Επικαιρότητα

Καλαβρύτων Αμβρόσιος, Το τέλος μιας πολυετούς ταπεινής διακονίας

εικόνα άρθρου: Καλαβρύτων Αμβρόσιος, Το τέλος μιας πολυετούς ταπεινής διακονίας

 Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

ΘΕΜΑ: Ὑποβολή παραιτήσεως

«… ὁ καιρός τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε, τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκαλοιπόν ἀπόκειταί μοι …» ([1]ὁ χρόνος προετοιμασίας τῆς ψυχῆς μου διά τήν μέλλουσαν κρίσιν, ἵνα ἀκούσω τήν εὐκταίαν φωνήν: «εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου» ([2]).

Μακαριώτατε  Ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

1.      ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ἡ θέσις τοῦ Μητροπολίτου, ὡς γνωστόν, ἀπαιτεῖ μίαν ὁλοκληρωικήν ἀφοσίωσιν, ἥτις συνεπάγεται ὑπέρβασιν τοῦ ἑαυτοῦ μας καί σχεδόν εἰκοσιτετράωρον ἐκδαπάνησιν, ἐάν συνυπολογίσωμεν καί τήν ὥραν τοῦ ὕπνου ὡς βιολογικῶς ἀναγκαίαν καί στοιχειώδη ἀνάπαυσιν πρός ἀνανέωσιν τῶν σωματικῶν καί τῶν πνευματικῶν μας δυνάμεων, οὕτως ὥστε νά συνεχίωμεν ἀπροσκόπτως τήν πνευματικήν ἡμῶν ἀποστολήν.

 Ταῦτα πάντα εἶναι ἐφικτά, ἐάν καί ἐφ’ὅσον ὁ ἐν ἐνεργείᾳ  Μητροποίτης ἔχῃ καλῶς εἰς τήν ὑγείαν του, ὥστε νά ἐκδαπανᾷ ὁλόκληρον τήν ὕπαρξιν αὐτοῦ εἰς τό ἔργον τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ διακονίας πρός δόξαν Κυρίου, ὠφέλειαν δέ καί ἐν Χριστῷ οἰκοδομήν τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος καί πρός εὔκλειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Πλήν ὅμως ὁ ἄνθρωπος, προϊούσης τῆς ἡλικίας, ὑφίσταται εἴτε σταδιακήν μείωσιν, εἴτε καί αἰφνιδιαστικήν ἀπώλειαν τῶν δυνάμεών του, ὁπότε καθίταται ἀναγκαῖον πλέον, ἵνα διαθέτῃ πολύτιμον χρόνον πρός περίθαλψιν καί συντήρησιν τοῦ ἑαυτοῦ του, τοῦθ’ὅπερ ἀσφαλῶς ἕως τινός σημείου  τυγχάνει ἀποδεκτόν!

Πλήν ὅμως, ὅταν τό ἰσοζύγιον τῶν προσωπικῶν μας δυνάμεων διαταάσσεται, ἡ δέ φροντίς διά τόν ἑαυτόν μας ἀπαιτεῖ ἐκδαπάνησιν περισσοτέρου χρόνου, τότε ὀφείλομεν νά σκεφθῶμεν ὡριμώτερον! Δηλ. ἡ πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἀγάπη ἡμῶν ὀφείλει νά ὑπερκεράσῃ τήν πρός τόν ἑαυτόν μας ὀφειλομένην τοιαύτην.

Τό σημεῖον τοῦτο ἀκριβῶς συνιστᾷ καί τό κρίσιμον σημεῖον εἰς τήν ληφθεῖσαν ἤδη ἀπόφασιν ἡμῶν περί παραιτήσεως. Ὁ καλός στρατιώτης, ὡς γνωστόν, θυσιάζει ἑαυτόν, ἤτοι αὐτήν ταύτην τήν ζωήν του, διά τήν Πατρίδα! Κατ’ ἀναλογίαν, κατά τήν ταπεινήν μας ἄποψιν, καί ὁ εὐσυνείδητος Ἐπίσκοπος, ὁ διαπεπιστευμένος τήν Διοίκησιν μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας ὡς Μητροπολίτης, ὀφείλει νά προτάσσῃ τῆς πρός ἑαυτόν  ἀγάπης τήν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τοιαύτην! Ἄλλως προκαλεῖ σκωπτικά σχόλια καί κρίσεις οὐχί ἐπαινετάς διά τόν ἑαυτόν του! ([3])

Δεδομένου, λοιπόν, τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ ἄσκησις τῶν καθηκόντων μας ὡς ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων πέρα τῶν πνευματικῶν ὑποχρεώσεων ἐκτείνεται καί εἰς πλεῖστα ὅσα διοικητικά καθήκοντα τό πρᾶγμα καθίσταται πολύ λεπτόν! Εἰς τήν Διοίκησιν μιᾶς Μητροπόλεως, ὁσάκις ὁ γεγηρακώς ἤ ὁ ἐν ἀσθενείαις περιπεσών Μητροπολίτης ἀδυνατεῖ πλέον νά ἀσκήσῃ πλήρως τά δοικητικά αὑτοῦ καθήκοντα, συνήθως παρεισφρύουν ἀλλότρια πρόσωπα, (εἴτε κατά σάρκα συγγενεῖς του, εἴτε κληρικοί, εἴτε καί λαϊκοί ἀκόμη, πρόσωπα τοῦ στενοῦ περιβάλλοντός του), τά ὁποῖα -κατ’ἀνάγκην- κινοῦν τά νήματα τῆς Διοικήσεως!

