Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ Θεία Χάρη δίνει στήν ψυχή τήν πνευματική αἴσθηση» (Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Γ΄ Μέρος

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ θρόνος τῆς δόξης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Διότι ἀπό ἀγάπη ἔστειλε τόν Μονογενῆ Υἱό Του στόν κόσμο καί ἀπό ἀγάπη ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος ἀνυψώθηκε ἐπάνω εἰς τόν Σταυρό γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐξύψωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου γιά χάρη του. Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ ἀξία μας στά μάτια τοῦ Θεοῦ, ὥστε, ἄν καί ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό κοντά Του, Ἐκεῖνος ἐξακολούθησε νά μᾶς ἀγαπᾶ.

Τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο χύθηκε πάνω εἰς τόν Τίμιο Σταυρό Του, γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μᾶς δίνει παρρησία ἐνώπιον τοῦ θρόνου τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ: «Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παῤῥησίαν εἰς τήν εἴσοδον τῶν Ἁγίων ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἰησοῦ» (Ἑβρ. 10, 19).

Διά αὐτόν τόν σωτήριο λόγο Του ὁ Κύριος, «καί προσκαλεσάμενος τόν ὄχλον σύν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι» (Μαρκ. 8, 34).

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, μιλάει πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς γιά τόν «Σταυρό τοῦ Χριστοῦ» καί τί σημαίνει Ἐκεῖνος γιά κάθε ἄνθρωπο.Ἀκόμη μᾶς ἀποκαλύπτει ποιός ἄνθρωποςεἶναι ἱκανός νά λάβει τόν σταυρό του, ὅπως καί ποιά εἶναι ἡ οὐσία αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα του, μέ τά ἑξῆς ἁγιοπνευματικά λόγια:

Τέλος: Ἀφοῦ παραδοθοῦμε στόν Θεό, μ᾽ ὅλη τή δύναμη τῆς πίστης μας καί ριχτοῦμε στή μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου, πρέπει νά ἀπαρνηθοῦμε τό δικό μας θέλημα. (5)

Ὅποιος πραγμάτωσε μιά τέτοια ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ του εἶναι ἱκανός νά λάβει τόν σταυρό του.

Αὐτός μέ ὑπακοή καί ὑποταγή στόν Θεό καί ἐπικαλούμενος τή βοήθειά Του γιά νά ἐνισχυθεῖ ἔναντι τῆς ἀδυναμίας του, ἀτενίζει δίχως φόβο καί ἀμηχανία τή θλίψι πού προσεγγίζει.

Ὅποιος ἀπαρνήθηκε τόν ἑαυτό του προετοιμάζεται μεγαλόψυχα καί γενναῖα νά τήν ὑπομείνει, ἐλπίζει ὅτι μέσω αὐτῆς τῆς θλίψεως θά γίνει κοινωνός καί συμμέτοχος τῶν παθῶν τοῦ Χριστοῦ.

Καί φτάνει τή μυστική ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνο μέ τό νοῦ καί τήν καρδιά του, ἀλλά καί μέ τήν ἴδια τήν πράξη, τήν ἴδια τή ζωή του.

Ὁ σταυρός εἶναι καί παραμένει βαρύς καί καταθλιπτικός, ἐνόσω παραμένει ὁ σταυρός μας.

Ὅταν ὅμως μεταμορφωθεῖ σέ Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, τότε γίνεται ἀσυνήθιστα ἐλαφρός”.

«Ὁ ζυγός μου», εἶπε ὁ Κύριος, «χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν» (Ματθ. 11, 30).

Ὁ Θεάνθρωπος πού ὑπέμεινε παθήματα καί σταυρικό θάνατο, ζητάει ἀπό τούς μαθητές καί ἀκολούθους Του νά Τόν μιμηθοῦν, θυσιάζοντας τά πρόσκαιρα γιά τά αἰώνια καί τά φθαρτά γιά τά ἄφθαρτα. (6)

Ἀπαραίτητος εἶναι γιά τόν Χριστιανό ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῶν παθῶν.

Ἀπό τήν τυραννία τους, ὡστόσο, δέν τόν λυτρώνει αὐτός ὁ ἀγώνας, ἀλλά ἡ δύναμη τοῦ Ὑψίστου, ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Μέ τή χαλιναγώγηση καί τή νέκρωση τῆς σάρκας, μέ τούς ἀσκητικούς κόπους καί μέ τήν τήρηση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν ὁ Χριστιανός ἀποκτᾶ τήν ἀληθινή ταπείνωση.

Καί τί εἶναι ἀληθινή ταπείνωση;

Εἶναι ἡ πλήρης αὐταπάρνηση, ἡ ὁλοκληρωτική παράδοση στόν Θεό, ἡ διαρκής διακονία τοῦ Θεοῦ.

Μία τέτοια ταπείνωση ἑλκύει στήν ψυχή τή Θεία χάρη.

Ἡ Θεία Χάρη δίνει στήν ψυχή τήν πνευματική αἴσθηση.

Καί τότε τά πάθη, αὐτές οἱ σαρκικές καί ἁμαρτωλές αἰσθήσεις καί ἕλξεις, μένουν ἀνενέργητα.

Ἡ ἐνέργεια τῶν παθῶν, πού εὐχαριστεῖ τόν σαρκικό ἄνθρωπο, εἶναι δυσάρεστη καί βασανιστική γιά τόν πνευματικό ἄνθρωπο, στόν ὁποῖο προκαλεῖ ἔντονη ἀποστροφή.

Μέ τήν πρώτη ἐμφάνιση ἤ διέγερση κάποιου πάθους, ὁ πνευματικός ἄνθρωπος φεύγει μακριά του σάν ἀπό ἁρπακτικό πτηνό, σάν ἀπό ἄγριο θηρίο, σάν ἀπό αἱμοβόρο φονιά.

Καί τότε καταφεύγει στή σκέπη τῆς προσευχῆς, στή σκέπη τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας, στή σκέπη τοῦ Θεοῦ.

Ψυχή πού δέν ἔχει καλλιεργηθεῖ μέ τίς εὐαγγελικές ἐντολές, ἤ σῶμα πού δέν ἔχει ἀσκηθεῖ μέ τούς μόχθους τῆς εὐσεβείας, δέν μπορεῖ νά γίνει ναός τῆς Θείας Χάριτος, ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ οὐσία τοῦ ἀγώνα εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν.

Τηρητής τῶν ἐντολῶν, ὅμως, δέν θά μπορέσει νά γίνει ἐκεῖνος πού δέν ὑποδούλωσε τό σῶμα του μέ τούς ἀσκητικούς κόπους:

Μέ τή νηστεία, τήν ἀγρυπνία, τήν προσευχή.

Τηρητής τῶν ἐντολῶν, ὅμως, δέν θά μπορέσει νά γίνει κι’ ἐκεῖνος πού ἀφήνει τή σαρκική σοφία νά δεσπόζει μέσα του.

Τηρητής τῶν ἐντολῶν, ὅμως, δέν θά μπορέσει νά γίνει ἐκεῖνος πού τρέφει καί στηρίζει τά πάθη του”.

Ἀδέλφια μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ νά ἐπικαλεῖται συνεχῶς τήν χάρη καί τή δύναμη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἰδιαιτέρως, ὅταν βιωματικά γνωρίζουμε ὅτι μέ τό σημεῖον καί τή δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπιτελοῦνται μέγιστα θαύματα σέ ὁλόκληρο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο.

Καί ἀκόμη περισσότερο ὅταν μέ τήν ἐπίκληση τῆς ζωηφόρου δυνάμεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, προσευχόμαστε κάθε Παρασκευή ἡμέρα ἀφιερωμένη εἰς τόν Σταυρό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦμέ τήν ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: «Ὁ Σταυρός ὁ Πανάγιος, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσιν αὐτόν τήν ἴασιν, καί πταισμάτων ἀπολύτρωσιν, ἐμφανῶς ὁρᾶται χαριζόμενος».

«Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει Σου».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 5. Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/
  • 6. Ὁ Χριστιανός καί τά πάθη. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ. Ἀπό τό βιβλίο: “Ἀσκητικές ἐμπειρίες” Τόμος Β΄. Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ὠρωπός Ἀττικῆς. https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Με τον Σταυρό του Χριστού, υπάρχει ζώσα Θεογνωσία (Α΄ Μέρος, Β΄)