Επικαιρότητα

Με τον Σταυρό του Χριστού, υπάρχει ζώσα Θεογνωσία (Ζ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Με τον Σταυρό του Χριστού, υπάρχει ζώσα Θεογνωσία (Ζ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ σωτηρία μας εἶναι ὁ Θεός μας καί ὄχι τά ἔργα μας» (Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ζ΄ Μέρος

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦρθε στόν κόσμο καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά σταυρωθεῖ. Καί αὐτή ἡ σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν μόνη ἀληθινή πηγή τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας. Δίχως τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστης μας ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ζωοποιοῦ δυνάμεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ δέ βρίσκουμε τήν σωτηρία.

Δίχως τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει ἡ Ἀνάσταση, διότι τότε δέν ὑπάρχει ἡ νίκη ἐπί τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας.

Δίχως τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς καί ἡ ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Ὅλα τά πνευματικά ἀγαθά πηγάζουν μέσα ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας.

Αὐτή τήν ἀδιαφιλονίκητη ἀλήθεια διατρανώνει ἡ Ἐκκλησία μας μέσα στούς ὕμνους της: «Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωή καί ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου, καί ἐπ’ αὐτῷ πεποιθότες, σέ τόν ἀναστάντα, Θεόν ἡμῶν ὑμνοῦμεν, ἐλέησον ἡμᾶς».

Διά τοῦτο ὁ Κύριος, «καί προσκαλεσάμενος τόν ὄχλον σύν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι» (Μαρκ. 8, 34).

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, μιλάει πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς γιά τόν «Σταυρό τοῦ Χριστοῦ» καί πώς ἐμφανίζεται καί ξεχωρίζει τό ἀποτέλεσμα τῆς δοξολογίας καί τῆς εὐχαριστίας στόν βασανισμένο ἄνθρωπο, μέ ἁγιασμένα λόγια, ἔτοιμα γιά νά μποῦν στήν καρδιά τους σάν δροσιά καί νά ἀνθίσουν μέσα τους τά εὔοσμα ἄνθη τῶν ἀρετῶν, ὡς ἑξῆς:

Φέρνει κανείς τό σταυρό του, ὅταν σηκώνει τόν σταυρό του μέ εὐχαριστία πρός τόν Χριστό καί μέ δοξολόγησή Του. (13)

Σάν ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς δοξολογίας καί εὐχαριστίας μέσα στόν βασανισμένο ἄνθρωπο ἐμφανίζεται ἡ πνευματική παρηγοριά.

Ἡ εὐχαριστία καί ἡ δοξολογία αὐτή γίνονται πλουσιώτατη πηγή ἀσύλληπτης καί αἰώνιας χαρᾶς, πού ξεπηδάει μέ χάρη ἀπό τήν καρδιά, ξεχύνεται στήν ψυχή καί στό ἴδιο τό σῶμα.

«Σταυρός τοῦ Χριστοῦ», μονάχα στήν ἐξωτερική του ὄψη, γιά τούς σαρκικούς ὀφθαλμούς, εἶναι πεδίο καί χῶρος σκληρός καί δύσκολος”.

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, ἐπίσης μᾶς λέγει μέσα ἀπό τήν πατρική ἀγάπη του, πώς θά καταφέρουμε νά διατηρήσουμε τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς μας, ὡς ἑξῆς:

Ὅταν ἀποκαλυφθεῖ μέσα μας ἡ ἐνέργεια τῶν παθῶν, ἄς διατηρήσουμε τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς μας. (14)

Ἄς μήν ταραχθοῦμε, ἄς μή λυπηθοῦμε, ἄς μή σαστίσουμε.

Εἴτε ἀδύναμη εἶναι αὐτή ἡ ἐνέργεια εἴτε δυνατή, ἄς ἀντισταθοῦμε μέ ἀνδρεία.

Τά πάθη δέν θά παύσουν νά ἐπαναστατοῦν καί νά μᾶς πολεμοῦν, ὥσπου νά μᾶς σκεπάσει ἡ ταφόπλακα!

Ἄς ἑτοιμαστοῦμε, λοιπόν, γιά ἰσόβια ἀντίσταση.

Μέ σταθερή τήν πεποίθηση ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά νικᾶμε πάντοτε.

Ἀναπόφευκτα θά ὑποστοῦμε ἀθέλητες ἧττες, καί αὐτές ἀκριβῶς οἱ ἧττες θά συντελοῦν στήν πνευματική μας πρόοδο, ὅταν διατηροῦν καί ἐνισχύουν μέσα μας τήν μετάνοια.