Τότε, λοιπόν, ἀφεύκτως ἐπέρχεται ἡ φθορά οὐχί ἁπλῶς τοῦ ὀνόματος τοῦ γεγηρακότος Μητροπολίτου, ἀλλά καί αὐτῆς ταύτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας! Ἐπαναλαμβάνομεν: τότε ἀναποφεύκτως ὄχι μόνον ἁμαυροῦται τό «καλόν ὄνομα» τοῦ ἐκδαπανηθέντος Μητροπολίτου, ἀλλά καί ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία πλήττεται! 

Ἡ ἄχρι τοῦδε ὑπερ-τεσσαρακονταετής ταπεινή διακονία μας εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν Διοίκησιν (1978-2019)πολλά ἐν προκειμένῳ μᾶς ἔχει διδάξει! Ἡ κατ’ἐφαρμογήν τοῦ Νόμου ἀποστολή  τῆς εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, συγκροτου-μένης ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Σ.τ.Ἐ καί δύο Καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τῶν Πανεπιστημίων τῆς Χώρας, εἴς τινα Μητροπολίτην, προκειμένου νά τόν ἐξετάσουν καί νά βεβαιώσουν τήν ἀδυναμίαν ἐπιτελέσεως τῶν ποιμαντικῶν του καθηκόντων διά τά περαιτέρω, τελικῶς, ἀποβαίνει μειωτική -εὐτελιστική θά ἐλέγομεν- διά τόν γεγηρακότα ἤ καί ἀσθενοῦντα Ἱεράρχην! Ἀναγκαία ἴσως, πλήν ὅμως εὐτελιστική!

2. Η ΗΜΕΤΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΗΣ

α) Η ΗΛΙΚΙΑ

Ἡμεῖς, λοιπόν, κατόπιν ὡρίμου σκέψεως, οὐ μήν ἀλλά καί πολλῆς προσευχῆς, ἀπεφασίσαμεν, ἵνα ὑποβάλωμεν πρός Ὑμᾶς τήν παραίτησιν Ἡμῶν, συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 34, παράγρ. 2, τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὥστε εὐσχημόνως τε καί εἰρηνικῶς νά ἐξέλθωμεν τῆς ἐνεργοῦ Διακονίας καί νά παραδώσωσεν τό πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς λαχούσης Ἡμῖν Ἐπαρχίας εἰς χεῖρας νεωτέρου τινός Κληρικοῦ, κατά τήν κρίσιν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας.

Πρό τινων ἐτῶν εἴχομεν ὑποβάλει πρός τήν Δ.Ι.Σ. δίς τήν παραίτησιν Ἡμῶν, πλήν ὅμως μέ ἀνοικτήν τήν ἡμερομηνίαν, ὥστε ἡ Ἱερά Σύνοδος νά ἀποφασίσῃ περί τῆς ἐξόδου Ἡμῶν ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ἱερᾶς Διακονίας, ὅταν Αὕτη θά ἔκρινεν τοῦτο ἀναγκαῖον. Δυστυχῶς τό αἴτημα Ἡμῶν ἀπερρίφθη πανηγυρικῶς καί κατά τήν πρώτην καί κατά τήν δευτέραν προσπάθειαν!

 Συνεπληρώσαμεν ἤδη τό ὀγδοεικοστόν πρῶτον (81ον) ἔτος τῆς  ἡλικίας μας (22.07.1938-22.07.2019), ἐκ παραλλήλου δέ καί μίαν ὑπερτεσσαρακονταετῆ ταπεινήν διακονίαν εἰς τήν -κατά τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας- κληρωθεῖσαν Ἡμῖν ἱεράν, ἡγιασμένην δέ καί ἄκρως ἱστορικήν, ἐκκλησιαστικήν ταύτην Ἐπαρχίαν (19.11.1978-17.08.2019) ἤγουν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, ὁ δέ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας καί Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἠξίωσεν νά ἀναλώσωμεν ἁπάσας ἡμῶν τάς δυνάμεις εἰς τήν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ἐν Χριστῷ παιδαγώγησιν τῶν πιστῶν τῆς Ἐπισκοπῆς μας τέκνων.

Tούτων οὕτως ἐχόντων, τό στάδιον τῆς ταπεινῆς δημιουργικῆς προσφορᾶς μας, συνεπείᾳ τῆς προκεχωρημένης ἡλικίας μας, ἔληξε πλέον! Εἰσερχόμεθα ἐφ’ἑξῆς εἰς τήν περίοδον τῆς συντηρήσεως, καθ’ ὅσον ἡ φθορά τῶν τε πνευματικῶν καί τῶν σωματικῶν μας δυνάμεων  ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ βαίνει αὐξανομένη! Διό καί ἀπεφασίσαμεν τήν ἔξοδον Ἡμῶν ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ἀρχιερατικῆς διακονίας.

