Επικαιρότητα

Μητρόπολη Πειραιώς, Οφειλόμενη απάντησις στο Ιστολόγιο Κατάνυξη

εικόνα άρθρου: Μητρόπολη Πειραιώς, Οφειλόμενη απάντησις στο Ιστολόγιο Κατάνυξη

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Διαποροῦμε διά τήν φαιδρότητα τοῦ ἱστολογίου ΚΑΤΑΝΥΞΗ νά ἰσχυρίζεται ὅτι «ἀποτειχίζεται» ἀπό τόν Σεβ. Πειραιῶς ὡς νά εἶχε κανονική σχέσι μαζί του καί νά ἦτο Ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς του Ἐκκλησίας

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, απαντά στο χθεσινό μας δημοσίευμα με τίτλο: Η Κατάνυξη διακόπτει τη σχέση της με την Ι. Μ. Πειραιώς και σταματά να δημοσιεύει ανακοινώσεις τόσο του Μητροπολίτου όσο και της Μητροπόλεως. Ευχαριστούμε την Ιερά Μητρόπολη για την απάντησή της και ενημερώνουμε το αναγνωστικό μας κοινό ότι έπεται με νέο δημοσίευμα και η δική μας απάντηση σε όσα μας αποδίδει.

——————————————————————————

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ «ΚΑΤΑΝΥΞΗ»

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 13 Δεκεμβρίου 2019

Μετά πολλῆς θλίψεως κατόπιν δημοσιοποιήσεως ἀπό τό ἱστολόγιο ΚΑΤΑΝΥΞΗ «Ἱεροσυνοδικῆς Ἀποφάσεως» ληφθείσης ἀσφαλῶς ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μανώλη «ἐπιβολῆς τῆς κανονικῆς ποινῆς διακοπῆς κοινωνίας» τοῦ ἱστολογίου μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς καί τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἐπειδή συνιερούργησε κατά τήν πανήγυρι τοῦ Πολιούχου Πειραιῶς Ἁγ. Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ἀναφέρωμε τά κάτωθι, δηλοῦντες ὅτι δέν πρόκειται νά ἐπανέλθωμεν ἐπί τοῦ θέματος.

Α. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἔχει εὐθαρσῶς ἀπό τοῦ ἔτους 2018 δημοσίᾳ καταθέσει τήν θέσιν του τήν ὁποίαν καί ἐπανέλαβε καί ἐγγράφως εἰς τήν Σεπτήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 12/10/2019 καί βεβαίως στήν κοινή αἴτηση τήν ὁποίαν ἀπό κοινοῦ συνέταξε μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ καί προσυπέγραψε μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Δρυϊνουπόλεως κ.κ. Ἀνδρέου καί Αἰτωλοακαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶ πρός τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διά τήν ἀδήριτον ἀνάγκην συγκλίσεως Πανορθοδόξου (Οἰκουμενικῆς) Συνόδου μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν κανονικῶς διαποιμαινόντων Ἐκκλησιαστικάς Ἐπαρχίας διά τήν ὑπέρβασιν τῆς σοβούσης κρίσεως, διασπάσεως τῆς εὐχαριστιακῆς ἑνότητος τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἕνεκεν τοῦ Οὐκρανικοῦ θέματος. Εἰρήσθω ὅτι ἡ συγκεκριμένη αἴτησις ὑπεβλήθη κανονικῶς καί ἁρμοδίως ὑπό τῶν τεσσάρων Σεβ. Μητροπολιτῶν ὡς μελῶν τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου καί κατ’ ἀνάλογον ἐφαρμογήν τῶν διατάξεων τῆς παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου 57 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Εἰς ὅλας αὐτάς τάς τοποθετήσεις του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἐδήλωσε καί δηλώνει ὅτι συνεχίζει νά ἀναγνωρίζει ὡς τόν μόνον κανονικόν Μητροπολίτην Κιέβου τόν Σεβ. κ. Ὀνούφριον καί τήν περί Αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον, ὡς καί ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐσφαλμένως ἡρμήνευσε τούς Θ΄ καί ΙΖ΄ ἱερούς Κανόνας τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, παρέβλεψε τούς ΛΣΤ΄ καί ΡΛΔ΄ Κανόνας τῆς ἐν Καρθαγένῃ Ἱερᾶς Συνόδου τούς ὀνομαστικῶς ἐπικυρωθέντας ὑπό τοῦ Β΄ Ἱεροῦ Κανόνος τῆς Ἁγίας Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί παρεβίασε τήν ἀρχή τῆς ταυτότητος τῶν ποινῶν καί χωρίς σχετική ἁρμοδιότητα ἐξεδίκασε ἐκκλήτους τῶν τελεσιδίκως καθηρημένων κληρικῶν τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, μοναχοῦ Φιλαρέτου (Ντενισένκο) καί τέως πρεσβυτέρου Νικολάου-Μακαρίου (Μάλετιτς) τούς ὁποίους καί ἀπεκατέστησε extunc καί ἀνεγνώρισε τάς ὑπ’αὐτῶν γενομένας ἀνυποστάτους κανονικῶς χειροτονίας. Ὡς ἀποτέλεσμα ὅλου αὐτοῦ τοῦ κανονικοῦ ἀτοπήματος ἦτο ἡ ἄκυρος συνελθούσα «Ἑνωτική Σύνοδος» συγκροτουμένη ἐκ λαϊκῶν προσώπων ἐν σχίσματι καί ἡ ἄκυρος χορήγησις Τόμου Αὐτοκεφαλίας εἰς τήν προελθούσαν ἀντικανονικήν δομήν. Ἑπομένως ἐσφαλμένη ὑπῆρξε κατά τά ἀνωτέρω καί ἡ ἀπόφασις ἀναγνωρίσεως τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς συγκεκριμένης δομῆς ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἐγένετο.