Καί τή θυγατέρα της, τήν ταπείνωση.

Ἄς μήν ἐπαναπαυόμαστε στίς νίκες μας ἐπί τῶν παθῶν κι’ ἄς μήν ἐνθουσιαζόμαστε μ’ αὐτές τίς νίκες.

Τά πάθη εἶναι πονηρά τόσο, ὅσο καί οἱ δαίμονες πού τά μεταχειρίζονται.

Συνηθίζουν, λοιπόν, νά παρουσιάζονται σάν νικημένα, ὥστε ἐμεῖς, νομίζοντας ὅτι κατορθώσαμε τήν ἐξουδετέρωσή τους, νά κυριευθοῦμε ἀπό τήν ἔπαρση.

Κι’ ὅταν κυριευθοῦμε ἀπό τήν ἔπαρση, ἡ νίκη τους θά εἶναι πιό ἄνετη καί πιό ἀποφασιστική.

Ἄς προετοιμαστοῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε τόσο τίς νίκες ὅσο καί τίς ἧττες μας μέ τόν ἴδιο τρόπο:

Μέ ἀνδρεία, μέ ψυχραιμία, μέ νηφαλιότητα.

Παρασύρθηκες ἀπό ἁμαρτωλούς ρεμβασμούς;

Δέχτηκες μέ εὐχαρίστηση ἁμαρτωλούς λογισμούς;

Εἶπες λόγια ἀνώφελα ἤ ἀπερίσκεπτα;

Ἔφαγες ὑπέρμετρα;

Ὑποχώρησες σέ κάποιαν ἄλλη ἀδυναμία;

Μήν ταραχθεῖς, μήν λ ι γ ο ψ υ χ ή σ ε ι ς, μήν προσθέσεις πληγή πάνω στήν πληγή, ὅπως ἔλεγε ὁ στάρετς Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.

Μετανόησε ἀμέσως μπροστά στόν καρδιογνώστη Θεό.

Καί διατηρώντας τήν ψυχική σου εἰρήνη, συνέχισε μέ ἐπιμονή καί σταθερότητα τόν ἀγώνα γιά τή διόρθωση καί τήν πνευματική σου τελείωση, βέβαιος πιά γιά τήν ἀναγκαιότητα τήν ἀδιάλειπτης καί αὐστηρῆς παρακολούθησης τοῦ ἑαυτοῦ σου.

Ἡ σωτηρία μας εἶναι ὁ Θεός μας καί ὄχι τά ἔργα μας.

Μέ τά καλά μας ἔργα, δηλαδή τήν τήρηση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, ἁπλῶς ἀποδεικνύουμε τήν εἰλικρίνεια τῆς Πίστεώς μας καί τήν ἀφοσίωσή μας στόν Θεό.

Μή δίνεις σημασία στούς λογισμούς τῆς ψεύτικης ταπεινοφροσύνης, οἱ ὁποῖοι, ὅταν, παρασύρεσαι καί πέφτεις, σοῦ λένε ὅτι ὁ Θεός ὀργίστηκε πιά μαζί σου, ὅτι σέ ἐγκατέλειψε καί σέ ξέχασε.

Τήν π ρ ο έ λ ε υ σ η τέτοιων λογισμῶν θά τήν καταλάβεις ἀπό τούς καρπούς τους.

Καί οἱ καρποί τους εἶναι ἡ λύπη, καί ἡ ἀκηδία.

Καί ἡ χαλάρωση τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα ἤ, συχνά, ἀκόμα καί ἡ ἐγκατάλειψή του.

Ἄν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τή δυνατότητα νά γνωρίζουν ὅτι στό μεγάλο καί πολύμοχθο στάδιο τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα ἀναπόφευκτα θά ὑπάρχουν ὄχι μόνο νίκες ἀλλά καί ἧττες, ὅτι ἡ ἀνεπάρκεια, ἡ ἀδυναμία, ἡ ἁμαρτωλότητά μας δέν εἶναι δυνατόν παρά νά ἐκδηλώνονται ἀπό καιρό σέ καιρό, πολύ περισσότερο τά γνωρίζει ὅλα αὐτά ὁ θεσμοθέτης τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, ὁ παντογνώστης Πλάστης μας καί Θεός μας.

Βλέπει μέ εὐσπλαχνία τίς ἀκούσιες πτώσεις τῶν ἀγωνιστῶν Του, ἀλλά βλέπει μέ ἱκανοποίηση καί τή γενναιοψυχία, τήν σταθερότητα, τήν πιστότητά τους.

