Αφιερώματα

Νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 3ον)

εικόνα άρθρου: Νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 3ον)

Κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 17 Ἰουνίου 2019

Στό παρόν κείμενο, παραθέτουμε τό ἀποκαλυπτικό καί ἐξαίρετο ἄρθρο τοῦ κ. Παναγιώτη Ἀποστόλου γιά τόν νέο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο μέ τίτλο : «Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς», ὅπως δημοσιεύθηκε στό ἔνθετο «Ὀρθόδοξη κατάθεση» 201 (19-5-2019) 4.5 τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερη Ὥρα» 858 τῆς 19ης Μαΐου 2019.

Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ὁ Ἐλπιδοφόρος θά φέρει τήν ἄνθηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ φιλοπαπισμοῦ, τῆς πανθρησκείας…

Χρηματοδότης τοῦ Φαναρίου ὁ Πάπας;

Ὁ Βαρθολομαίος εἶναι ὁ Πάπας τῆς Ἀνατολῆς;

τοῦ Παναγιώτη Ἀποστόλου
Πολιτικοῦ ἀναλυτῆ – ἀρθρογράφου

egerssi@otenet.gr
www.egerssi.gr

Μέ τήν ἐπιλογή τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου (ἡ ἐνθρόνιση θά γίνει στίς 22 Ἰουνίου 2019 στή Νέα Ὑόρκη), πολλά ἐλέχθησαν καί πολλά γραφτῆκαν. Σήμερα πού κατά κάποιο τρόπο κατάκατσε ὁ πρῶτος κουρνιαχτός, θά καταθέσουμε τή δική μας ἄποψη καί θέση. Πού ἐκφράζεται καί στηρίζεται ἀπό ὅσα μᾶς κατέθεσε μιά πεφωτισμένη μορφή τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἐκκλησίας μας…

Φίλες καί φίλοι, θά διαβάσετε παρακάτω αὐτά πού πιστεύω, πώς θά προβληματίσουν ἔντονα τή γνώση σας, γιά τό ποῦ μας ὁδηγοῦν οἱ Ἐκκλησιαστικοί ταγοί μας, ἀκολουθῶντας τά ὀλισθηρά βήματα τῶν πολιτικῶν μας…

Ἐγκωμιαστής τοῦ Βαρθολομαίου καί πρόσωπο τῆς ἐμπιστοσύνης του…

Δέν εἶναι δύσκολο νά καταλάβει κανείς γιά ποιό λόγο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐξέλεξε πρό ἡμερῶν, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς τόν Μητροπολίτη Προύσσης κ. Ἐλπιδοφόρο, ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, σχολάρχη τῆς καταργημένης ἀπό τήν Τουρκία Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί καθοδηγητή τῆς Οἰκουμενικῆς κίνησης στό τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἐν πρώτοις γιατί δέν διαθέτει, ὅπως διέθετε παλαιότερα πολλούς ἀρχιερεῖς μέ τά τυπικά ἀκαδημαϊκά προσόντα τοῦ ἐκλεγέντος, πού ἀποτελοῦν κατ’ ἀρχήν ἕνα ἀντίβαρο στίς ὁποιεσδήποτε ἀντιδράσεις. Ἡ ραγδαία ἐπίσης προώθησή του σέ θέσεις κλειδιά στήν Πατριαρχική αὐλή, χωρίς νά προέρχεται ἀπό αὐτήν, μέ παραμερισμό μάλιστα ἱστορικῶν καί ἱκανῶν στελεχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, δείχνει ὅτι κέρδισε γρήγορα τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὅτι εἶναι πρόσωπο τῆς ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης του. Στίς δύσκολες ἱστορικά στιγμές πού διέρχεται ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος μετά τούς τριγμούς πού προκάλεσαν στήν ἑνότητα τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας ἡ αμφιλεγόμενη Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, πού δέν κατάφερε οὔτε τήν πανορθόδοξο συμμετοχή, οὔτε τήν ἀποδοχή τῶν ἀποφάσεών της ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καί τώρα μετά τήν πανορθόδοξη ἀπόρριψη τῆς αὐτοκεφαλίας τῶν σχισματικῶν στήν Οὐκρανία, πού γιά πρώτη φορά ὁδήγησε σέ ὀδυνηρή ἀπομόνωση τήν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπιλέγει πρόσωπα πού υἱοθετοῦν, στηρίζουν καί κολακευτικά ἐγκωμιάζουν τίς διαιρετικές ἀποφάσεις του. Αὐτά ἰσχύουν καί γιά τό νέο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο καί γιά τό νέο Ἀρχιεπίσκοπο Αὐσταλίας Μακάριο, ὑβριστή καί συκοφάντη μέ ἀνοίκειους χαρακτηρισμούς, ὅσων ἀντέδρασαν, γιά τόν τρόπο σύγκλησης καί γιά τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης…