Ὡσαύτως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἔχει δημοσίᾳ ἐπικρίνει τήν συνελθούσαν ἐν Κρήτῃ Σύνοδον, διότι δέν κατέγνωσεν, ὡς εἶχε κανονικόν χρέος ἔναντι τῶν θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, τάς ἐν χρόνῳ καί χώρῳ ὑφισταμένας αἱρέσεις καί κακοδοξίας καί δέν ὁριοθέτησεν ἔναντι αὐτῶν τήν ἀμώμητον Ὀρθόδοξον Πίστιν καί κατά ταῦτα δέν ἀπέβη οὔτε Ἁγία οὔτε Μεγάλη. Διά τούς λόγους αὐτούς ὁ Σεβ. κ. Σεραφείμ παρητήθη τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν συγκεκριμένην Σύνοδον, καταγγέλων ἐγγράφως καί τήν διαδικασίαν καί τό περιεχόμενον Αὐτῆς.

Β. Ἐπειδή ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ἐν θέματι ἱστολογίου ἐπανέρχεται εἰς τήν μετάθεσι τοῦ Πρωτοπρ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ὁ συγκεκριμένος Κληρικός ἦλθε ὡς Διάκονος ἄγνωστος ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος εἰς τόν Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί τόν ἱκέτευσε νά τόν προσλάβει στήν Μητρόπολή του καί νά τόν χειροτονήσει Πρεσβύτερον. Ὁ Σεβ. κ. Σεραφείμ ἐκτιμῶν τό ἀντιοικουμενιστικόν φρόνημα τοῦ εἰρημένου, τόν ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερον, τόν ἐχειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερον καί Πνευματικόν καί τόν ἐδιόρισε Γραμματέα τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ἐπί 6ετίαν ὁ συγκεκριμένος ἐπεδείκνυε εὐπείθειαν καί σεβασμόν εἰς τήν κανονική τάξιν καί τάς ἀρχάς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἕως τοῦ Αὐγούστου τοῦ 2019 ὅτε ἀπεφάσισε οἰκείᾳ βουλήσει νά αὐτονομηθεῖ καί νά ἀποστασιοποιηθεῖ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς καί τοῦ χειροτονήσαντος Μητροπολίτου του καί νά δημοσιεύει κείμενα χωρίς τήν εὐλογία καί ἔγκρισί του ὑπογράφων ὡς «Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος» μή ἀναφέρων τήν κανονικήν του ἐξάρτησιν, ὡς νά ἦτο αὐτοδέσποτος. Κατόπιν αὐτῆς τῆς ἀνυπακοῆς καί ἀγνωμόνου συμπεριφορᾶς διά νά μή ληφθοῦν κατ’ αὐτοῦ κανονικά μέτρα ἐπιβολῆς ἀργίας καί ἀφαιρέσεως τῶν ὀφφικίων καί διά νά προστατευθεῖ τό ἔργον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως προετιμήθη ἡ ἐγχείρισις κανονικοῦ Ἀπολυτηρίου Γράμματος κατά τόν τύπον τοῦ Ἱ. Πηδαλίου ἐκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 757 καί κατά τάς ἐπιταγάς τοῦ ΙΒ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνος. Δέν ἐπελέγη ἡ διαδικασία ἀπολύσεως κατά τόν Νόμο 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ἡ ὁποία ἐφηρμόσθη ὅταν προσελήφθη εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Κυθήρων. Εἰρήσθω ἐν προκειμένῳ, ὅτι κάθε πρᾶξις νομίμου Ἐκκλησιαστικοῦ ὀργάνου ἐπάγεται ἀποτελέσματα ἄχρι τῆς ἀκυρώσεώς της, ὑπό τοῦ ἁρμοδίου Δικαστικοῦ Διοικητικοῦ ὀργάνου κατά τάς ἀρχάς τοῦ Διοικητικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου.

