π. Νικόλαος Μανώλης

Μασκοφορεμένη χειροτονία… Μια αβάστακτη αλήθεια

εικόνα άρθρου: Μασκοφορεμένη χειροτονία… Μια αβάστακτη αλήθεια

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Ἀδυνατεῖ ἡ συνείδησή μας νά ἀναγνωρίσει Ὀρθοδοξία καί Χριστό μέσα σέ αὐτόν τόν παραλογισμό.

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Μασκοφορεμένη χειροτονία… Μιά ἀβάστακτη ἀλήθεια

π.Νικόλαος Μανώλης

Διαβάζουμε[1] στήν ἐπίσημη Ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Βελγίου Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου ὅτι στίς 20 Σεπτεμβρίου -πρό ὀλίγων ἡμερῶν δηλαδή- ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας τέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονία ἑνός ἐκ τῶν ἐνοριτῶν τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου. Ὁ νεοχειροτονηθεῖς διάκονος, Βέλγος στήν καταγωγή καί πατέρας τεσσάρων παιδιῶν, ἦταν καί ὁ ἱεροψάλτης τοῦ ἐν λόγῳ ναοῦ.

Αὐτή θά μποροῦσε νά ἦταν μιά πολύ εὐχάριστη εἴδηση, καθώς ἕνα νέο μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας εἰσέρχεται στίς τάξεις τοῦ κλήρου. Ἀνέκαθεν ἀποτελοῦσε αὐτό ἕνα ἰδιαίτερα χαρμόσυνο γεγονός, καθώς ἡ χειροτονία εἰς διάκονον ἀρχικά καί ἀργότερα εἰς ἱερέα, ἀποτελεῖ σταθμό στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος καλεῖται ἀπό τό Θεό νά Τόν ὑπηρετήσει στό Ἅγιο Θυσιαστήριο. Ὕψιστη δωρεά ἄνωθεν, αὐτή ἡ κλήση πρός τό χοϊκό ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος μέλλει νά ἀποτελέσει πλέον τή γέφυρα μεταξύ Οὐρανοῦ καί γῆς. Αὐτή εἶναι ἡ Ἁγία πίστη μας, αὐτά λέει ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί αὐτή εἶναι ἡ Παρακαταθήκη τῶν Πατέρων μας. Αὐτό διαλαλεῖ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν: Ὁ Χριστός «ἔδωκε τούς μέν ἀποστόλους, τούς δέ προφήτας, τούς δέ εὐαγγελιστάς, τούς δέ ποιμένας καί διδασκάλους.»[2]

Ὅμως δυστυχῶς στίς μέρες μας, μόνο ἀλγεινή μπορεῖ νά εἶναι μιά τέτοια εἴδηση, εἰδικά ὅταν ἡ χειροτονία γίνεται ἀπό ἕναν ἐκ τῶν θιασωτῶν καί προωθητῶν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τόν Μητροπολίτη Ἀθηναγόρα. Αὐτοί οἱ ἰνστρούχτορες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καταφέρνουν νά κάνουν πικρό καί ἐπώδυνο ὅ,τι γλυκό ἔχει νά δώσει ἡ Ὀρθοδοξία μας στίς ψυχές πού ἀναζητοῦν τήν Ἀλήθεια. Εἰσερχόμενος ὁ νεοχειροτονημένος ἱερέας στίς τάξεις τοῦ κλήρου, προσδοκᾷ νά συναντήσει τόν Ἀναστάντα Μέγα Ἀρχιερέα Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, «ὅς οὐ κατά νόμον ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλά κατά δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου»[3]· σ’ Αὐτόν ἐξάλλου ἀφιερώνεται, ἀλλά πρός δυστυχία του, ὅπως στή συγκεκριμένη περίπτωση, τοῦ δίνεται νά γνωρίσει ἕναν ἄλλο Χριστό, κομματιασμένο καί ἀλλοιωμένο, αὐτόν τόν Χριστό τῆς αἵρεσης.