Τόν ἐπέβαλαν οἰκουμενικοί καί γεωπολιτικοί λόγοι…

Ἰδιαίτερα ἡ Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀμερικῆς, βρίσκεται στό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Κωνσταντινούπολης, ἡ ὁποία γιά πολλούς λόγους δέν θά ἤθελε μέ κανένα τρόπο νά χάσει ἤ νά ἀποδυναμώσει τόν ἔλεγχο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς.

Ἐν πρώτοις γιατί εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί ἰσχυρότερη στόν ἀπόδημο ἑλληνισμό ἐκκλησιαστική ἐπαρχία, καί ἀπό πλευρᾶς πληθυσμιακῆς, ἀλλά καί οἰκονομικῆς εὐρωστίας. Θά ὑποφέρει καί θά ἀποδυναμωθεῖ πολύ τό Πατριαρχεῖο, χωρίς τά ἀργύρια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Μέ τόν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς τό Φανάρι ἀσκεῖ ἐπιρροή στούς πολιτικούς κύκλους τῆς Οὐάσιγκντον καί στά κομματικά ἐπιτελεῖα, πού ἐπιδιώκουν, στίς ἐκλογές τή στήριξη τῆς πολυάριθμης καί ἰσχυρῆς ἑλληνικῆς Κοινότητας. Εἶναι γνωστό ἄλλωστε, ὅτι ἰδιαίτερα ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔχει γίνει ὄργανο τῶν γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν τῶν ΗΠΑ, ὥστε νά ἀποκοπεῖ ἤ νά παρεμποδιστεῖ ἡ ἐπιρροή τῆς ὁμόδοξης Ρωσίας στούς Ὀρθόδοξους λαούς. Ἦταν ὁλοφάνερη καί ἀποδεδειγμένη ἡ συμμετοχή τοῦ ἀμερικανικοῦ παράγοντα, στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, πολύ ἐμφανέστερη ἀκόμη στήν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὅπου πρωτοστάτησε ὁ ρωσοφοβικός, δυτικόφιλος Πρόεδρος Ποροσένκο. Εἰς αὐτούς τούς σχεδιασμούς ἐντάσσεται ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου, καί ἀσφαλῶς, ὄχι σέ ποιμαντικά καί σωτηριολογικά κριτήρια…

Ὁ κίνδυνος τῆς αὐτοκεφαλίας εἶναι ὁρατός…

Γιά τήν Ἀμερική ὑπάρχει κι ἕνας πρόσθετος σημαντικός λόγος, πού ἐπιβάλλει ὥστε ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος νά εἶναι τῆς ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης τοῦ Φαναρίου. Ἔτσι, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ζητήσει αὐτοκεφαλία καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς, ἐφ’ ὅσον βρίσκεται μέσα στά ὅρια ἑνός μεγάλου ἀνεξάρτητου κράτους, μέ βάση τήν ἀρχή πού ἐπεκράτησε στήν χορήγηση αὐτοκεφαλίας. Ἐδῶ μάλιστα χωρίς τά προβλήματα πού προκλήθηκαν στήν Οὐκρανία, ὅπου ἡ αὐτοκεφαλία δέν δόθηκε στήν κανονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπό τόν Μητροπολίτη Ονούφριο, ἀλλά στούς σχισματικούς τοῦ Φιλαρέτου καί τοῦ Μακαρίου, ὑπό τόν νέο σχισματικό ἐπίσης Ἀρχιεπίσκοπο Ἐπιφάνιο. Ὁ κίνδυνος αὐτός δέν εἶναι οὔτε φανταστικός, οὔτε νέος. Ἀπασχολεῖ ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες τούς ἐκκλησιαστικούς καί ὁμογενειακούς κύκλους τῆς Ἀμερικῆς, λέγεται δέ ὅτι εἶναι καί ὁ βασικός λόγος πού ἀποπέμφθηκε ἀπό τόν Βαρθολομαῖο ὁ συμπατριώτης του Ἴμβριος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος, πού ἐρωτοτροποῦσε μέ τήν ἰδέα τῆς αὐτοκεφαλίας. Δημοσιεύματα ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ Ἰάκωβος εἶχε ἐκμυστηρευτεῖ σέ συνομιλητή του, ὅτι ἕνα μεγάλο λάθος τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς του θητείας ἦταν ὅτι δέν προώθησε τήν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς. Αὐτός εἶναι ἄλλωστε, κι ὁ λόγος πού τό Φανάρι διέσπασε τήν ἑνιαία διοίκηση τῆς Ἀμερικῆς ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, σέ ἀνεξάρτητες μητροπόλεις, ὥστε νά μειώσει τήν παντοδυναμία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀλλά καί νά προωθεῖ στίς μητροπόλεις πρόσωπα τῆς ἐμπιστοσύνης του. Τό ἴδιο σχέδιο θά ἐφαρμόσει τώρα καί στήν Αὐστραλία…

Ἡ ἐνίσχυση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ…

Στούς λόγους ἐκλογῆς του Ἐλπιδοφόρου θά ἀναφέρουμε ἀκόμη ἕνα ἐξ ἴσου σημαντικό, τό σημαντικώτερο ἴσως, γιά τήν παρουσία καί τήν ἐπιβίωση τῆς Ὀρθοδοξίας στή μεγάλη Ἤπειρο τῆς Ἀμερικῆς. Τό πολυπολιτισμικό, πολυομολογιακό, πολυθρησκευτικό καί ἐκκοσμικευμένο ἀπό τόν Διαφωτισμό περιβάλλον τῆς Ἀμερικῆς εὐνόησε τήν ἀνάπτυξη τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ, μέ συνέπεια οἱ Ὀρθόδοξοι νά χάσουν σταδιακά τήν πίστη καί τήν αὐτοσυνειδησία, ὅτι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ὅτι μόνο ἐντός αὐτῆς εἶναι ἐγγυημένη καί ἐξασφαλισμένη ἡ σωτηρία τους, ἐνῶ ἀντίθετα ὁ Παπισμός, ὁ Προτεσταντισμός, ὁ Μονοφυσιτισμός, εἶναι αἱρέσεις ἐντός τῶν ὁποίων δέν ἐνεργεῖ ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πολύ περισσότερο δέν ἐνεργεῖ μέσα στίς ἄλλες θρησκεῖες τῶν Ἰουδαίων, Μουσουλμάνων, Βουδιστῶν κι ἄλλοι πού ἀρνοῦνται τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί τό σωτηριώδες ἐπί τῆς γῆς ἔργο του. Ἡ Μασονία καί ὁ Ἀποκρυφισμός, πού ἔχουν μεγάλη διάδοση στίς ΗΠΑ, ἰσοπεδώνουν καί ἐξισώνουν ὅλες τίς χριστιανικές ὁμολογίες καί θρησκεῖες καί καταπολεμοῦν καί συκοφαντοῦν ὅσους πιστεύουν ὅτι, μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού ἐγγυᾶται τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Τήν καταστροφική αὐτή διδασκαλία προέβαλε καί ἐνίσχυσε διά πολλῶν, ὁ διατελέσας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς μασόνος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καί στήν συνέχεια, ὁ ἐπίσης μασόνος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος, ἡ ὁποία πέρασε ὡς κοσμικά εὐπρόσδεκτη σέ μεγάλο μέρος τῶν κληρικῶν, τῶν θεολόγων, ἀλλά καί τοῦ λαοῦ, μέ συνέπεια νά ἀτονεῖ ἡ Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν.

Σημαντική ἀναστροφή τῆς καταστάσεως καί ἐλπιδοφόρα ἄνοιξη γιά τήν Ὀρθοδοξία ἀποτέλεσε τό ἔργο τοῦ Ἁγιορείτη Γέροντα Ἐφραίμ, προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Φιλοθέου στό Ἅγιο Ὄρος, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε στήν Ἀριζόνα τήν ἀνδρική Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί πλειάδα ἄλλων μονῶν, ἀνδρικῶν καί γυναικείων, στήν Ἀμερική καί τον Καναδά πού πλησιάζουν τίς εἴκοσι (20).

Ὀρθά ἔχει λεχτεῖ, ὅτι δημιούργησε στήν Ἀμερική ἕνα ἄλλο Ἅγιον Ὄρος. Ἄνεμος Ὀρθοδοξίας ἔπνευσε στήν Ἀμερική καί ἐντός ὀλίγου χρόνου τά μοναστήρια τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ, ἔγιναν τόπος καταφυγῆς καί ἀνάπαυσης τῶν διψασμένων γιά γνήσια Ὀρθοδοξία ὁμογενῶν μας. Αὐτό δυσαρέστησε μεγάλο μέρος τῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπισαν ἀνταγωνιστικά τό ἔργο τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ, ὄχι μόνο γιατί ἐγκρέμιζε τόν συγκρητιστικό Οἰκουμενισμό καί παρουσίαζε τή γύμνια τους, ἀλλά καί διότι τούς ἔβλαπτε οἰκονομικά, ἀφοῦ πολλοί πιστοί ἄφηναν τίς ἐνορίες τους καί ἔτρεχαν στά μοναστήρια, ἀκόμη κι ἄν ἔπρεπε νά διανύσουν μεγάλες ἀποστάσεις.

Εὐτυχῶς κατά θεία συγκυρία, κατά τά πρῶτα χρόνια αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου ἔργου, ἐξαναγκάστηκε σέ παραίτηση ὁ Οἰκουμενιστής Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος, γιά ἄλλους λόγους, ἐνῶ ὁ διαδοχός του Σπυρίδων, ὄχι μόνο δέν παρεμπόδισε, ἀλλά ἀντίθετα βοήθησε καί ἐνίσχυσε τό ὀρθόδοξο ἔργο τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ.

Φαίνεται κατά τή γνώμη πολλῶν, ὅτι αὐτός ἦταν καί ὁ λόγος τῆς ἐντός ὀλίγου χρόνου ἀπομάκρυνσης τοῦ Σπυρίδωνος ἀπό τόν Ἀρχιεπισκοπικό Θρόνο. Ὁ διάδοχος τοῦ Σπυρίδωνος, Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος συμπλήρωσε εἰκοσαετία στόν Ἀρχιεπισκοπικό Θρόνο καί ἐξαναγκάστηκε κι αὐτός σέ παραίτηση, γιά νά ἐκλεγεῖ αὐτές τίς ἡμέρες ὡς διάδοχός του ὁ Προύσης Ἐλπιδοφόρος, προφανῶς γιατί ἐξυπηρετεῖ καλύτερα τά οἰκουμενιστικά, παγκοσμιοποιητικά σχέδια τοῦ Φαναρίου.

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ Δημήτριος, σοβαρός ἱεράρχης καί ἐπιστήμων, στήν πράξη βοήθησε τόν Βαρθολομαῖο στά οἰκουμενιστικά του ἀνοίγματα, ὅπως αὐτό ὁλοφάνερα ἐκδηλώθηκε στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Δέν βοήθησε καθόλου, οὔτε ἐνίσχυσε τά μοναστήρια τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ. Δέν ἤγειρε πάντως καί διωγμό ἐναντίον τους, ὅπως ἐπιθυμοῦν οἱ Οἰκουμενιστές καί οἱ Μασόνοι. Οἱ περισσότεροι ἀναλυτές ἐκτιμοῦν, ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Δημητρίου ὀφείλεται σέ οἰκονομικούς λόγους, σέ οἰκονομικά σκάνδαλα πού πρέπει αὐτά νά καλυφτοῦν. Ὡστόσο, ἡ ἑλληνική ὁμογένεια στήν Ἀμερική εἶναι ἀναστατωμένη. Δέν θά ἀσχοληθοῦμε μέ αὐτό τό θέμα, γιατί τό διαδίκτυο εἶναι γεμάτο ἀπό σχετικά δημοσιεύματα. Κατά τή δική μας ἐκτίμηση ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος στούς βασικούς στόχους του, θά προτάξει τήν συρρίκνωση καί ἐξασθένηση τῆς μοναστικῆς κίνησης τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ, τοῦ Ἀριζωνίτη, τώρα μάλιστα πού ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του, καί ἡ ἡλικία του, ἔχουν μειώσει τόν δυναμισμό του καί οἱ διάδοχοί του δέν ἔχουν ἀκόμη ἐκδηλώσει τίς προθέσεις καί τά σχέδια τους. Ἡ ἐλπιδοφόρα ἄνοιξη τῆς Ὀρθοδοξίας πού ἔφερε ὁ Γέροντας Ἐφραίμ μέσα στόν βαρύ οἰκουμενιστικό – μασονικό χειμώνα τῆς Ἀμερικῆς θά μετατραπεῖ μέ τόν Ἐλπιδοφόρο, σέ ἄνοιξη καί ἄνθηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ φιλοπαπισμοῦ, τῆς πανθρησκείας, τῆς ἀναδείξεως τοῦ Βαρθολομαίου σέ αὐταρχικό Πάπα καί μονάρχη τῆς Ἀνατολῆς.