Γι’ αὐτό τούς ἑτοιμάζει τά ἀμάραντα στεφάνια τῆς δικαιοσύνης, τῆς νίκης, τῆς δόξης.

Πόσο ποθητή εἶναι ἡ ἁγνότητα, ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί τοῦ σώματος!

Σ’ αὐτήν ρίχνει τό στοργικό Του βλέμμα, σ’ αὐτήν δείχνει τήν εὐμένειά Του ὁ Θεός!

Καί πῶς ἀποκτᾶται ἡ καθαρότητα;

Μέ συνεχῆ καί π ο λ ύ μ ο χ θ ο ἀγώνα ἐναντίων της ἀκαθαρσίας τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας.

Ἀλλά γιά νά ἀρχίσουμε αὐτόν τόν ἀγώνα, εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀποκαλυφθεῖ πρῶτα ἡ ἀκαθαρσία τῆς ψυχῆς μας μπροστά στά μάτια τοῦ νοῦ μας μέ τούς λογισμούς, τούς ρεμβασμούς καί τά αἰσθήματα.

Ὅποιος ποτέ δέν πολέμησε τήν ἀκαθαρσία του, ὅποιος δέν γνωρίζει κἄν τήν ἀκαθαρσία του, ὅποιος νομίζει πώς εἶναι καθαρός, βρίσκεται στήν πιό ἐπικίνδυνη αὐταπάτη καί κινδυνεύει κάθε στιγμή νά γκρεμιστεῖ στήν ἄβυσσο θανάσιμων ἁμαρτημάτων.

Ἡ ἀκαθαρσία εἶναι ἀναπόσπαστο χαρακτηριστικό τῆς πεσμένης μας φύσεως.

Ἡ καθαρότητα εἶναι δῶρο τῆς Θείας Χάριτος, τήν ὁποία ἑλκύει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀγωνίζεται σωστά γιά τήν κάθαρσή του.

Εἶναι τεράστια ἡ διαφορά ἀνάμεσα στήν ἁμαρτία πού κάνει κάποιος ἀπό πρόθεση, ἔχοντας διάθεση φ ι λ ά μ α ρ τ η, καί στήν ἁμαρτία πού κάνει ἄλλος ἀπό συναρπαγή καί ἀδυναμία, ἔχοντας διάθεση φ ι λ ό θ ε η”.

Ἀδέλφια μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ νά ἐπικαλεῖται συνεχῶς τήν χάρη καί τή δύναμη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἰδιαιτέρως, ὅταν βιωματικά γνωρίζουμε ὅτι μέ τό σημεῖον καί τή δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπιτελοῦνται μέγιστα θαύματα σέ ὁλόκληρο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο.

Καί ἀκόμη περισσότερο ὅταν μέ τήν ἐπίκληση τῆς ζωηφόρου δυνάμεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, προσευχόμαστε κάθε Παρασκευή ἡμέρα ἀφιερωμένη εἰς τόν Σταυρό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦμέ τήν ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: «Ὁ Σταυρός ὁ Πανάγιος, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσιν αὐτόν τήν ἴασιν, καί πταισμάτων ἀπολύτρωσιν, ἐμφανῶς ὁρᾶται χαριζόμενος».

«Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει Σου».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 13. Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/
  • 14. Ὁ Χριστιανός καί τά πάθη. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ. Ἀπό τό βιβλίο: “Ἀσκητικές ἐμπειρίες” Τόμος Β΄. Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ὠρωπός Ἀττικῆς https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Με τον Σταυρό του Χριστού, υπάρχει ζώσα Θεογνωσία (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

22 Σεπ

Η διαβολική ευλάβεια εμποδίζει την προσευχή (Ιερός Χρυσόστομος)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΔΗΝΑΡΙΑ. Και ότι η μνησικακία είναι το χειρότερο από κάθε αμάρτημα

Ο πολύαθλος Άγιος Ευστάθιος ο μεγαλομάρτυς [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. "Τά πάθη Χριστοῦ, σαφῶς μιμησάμενος, καί τούτου πιῶν, πιστῶς τό ποτήριον, κοινωνός Εὐστάθιε, καί τῆς δόξης σύγκληρος γέγονας, παρ' αὐτοῦ τοῦ πάντων Θεοῦ, λαμβάνων ἐξ ὕψους θείαν ἄφεσιν" (Κοντάκιον)

Φωτιά!!! Το θαύμα: Τιμώντας την Ιεροσύνη και την αγία Πίστη μας (Μέρος Α’)

της Βασιλικής Οικονόμου. «ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν, καὶ ἐῤῥύσω αὐτούς· πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν, ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν» Ψαλμός κα’ 5-6

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.