Συνεργατες

Η βιωματική «Θεία Χάρις» (ΚΒ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Η βιωματική «Θεία Χάρις» (ΚΒ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ἱερομονάχου π. Γεωργίου Καψάνη Γρηγοριάτου)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΚΒ΄ Μέρος

Σύμφωνα πάντοτε μέ τό λόγο τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Καψάνη, γιά τίς ἐμπειρίες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ξεκαθάρισε ἀπολύτως ἐντός μας, ἡ μοναδική ἀλήθεια, ὅτι μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας εἶναι ὁ χῶρος τῆς γνησίας ἐμπειρίας τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό σημαίνει ὅτι: “Ὅταν ἀπό τό ὅλο ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἀπομονώσουμε ἕνα μόνο σημεῖο, τό ὑπερτονίσουμε καί λανθασμένα τό ἐξηγήσουμε, αὐτό γίνεται μονομέρεια καί αἵρεσις. (24)

Μόνο ἡ Ἐκκλησία πού δέχεται καί βιώνει ὅλο τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, συμπεριλαμβανομένης τῆς Πεντηκοστῆς, εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς.

Χωρίς Σταυρό γίνεται Ἀνάστασις;

Χωρίς νά σταυρωθῇ ὁ ἄνθρωπος μέ τήν νηστεία, τήν προσευχή, τήν μετάνοια, τήν ταπείνωσι, τήν ἄσκησι, μπορεῖ νά ἰδῆ τόν Θεό;

Προηγεῖται ὁ Σταυρός στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, καί ἕπεται ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Πεντηκοστή.

Ἐνῶ αὐτοί θέλουν Ἀνάστασι καί χαρίσματα πνευματικά, χωρίς νά γνωρίζουν τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί χωρίς νά σταυρώσουν τόν ἑαυτό τους διά τῆς μετανοίας, τῆς ἀσκήσεως, τῆς νηστείας, τῆς ὑπακοῆς στήν Ἐκκλησία.

Καί γι᾿ αὐτό δέν ἀποτελοῦν αὐτοί οἱ αἱρετικοί Πεντηκοστιανοί, τήν Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἐμεῖς σέ κάθε Θεία Λειτουργία στήν Ἐκκλησία μας, ἔχουμε Πεντηκοστή.

Πῶς ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος γίνονται Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ;

Δέν γίνονται μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

Νά ἡ Πεντηκοστή!

Κάθε Ἁγία Τράπεζα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι καί ὑπερῶον τῆς Πεντηκοστῆς.

Σέ κάθε Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, Πεντηκοστή ἔχουμε.

Μέ τήν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ ἄνθρωπος γίνεται χριστιανός καί ἐνσωματώνεται στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Κάθε χειροτονία διακόνου, ἱερέως καί μάλιστα ἀρχιερέως εἶναι μία νέα Πεντηκοστή.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατεβαίνει καί κάνει ἕνα ἄνθρωπο λειτουργό τοῦ Θεοῦ.

Κάθε ἐξομολόγησις ἑνός χριστιανοῦ εἶναι πάλι Πεντηκοστή.

Τήν ὥρα πού ὁ χριστιανός γονατίζει στόν Πνευματικό του μέ ταπείνωσι καί λέγει τίς ἁμαρτίες του μέ μετάνοια καί ὁ Πνευματικός τοῦ διαβάζει τήν συγχωρητική εὐχή, συγχωρεῖται διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Κάθε σύναξις καί κάθε Ἅγιο Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συνέχεια τῆς Πεντηκοστῆς, διότι τελοῦνται μέ τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Γι᾿ αὐτό ὅλες σχεδόν οἱ πράξεις, οἱ προσευχές καί τά Ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἀρχίζουν μέ τήν προσευχή: «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας… ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν…».

Ζητοῦμε νά ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὁ Παρηγορητής, τό Ἅγιον Πνεῦμα.

Καί ἔρχεται.

Ὅπου συνάγεται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖ ἐπιφοιτᾶ καί ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Κάθε Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πνευματεμφόρος, γεμάτος ἀπό τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος τῆς Πεντηκοστῆς.

Τό αἴτημα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου…» σημαίνει: «λθέτω ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος».

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἄρα καί μέ τό «Πάτερ ἡμῶν» ζητοῦμε τό Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἡ προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν» καί αὐτή γίνεται μέ τήν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Διότι, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «οὐδείς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἶ μή ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Α Κορ. 12, 3).

Κανείς δέν ἠμπορεῖ νά εἰπῇ τόν Ἰησοῦ Κύριο, παρά μόνον μέ τήν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Νά λοιπόν, ὅτι ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας ζῆ διαρκῶς τήν Πεντηκοστή.

Ἔχουμε, ἀδελφοί μου, τήν εὐλογία μέσα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, νά ἔχουμε καί τήν χάρι τοῦ Θεοῦ.

Ἔχουμε τήν δυνατότητα νά οἰκειωθοῦμε καί νά λάβουμε ἐμπειρία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας εἶναι δοκιμασμένος καί ἀσφαλής δρόμος σωτηρίας.

Εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων, μέχρι καί τῶν τελευταίων χρονικῶς Ἁγίων, ὅπως τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Εἶναι ἡ Ἐκκλησία πού κρατᾶ τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ἀνόθευτη ἐδῶ καί δυό χιλιάδες περίπου χρόνια, ἄν καί φοβεροί αἱρετικοί τήν ἐπολέμησαν.

Θυμηθῆτε πόσοι αἱρετικοί ἐπολέμησαν τήν Ἐκκλησία μας διά μέσου τῶν αἰώνων.

Καί ὄχι ἐχθροί, σάν τούς αἱρετικούς Πεντηκοστιανούς.

Αὐτοκράτορες μέ στρατιές, μέ κοσμικές δυνάμεις.

Δέν μπόρεσαν ὅμως νά γκρεμίσουν τήν Ἐκκλησία.

Οὔτε ἡ εἰκονομαχία, πού διήρκεσε ἑκατόν τριάντα χρόνια, μπόρεσε νά γκρεμίσῃ τήν Ὀρθοδοξία.

Χιλιάδες οἱ μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας· καί ὅμως ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε νικήθηκε, ἔστω καί ἄν φαίνεται ὅτι καταβάλλεται.

Μάλιστα ἡ Ἐκκλησία ὅσο πολεμεῖται, τόσο δυναμώνει καί λαμπρύνεται.

Μέσα στήν Ἐκκλησία μας λοιπόν ὑπάρχει ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Στήν Ἐκκλησία μας ὑπάρχουν Ἅγιοι μέχρι σήμερα.

Πολλῶν Ἁγίων τά σώματα διατηροῦνται ἄθικτα, μυροβλύζουν, εὐωδιάζουν, θαυματουργοῦν.

Ποῦ ἀλλοῦ γίνεται αὐτό;

Σέ ποιά αἵρεσι βγάζουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν τάφο καί εὐωδιάζουν;

Θά ἔχετε ἀκούσει ἴσως ὅτι τά ὀστεοφυλάκια στό Ἅγιον Ὄρoς εὐωδιάζουν, διότι μεταξύ τῶν ὀστῶν τῶν Πατέρων ὑπάρχουν ὀστά Ἁγίων Μοναχῶν.

Αὐτά συμβαίνουν λόγω τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐπί πλέον μόνο ὁ ἁγιασμός τῶν Ὀρθοδόξων διατηρεῖται ἄθικτος.

Ὅσοι ἔχετε ἁγιασμό στό σπίτι σας, γνωρίζετε ὅτι ὅσο χρόνο καί νά μείνῃ, οὐδέποτε χαλᾶ.

Αὐτή εἶναι ἡ πίστις μας, ἡ ἀληθινή καί ὀρθόδοξος!

Γιατί νά ἀφήσουμε αὐτήν τήν πίστι καί νά ἀκολουθήσουμε κάποιους ἀμερικανούς νεοφανεῖς «σωτῆρας», οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι ἀπό αὐτούς ἀρχίζει ἡ Ἐκκλησία;

Γιά σκεφθῆτε τί δαιμονική ἔπαρσι πού ἔχουν!

Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει δυό χιλιάδες χρόνια, καί αὐτοί λέγουν ὅτι ἀπ᾿ αὐτούς, τούς αἱρετικούς Πεντηκοστιανούς καί λοιπούς αἱρετικούς, ἀρχίζει ἡ γνησία πίστις.

Καίἄν γιά τούς ἄλλους λαούς ὑπάρχει κάποιο ἐλαφρυντικό νά ἀκολουθοῦν τίς αἱρέσεις, γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, πού ἔχουμε τέτοια Παράδοσι, τόσους Ἁγίους, τόσα Ἱερά Μοναστήρια, τόσα Ἅγια λείψανα, τόσες θαυματουργές εἰκόνες, τόσους Ἁγίους Μάρτυρας καί Ἁγίους Πατέρας, δέν ὑπάρχει ἐλαφρυντικό καί «καμμία» δικαιολογία.

Ἡ ἀποχώρησίς μας ἀπό τήν Ὀρθοδοξία εἶναι φοβερή καί ἀσυγχώρητη ἀποστασία ἀπό τόν Θεό τῶν Ἁγίων Πατέρων μας”.

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ὑπάρχει ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ μέσα ἀπό τήν κατά χάριν ἁγιότητα καί τήν αἰωνιότητα τοῦ Παραδείσου, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοί, ἄς προσευχόμαστε πάντοτε στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, μέ τό «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου…», τό ὁποῖο σημαίνει:«Ἐλθέτω ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος»!!!

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

24. Γνήσιες καί νόθες ἐμπειρίες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.
(Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμ. Γεωργίου, στό Στρατώνι Χαλκιδικῆς τήν 14η-27η Ἰανουαρίου 1989, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. κ. Νικοδήμου). http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η βιωματική «Θεία Χάρις» (Μέρος, Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ΣΤ΄Ζ΄Η΄Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ΙΒ΄,ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄  Κ΄, ΚΑ΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.