Πόσο πιό δραματική θά μποροῦσε νά ἦταν μιά χειροτονία εἰς διάκονον, ἀπό αὐτήν πού τελέστηκε στήν Μητρόπολη Βελγίου! Μέ τί λόγια νά περιγράψουμε τίς ἀποκρουστικές εἰκόνες πού ἀνάρτησαν ἐπίσημα στήν Ἰστοσελίδα τους. Μασκοφορεμένοι ὅλοι τους, Ἐπίσκοπος, ἱερεῖς καί διάκοι, μετατρέπουν τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας σέ μιά τραγελαφική παράσταση. Ἀδυνατεῖ ἡ συνείδησή μας νά ἀναγνωρίσει Ὀρθοδοξία καί Χριστό μέσα σέ αὐτόν τόν παραλογισμό. Καί εἶναι ἑπόμενο αὐτό, ὅταν ὄντως ἀπουσιάζει ὁ Θεός τῆς Ἀληθείας ἀπό αὐτήν τήν πλάνη. Ἀδύνατο νά συγκρατήσουμε τά δάκρυά μας ἀντικρύζοντας αὐτές τίς θλιβερές, ἀνίερες εἰκόνες.

Οὔτε κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἄσοφος καί ἄνους ἐπισκοπικός χειρισμός δέν ἐπέτρεψε τόν ἀποχωρισμό τῆς μάσκας ἀπό τόν ἴδιο τόν ἐπίσκοπο καί ὡς ἀκολούθως καί τῶν ἱερουργούντων ἱερέων. Βαριά καί κύρια εὐθύνη τοῦ κ. Ἀθηναγόρα, μά καί μερίδιο εὐθύνης φέρουν καί ὅσοι τόν ἀκολουθοῦν σέ αὐτήν τήν κατηφόρα. Πῶς ἀντέχει ἡ καρδιά τοῦ Μητροπολίτη Βελγίου πού ὄντας μασκοφορεμένος κηρύττει καί νουθετεῖ τό νέο διάκονο! Τί ἔχει ὅμως νά τοῦ πεῖ ἐκτός ἀπό κούφια λόγια καί πονηρά, ὅπως ὅτι εἶναι χαρούμενος γιά τή χειροτονία καί γιατί εἶναι πιστό τέκνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αὐτό τελικά εἶναι πού μετρᾷ. Δέ χειροτονοῦν οἱ σημερινοί Ἐπίσκοποι, ἀλλά στρατολογοῦν. Φτιάχνουν τό σῶμα τῆς ἀνταρσίας πού λυσσαλέα πολεμᾷ τή Φίλη Ὀρθοδοξία, ἀνά τήν Οἰκουμένη.

Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου, ἀκολουθώντας ὅλους αὐτούς τούς νεοεισαχθέντες καί βλάσφημους κανονισμούς καί τά Πρωτόκολλα τοῦ δαίμονος τῆς πλάνης καί τῆς ἀσεβείας, ἐπιβάλλει μία ἄλλη τάξη καί ἕνα ἄλλο Τυπικό μέσα στήν Ἐκκλησία. Δέ μᾶς ἐκπλήσσει βέβαια, καθώς θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἡ μέχρι τώρα Ποιμαντορική του πορεία τόν καθιστά γνήσιο τέκνο τῆς ἐκκοσμίκευσης τῆς Ἐκκλησίας καί πρωτοπόρο σέ κάθε ἀντίχριστη τακτική. Ἔσπευσε ἀπό τούς πρώτους Μητροπολῖτες νά ἐφαρμόσει κάθε κοσμική ἀπόφαση μέ πρόσχημα τήν «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὅπως δημοσιεύσαμε σέ σχετικό ἄρθρο[4] στήν Ἰστοσελίδα μας, ἀποφάσισε τήν ἀναστολή τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ἐπίσης ἀποφάσισε νά μήν παρέχεται ἡ Θεία Κοινωνία στούς πιστούς, νά δίνεται σέ σακουλάκι τό ἀντίδωρο καί διάφορα ἄλλα τοῦ βαρλααμιτικοῦ πνεύματος. 

Τί νά περιμένει κανείς ὅμως ἀπό ἕνα γηγενῆ δυτικοευρωπαῖο, ἕνα σπουδαγμένο σέ κολλέγιο Ἰησουιτῶν, ἕναν γαλουχημένο παρά τούς πόδας τοῦ αἱρετίζοντα, Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τόν ὁποῖο ἀποκαλεῖ καί μέντορά του. Ἀκόμη περισσότερο βαρύνεται τό παρελθόν του καθώς ὡς φαίνεται ἀπό τό δημοσίευμα[5], ἀναζήτησε οἰκογενειακῶς τήν εὐλογία τοῦ μασόνου Πατριάρχη Ἀθηναγόρα[6], τοῦ ὁποίου καί τό ὄνομα φέρει. Μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ μέντοράς του, Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶχε πεῖ ἀπευθυνόμενος στόν νῦν Μητροπολίτη Βελγίου: «Εἶσαι Δυτικός, ἀλλά γνωρίζεις πολλά γιά τόν δυτικό Χριστιανισμό καί τήν Ὀρθοδοξία. Στά ἴχνη τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, θά γίνεις ἡ γέφυρα μεταξύ των δύο κόσμων, τό ἄνοιγμα τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τό Δυτικό Χριστιανικό κόσμο».

