Επικαιρότητα

Με τον Σταυρό του Χριστού, υπάρχει ζώσα Θεογνωσία (Η΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Με τον Σταυρό του Χριστού, υπάρχει ζώσα Θεογνωσία (Η΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἰατήρας τῶν παθῶν, ἐξολοθρευτής τῶν δαιμόνων» (Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η΄ Μέρος

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀποκαλύπτει γιά ὅλους ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους πιστούς τήν σοφία, τή δύναμη καί τήν ἀγαθότητα τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Διότι ὁ Πανάγαθος Θεός ἐπιλέγει νά σώσει τόν κόσμο ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο διαμέσου τοῦ σταυρικοῦ θανάτου ἕνα μοναδικό ὅπως καί ἀληθινά ταπεινό τρόπο τοῦ ἀγαπημένου Μονογενοῦς Του Υἱοῦ, ὁ ὁποῖος γιά τά μάτια τῶν ἀπίστων ἀνθρώπων ἀποτελεῖ πράγματι ἕνα σκάνδαλο, ἐνῶ γιά τή λογική τους αὐτός εἶναι μωρία.

Σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἡ λογική τοῦ ἀνθρώπου ἀντιλαμβάνεται τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μόνο ὡς «σκάνδαλο» ἤ «μωρία»:

«πειδή καί Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καί Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δέ κηρύσσομεν Χριστόν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἕλλησι δέ μωρίαν, αὐτοῖς δέ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καί Ἕλλησι, Χριστόν Θεοῦ δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν· ὅτι τό μωρόν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καί τό ἀσθενές τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί» (Α΄ Κορ. 1, 22-25).

Σκάνδαλο, γιατί εἶναι δύσκολο νά πιστέψουν ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεός σταυρώνεται καί μέ τόν σταυρικό Του θάνατο σώζει καί ζωοποιεῖ τό ἀνθρώπινο γένος.

Καί μωρία, διότι προσκρούει στή φτωχή ἀνθρώπινη λογική, ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα σ᾽ ἕναν ἀληθινό Θεό, πού στήν πραγματικότητα δέ μπορεῖ νά καταφέρει καί νά σώσει ἀπό τόν πλέον ἐπονείδιστο θάνατο οὔτε τόν ἴδιο τόν ἑαυτό Του.

Ὁ Πανάγιος Θεός ὅμως ἐπιλέγει νά μᾶς ἀποκαλύψει τή δύναμη καί τή σοφία Του διαμέσου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του. Ἔτσι λοιπόν, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, καί γιά αὐτούς πού τελικά πιστεύουν, ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστός εἶναι «Θεοῦ δύναμις καί Θεοῦ σοφία».

«Ὁ λόγος γάρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μέν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δέ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι» (Α΄ Κορ. 1, 18).

Διά τοῦτο τόν λόγο, ὁ Κύριος, «καί προσκαλεσάμενος τόν ὄχλον σύν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι» (Μαρκ. 8, 34).

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, μιλάει πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς γιά τόν «Σταυρό τοῦ Χριστοῦ» καί τί σημαίνει Ἐκεῖνος γιά ὅλους τούς ἀπ᾽ αἰῶνος Ἁγίους, ὡς ἑξῆς:

Γιά τόν μαθητή τοῦ Χριστοῦ, πού Τόν ἀκολουθεῖ, ὁ σταυρός εἶναι πεδίο καί χῶρος ὑψίστης πνευματικῆς ἡδονῆς καί ἀπολαύσεως. (15)

Τόσο μεγάλη εἶναι αὐτή ἡ ἡδονή καί ἀπόλαυση, ὥστε ἡ θλίψη πνίγεται καί σβήνει ὁλότελα ἀπό τήν ἀπόλαυση.

Καί ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ, πού τόν ἀκολουθεῖ, αἰσθάνεται μονάχα ἡδονή τήν ὥρα πού βρίσκεται ἀνάμεσα στά πιό σκληρά βάσανα.

Ἔλεγε ἡ νεαρή Μαύρα στόν νεαρό σύζυγό της Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος ὑπέμενε φοβερά βασανιστήρια καί πόνους καί τήν καλοῦσε νά δεχτεῖ καί ἐκείνη τό μαρτύριο:

«Φοβοῦμαι, ἀδελφέ μου, μήπως τρομάξω, ὅταν θά δῶ τά φοβερά βασανιστήρια καί τόν ἐξοργισμένο ἡγεμόνα, μήπως ἀποκάμω σέ καρτερία καί ὑποκύψω ἐξαιτίας τῆς νεανικῆς μου ἡλικίας».