β)  ΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Σήμερον αἱ ἀνάγκαι τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας γενικώτερον, οὐ μήν ἀλλά καί τῆς Μητρός Ἡμῶν Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰδικώτερον, εἶναι οὐ μόνον πιεστικαί, ἀλλά καί συνεχῶς αὐξανόμεναι! Ἰδού μερικά ἀπό τά σύγχρονα «καυτά» προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας

· Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, μετά τήν Οἰκουμενιστικοῦ χαρακτῆρος Σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου, ἀλλά καί τά ὅλως ἀπαραδέκτως γενόμενα εἰς τήν Τοπικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, διέρχε-ται πλέον μεγάλην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ! Διατρέχει ΑΜΕΣΟΝ κίνδυνον ἑνός νέου μεγάλου Σχίσματος! Αἱ ὁσημέραι αὐξανόμεναι ἡγεμονικαί τάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, Ὅστις δυστυχῶς ἂπαρνεῖται τόν διά τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην παραδεδομένον τίτλον «Primus inter pares», ὅλως δέ ἀπαραδέκτως εἰσάγει ἐν χρήσει τόν τίτλον «Primus sinus pares», ἐπιτείνουν αὐτόν τόν κίνδυνον! ([4] ).

· Οἱ καιροί, τούς ὁποίους διερχόμεθα, εἶναι χαλεποί! Ἡ Χώρα μας, κοιτίδα τῆς εὐσεβείας καί τόπος ἀναδείξεως ἁγίων μορφῶν ἕως χθές, σήμερον βαθμιαίως ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεόν, κυριολεκτικῶς ἀποχριστιανίζεται! Ἀντιθέτως ἡ κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου ἐπεκτείνεται, ἐνδεχομένως δέ καί νά ἔχωμεν εἰσέλθει ἤδη  εἰς τήν ἐποχήν τοῦ Ἀντιχρίστου!

· Ἄς μᾶς ἐπιτραπῇ, λοιπόν, νά σημειώσωμεν καί τό ἑξῆς δυσάρεστον φαινόμενον: Ἀρκετοί ἐκ τῶν νεωτέρων Ἀδελφῶν Ἀρχιερέων-Μελῶν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, δυστυχῶς, δέν διαπνέονται ὑπό τοῦ ἀποστολικοῦ καί τόσον ἀναγκαίου μαχητικοῦ πνεύματος πρός ὑπεράσπισιν τῆς ἁγίας  Ὀρθοδοξίας μας. Εἰς τήν προσφάτως κυκλοφορηθεῖσαν μελέτην μας, ὑπό τόν τίτλον «ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ…. ΣΕ ΕΠΡΟΔΩΣΑΜΕ», ἀναφερόμενος εἰς τήν μετατροπήν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς Μάθημα Θρησκειολογίας, ἐκφράζεται ὁ πόνος τῆς ψυχῆς μας διά τήν ἐπισυμβᾶσαν προδοσίαν! Δυστυχῶς ὑπάρχουν Ἱεράρχαι, οἱ ὁποῖοι ἐπαίρονται δημοσίως, προβάλλοντες ὡς κατόρθωμα τήν ἀρνητικήν των συνεισφοράν!

Ἰδού τί ἀκριβῶς εἶπεν εἷς τῶν Ἱεραρχῶν τούτων: «…. Σᾶς θυμίζω, ὅτι ἀνήκω σ’ ἐκείνους, πού ἔχουν στηρίξει δημόσια τήν ἐφαρμογήν τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν»!!!

Ἕτερος Ἀδελφός Ἱεράρχης εἶπεν: «… Η διευρυμένη Επιτροπή, μαζί καί η Εκκλησία, συμφώνησαν  στο νέo πρόγραμμα, που κυκλοφορεῖ τώρα στα σχολεία…. Η Ιερά Σύνοδος δεν βλέπει το μάθημα των Θρησκευτικών μονάχα σε ότι αφορά την Ορθοδοξία. Πρέπει να μάθουν οι μαθητές και τα άλλα θρησκεύματα, που υπάρχουν, και τις άλλες ομολογίες….»!!! Ὅθεν, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε καί Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Σύνεδροι, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία «ἑάλω ἐκ τῶν ἔσω»!!!

Ταῦτα κατηγγείλαμεν Ὑμῖν διά τῆς ἀπό 8ης Ἰανουαρίου 2019 «Ἐγκυκλίου Ἐπιστολῆς μας, πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, τούς συγκροτοῦντας τήν Ι.Σ.Ι. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ([5]), μέ ἐπίτιτλον τό «περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου», διαμαρτυρόμενος διά «τό μέγα ἔγκλημα τῆς μετατροπῆς  τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς μάθημα Θρησκειολογίας», ἀλλά, δυστυχῶς, ἀπετάνθημεν εἰς ὦτα κωφῶν!

