Επικαιρότητα

«Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν»

εικόνα άρθρου: «Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν»

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

«καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» Γένεση 1:26.
Τί σημαίνει η φράση της Αγίας Γραφής «κατ᾿ εἰκόνα  καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν»; Σημαίνει η φράση «κατ᾿ εἰκόνα» ότι σημαίνει και η φράση «καθ᾿ ὁμοίωσιν»; Μήπως έχουν διαφορετικό νόημα; Ας εξετάσουμε τι λέγει η Βίβλος για το  θέμα:

1) Το πρώτο που πρέπει να ειπωθεί είναι ότι το εδάφιο Γένεση 1:26 γράφτηκε πρωτοτύπως στα Εβραϊκά και όχι στα Ελληνικά. Η μελέτη λοιπόν του Εβραϊκού κειμένου σε συνάρτηση με την μετάφραση των Εβδομήκοντα κρίνεται ζωτικής σημασίας.

Κείμενο Εβδομήκοντα: «κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν».
Εβραϊκό κείμενο: כִּדְמוּתֵ֑נוּ בְּצַלְמֵ֖נוּ Μπε-τσαλμέϊνου Κι-ντμουτέϊνου.

Στο εδάφιο Γένεση 1:26 υπάρχουν οι Εβραϊκές λέξεις ΤΣΕΛΕΜ צֶלֶם  και ΝΤΕΜΟΥΤ דְּמוּת. Οι δύο λέξεις μεταφράζονται από τους Εβδομήκοντα ως «εικόνα» και «ομοίωσις» αντιστοίχως. Να σημειωθεί δε ότι σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο οι λέξεις είναι ασύνδετες, δηλαδή απουσιάζει ο σύνδεσμος «και» , ενώ το κείμενο των Εβδομήκοντα προσθέτει τον σύνδεσμο «και». Δηλαδή το Εβραϊκό κείμενο λέγει «σύμφωνα με την εικόνα μας, σύμφωνα με την ομοιωσή μας». 

Άρα έχουμε περίπτωση του γνωστού Εβραϊκού ιδιωματισμού, του λεγόμενου ΣΥΝΩΝΥΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ. Δηλαδή οι δύο λέξεις σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με την Εικόνα Του, σύμφωνα με την Ομοιωσή Του. Το ασύνδετο σχήμα μάλιστα του Εβραϊκού κειμένου συνεπικουρεί το συμπέρασμα αυτό. Επειδή όμως υπάρχουν αντίθετες γνώμες ας προχωρήσουμε την μελέτη μας.

2) Το εδάφιο Γένεση 5:1:

Κείμενο Εβδομήκοντα: «ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδάμ, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν».
Εβραϊκό κείμενο: Μπι-ντμούτ בִּדְמ֥וּת.
Στο Εβραϊκό κείμενο του Γένεση 5:1 υπάρχει η λέξη ΝΤΕΜΟΥΤ דְּמוּת την οποία οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν ως «Εικόνα», ενώ την ίδια λέξη μετέφρασαν ως «Ομοίωση» στο εδάφιο Γένεση 1:26!

ΕΡΩΤΗΜΑ : Αν οι λέξεις «Εικόνα» και «Ομοίωση» του Γένεση 1:26 και οι αντίστοιχες Εβραϊκές, σημαίνουν διαφορετικά πράγματα, ΓΙΑΤΙ οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την ίδια Εβραϊκή λέξη (ΝΤΕΜΟΥΤ דְּמוּת ) με τις λέξεις «Εικόνα» (Γέν. 5:1) και «Ομοίωση» (Γέν. 1:26);

 3) Το εδάφιο Γένεση 5:3:

Κείμενο Εβδομήκοντα: «ἔζησε δὲ ᾿Αδὰμ τριάκοντα καὶ διακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησε κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ».
Εβραϊκό κείμενο: כְּצַלְמ֑וֹ  בִּדְמוּת֖וֹ Μπι-ντμουτό, Κε-τσαλμό.
Στο εδάφιο Γένεση 5:3 υπάρχουν επίσης οι λέξεις ΝΤΕΜΟΥΤ και ΤΣΕΛΕΜ, επίσης ασυνδέτως, επίσης παραλληλιζόμενες συνωνυμικώς.
Στο εδάφιο Γένεση 5:3 οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την λέξη ΝΤΕΜΟΥΤ ως «Ιδέα». Την ίδια λέξη δηλαδή που στο Γένεση 5:1 μετέφρασαν ως «Εικόνα» και στο Γένεση 1:26 ως «Ομοίωση»!