Γ. Ὡς εὐφυέστατα ὁ ἐν οὐρανοῖς αὐλιζόμενος ἀοίδιμος Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος εἶχεν καταδείξει, τό νόμισμα τῆς πλάνης ἔχει δύο ὄψεις, ἡ μία τόν ἐπάρατον συγκρητιστικόν Οἰκουμενισμόν, διαχριστιανικόν καί διαθρησκειακόν πού ὁμογενοποιεῖ Ἀλήθεια καί ψέμα καί ἡ ἑτέρα τόν οὐ κατ’ ἐπίγνωσι Ζηλωτισμόν πού ἀναγορεύει τόν καθένα εἰς Οἰκουμενικήν Σύνοδον κατά τάς ἀρχάς τοῦ Προτεσταντικοῦ δαιμονικοῦ περιπαίγματος. Μέ τήν ἐσφαλμένη θεώρηση τοῦ ἱστολογίου ΚΑΤΑΝΥΞΗ δέν ὑφίσταται κανονικός Ἐπίσκοπος στήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, διότι ὅλοι δῆθεν ἔχουν μολυνθεῖ ἐκ τῆς Οὐκρανικῆς κρίσεως, ἐφ’ ὅσον καί ὁ Πατριάρχης Μόσχας μνημονεύων στά Δίπτυχα τούς Πατριάρχας Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καί Σερβίας, πού δημοσίᾳ καταδικάζουν τήν οὐκρανική Αὐτοκεφαλία εἰς τήν σημερινήν της μορφήν, ἐνέχεται κανονικῶς μνημονεύων διά τῶν ἀνωτέρω τούς ἀποδεχομένους αὐτήν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί Μακαριωτάτους Ἀλεξανδρείας καί Ἀθηνῶν. Ὅσον ἀφορᾶ στούς Σεβ. Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι μνημονεύουν τῆς Ἱ. Συνόδου, αὐτομάτως μνημονεύουν καί τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμον καί τούς συμφρονούντας μέ Αὐτόν, εἰς τό Οὐκρανικόν ζήτημα. Δι’ αὐτόν τόν λόγον ἡ βασική ἀρετή τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ εἶναι ἡ διάκρισις, ἡ ὁποία εἶναι χορηγία τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς τόν ἄνθρωπον τοῦ καθαροῦ σωματικοῦ καί πνευματικοῦ βίου!!! Ἐν προκειμένῳ λοιπόν θά ἐνεχόμην κανονικῶς ἐάν ἐγώ εἶχα συλλειτουργήσει μέ φερομένους ὡς «Ἀρχιερεῖς» τῆς δομῆς πού δημιούργησε ἀντικανονικῶς τό Σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν Οὐκρανία. Ἀλλά κάτι τέτοιο δέν συνέβη καί οὔτε πρόκειται νά συμβεῖ διότι θά ἤμουν ἀνακόλουθος, μέ τά ὅσα πιστεύω καί διακηρύσσω. Εἰδικώτερα μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ κ.κ. Ἰωάννην συνδέομαι ἀπό 30ετίας, μέ ἐτίμησε μετά πολλῆς ἀγάπης προσκαλῶν με εἰς τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγ. Δαμασκηνοῦ Στουδίτου, Ἐπισκόπου Λιτῆς καί ἀνταπέδωσα, ὡς εἶχον ἱερόν χρέος τήν ἀγάπην του, προσκαλῶν αὐτόν εἰς τήν πανήγυρι τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος, πολιούχου Πειραιῶς. Ἑπομένως οὐδέν ἄτοπον ἔπραξα καί οὐδεμίαν κοινωνίαν κέκτημαι μέ τήν ἀντικανονικήν δομήν τῆς Οὐκρανίας, διότι στήν παρούσα φάσιν ἡ ἀρχή τῆς διακρίσεως ἐπιβάλλει τήν κατ’ οἰκονομίαν ἐφαρμογήν τοῦ Ι΄ ἱ. κανόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τόν ὁποῖον ἐπαναλαμβάνει ὁ Β΄ Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου καί τόν ὁποῖον ἐπικυρώνει ὁ Β΄ κανών τῆς Ἁγίας Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, διότι ἄλλως θά ἀποσαρθωρθεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία καί θά ἐπιτευχθεῖ πλήρως ὁ στόχος τῶν σκοτεινῶν δαιμονικῶν δυνάμεων νά διασπαστεῖ ἡ ἑνότης τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί νά χωρισθοῦν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σέ «Σλαυόφιλες» καί «Ἑλληνόφιλες». Παρ’ ὅσα δέ λέγονται τό ζήτημα εἶναι κατά βάσιν διοικητικῆς ὑφῆς καί παραβιάσεως δικονομικῶν ἱερῶν κανόνων καί δι’ αὐτό δέν τυγχάνει ἐπιβεβλημένη ἡ διακοπή κοινωνίας κατά τόν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς Ἁγίας Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ὡς ὑποχρεωτικῶς θά συμβεῖ εἰς περίπτωσιν intercommunio μέ τήν αἵρεση. Εἰρήσθω ἐν προκειμένῳ ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν εἶναι «σύλλογος εὐσεβοφρονούντων», ἀλλά κανονικόν καί νόμιμον ὄργανον διοικήσεως τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας καί οἱ ἐν προκειμένῳ Ἀποφάσεις Της εἶναι μέν ἄκυρες, ἀλλά ὄχι ἀνυπόστατες καί κατά ταῦτα πρέπει νά καταγνωσθοῦν κατά τάς ἀρχάς τοῦ Κανονικοῦ μας Δικαίου ὑπό Πανορθοδόξου (Οἰκουμενικῆς) Συνόδου καί ὄχι ἀπό τόν κάθε ἕνα δικαίως ἀνησυχούντα ἐυσεβῆ ἀδελφόν.

