Επικαιρότητα

Μητροπολίτης Κυθήρων, Ποιμαντορική εγκύκλιος δια τον έρανον της αγάπης

εικόνα άρθρου: Μητροπολίτης Κυθήρων, Ποιμαντορική εγκύκλιος δια τον έρανον της αγάπης

…”ἐπιβάλλουν μονομερῶς σκληρά μέτρα ἀποκλεισμοῦ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Θεία Λατρεία καί τήν Θεία Κοινωνία, καθώς δέχονται ἐνίοτε προτάσεις καί εἰσηγήσεις ὡρισμένων ἀμυήτων καί ἀνερματίστων πνευματικῶς ἐπιστημόνων ἰατρῶν – συμβούλων”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” την ακόλουθη εγκύκλιο:


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 194/2020)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Γνωρίζει πᾶσα ὑφήλιος, Νικόλαε τρισμάκαρ τά
θαύματα, τῶν σῶν ἀρετῶν τό πέλαγος, πένητες
τόν προστάτην, καί ὀρφανοί, χῆραι τόν τροφέα, καί τυφλοί τόν ὁδηγόν, πάντες τόν πρόμαχον».
(Τροπάριον τοῦ β’ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

     Ἄς εἶναι εὐλογημένον παρά Κυρίου καί τό προκείμενον εἰς ἡμᾶς δεύτερον ἥμισυ τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, λιταῖς καί ἱκεσίαις τοῦ παγκοσμίως τιμωμένου σήμερον μεγάλου Ἱεράρχου καί προσφιλεστάτου Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.
     Ἐφθάσαμεν μέ τήν Χάριν τοῦ Εὐλογητοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν εἰς τό μέσον τῆς ἱερᾶς καί κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων κάι προχωροῦμεν σύν Θεῷ εἰς τόν ἀγῶνα τῆς μετανοίας καί ἀνανήψεως, τῆς σωματικῆς καί τῆς πνευματικῆς Νηστείας, τῆς προσευχῆς καί τῆς μελέτης τῆς Θείας Γραφῆς.

