Επικαιρότητα

Μακαριώτατε, αναταραχθήτε σεισμικώς

εικόνα άρθρου: Μακαριώτατε, αναταραχθήτε σεισμικώς

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη

ΠΡΟΣ
Τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος
π. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Μακαριώτατε, Χριστός ανέστη.

«Νυν η ψυχή μου τετάρακται» (Ιω. ιβ  27). Μακαριώτατε, αιφνιδιάσατε εν πάση αγνοία του ιερού Κλήρου και του Λαού του Θεού. Η συμφιλίωσις και η διαλλαγή είναι ευλογία του Θεού. Έπρεπεν, όμως, να γνωρίζωμεν όλοι που οφείλεται η αιφνίδιος μεταστροφή Υμών έναντι του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου, μετά του οποίου είχατε αποφύγει συνάντησιν κατά το πρόσφατον παρελθόν, ένεκα προστριβών, εάν τα σχετικά δημοσιεύματα είχον εκφράσει την πραγματικότητα.

Με την επίσημον πρόσκλησιν Υμών προς τον Πατριάρχην και με τον τρόπον επιδόσεως της προσκλήσεως αυτής επεδείξατε ιδιάζουσαν τιμήν προς το πρόσωπον του Πατριάρχου και επειδή Υμείς δεν εκάματε ακόμη ουδεμίαν σχετικήν ενημέρωσιν, ήρχισαν και συνεχίζουν να συζητούνται διάφορα σενάρια επί της δημιουργηθείσης νέας αυτής καταστάσεως. Οι περισσότεροι αναλυταί συγκλίνουν εις το ότι τα πάντα συντονίζονται (άγνωστα τα ανταλλάγματα) με κομβικόν κέντρον την αναγνώρισιν της αυτοκεφαλίας εις εκκλησιαστικήν παράταξιν της Ουκρανίας. Ο Πατριάρχης ευρίσκεται εις αγωνιώδη δεινήν θέσιν, διότι ουδέν Πατριαρχείον και ουδεμία άλλη αυτοκέφαλος Εκκλησία έχουν αναγνωρίσει το εκκλησιαστικόν αυτό αυτοκέφαλον.

Εις την μυστικήν αυτήν κατάστασιν, προφανώς, εμπλέκεται και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ιερόθεος Βλάχος, ο οποίος, εις σχετικόν έγγραφόν του προς την Ιεράν Σύνοδον, αυθαιρέτως, ανοήτως και εξωπραγματικώς, έγραψεν ότι:

«Υπάρχει δεδομένον ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν μπορεί να αρνηθή την δοθείσαν αυτοκεφαλίαν εις την Εκκλησίαν της Ουκρανίας».

Απήντησα εις τον Ναυπάκτου ότι η πλανάται οικτρώς η ψεύδεται ασυστόλως. Τοιούτον ανόητον και αδιανόητον «δεδομένον» ουδαμώς υπάρχει («Ο.Τ» 19-4-2019).

Μακαριώτατε, αναταραχθήτε σεισμικώς. Η έγκυρος εφημερίς «Ορθόδοξη Αλήθεια» (24-4-2019) ησχολήθη με τα ενταύθα συζητούμενα. Το σχετικόν δημοσίευμα της εφημερίδος αυτής τελειώνει με το εξής συμπέρασμα:

«Ο Ιερώνυμος διαλύει κάθε ψήγμα αντιπολιτεύσεως και ο Βαρθολομαίος αποκτά τον πρώτο ισχυρό σύμμαχο που θα αναγνωρίσει την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας. Ίσως αυτό γίνει νωρίτερα από την Ιεραρχία του Οκτωβρίου».

Η εφημερίς δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα επί των οποίων στηρίζει την ανεπιφύλακτον βεβαιότητά της ότι Υμείς θα ενεργήσητε υπέρ της αναγνωρίσεως του εκκλησιαστικού αυτοκεφάλου της Ουκρανίας.

Μακαριώτατε, θα είναι μεγάλη συμφορά δι’ Υμάς, εάν δημοσιοποιηθή οιαδήποτε ενέργεια Υμών η και πρόθεσις δια την αναγνώρισιν της εν λόγω αυτοκεφαλίας, δια τους ακολούθους ουχί αγνώστους εις Υμάς λόγους:

1) Το ενδεχόμενον, κατά την εφημερίδα, να προβήτε εις οιανδήποτε σχετικήν ενέργειαν προ της Ιεραρχίας του Οκτωβρίου, θα αποτελέση καταρράκωσιν του Αρχιεπισκοπικού κύρους, διότι, ως γνωστόν, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος παρέπεμψε την λήψιν σχετικής αποφάσεως εις την Ιεραρχίαν του προσεχούς Οκτωβρίου.

2) Εάν εισηγηθήτε εις την Ιεραρχίαν την αναγνώρισιν της αυτοκεφαλίας αυτής, θα υπάρξη συγκλονιστική αναταραχή εντός της Ιεραρχίας από τους πολλούς Αρχιερείς, οι οποίοι έχουν θάψει την αυτοκεφαλίαν αυτήν και δεν πρόκειται να υπάρξη θετική κοινή απόφασις της Ιεραρχίας. Ακόμη δε, θα αποδοκιμασθήτε αναταρακτικώς από Κλήρον και Λαόν της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας.