Δ. Διαποροῦμε διά τήν φαιδρότητα τοῦ ἱστολογίου ΚΑΤΑΝΥΞΗ νά ἰσχυρίζεται ὅτι «ἀποτειχίζεται» ἀπό τόν Σεβ. Πειραιῶς ὡς νά εἶχε κανονική σχέσι μαζί του καί νά ἦτο Ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς του Ἐκκλησίας. Βεβαίως τό γεγονός ὅτι τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς τόν αἰτιῶνται ἀκρίτως ταυτοχρόνως καί τό ἱστολόγιο ΚΑΤΑΝΥΞΗ καί ἐκ τῆς ἀντιθέτου πλευρᾶς τό ἱστολόγιο ΡΩΜΑΛΕΩι ΦΡΟΝΗΜΑΤΙ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Σεβ. κ. Σεραφείμ βαδίζει τήν μέση βασιλική ὁδό τῆς θεοφιλοῦς διακρίσεως ἀγωνιζόμενος διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Τέλος, κατά τήν ἐπιθυμία τοῦ ἱστολογίου ΚΑΤΑΝΥΞΗ διεγράφη τό ἡλεκτρονικόν του ταχυδρομεῖον, ἐκ τῶν παραληπτῶν τῶν Ἀνακοινώσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.