· Ἡ Θεολογική Ἀκαδημία Βόλου προωθεῖ ἀνεμποδίστως τά περί Μεταπατερικῆς Θεολογίας ἀνορθόδοξα μηνύματά της καί…. οὐδείς ἐξ Ὑμῶν ἐνοχλεῖται!

· Ὁ θεσμός τῶν οἰκουμενιστῶν καί μοντέρνων λαϊκῶν Θεολόγων ὑπό την ἐπωνυμίαν «Ο ΚΑΙΡΟΣ» ἐπεκτείνεται  πλέον ἀνεμποδίστως, ὁπότε εὐχερῶς είς τήν Κοινωνίαν μεταγγίζεται τό πνεῦμα τῆς μοντέρνας Θεολογίας!

· Τό Φίμωτρον, ὅπερ ἐπεβλήθη εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος διά τῆς περί ρατσισμοῦ Νομοθεσίας, ἐπεβεβαιώθη δέ πανηγυρικῶς μετά τήν καθ’ἡμῶν καταδικαστικήν Ἀπόφασιν τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου Αἰγίου τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2019 εἰς φυλάκισιν ἑπτά μηνῶν! Τώρα πλέον ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ «δέδεται!» ([6]). Ἤδη διά τῆς αὐτῆς περί «ρατσισμοῦ» κατηγορίας διώκεται καί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Μόρφου κ. Νεόφυτος!

· Εἷς ἐκ τῶν νεωτέρων Ἀδελφῶν Ἀρχιερεύς, παρασχών συνέντευξιν εἰς τι τηλεοπτικόν συνεργεῖον κατά τήν 20ήν Ἰανουαρίου τρ. ἔ., μεταξύ ἄλλων ἀπετόλμησεν νά εἴπῃ καί τά ἑξῆς ἀπογοητευτικά λόγια: «Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶμαι ἐγώ. Ἀλλοίμονον ἐάν ἡ Ἐκ-κλησία εἶχε ἐμένα ὡς μαντρόσκυλο. Ἐγώ….. θά ἀφουγκραστῶ τούς χριστιανούς τί λένε, ποιό θεωροῦν σωστό. Ἀκόμα καί ἄν αὐτό, πού οἱ χριστιανοί μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμα καί ἄν εἶναι ἀντίθετο μέ τό Εὐαγγέλιοἐγώ θά ὑπερασπιστῶ αὐτό πού λένε οἱ Χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοί μας ἔφτιαξαν τό Εὐαγγέλιο! Δέν ἔφτιαξε τό Εὐαγγέλιο τήν Ἐκκλησία»!!!! ([7]).

Ἑπομένως ὁ συγκεκριμένος οὗτος Ἀδελφός ἡμῶν «γράφει στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του», ἵνα κατά τήν λαϊκήν μοῦσαν ἐκφρασθῶμεν, τήν ἐντολήν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τούς Μαθητάς Του: «πορευ-θέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον πάσῃ  τῆ κτίσει…» ([8]) καί παρά ταῦτα παραμένει ἀνενόχλητος!!!!

Συνεπῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διέρχεται κρίσιν, κρίσιν ἐσωτερικήν, κρίσιν πνευματικήν, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῆς ὁποίας, δυστυχῶς, εἴμεθα ἀνίκανος πλέον νά προσφέρωμεν καί τήν ἐλαχίστην βοήθειαν! Πέρα τῶν ὕπερθεν ἐκτεθέντων, θέλετε περαιτέρω ἀποδείξεις περί τούτου; Ἰδού λοιπόν:

   Ἡ σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ἐτῶν ἤδη συστηματικῶς μᾶς ἔχει ἀποκλείσει ἀπό Μέλος μιᾶς κάποιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁσάκις ἀνά τριετίαν διενεργεῖται ἡ ἀνασυγκρότησις τῶν  Ἐπιτροπῶν τούτων! Ὥστε, λοιπόν, ἀπό τοῦ ἔτους 2010 κ. ἑ., ὡς μή συμμετέχων εἴς τινα οὐσιαστικῆς σημασίας Συνοδικήν Ἐπιτροπήν, κατ’οὐσίαν ἔχω ἤδη τοποθετηθῆ εἰς τό «χρονοντούλαπον» τῆς ἱστορίας! Ἀνατρέξατε, παρακαλῶ, εἰς τά «Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» τοῦ τρέχοντος ἔτους (2019, σελ.376-400), ὅπου οὐδαμοῦ ἀναγράφεται τό ἡμέτερον ὄνομα!

δ) Η ΑΠΟΡΡΙΨΙΣ ΗΜΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΙΝΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ κλπ.

