Γράφει ὁ μακαριστός π. Νικόλαος Μανώλης

“ Μέσα στήν Ὀρθοδοξία, στή μόνη ἀληθινή Πίστη, στή μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία πού σώζει, γίνεται κατά χάρη Θεός ὁ ἄνθρωπος, ζώντας τή μέθεξη τῶν θείων δωρεῶν! ”

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη.

Χριστός ἐτέχθη, ἀδελφοί μου! Εὔχομαι σέ ὅλους εὐλογημένο τό Δωδεκαήμερο, γεμάτο εὐφροσύνη, χαρά, ἐλπίδα καί εἰρήνη. “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”.

Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἄς ἀποδείξει στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, πώς μόνο μέ τήν Ὀρθοδοξία καί μόνο μέσα στήν Ὀρθοδοξία μποροῦμε νά βιώσουμε τή Θεία Του Γέννηση.
Ἐκεῖ  θά ἀποκτήσουμε τίς ἀρετές Του, ὅπως εἶναι ἡ εἰρήνη καί ἡ χαρά. Σέ καμία ἄλλη πίστη καί καμία θρησκεία, σέ καμία φιλοσοφική, κοινωνική, πολιτική κίνηση δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά βρεῖ τή χαρά τῆς ζωῆς.
Μέσα στήν Ὀρθοδοξία, στή μόνη ἀληθινή Πίστη, στή μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία πού σώζει, γίνεται κατά χάρη Θεός ὁ ἄνθρωπος, ζώντας τή μέθεξη τῶν θείων δωρεῶν!

Ἔχοντας λατρευτική σχέση μέ τό Χριστό θά ἀποκτήσει ὁ χριστιανός τά ἀγαθά τῆς ζωῆς πού βρίσκονται ἀποκλειστικά στήν Ὀρθοδοξία καί στά Μυστήριά της. Ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὁ παρατεινόμενος καί ἐπεκτεινόμενος στούς αἰῶνες. Ἐκεῖ συντελεῖται συνεχῶς ἡ σάρκωση τοῦ προαιώνιου Λόγου.

Μέ τή δύναμη τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ, ὅλοι μαζί νά βρεθοῦμε στόν Παράδεισο.
Ἀληθῶς ἐτέχθη ὁ Κύριος! Ἀμήν!

Ἔργο Έφραίμ Λιάκου
Ἔργο Έφραίμ Λιάκου

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra