Ελένη Παπασταματάκη

Ομιλία του Πατρ. Βαρθολομαίου προς τον νεοεκλεγέντα Πατρ. Βουλγαρίας- μόνο που δεν του τράβηξε το αυτί…

εικόνα άρθρου: Ομιλία του Πατρ. Βαρθολομαίου προς τον νεοεκλεγέντα Πατρ. Βουλγαρίας- μόνο που δεν του τράβηξε το αυτί…
Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη

Με την προσήκουσα πατρική αγάπη…


Η ομιλία του κ. Βαρθολομαίου κατά την ενθρόνιση του νέου πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανιήλ προκάλεσε αίσθηση. Ίσως και να ήταν αναμενόμενο, καθώς το αποτέλεσμα της εκλογής, δεν ήταν της αρεσκείας του…

Μετά τις προσφωνήσεις και τους τίτλους ως είθισται, κάνει μία αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων και μία επίκληση στο συναίσθημα «Τὴν ρῆσιν τοῦ ἐν Ἁγίοις προκατόχου ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου πρὸς τὸν Ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων Βόριδα-Μιχαὴλ πρὸ χιλίων διακοσίων σχεδὸν ἐτῶν βλέπομεν σήμερον πραγματοποιουμένην καὶ ἐπαληθευομένην, πολυφίλητε καὶ πολυτίμητε ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἀδελφέ κ. Δανιήλ,..»

Για να εισέλθει στο κυρίως θέμα που είναι τι άλλο, παρά η ανάδειξη μίας ανύπαρκτης κατ’ ουσίαν πρωτοκαθεδρίας του θρόνου της Κωνσταντινούπολης. Θέλει να δείξει ποιος είναι ο «αρχηγός» … Ἡ κοινὴ τροφὸς Μήτηρ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία τῆς  Κωνσταντινουπόλεως ἐπορεύθη, καὶ πορεύεται, καί, Θεοῦ θέλοντος, θὰ πορεύηται ἐς ἀεὶ εἰς τὸν ἱστορικόν Της βίον, μὲ σταθηρὰν προσήλωσιν εἰς τὴν ἐσχατολογίαν, διότι ἐκεῖ εὑρίσκεται ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, δίχως βεβαίως νὰ ἀπεμπολῇ τὸ εἰδικόν της βάρος καὶ νὰ παραγνωρίζῃ τὴν ἱστορίαν,

Ἀτυχῶς, σήμερον ἐξ ἐνίων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων ἀναπτύσσεται ἀνέρειστος πολεμικὴ κατὰ τῆς οὐσίας τῶν εὐθυνῶν τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ὑποστασιάζοντος τὴν θυσιαστικὴν φύσιν τῶν εὐθυνῶν αὐτῶν, ὡς τὰς διετύπωσαν, τῇ πνοῇ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, εἰς τὰς ἀμεταθέτους των κανονικὰς ἀποφάνσεις αἱ Ἅγιαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι καὶ τὰς ἡρμήνευσεν ἀπαρεγκλίτως ἡ ζωὴ καὶ ἡ μακραίων πρᾶξις τῆς Ἐκκλησίας.

Βάζει κατ’ αυτό τον τρόπο, στο στόχαστρο την στάση του νεοεκλεγέντος πατριάρχη Βουλγαρίας, ο οποίος αντέδρασε σθεναρά κατά το πρόσφατο παρελθόν, στην μονομερή απόφαση του Κωνσταντινουπόλεως να αποδώσει Τόμο Αυτοκεφαλίας στους σχισματικούς της Ουκρανίας, περιφρονώντας και εκτοπίζοντας την μόνη νόμιμη Εκκλησία υπό την δικαιοδοσία του μητροπολίτη Ονουφρίου.

Να θυμίσουμε ότι ο κ. Δανιήλ, ως μητροπολίτης Βιδινίου είχε αναλάβει προσωπικά, δράση ενάντια στην τακτική του κ. Βαρθολομαίου και όσα αντισυνοδικώς και αντικανονικώς έκανε στην Ουκρανία, αποστέλλοντας εκτενή επιστολή σε Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Πιο συγκεκριμένα στις 23 Μαΐου 2019 ο Μητροπολίτης Δανιήλ απέστειλε επιστολή στους Προκαθήμενους και Ιεράρχες των Ορθόδοξων Εκκλησιών Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων, Ρουμανίας, Κύπρου, Ελλάδας και Αλβανίας. Στις 12 Ιουνίου η Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας δημοσίευσε μήνυμα ότι η επιστολή του Μητροπολίτη Δανιήλ αντιπροσώπευε την προσωπική του θέση.