Δέν χρειάζεται τίποτα ἄλλο νά ποῦμε παρά νά εὐχηθοῦμε ὁ Θεός μας νά γκρεμίσει αὐτές τίς γέφυρες τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀπάτης τοῦ διαβόλου. Γιατί αὐτά τά Οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα τῆς δῆθεν ἀγάπης μεταξύ τῶν χριστιανῶν, ἕνα σκοπό ἔχουν καί αὐτός εἶναι ἡ διάλυση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνά τήν Οἰκουμένη. Γιατί γνωρίζει καλά ὁ διάβολος ὅτι ὅπου δέν ὑπάρχει τό πλήρωμα τῆς Ἀληθείας, τότε ἐκεῖ δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχει τό πλήρωμα τῆς Χάριτος! «Βλέπετε μή τίς ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διά τῆς φιλοσοφίας καί κενῆς ἀπάτης, κατά τήν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατά τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου καί οὐ κατά Χριστόν· ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τό πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς.[7]»


Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Ο μητρ. Βελγίου κ.Αθηναγόρας χωρίς αιδώ και φόβο Θεού, έλαβε ανίερες και βλάσφημες αποφάσεις
Απαρηγόρητοι και οι πιστοί του Λουξεμβούργου. Αχ! Αυτός ο μπαγάσας ο κορωνοϊός
– Ο μητρ. Βελγίου κ.Αθηναγόρας χωρίς αιδώ και φόβο Θεού, έλαβε ανίερες και βλάσφημες αποφάσεις
π.Θεόδωρος Ζήσης, Είναι βλασφημία να φορούμε μάσκες μέσα στην Εκκλησία [ΒΙΝΤΕΟ…
Προσβολή της νοημοσύνης μας ή κύκνειο άσμα;
Το Ορθόδοξο Τυπικό, το πρωτόκολλο και η Μητρόπολη Σικάγου
Θεία Κοινωνία με πλαστικά κουταλάκια
Σικάγο – Οικουμενιστική συμπροσευχή για τον Κορωνοϊό [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
«Ανοιχτή Θεία Κοινωνία» επιβάλλει ο κ.Ναθαναήλ στο Σικάγο!…
Εξηγούμε σε όλους τους χριστομάχους και εκκλησιομάχους τι είναι το Αντίδωρο
– Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά δίνει ρεσιτάλ ξεπουλήματος της Ορθοδοξίας!
– Ι.Μ. Γερμανίας- Η απαγόρευση της Θ. Κοινωνίας, η μεθόδευση τρόπου μεταδόσεως της, η νέα Εικονομαχία [ΒΙΝΤΕΟ]

Σχετικά άρθρα

Η Θεία Κοινωνία και οι ασθένειες [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. Ψυχήν σύν τῷ σώματι ἁγιασθείην, Δέσποτα, φωτισθείην, σωθείην, γενοίμην οἶκός σου τῇ τῶν Μυστηρίων μεθέξει τῶν ἱερῶν, ἔνοικόν σε ἔχων σύν Πατρί καί Πνεύματι, εὐεργέτα Πολυέλεε. (Ἀκολουθία τῆς Θ. Μεταλήψεως)

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 21/4 στις 11:00 π.μ: Από την πορνεία στον Χριστό

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Ἡ Πόρνη ἐν κλαυθμῷ, ἀνεβόα οἰκτίρμον, ἐκμάσσουσα θερμῶς, τούς ἀχράντους σου πόδας, θριξί τῆς κεφαλῆς αὐτῆς, καί ἐκ βάθους στενάζουσα. Μή ἀπώσῃ με, μηδέ βδελύξῃ Θεέ μου, ἀλλά δέξαι με, μετανοοῦσαν, καί σῶσον, ὡς μόνος φιλάνθρωπος. (Κάθισμα Ὄρθρου Μεγάλης Τετάρτης)

Ο Ακάθιστος Ύμνος και τα λυσσασμένα σκυλιά οι Σταυροφόροι [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. Πῶς τιμοῦμε τήν Παναγία κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ καί τί συνέβη κατά τήν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς ἀλώσεως τῆς Πόλης ἀπό τά λυσσασμένα σκυλιά, τούς Σταυροφόρους!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.