1.      Τό ἔτος 2018 κατά τήν ἄσκησιν τῶν ποιμαντικῶν μας καθηκόντων ἐκ μέρους Κληρικῶν καί τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς ἱερωσύνης ἐδέχθημεν χυδαίαν ἐπίθεσιν μέ βαρυτάτους χαρακτηρισμούς, ὡς ἐπί παραδείγματι:

a.      «Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρό-σιος… ἐκφράζει τίς ἀπόψεις τοῦ Σατανᾶ, τοῦ Ἀντιχρίστου, πού διαστρέφει τό ἀληθινό νόημα τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μας». Ταῦτα εἶπεν ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεόφυτος Μάνδαλος ([9]), ὅστις καί ἕως τῆς σήμερον παραμένει… ἀτιμώρητος! 

b.      Ὁ Σεβασμιώτατος Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος ἐξεστόμισε τά ἑξῆς ἀνάδελφα λόγια: «…. χωρίς περιστροφές, τοποθετήθηκε με αφορμή τις δηλώσεις Αμβρόσιου, επισημαίνοντας πως ενώ είναι έμπειρος και υπηρέτησε σε σπουδαίες θέσεις, φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αμνησίαν…».

c.        Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος ἐξεστόμισε καθ’ἡμῶν τά ἑξῆς βαρύτατα λόγια: «…. Φτάνει πια, Άγιε Καλαβρύτων…. Σήμερα….. επινοήσατε να επιδείξετε μια καρικατούρα της Εκκλησίαςπου δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό…Επιλέξατε το δρόμο της διαίρεσης και της γενίκευσης του φόβου….»!!!!

ε) Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ.

Διά τά ἀνωτέρω ἐκτεθέντα ἐζήτησα τήν προστασίαν τῆς Δ.Ι.Σ., ἀλλ’ εἰς μάτην! Διά τῆς ἀπό 24ης Σεπτεμβρίου 2018 ἀναφορᾶς μου ἔθεσα τόν ἑαυτόν μου ὑπό κατηγορίαν μέ τούς χαρακτηρισμούς αὐτούς καί ἐζήτησα νά ἀχθῇ τό ζήτημα ἐνώπιον τοῦ δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ὥστε νά διερευνη-θοῦν αἱ καθ’ Ἡμῶν φρικταί  αὗται κατηγορίαι ([10]). Πλήν ὅμως καί πάλιν οὐδείς ἐξ Ὑμῶν συνεκινήθη! Οὐδείς ἐκινήθη, εἴτε διά νά ἐξαφανισθοῦν, εἴτε καί διά νά ἐπιβεβαιωθοῦν αἱ κατηγορίαι αὗται! Ἀφῆκαν, λοιπόν, οἱ Συνοδικοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου Ἀρχιερεῖς τάς κατηγορίας ταύτας νά……. αἰωροῦνται! Ὁπότε καί ἡ ἐλαχιστότης μου, στιχοῦσα εἰς τήν προτροπήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστό-λου Παύλου: «διό ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» ([11]), ἀπεφάσισε νά ἐξέλθῃ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας. «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον!»

στ) ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΣΕΠΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ!

Κατά τήν ἔκτακτον Συνεδρίαν τῆς Ι.Σ.Ι. τῆς 9ης Μαρτίου 2017, ὁμιλῶν ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ Σώματος, ἀπεκάλυψα, ὅτι τό Ὑπουργεῖον  Παιδείας εἶχεν ἤδη ἐκτυπώσει τά νέα διδακτικά βιβλία διά  τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τά ὁποῖα προωρίζονταν διά τό ἑπόμενον σχολικόν ἔτος (Σεπτέμβριος 2017- Ἰούνιος 2018). Ἰδού ἐπί λέξει τά ὑφ’ ἡμῶν λεχθέντα:

«Ἐπί πλέον Σᾶς πληροφορῶ, ὅτι τά νέα διδακτικά βιβλία ἔχουν ἤδη ἐκτυπωθῆ ἀπό τό Ἐθνικό Τυπογραφεῖο καί εἶναι ἕτοιμα! Σᾶς ἐρωτῶ, λοιπόν: Τί εἴδους διάλογον, κάνουμε μέ τό Ὑπουργεῖον Παιδείας, ὅταν αὐτοί ἔχουν ἤδη ἑτοιμάσει τά πάντα;» ([12]

Εἰς τήν ἐπαναστατικοῦ χαρακτῆρος πληροφορίαν ταύτην ΟΥΔΕΙΣ ἐκ τῶν ὀγδοήκοντα Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν Συνέδρων ἔδωσε σημασίαν! Ἄρα ἐκ τῶν λόγων τοῦ «διά Χριστόν σαλοῦ» Ἀμβροσίου οὐδείς σχεδόν τῶν Ἀδελφῶν Ἀρχιερέων προβληματίζεται! Ὡμιλήσαμεν, δυστυχῶς, καί πάλιν εἰς ὦτα κωφῶν! Εἰς τί, λοιπόν, θά ἦτο χρήσιμος ἡ παρουσία μας εἰς τήν Σύνοδον τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας; Ὀγδοήκοντα ἦσαν οἱ ἀκροαταί μας καί οὐδείς ἐξ αὐτῶν συνεκινήθη!