ΕΩΤΗΜΑ : ΓΙΑΤΙ οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την ίδια Εβραϊκή λέξη (ΝΤΕΜΟΥΤ) με τις λέξεις «Εικόνα» (Γέν. 5:1), «Ομοίωση» (Γέν. 1:26) και «Ιδέα» (Γέν. 5:3), αν αυτές σημαίνουν διαφορετικά πράγματα;

Στο εδάφιο Γένεση 5:3 οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την λέξη ΤΣΕΛΕΜ צֶלֶם ως «Εικόνα» όπως στο Γένεση 1:26.

Στα εδάφια Γένεση 1:26 και Γένεση 5:3 υπάρχουν ασυνδέτως παραλληλιζόμενες συνωνυμικώς οι ίδιες Εβραϊκές λέξεις. Οι λέξεις ΝΤΕΜΟΥΤ דְּמוּת  και ΤΣΕΛΕΜ צֶלֶם.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αν στο εδάφιο Γένεση 1:26 οι δύο λέξεις δεν είναι συνώνυμες όπως διατείνονται πολλοί, και σημαίνουν διαφορετικά πράγματα, το ίδιο συμβαίνει και στο εδάφιο Γένεση 5:3; Τί σημαίνει η φράση «κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ»; Σε τί διαφέρει (αν διαφέρει) με την φράση «κατ᾿ εἰκόνα  καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» την στιγμή που οι ίδιες Εβραϊκές λέξεις περιέχονται; Με άλλα λόγια ποία είναι η σημασία των εν λόγω δύο Εβραϊκών λέξεων στα εδάφια Γένεση 1:26 και 5:3;

4) Κείμενο Εβδομήκοντα: «καὶ μῦς χρυσοῦς ὁμοίωμα τῶν μυῶν ὑμῶν» Α Βασιλειών/ Α Σαμουήλ 6:5.

Εβραϊκό κείμενο: Βε-τσαλμέι  וְצַלְמֵ֣י = και ομοιώματα.

Η Εβραϊκή λέξη ΤΣΕΛΕΜ צֶלֶם του εδαφίου Α Βασιλειών/ Α Σαμουήλ 6:5 μεταφράζεται ως «Ομοίωμα» από τους Εβδομήκοντα. Πρόκειται για την ίδια λέξη που αποδίδουν ως «Εικόνα» στο Γένεση 1:26.

5) Η Καινή Διαθήκη:
«ἀνθρώπους τοὺς καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότας» Ιακώβου 3:9.

Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε πρωτοτύπως στα Ελληνικά. Στο εδάφιο Ιακώβου 3:9 αναφέρεται ότι οι ανθρώποι έχουν δημιουργηθεί («γεγονότας» Παρακείμενος = Έχουν γίνει), «καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Το «καθ’ ὁμοίωσιν» δηλαδή αναφέρεται από τον Αδελφόθεο Ιάκωβο ότι έλαβε χώρα κατά το παρελθόν και όχι ότι αφορά κάτι που θα επιτευχθεί μελλοντικά, όπως παρουσιάζουν το θέμα οι υποστηρικτές της άποψης που λέγει ότι άλλο είναι το «κατ᾿ εἰκόνα» και άλλο το «καθ’ ὁμοίωσιν».

Η Αγία Γραφή λέγει λοιπόν ότι οι ανθρώποι δημιουργήθηκαν:
«κατ᾿ εἰκόνα  καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» Γένεση 1:26
«κατ᾿ εἰκόνα» Γένεση 5:1
«καθ’ ὁμοίωσιν» Ιακώβου 3:9.
Οι τρείς προτάσεις είναι ισοδύναμες.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

17 Μάι

Στάρετς Ανατόλιος της ‘Οπτινα: Να μη φοβήσαι τις θλίψεις, αλλά μάλλον να φοβήσαι την ολέθριον αίρεσιν

Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

Πατερικά

14 Μάι

Γέρων Αγάθων Κωνσταμονίτης, Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας (Πάσχα 2009) [Κείμενο & Βίντεο]

Η πραγματική παρακαταθήκη του μακαριστού γέροντος Αγάθωνος Κωνσταμονίτη ήταν ότι σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθοδοξία. Μετά από αυτή τη βασική παραδοχή δίδασκε την υπομονή και την ευχή!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.