Ὁ μάρτυρας Τιμόθεος τῆς ἀπάντησε τότε:

«Ἔλπιζε στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τά βασανιστήρια θά εἶναι γιά σένα λάδι, πού ξεχύνεται ἀπάνω στό σῶμα σου καί πνεῦμα δρόσου στά κόκκαλά σου, πού θά ἀνακουφίζει ὅλες σου τίς ἀσθένειες».

«Σταυρός τοῦ Χριστοῦ» εἶναι ἡ ἰσχύς καί ἡ δόξα ὅλων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος Ἁγίων Του.

«Σταυρός τοῦ Χριστοῦ» εἶναι ἰατήρας τῶν παθῶν, ἐξολοθρευτής τῶν δαιμόνων”.

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, μᾶς ἀναφέρει ἐπίσης πόσο πολύ ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ πρόωρη ἀπόλαυση τῆς Θείας χάριτος, ἐνῶ πάλι μᾶς συμβουλεύει ὡς ἑξῆς:

Εἶναι τεράστια ἡ διαφορά ἀνάμεσα στή ζωή τῆς ἁμαρτίας, τή ζωή τῆς ἱκανοποιήσεως ὅλων τῶν ἐπιθυμιῶν καί τῶν παθῶν, καί στή ζωή πού συμφωνεῖ μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά περιστασιακά κηλιδώνεται ἀπό τήν ἁμαρτία λόγω τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας. (16)

Πολύ ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ πρόωρη ἀπάθεια!

Πολύ ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ πρόωρη ἀπόλαυση τῆς Θείας χάριτος!

Τά ὑπερφυσικά χαρίσματα μποροῦν νά καταστρέψουν τόν ἀγωνιστή πού δέν γνώρισε τίς ἀδυναμίες του μέ πτώσεις.

Τά ὑπερφυσικά χαρίσματα μποροῦν νά καταστρέψουν τόν ἀγωνιστή πού δέν ἔχει ἐπαρκῆ πείρα τῶν μεταπτώσεων τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τοῦ πολέμου μέ τούς ἁμαρτωλούς λογισμούς.

Τά ὑπερφυσικά χαρίσματα μποροῦν νά καταστρέψουν, τόν ἀγωνιστή πού δέν ἔχει γνωρίσει τέλεια τήν κ α κ ί α καί τήν π α ν ο υ ρ γ ί α τῶν δαιμόνων, ἀλλά καί τό εὐμετάβλητο τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Κάθε ἄνθρωπος, ἀκόμα καί αὐτός πού ἀξιώθηκε νά γίνει σκεῦος τῆς Θείας χάριτος, εἶναι ἐλεύθερος νά ἐπιλέγει εἴτε τό καλό εἴτε τό κακό.

Κι’ ἕνας πνευματοφόρος, λοιπόν, μπορεῖ, κάνοντας κατάχρηση τῆς χάριτος πού ἔχει λάβει, νά παραδοθεῖ κάποτε στήν ὑπερηφάνεια, ν’ ἀντιμετωπίσει μέ ἔπαρση τόν πλησίον.

Ἔτσι, στή συνέχεια, θά κυριευθεῖ ἀπό τήν α ὐ τ α ρ έ σ κ ε ι α καί τήν αὐτοπεποίθηση, συνέπειες τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ χαλάρωση τοῦ ἀγώνα καί, τελικά, ἡ ἐγκατάλειψή του.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι, μέ τήν πρώτη ἐκδήλωση τῆς ἀ μ έ λ ε ι α ς, ξεσηκώνονται ἀναπάντεχα οἱ σαρκικές ἐπιθυμίες, πέφτουν λυσσαλέα ἐπάνω στόν ἄνθρωπο, τόν παρασύρουν σάν ὁρμητικός χείμαρρος καί τόν γκρεμίζουν στό βάραθρο τῆς ἀσέλγειας, ὅπου συχνά τόν περιμένει ὁ ψυχικός θάνατος.

Ὁ φιλάνθρωπος Θεός, «ὁ ὁποῖος θέλει νά σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί νά γνωρίσουν σέ βάθος τήν ἀλήθεια», ἐπιτρέπει νά πολεμοῦνται οἱ μαθητές Του, ἐπιτρέπει νά πολεμοῦνται οἱ φίλοι Του ἀπό ἐξωτερικές καί ἐσωτερικές θλίψεις σ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας ξενιτιᾶς τους.

Ἐπιτρέπει, ἐπίσης, νά πολεμοῦνται ἀπό τά πάθη καί νά ὑπομένουν τά παθήματα, πού τούς προξενεῖ αὐτός ὁ πόλεμος, παθήματα ἀσύγκριτα πιό ὀδυνηρά ἀπ’ ὅλους τους ἐξωτερικούς πειρασμούς.

Ὁ ἀόρατος ἐσωτερικός πόλεμος τοῦ Χριστιανοῦ μέ τά πάθη δέν εἶναι καθόλου κατώτερος ἤ εὐκολότερος ἀπό τόν αἱματηρό ἀγώνα τῶν Μαρτύρων τῆς Πίστεως.

«Δῶσε αἷμα, γιά νά λάβεις Πνεῦμα», λένε, ὅπως εἴδαμε, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, πού γνώρισαν ἐμπειρικά αὐτόν τόν πόλεμο.

Μόνο οἱ ἐπιμελεῖς τηρητές τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, μόνο οἱ ἀληθινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ πολεμοῦν μέ συνέπεια καί αὐταπάρνηση τά πάθη τους.

«Ἡ ἀκριβής τήρηση τῶν ἐντολῶν διδάσκει στούς ἀνθρώπους πόσο ἀδύναμοι εἶναι», λέγει ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος.

Στή γνώση καί τή συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας μᾶς θεμελιώνεται ὅλο τό οἰκοδόμημα τῆς σωτηρίας μας.

Τί παράξενη λογική γιά τήν ἐπιφανειακή σκέψη!

Καί ὅμως, τά λόγια τοῦτα εἶναι λόγια πείρας.

Μόνο μέ τήν ἐπιμελημένη τήρηση τῶν ἐντολῶν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά πεισθεῖ γιά τήν ἀπόλυτη ἀδυναμία τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, γιά τή δύναμη τοῦ νέου Ἀδάμ καί γιά τήν ὀρθότητα τοῦ πατερικοῦ ἐκείνου ὁρισμοῦ, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο:

πνευματικός νόμος δέν μπορεῖ νά ἐκπληρωθεῖ παρά μόνο μέ τούς οἰκτιρμούς τοῦ Χριστοῦ.

Μέ τήν οἰκονομία τῆς παντοδύναμης ἀγαθῆς Πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, ἀκόμα καί ἡ ἴδια ἡ ἁμαρτία πού ζεῖ μέσα στόν ἄνθρωπο ἡ ἁμαρτία πού κυριαρχεῖ σέ ὅλη τήν ὕπαρξή του, σέ ὅλα τά μέρη τῆς ψυχῆς του καί σέ ὅλα τά μέλη τοῦ σώματός του συμβάλλει στήν πνευματική του πρόοδο, ἄν βέβαια εἶναι ἀληθινός Χριστιανός.

Ἡ συναίσθηση τῆς πνευματικῆς μας φτώχειας, ἡ παραδοχή τῆς πνευματικῆς μας πτώσεως, ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀναγκαιότητας τῆς λυτρώσεως καί ἡ ὁλόψυχη ὁμολογία ὡς Λυτρωτή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι οἱ καρποί τῆς πάλης μας μέ τά πάθη.

Αὐτοί οἱ καρποί ἀποτελοῦν τό ἐχέγγυο τῆς αἰώνιας μακαριότητας”.

Ἀδέλφια μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ νά ἐπικαλεῖται συνεχῶς τήν χάρη καί τή δύναμη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἰδιαιτέρως, ὅταν βιωματικά γνωρίζουμε ὅτι μέ τό σημεῖον καί τή δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπιτελοῦνται μέγιστα θαύματα σέ ὁλόκληρο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο.

Καί ἀκόμη περισσότερο ὅταν μέ τήν ἐπίκληση τῆς ζωηφόρου δυνάμεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, προσευχόμαστε κάθε Παρασκευή ἡμέρα ἀφιερωμένη εἰς τόν Σταυρό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦμέ τήν ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: «Ὁ Σταυρός ὁ Πανάγιος, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσιν αὐτόν τήν ἴασιν, καί πταισμάτων ἀπολύτρωσιν, ἐμφανῶς ὁρᾶται χαριζόμενος».

«Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει Σου».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 15. Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/
  • 16. Ὁ Χριστιανός καί τά πάθη. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ. Ἀπό τό βιβλίο: “Ἀσκητικές ἐμπειρίες” Τόμος Β΄. Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ὠρωπός Ἀττικῆς https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Με τον Σταυρό του Χριστού, υπάρχει ζώσα Θεογνωσία (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

23 Φεβ

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες…

Πανηγυρίζει η ασέλγεια γιορτάζει η ακολασία ευφραίνεται η μέ­θη αγάλλεται η τρυφή και η ασωτεία χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια.. Τον μισούν αυτόν τον Άγιο οι δαιμονισμένοι οικουμενιστές, που...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.