ζ) Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γενικώτερον, ἡ Ἑλληνική Κοινωνία, ὡς διαμορφοῦται σήμερον, πάσχει ἀπό μίαν πνευματικήν παραφροσύνην! Τά πλέον εἰδεχθῆ -κυριολεκτικῶς δέ πρωτάκουστα- ἠθικῆς φύσεως ἐγκλήματα συντελοῦνται καθημερινῶς πλέον! Ὁ κατάλογος τοιούτων συχαμερῶν περιστατικῶν εἶναι ἀνεξάντλητος! Καθημερινῶς εἰς τήν δημοσιότητα ἔρχονται ὄχι μόνον φοβερά, ἀλλά συγχρόνως καί βδεληρά περιστατικά! Ἰδού μερικά ἐξ αὐτῶν δημοσιευθέντα ὅλως προσφάτως:

· «Ἀνώμαλος 75χρονος ἀσελγοῦσε σέ 6χρονη!» ([13]).

· «Σόδομα καί Γόμορρα! Δύο γυναῖκες παντρεύτηκαν μεταξύ τους σέ παραλία στήν Κρήτη»! ([14]).

· «Σόκ: Νεκρό βρέφος σέ κάδο ἀπορριμμάτων βρέθηκε στο Συνοικισμό» ([15]).

· «Ἀψυχο βρέφος μέσα σε σακούλα αποριμμάτων σε νεκροταφείο του Ν…» ( [16]).

· «Έφηβος στραγγάλισε την αδελφή του για το password του WiFi» ([17]).

· «Έσβησαν τους Σταυρούς από τά εκκλησάκια της Σαντο-ρίνης» ([18]).

·«Ισοπέδωσαν εκκλησάκι με μπουλντόζα!». «Απίστευτο θρά-σος από ιερόσυλους σε χωριό του Α…»  ([19]).

Πλήν τῶν ἠθικῆς φύσεως παραστρατημάτων ὑπάρχει καί τό πρόβλημα καταρρεύσεως τοῦ φρονήματος τῆς ἐθνικης ἡμῶν εὐαισθησίας καί αὐτοσυνειδησίας, τό ὁποῖον ὡσαύτως ὁλοταχῶς καταρρέει! Τόν «κίνδυνον ἐθνολογικῆς ἀλλοιώσεως» διατρέχει πλέον ἡ Πατρίδα μας ([20] ), σημειώνει ἔγκριτος Ἀθηναϊκή ἐφημερίς! «ΕΘΝΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ» σημειώνει καί ἡ Δρ. Ἑλένη Παπαδοπούλου, σχολιάζουσα  τό γεγονός, ὅτι τόσον ὀ κ. Βούτσης, τέως Πρόεδρος της Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων έπί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, ὅσον καί ὁ κ. Γεραπετρίτης, Ὑπουργός Ἐπικρατείας ἐπί τῆς νῦν Κυβερνήσεως τῆς Ν.Δ., συνεφώνησαν, ὅπως ἀπαλειφθῇ οἱασδήποτε μορφῆς ἀναφορά περί «ἀναπτύξεως  τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῆς Ἑλλάδος», ἄρα καί τῶν Ἑλλήνων, ἀπό τό Πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἔτους 2021 ἐπἰ τῇ ἐπετείῳ τῆς συμπληρωσεως 200 ἐτῶν ἀπό τῆς κηρύξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821! «Σύμφωνα μέ δημοσιεύμτα, σημειώνει ἡ ὡς ἄνω ἀρθρογράφος, στίς αλλαγές δεν θα υπάρχει καμία εθνική αναφορά, αλλά ο σκοπός της Επιτροπής  θα είναι η ενιαία εικόνα branding της Χώρας και των φορέων του Ελληνικού Κράτους» ( [21]).  Ἑπομένως ἡ προδοσία τοῦ Ἔθνους συντελεῖται ἐκ τῶν ἔσω! Τό γεγονός τοῦτο προκαλεῖ ἐπίσης μεγάλην θλῖψιν εἰς τήν ἀρχιερατικήν μας καρδίαν! Ἄρα τόσον  ἡ Χριστιανική Ἠθική, ὅσον  καί ἡ Ἐθνική μας Ταυτότης σήμερον εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν!  

Τούτων οὕτως ἐχόντων, καί μή δυνάμενος πλέον νά ἀναστρέψω τό ρεῦμα τῆς συντελουμένης παντοειδοῦς καταστροφῆς τῆς ἄλλοτε ἐνδόξου καί διά τήν πρός τόν Θεόν εὐσέβειαν τῶν πολιτῶν της διακρινομένης Χώρας ἡμῶν, εἰς τά ὦτα τῆς ψυχῆς μας ἠχοῦν οἱ λόγοι τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ: «διό ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» ([22]).