Ο ίδιος, ο τότε μητροπολίτης Βιδινίου και νυν πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Δανιήλ είχε τοποθετηθεί ως εξής «Η συνείδησή μας του Ορθόδοξου Επισκόπου μας υποχρεώνει να μην συμμετέχουμε σε συλλογική σιωπή σε θέματα κρίσιμα για τον Ορθόδοξο κόσμο».

Είναι αδύνατο λοιπόν να αντιπαρέλθει ο Κωνσταντινουπόλεως τέτοιου είδους «ανυπακοή στην Μητέρα Εκκλησία»! Γι’ αυτό αφήνει κατά μέρους τις αβρότητες και «καθηκόντως» κατά την δική του λογική αναλαμβάνει να ανακόψει τέτοιες πρωτοβουλίες.

Όμως ως πότε ο κ. Βαρθολομαίος θα αφαιρεί κάθε δικαίωμα από ισάξιους προκαθημένους Εκκλησιών;

Αχάριστους και μικρόψυχους ονομάζει όσους «σηκώνουν κεφάλι» και ελέγχουν όσα το Φανάρι αποφάσισε… «Ὁ κύριος ἀντιρρητικὸς λόγος τῶν μικροψυχούντων καὶ ἀχαριστούντων πρὸς τὴν εὐεργέτιδα αὐτῶν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν ἐπικεντροῦται εἰς τὸ ὅτι ἡ ὑπερέχουσα εἰς θυσίαν, καὶ συνεπῶς ἐκ τῆς θυσίας εἰς τιμήν, θέσις τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ὠφείλετο εἰς ἱστορικὰ δεδομένα καὶ καταστάσεις, ἅτινα παρῆλθον ἀνεπιστρεπτί, καὶ ὡς ἐκ τούτου σήμερον ταῦτα πάντα ἔχουν μουσειακὴν καὶ ἐρευνητικὴν ἀξίαν, ἀγνοοῦντες σκοπίμως καὶ ἠθελημένως ὅτι αἱ τοιαῦται προνομίαι εὐθύνης αὐτοῦ ὑπηρετοῦν ἀποκλειστικῶς τὴν σωστικήν, ἤτοι τὴν ἐσχατολογικήν, προοπτικήν τῆς Ἐκκλησίας καὶ οὐδόλως ἐγκόσμιόν τινα ἐπιδίωξιν ἢ ἐξουσιαστικὴν διάθεσιν.

Ἐπαναλαμβάνομεν μετ’ ἐμφάσεως, ἔστω καὶ ἐὰν κινδυνεύωμεν νὰ θεωρηθῶμεν ὡς κοινολογοῦντες, ὅτι αἱ εὐθύναι τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καθιερώθησαν ὑπὸ τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, δηλονότι ὑπὸ Αὐτοῦ τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ τῶν θεοφόρων Πατέρων, οἵτινες ἐνωτιζόμενοι τὰς λεπτὰς καὶ θεουργικὰς Αὐτοῦ ἐπιπνοίας κατέγραψαν τὴν ἀστασίαστον ἐμπειρίαν τῆς Ἐκκλησίας».

Και μια πατρική συμβουλή για το τέλος …

«Σὺ δέ, Μακαριώτατε Ἀδελφέ, εὐχόμεθα νὰ ἀποτελέσῃς παράδειγμα πρὸς μίμησιν, ἄκλινῶς προσανατολισμένος καὶ ἀγκυροβολημένος εἰς τοὺς γαληνοὺς καὶ εὐδίους λιμένας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Εἰς τὸ ταπεινόν, πλὴν ἀειλαμπὲς «Φανάριον», πάντα θὰ εὑρίσκῃς κατανόησιν, στήριξιν καὶ ἀρωγήν. Εἰς αὐτὸ θὰ ἀναζωογονῆσαι ἐκ τῶν ζωοποιῶν ναμάτων τῆς Θεομητορικῆς Πόλεως, τῆς περικρατούσης μετ᾽ ἐγκαρτερήσεως καὶ μυχίου εὐχαριστίας τὴν ὀρθότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κανονικὴν παράδοσιν τῆς ὑγιοῦς ἐκκλησιολογίας».

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Δείτε σχετικά:
Ο νέος Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ και η «άτακτη φυγή» (;) του Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Επιστολή Μητροπολίτη Βιδυνίου στους ιεράρχες των Εκκλησιών για το ουκρανικό

Σχετικά άρθρα

Οι πρασινάδες της οικουμενιστικής κλιματικής αλλαγής

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Για να αγαπήσεις εν αληθεία την κτίση, θα πρέπει να αγαπάς και να λατρεύεις ορθά τον Παντοδύναμο Δημιουργό Η είδηση O Πατριάρχης Βαρθολομαίος [1] σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.