3) Θα προκαλέσητε αντιπαράθεσιν με την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Ρωσίας, αλλά και με το Κράτος της Ρωσίας, εις βάρος της εν Ελλάδι Εκκλησίας και της Ελλάδος. Η Ελλάς στηρίζεται εις την Ρωσίαν. Η δε Εκκλησία της Ρωσίας αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ ολοκλήρου της Ορθοδοξίας,

4) Θα είναι ακόμη και μία προσβολή εκ μέρους Υμών εναντίον της θεολογικής Κοινότητος, η οποία κατά το πλείστον δεν εγκρίνει την αυτοκεφαλίαν.

5) Και αι Εκκλησίαι εκείναι, αι οποίαι εξεδηλώθησαν αρνητικώς κατά της αυτοκεφαλίας, θα αισθανθούν ότι προσβάλλονται εκ μέρους Υμών.

6) Θα κατηγορηθήτε ευρέως ότι παραβιάζετε το Κανονικόν Δίκαιον, διότι η εκκλησιαστική αυτοκεφαλία εδόθη εις την Ουκρανίαν αυθαιρέτως και πραξικοπηματικώς εκτός του πλαισίου των ιερών Κανόνων.

7) Η αυτοκεφαλία αυτή δεν εδόθη εις την κανονικήν Εκκλησίαν της Ουκρανίας, αλλά εις τους αμετανοήτους σχισματικούς, καθηρημένους, ουνιτίζοντας και αυτοχειροτονήτους.

8) Η αυτοκεφαλία εδόθη κατόπιν απαιτήσεως, ενεργειών και καταθλιπτικής πιέσεως της κοσμικής εξουσίας.

9) Η Ουκρανική Εκκλησία από αιώνων ανήκει εις την εν Ρωσία Εκκλησίαν. Εκκλησιαστικόν καθεστώς αιώνων δεν καταργείται μονομερώς χωρίς την συναίνεσιν όλων των ενδιαφερομένων πλευρών.

10) Το οξύτατον πρόβλημα εις την Ουκρανίαν ήτο και είναι το εκκλησιαστικόν σχίσμα και όχι η αυτοκεφαλία, την οποίαν δεν εζήτησεν η κανονική Εκκλησία.

11) Η αυτοκεφαλία επεδείνωσε το σχίσμα με αγρίους διωγμούς Κληρικών και αρπαγάς ιερών Ναών.

12) Τυχόν εμπλοκή Υμών υπέρ αναγνωρίσεως της αυτοκεφαλίας θα γενικεύση το σχίσμα ανά την Ορθοδοξίαν όλην. Πάση θυσία πρέπει να διαφυλαχθή η ενότης εις ολόκληρον την Ορθοδοξίαν.

13) Έχουν ανατραπή τα πολιτειακά δεδομένα εις την Ουκρανίαν. Ο εκλεγείς νέος Πρόεδρος (με 73%) κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσκέφθη την 30ην Απριλίου 2019 τον Μητροπολίτην Ονούφριον της εν Ουκρανία Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας. Ως φαίνεται, τίθενται εις το περιθώριον οι σχισματικοί.

Μακαριώτατε, ποιούμαι έκκλησιν προς Υμάς να προστατεύσητε την υστεροφημίαν Υμών. Από τας πολλαπλάς συναντήσεις και συζητήσεις μου με την Μακαριότητα Υμών, γνωρίζετε κάλλιστα πόσον σέβομαι Υμάς, πόσον τιμώ Υμάς και πόσον αγαπώ Υμάς. Επίσης και με τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην π. Βαρθολομαίον έχω γνωριμίαν δεκαετιών.

Μακαριώτατε, οσάκις επισκέπτεται Υμάς ο άθεος, αντίχριστος και πολέμιος της Ελληνορθοδόξου Παραδόσεως του Γένους ημών Πρωθυπουργός Αλέξιος Τσίπρας, προ πάσης οιασδήποτε φιλοφρονήσεως, να νουθετήτε αυτόν και να ελέγχητε αυστηρώς αυτόν δια την ανθελληνικήν και αντιεκκλησιαστικήν καταστρεπτικήν συμπεριφοράν του.

Η παρούσα επιστολή είναι ανοικτή, διότι αναφέρεται εις δημοσιεύματα και το Ουκρανικόν ζήτημα απασχολεί ολόκληρον την Ορθοδοξίαν. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου π. Χρυσόστομος προτείνει σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου.

Εν Αθήναις τη 6η  Μαΐου 2019
Με τα γνωστά εις Υμάς προς Υμάς αισθήματά μου

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης
Θεολόγος – Δημοσιογράφος – Συγγραφεύς – Εκδότης
Τηλέφωνα: 210 5243400 + Fax – 6938566716
Email: Ioannis.K.Diotis@gmail.com

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.