναμή Σου λέγεται δική του, καί εἶναι κακή.

Λέω, Κύριε, πώςὅταν Ἐσύ συμφωνεῖς μέ τή χρήση τῆς δύναμής Σου, ἡ δύναμη αὐτή εἶναι καλή.

ταν μως οἱπαίτες πού δανείστηκαν τή δύναμη ἀπό Σένα, τή χρησιμοποιοῦν μέ περηφάνεια σάν νά ταν δική τους, τότε εἶναι κακή.

νας εἶναι διαχειριστής, ἀλλά πολλοί οἱ χρήστες τς δύναμής Σου.

Δέν πάρχει κακή δύναμη στόν κόσμο, πάρχουν μόνο κακοί χρήστες τς δύναμής Σου, πού προέρχεται ἀπό τά σωματίδια τῆς δύναμης πού τόσο ἁπλόχερα δάνεισες, ἀπό τήν πλούσια Τράπεζα Σου, σέ κείνους τούς ταλαίπωρους θνητούς τῆς γς.

πίβλεψε σέ μς, παντοδύναμε Πατέρα μας, πίβλεψε σέ μς καί γίνου φειδωλός στή δύναμη πού στέλνεις στόν πίγειο πηλό σότου τοιμάσει δύο χώρους γιά νά τήν ποδεχτεῖ: καλή προαίρεση καί ταπείνωση.

Καλή προαίρεση γιά νά χρησιμοποιήσει τό δανεικό Θεῖον δῶρο γιά τό καλό, τήν ταπείνωση γιά νά τοῦ θυμίζει πάντα πώς ὅλη ἡ παγκόσμια δύναμη εἶναι δική Σου, μεγάλε δοτήρα κάθε δύναμης!

Ἡ δύναμή Σου εἶναι ἅγια καί σοφή.Ὅταν ὅμως βρίσκεται στά χέρια μας, ἡ δύναμή Σου διατρέχει τόν κίνδυνο νά μολυνθεῖ, νά γίνει ἀνόσια καί ἄσοφη.

«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», βοήθησέ μας νά μάθουμε καί νά πράττουμε κάθε μέρα ἕνα πράγμα:

Νά γνωρίσουμε τι λη δύναμη εἶναι δική Σου καί νά τή χρησιμοποιοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημά Σου.

Εμαστε δυστυχεῖς, γιατί χωρίσαμε αὐτό πού σέ Σένα εἶναι ἀδιαχώριστο.

Χωρίσαμε τή δύναμη ἀπό τήν γιότητα, ἀπό τήν ἀγάπη, ἀπό τήν πίστη.

Τελικά, χωρίσαμε τή δύναμη ἀπό τήν ταπείνωση, πού ἦταν κι’ ἡ αἰτία τῆς πτώσης μας.

Σέ Ἱκετεύουμε, Πατέρα μας, ἕνωσε αὐτό πού τόσο ἀνόητα χωρίσαμε.

–Σέ Ἱκετεύουμε ἐπίσης νά τιμήσεις καί νά δοξάσεις ξανά τή δύναμή Σου, πού ἔχει τόσο περιφρονηθεῖ καί ἀτιμαστεῖ.

Ὅ,τι καί νά εμαστε, παραμένουμε παιδιά Σου”.

Ὁ Θεός ἔρχεται μέσα μας, ὅταν ἐμεῖς δεχόμαστε τήν «Θεία Χάρη» Του. Ἐκεῖνος τό βεβαιώνει, διότι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μέσα μας: «ἰδού γάρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ. 17, 21).

Ὅταν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στερεώνονται στήν ἀληθινή πίστη, καί στή δύναμη τῆς βιωματικῆς «Θείας Χάριτος» τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, τότε πράγματι ἀναδεικνύονται νέοι Μάρτυρες, νέοι Ὁμολογητές καί νέοι ὑπερασπιστές τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Ἀμήν, γένοιτο!

  • 25. Γνήσιες καί νόθες ἐμπειρίες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ
    (Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμ. Γεωργίου, στό Στρατώνι Χαλκιδικῆς τήν 14η-27η Ἰανουαρίου 1989, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. κ. Νικοδήμου). http://users.uoa.gr/
  • 26. Καί ἡ δύναμις… Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ἐπισκόπου Ἀχρίδος. Βιβλιογραφία. Πάτερ ἡμῶν. Ἐκδόσεις Πέτρος Μπότσης.
    https://www.hristospanagia.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Μέρος, Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ΣΤ΄Ζ΄Η΄Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ΙΒ΄,ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄  Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄)

Σχετικά άρθρα

Ποιός θα σταματήσει τη μετατροπή των Εκκλησιών σε τζαμιά;

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Απογυμνώνεται το αφήγημα των παγκοσμιοποιητών. Ο ΟΗΕ αδύναμος να επιβάλλει την ειρήνη και η UNESCO ανύπαρκτη όσον αφορά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Αγάπησε τον εαυτό σου [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη “ἀγαπήσεις… ὡς σεαυτόν” (Ματθ. 22, 39) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε...

Ποιος φοβάται;

Γράφει η Μαρία Κοσμίδου. …οι παραβατικοί λαθρομετανάστες από τις μουσουλμανικές χώρες έχουν ειδική μεταχείριση από το νόμο σε σχέση με άλλους «εγκληματίες»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.