Ταῦτα πάντα, λοιπόν, εἰς τά μύχια τῆς καρδίας ἡμῶν αὐξάνουν τήν ἐπιθυμίαν τῆς ἐξόδου μας ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ποιμαντικῆς διακονίας, προκειμένου νεώτεροι Ἀδελφοί ἐν Χριστῷ εἴτε νά ἀναλάβουν τήν λιπαράν διδαχήν τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τήν σύγχρονον Κοινωνίαν  τῆς ἠθικῆς παραφροσύνης, εἴτε, ἀντιθέτως, νά χρεωθοῦν τήν εὐθύνην διά τήν μετατροπήν τῆς Ἑλλάδος τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν εἰς μίαν Χώραν ἀθεΐας ἤ καί Ἰσλαμισμοῦ! Διότι, ἀρνούμενοι τό Εὐαγγέλιον([23]), ἀναποφεύκτως ἐκεῖ ὁδηγοῦν τήν φιλτάτην ἡμῶν Πατρίδα!   

Καί τέλος η’) Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΗΜΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ἠξιώθημεν, μαχόμενος ὑπέρ τῆς κατισχύσεως τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς ἔναντι τῆς ὁμοφυλοφιλίας, νά καθήσωμεν δίς εἰς τό ἐδώλιον τοῦ κατηγορουμένου, μηνυθείς καί διωκόμενος ὑπό ὀπαδῶν τῶν ὁμοφυλοφίλων τῆς Κοινότητος ΛΟΑΤΚΙ! Τελικῶς, ὡς προανεφέρθη ἤδη, δι’ Ἀποφάσεως  τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου Αἰγίου, ληφθείσης κατά τήν 28ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἐκρίθημεν  ἔνοχος:  

1)      Διά παράβασιν τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 927/79 κλπ. περί ρατσισμοῦ, καί

2)      Διά παράβασιν τοῦ ἄρθρου 196 τοῦ Π.Ν., ἤτοι διά κατάχρησιν ἐκκλησιαστικοῦ Ἀξιώματος,κατεδικάσθημεν δέ εἰς φυλάκισιν ἑπτά (7) μηνῶν μέ τριετῆ ἀναστολήν!

 Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν! Καθ’ ὅσον ἡμῖν «ἐχαρίσθη τό ὑπέρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τό εἰς Αὐτόν πιστεύειν, ἀλλά καί τό ὑπέρ Αὐτοῦ πάσχειν»! ([24]).

Ὅθεν, μετά καί τήν ὑπό τῶν ποινικῶν Δικαστηρίων καταδίκην μου εἰς φυλάκισιν, ὡς προανεφέρθη, ἐνώπιόν Ὑμῶν τίθεται τό ἠθικόν ζήτημα: Μητροπολίτης, καταδεδικασμένος εἰς φυλάκισιν, διαθέτει ἄραγε τό κῦρος, ἵνα κηρύττῃ τόν Ἠθικόν Νόμον;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Καθ’ ἑκάστην ἱεράν ἀκολουθίαν ψάλλοντες, παρακαλοῦμεν τόν Φιλάνθρωπον Κύριον νά μᾶς ἐπιτρέψῃ καί νά μᾶς εὐλογήσῃ, ὥστε «τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι»!

  Συνεπεῖς καί ἡμεῖς πρός τήν δέησιν ταύτην, ζωηρῶς ἐπιθυμοῦμεν, ὥστε νά διέλθωμεν τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ, ἐν προσευχῇ, ἐν μελέτῃ λιπαρᾷ τοῦ θείου λόγου, πρώτιστα δέ πάντων ἐν μετανοίᾳ! Ἐξομολογούμενος ἐνώπιον Ὑμῶν, ὁμολογοῦμεν, ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας «γεύσασθε καί ἴδετε, ὅτι χρηστός ὁ Κύριος» ([25]) σαγηνεύει την καρδίαν μας! Ἡ γλυκύτης τοῦ Κυρίου  ἐγγίζει τήν ταλαίπωρον ψυχήν μου καί προκαλεῖ ἐσωτερικήν τινά μέθην! Ὅλα τά ἄλλα ὑποχωροῦν, καθώς ἐντός ἡμῶν αὐτός οὗτος ὁ θεῖος ἔρως κυριαρχεῖ καί μᾶς  αἰχμαλωτίζει!  

Περιττόν, φρονοῦμεν, τυγχάνει νά ὑπομνήσωμεν πρός Ὑμᾶς, ὅ, τι καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς πληροφορεῖ: «αἱ ἡμέραι τῶν ὲτῶν ἡμῶν…… ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐάν δέ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καί τό πλεῖον αὐτῶν κόπος καί πόνος» ([26])

Καθώς, λοιπόν, τήν 28ην Ἰανουαρίου 2019 ὁ Πανάγαθος Θεός ηὐδόκησεν, ὥστε ἡ ἀναξιότης μου νά δοξασθῇ καί μέ τό παράσημον τῆς διά Χριστόν κακοπαθείας, διωκόμενος ἐμφανῶς μέν ὑπό τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀφανῶς δέ ὑπό τῶν παραγόντων τῆς ἕως χθές Κυβερνήσεως τῶν Ἀθέων καί Μάγων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί καθώς ἐπίσης «κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος» ([27]), ἵνα κατά τόν ἅγιον Ἀπόστολον εἴπω, διά τοῦτο ἀκριβῶς σήμερον 17ην Αὐγού-στου 2019, ὅτε ἑορτάζω τήν 43ην ἐπέτειον ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου ὡς Ἀρχιερέως τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου (χειροτονηθείς Τιτουλάριος Μητροπολίτης Ταλαντίου τήν 17ην Αὐγούστου 1976 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου καί Μακαρι-στοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφείμ), ἥτις ἐγένετο εὐδοκίᾳ τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ,  

ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ

Διά τῆς παρούσης ἐκτενοῦς ἀναφορᾶς ἡμῶν ὑποβάλλω σήμερον πρός Ὑμᾶς τήν παραίτησίν μας ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, τὁ ἱερόν πηδάλιον τῆς ὁποίας, κατά τήν ἄφατον πρός ἡμᾶς συγκατάβασιν καί φιλανθρωπίαν τοῦ Νυμφίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, παρέλαβον κατά τήν 19ην Νοεμβρίου 1978 καί ἐκ βάθους ψυχῆς θερμότατα παρακαλῶ Ὑμᾶς διά τά καθ’ Ὑμᾶς.

Ταπεινόν δεῖγμα τῆς ἀόκνου ἀρχιερατικῆς μας Διακονίας εἰς τήν ἔπαλξιν ταύτην ἀποτελεῖ ὁ προσφάτως ἐκδοθείς τόμος ὑπό τόν τίτλον «ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ (1978-2018)», ἀντίτυπον τοῦ ὁποίου ἀδελφικῶς καί Σᾶς προσφέρομεν ([28]). 

Ὅθεν ταπεινῶς παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ Ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


 • [1] Βλ. Β΄Τιμ. δ’, 6-8
 • [2] Βλ. Ματθ. κε’, 23
 • [3] Βλ. σχόλια εἰς τήν Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ μέ τίτλον: «Καύσωνας στην Ιεραρχία.……..Οι δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις….σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στη ΔΙΣ και άλλων Μητροπολιτών με βεβαρημένη υγεία, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τη δυνατότητα απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εκ των κορυφαίων διοικητικών οργάνων της Εκκλησίας», (φ. τῆς 4ης .08.2019 εἰς τό ἔνθετον Ορθόδοξη Κατάθεση, σελ. 1-2)-Συνημμένον 1ον .
 • [4] «Primus inter pares» = «πρῶτος μεταξύ ἴσων»,
 •       «Primus sinus pares» = «πρῶτος ἄνευ ἴσων»! 
 • [5] Βλ. συνημμένον 2ον
 • [6] Β΄Τιμ. β’, 9
 • [7] Βλ. ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», 19.07.2019, σελ.8
 • καί ἱστολόγιον «ΑΚΤΙΝΕΣ»-Συνημμένον 3ον 
 • [8] Μαρκ. 16, 15.
 • [9] Βλ. neophytosm.blogspot.com-25.07.2018
 • [10] Βλ. συνημμένον 4ον
 • [11] Β΄Κορινθ. στ΄,  17-18
 • [12] Βλ. Πρακτικόν τῆς Ι.Σ.Ι. τῆς 09.03.2017. Συνημμένον 5ον
 • [13] Βλ. ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΛΕΙΟ», 20.04.2019, σελ. 11.
 • [14] Βλ. ἱστοσελίδα PENTAPOSTAGMA, 19.04.2019.
 • [15] Βλ. ἐφημερίδα «ΠΡΩΤΗ της Αἰγιάλειας», 19.04.2019, σελ. 3.
 • [16] Βλ. ἐφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 12.08.2019, σελ. 14
 • [17] Βλ. ἐφημερίδα «ΠΡΩΤΗ της Αἰγιάλειας», 08.08.2019, σελ. 12.
 • [18] Βλ. ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΛΕΙΟ», 08.08.2019, σελ. 16.
 • [19] Βλ. ἐφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 08.08.2019, σελ. 13
 • [20] Βλ. ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ«, 18.04.2019, σελ. 5.
 • [21] Βλ. «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ», 12.08.2019, σελ. 3 –Συνημμένον 6ον
 • [22] Βλ. Β΄Κορινθ. στ΄, 17
 • [23] Ἀρχιερατικά χείλη ἐξεστόμισαν τά ἑξῆς φρικτά λόγια: «…..ἄν αὐτό, πού οἱ χριστιανοί μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμα καί ἄν εἶναι ἀντίθετο μέ τό Εὐαγγέλιοἐγώ θά ὑπερασπιστῶ αὐτό πού λένε  οἱ Χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοί μας ἔφτιαξαν τό Εὐαγγέλιο! Δέν ἔφτιαξε τό Εὐαγγέλιο τήν Ἐκκλησία»!!!! Ὁ ταῦτα εἰπών Ἀρχιερεύς παραμένει ἀνενόχλητος!
 • [24] Φιλιπ. α’,29.
 • [25] Ψαλμ. 33, στ.9
 • [26] Ψαλμ. 89 στ.10-11
 • [27] Β΄Τιμ. 2, στ. 9
 • [28]  Συνημμένον 7ον

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.