     Παραλλήλως πρός τόν πνευματικόν ἀγῶνα τῆς καθάρσεως καί τοῦ θείου φωτισμοῦ, καταβάλλεται αὐτόν τόν καιρό, (ἐν ὄψει τῆς ἀναμενομένης μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τῆς κατ’ ἐξοχήν ἑορτῆς τῆς Χριστιανικῆς Ἀγάπης, καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τοῦ ἐξόχως τιμωμένου ὡς Ἁγίου τῆς Ἀγάπης Ἁγίου πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ), εἰς τά πλαίσια τῆς προετοιμασίας μας διά τόν ἑορτασμόν τῆς Μητροπόλεως τῶν ἑορτῶν, τῆς λαμπρᾶς Ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡ θεοφιλής μέριμνα καί ἡ ἐργώδης προσπάθεια συμπαραστάσεως εἰς πτωχάς καί ἀπόρους οἰκογενείας καί εἰς μοναχικά πρόσωπα μέ τόν ἀπό 15ετίας διενεργούμενον εἰς τήν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν μας τῶν Κυθήρων καί τῶν Ἀντικυθήρων Ἔρανον τῆς Ἀγάπης.
     Ὅλα αὐτά τά ἔτη συνεκεντρώθησαν σεβαστά χρηματικά ποσά καί ἀνεκουφίσθησαν ἀρκετές ἐμπερίστατες οἰκογένειες, ἀλλά καί μοναχικοί συνάνθρωποί μας. Δέν ἔχει σημασία τόσον τό μέγεθος τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης, ὅσον ἡ διάθεσις καί ἡ προαίρεσις τῶν ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά τους ἐνισχύουν φιλότιμα τήν πρωτοβουλία καί τήν προσπάθεια τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας διά τούς ἔχοντας ἀνάγκην συμπολίτας μας. «Τό ὑμῶν περίσσευμα εἰς τό ἐκείνων ὑστέρημα» (Β’ Κορ. 8, 13).
     Ἐφέτος, ὅμως, κατά τήν τρέχουσα ἁγία περίοδο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ζοῦμε ὑπό διαφορετικάς συνθήκας. Ἡ μάστιγα τοῦ κορωνοϊοῦ πλήττει τήν πατρίδα μας καί ὅλον τόν κόσμον «κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος» καί διά τήν πλεονάζουσα ἁμαρτία καί ἀποστασία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ πληγή αὐτή τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ, ἡ ὁποία καθημερινῶς ἐπεκτείνεται εἰς περισσοτέρους συνανθρώπους μας, ἐντός καί ἐκτός τῆς πατρίδος μας, καί προσβάλλει ἀδιακρίτως ἀνθρώπους ὅλων σχεδόν τῶν ἡλικιῶν, ἀντιμετωπίζεται μέ τά ἐπιστημονικά δεδομένα καί τάς γνωματεύσεις διακεκριμένων λοιμωξιολόγων καί λοιπῶν ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι συμβουλεύουν ἐπιστημονικῶς τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας μας. Ὅμως, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό πνευματικόν σκέλος τῆς ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας, τήν πνευματικήν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος, δέν συνεργάζονται οἱ ἁρμόδιοι καθώς πρέπει μέ τήν Ἀνωτάτην Διοικητικήν Ἀρχήν τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἀπέρριψαν σοβαρές καί ὑπεύθυνες προτάσεις τῆς Ἐκκλησίας μας (ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδον Μαρτίου – Ἀπριλίου 2020) καί ἐπιβάλλουν μονομερῶς σκληρά μέτρα ἀποκλεισμοῦ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Θεία Λατρεία καί τήν Θεία Κοινωνία, καθώς δέχονται ἐνίοτε προτάσεις καί εἰσηγήσεις ὡρισμένων ἀμυήτων καί ἀνερματίστων πνευματικῶς ἐπιστημόνων ἰατρῶν – συμβούλων, οἱ ὁποῖοι ἀναρμοδίως ἀποφαίνονται ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ μέ τήν Θεία Κοινωνία, πρᾶγμα τό ὁποῖο συνιστᾶ βαρυτάτην βλασφημίαν κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὀγκηράν ἀσέβειαν.
     Μέ αὐτά τά δεδομένα καί ἐφ’ ὅσον, ὅπως προμηνύεται, παραταθοῦν τά ἀντικανονικά καί ἀντισυνταγματικά μέτρα ἀποκλεισμοῦ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Θεία Λατρεία – τό ὁποῖον ὅλῃ καρδίᾳ ἀπευχόμεθα- δυσχεραίνεται ἡ διεξαγωγή τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης. Ὅμως, ἡ ἀγάπη μας πρός τούς ἔχοντας ἀνάγκην τῆς συμπαραστάσεως καί τῆς βοηθείας μας συνανθρώπους θά εὕρῃ τρόπον ἐπικοινωνίας μέ τούς ἐνορίτες μας διά νά μήν ἐμποδισθῇ ἐφέτος τό θεάρεστον ἔργον τῆς χριστιανικῆς μας ἀγάπης, μέ τό νά κατατεθῇ ἡ προσφορά μας ἀκόμη καί μέσῳ Τραπέζης εἰς τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (ἀριθ. λογαριασμοῦ Ε.Τ.Ε. 380/604313-50).
     Πέρα, ὅμως, τῆς ὑλικῆς βοηθείας ἡ ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους μας ἐκφράζεται πρωτίστως καί κυρίως μέ τήν προσευχή καί τήν ἀγαπητική διάθεσι πρός τούς παντοιοτρόπως δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας (ἀσθενεῖς, πτωχούς καί πένητας, τούς ἐμπολέμους καί πρόσφυγας, τούς διωκομένους διά τήν χριστιανικήν των πίστιν καί τούς ποικιλοτρόπως ἀδικουμένους).
   Εὔχομαι ἀπό καρδίας ὅπως «ὁ πλούσιος ὤν ἐν ἐλέει» Κύριος καί Θεός μας, ὁ ὁποῖος «ἐπτώχευσε δι΄ ἡμᾶς, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν» (Β’ Κορ.8, 9) χαρίζῃ εἰς ὅλους μας πλούσια τά βιοτικά καί τά πνευματικά ἀγαθά, τήν κατ΄ ἄμφω ὑγιείαν καί τήν ταχεῖαν ἔξοδον τῆς πατρίδος μας καί ὅλου τοῦ κόσμου ἀπό τήν βαρεῖα δοκιμασία τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ. Καί ἐν πνευματικῇ χαρᾷ καί εὐφροσύνῃ νά «εὐλογήσωμεν ἐν Ἐκκλησίαις» τόν Πανάγιον Θεόν, τιμῶντες λατρευτικῶς καί προσκυνητῶς τήν ἁγίαν Γέννησιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, «ᾧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν».

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,
Μεθ’ ἑορτίων εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων προς την Ιεράν Σύνοδον
– Ανοικτή Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων προς τον Πρωθυπουργόν
– Ο Μητροπολίτης Κυθήρων προειδοποιεί τον Πρωθυπουργό!
– Γράμμα του Μητροπολίτη Κυθήρων αναιρεί εσφαλμένες πληροφορίες

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.