Ἀπογοητευτικά τα δείγματα γραφῆς…

Τά ὅσα μέχρι τώρα ἔχει πεῖ καί ἔχει πράξει ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος, συνηγοροῦν στό ὅτι θά συνεχίσει, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Βαρθολομαίου, προκλητικότερα ἀπό τήν γραμμή τῶν προκατόχων του Ἀθηναγόρα καί Ἰακώβου, πού τήν ἀνέκοψαν ἐν μέρει ἤ γιά λίγα χρόνια ἡ ἀρχιεπισκοπία τοῦ Σπυρίδωνος καί ἡ εἰκοσαετής θητεία τοῦ Δημητρίου. Θά μείνει τελικά κανένα χλωρό χορτάρι, κανένα λουλουδάκι Ὀρθοδοξίας στό καρπερό καί εὔφορο χωράφι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς;

Θά ὑπενθυμίσουμε ἁπλῶς ἐμεῖς, μερικά ἀπό τά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Ἐλπιδοφόρου ἀπό τό ὀγκῶδες ἀντορθόδοξο ὑλικό πού ἔχει δημοσιευθεῖ στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό Τύπο.

Ὑποστηρίζει ἐνισχύοντας τήν πρωτειομανία τοῦ Βαρθολομαίου καί ἀκολουθώντας Παπικά πρότυπα, ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέν εἶναι σέ σχέση μέ τούς ἄλλους προκαθημένους, ἀλλά καί σέ σχέση μέ ὅλους τούς Ἐπισκόπους, “πρῶτος μεταξύ ἴσων”, ἀλλά “πρῶτος ἄνευ ἴσων”! Ἕνα εἶδος, δηλαδή, Πάπα τῆς Ἀνατολῆς. Ἀνατρέποντας μάλιστα σύνολη, τήν πατερική, συνοδική καί ἱεροκανονική Παράδοση, ἐπεχείρησε γιά πρώτη φορά, ἀκολουθώντας τόν ἄλλο μεγάλο φωστήρα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τόν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη, νά θεμελιώσει τριαδολογικά τό πρωτεῖο τοῦ Πατριάρχη, ἰσχυριζόμενος ὅτι καί μεταξύ τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὑπάρχει “πρῶτος”, ὁ Πατήρ!

Αὐτό δέν τό εἶχαν προσέξει καί διδάξει οἱ θεοφώτιστοι Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί Ἅγιοι Πατέρες, τό ἀνακάλυψαν οἱ νέοι φωστῆρες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη;

Φθάνει μάλιστα μέχρι τοῦ σημείου ὁ Ἐλπιδοφόρος νά ἰσχυριστεῖ, ὅτι ὅποιος ἀρνεῖται τήν ὕπαρξη “πρώτου” καί “πρωτείου” στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι αἱρετικός. Τήν δουλικότητα πρός τόν Πάπα καί τόν φιλοπαπισμό του, πού χαρακτηρίζουν μετά τόν Ἀθηναγόρα ὅλους σχεδόν τούς Φαναριώτες, κληρικούς καί θεολόγους, φανέρωσε δημόσια ὁ Ἐλπιδοφόρος, μέ δύο ἀπρόσμενες καί ἀπαράδεκτες γιά Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη ἐνέργειές του. Ὅταν ἐπισκέφτηκε τό Φανάρι, τόν Νοέμβριο τοῦ 2006 ὁ Πάπας Βενέδικτος, ὁ Ἐλπιδοφόρος, ὡς Ἀρχιμανδρίτης τότε, ἔσκυψε καί τοῦ φίλησε σεβαστικά καί χαρούμενα τό χέρι. Στό διαδίκτυο κυκλοφορεῖ βίντεο πού ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Λέγεται μάλιστα, ὅτι Γέροντας παλαιός ἡγούμενος ἀνδρικοῦ μοναστηριοῦ τῆς Μακεδονίας, τόν ἤλεγξε γι’ αὐτήν του τήν τιμητική πράξη πρός τόν αἱρεσιάρχη Πάπα, γιά νά λάβει ἀπό τόν Ἐλπιδοφόρο τήν καθόλου τιμητική ἀπάντηση :

«Τί νά κάνουμε Γέροντα; Ὁ Πάπας μᾶς στέλνει χρήματα στό Φανάρι»!

Μετά ἀπό αὐτό τί νά πεῖ κανείς; Προδίδουμε τήν Πίστη μας “ἔναντι τριάκοντα ἀργυρίων”;

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015 ἐπισκέφτηκε ὡς Μητροπολίτης Προύσης, οὐνιτικό Ναό στήν Καλαβρία τῆς Ἰταλίας. Ὅπως φαίνεται σέ σχετικό βίντεο, εἰσερχόμενος στόν οὐνιτικό (Παπικό) Ναό εὐλόγησε τούς Οὐνῖτες καί στή συνέχεια συνοδευόμενος ἀπό τόν Οὐνίτη Ἐπίσκοπο τῆς περιοχῆς, εἰσῆλθε στό Ἱερό καί ἀσπάσθηκε τήν οὐνιτική Ἁγία Τράπεζα. Στήν προσφώνησή του δέ, ὀνόμασε “ἀδελφούς” τούς αἱρετικούς Παπικούς Οὐνῖτες καί τούς ἐπήνεσε γιατί κρατοῦν τίς παραδόσεις…

Φαίνεται στή θεολογία του νέου Ἀρχιεπισκόπου, τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα καί τό filoque πού δέχονται οἱ Οὐνῖτες ἀνήκουν στίς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας…

Ἀλλά, ὁ νεωτεριστής Ἀρχιεπίσκοπος αἰσθάνεται πολύ βαρύ τό ράσο τοῦ Ὀρθόδοξου κληρικοῦ, γι’ αὐτό καί ἐκτός Τουρκίας, ἀκόμη, ὅπου μόνον ὁ Πατριάρχης ἐπιτρέπεται νά κυκλοφορεῖ μέ ράσα, περιφέρεται φορώντας τό κουστούμι τῶν λαϊκῶν, δηλαδή κυκλοφορεῖ “κουστουμάτος”, ἐφαρμόζοντας τίς μεταρρυθμίσεις τοῦ μασόνου Πατριάρχη Μελετίου Μεταξάκη. Σκανδαλίζει ἔτσι τούς φοιτητές τῆς Θεολογίας καί τους πιστούς καί δίνει κακό παράδειγμα στούς νέους κληρικούς, πού ἄρχισαν ἤδη νά βγάζουν τά ράσα, μιμούμενοι τούς ἱερεῖς καί τούς πάστορες τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ…

Εἶναι τελικά Ἐλπιδοφόρος;

Ὁ Μητροπολίτης Προύσης Ἐλπιδοφόρος καί ἐσχάτως Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, παιδί φτωχῆς οἰκογένειας, ὅπως φαίνεται ἀπό τό βιογραφικό του, ἄρχισε καλά τή θεολογική του πορεία στό πατερικό περιβάλλον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης, συναναστεφόμενος μέ παραδοσιακούς κληρικούς καί θεολόγους.

Ἡ μετά ταῦτα ἔνταξή του στόν κλῆρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν ὑπέβαλε στούς μεγάλους πειρασμούς τοῦ πλούτου καί τῆς δόξας, τούς ὁποίους ὑπέμεινε καί ὁ Κύριός μας γιά νά μᾶς δείξει τό δρόμο τῆς νίκης. Μέχρι τώρα ὅμως, ὁ ἴδιος γιατί δέν ἀκολουθεῖ αὐτόν τόν Σωτήριο δρόμο; Ἐπειδή εἶναι ἀκόμη νέος στήν ἡλικία;

Εὐχόμαστε νά τόν φωτίσει ὁ Θεός καί νά ἀλλάξει πορεία καί νά σωθεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλά κυρίως γιά νά μή γίνει αἴτιος, ὡς ὑπεύθυνος ποιμένας, νά χάσουν τή σωτηρία τους καί πολλοί ἄλλοι. Ἄς μήν ξεριζώσει στήν Ἀμερική τήν Ὀρθοδοξία, πού ἄρχισε ἐλπιδοφόρα νά ἀνθίζει καί νά καρποφορεῖ…

Τότε θά δικαιώσει τό ὄνομα Ἐλπιδοφόρος.

Διαφορετικά, μήπως καταντήσει Ἐλπιδοκτόνος; Τό ἀπευχόμαστε ὁλόψυχα…

e-mail : synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Οι πρασινάδες της οικουμενιστικής κλιματικής αλλαγής

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Για να αγαπήσεις εν αληθεία την κτίση, θα πρέπει να αγαπάς και να λατρεύεις ορθά τον Παντοδύναμο Δημιουργό Η είδηση O Πατριάρχης Βαρθολομαίος [1] σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.