Ολυμπία

Περί των πονηρών πνευμάτων (Ι΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Περί των πονηρών πνευμάτων (Ι΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὁ καθένας τους πασχίζει νά αἰχμαλωτίσει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου μέ τό πάθος πού ἱκανοποιεῖ αὐτόν τόν ἴδιο» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ι΄ Μέρος 

Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν σαλός, ὁ Ὁμολογητής ἀπό τήν Γεωργία, μᾶς φανερώνει τί συμβαίνει στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἀμέσως μετά ἀπό τήν ἔξοδό της, μετά τόν θάνατο, σύμφωνα μέ τήν Παράδοση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Καί πώς ἐνῶ ὄντως ὁ ἄνθρωπος κρίνεται ἀπό τόν Κύριο μέ βάση τήν πίστη του, ὅμως δικαιώνεται μόνο ἀπό τίς πράξεις του καί ἀπό τήν καλοσύνη του, ὡς ἑξῆς:

“Ἤθελα πολύ νά μάθω τί συμβαίνει στήν ψυχή μετά τό θάνατο, κι’ ὁ Γέροντας μοῦ ἐξήγησε:

Σύμφωνα μέ τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ψυχή τοῦ νεκροῦ τίς δύο πρτες μέρες τριγυρνάει ἀτίθαση που θέλει. Τήν τρίτη μέρα ἀνεβαίνει, πως καί ὁ ἀναστημένος Χριστός, στόν Ορανό. 

Ἐκεῖ θά περάσει ἀπό τά τελώνια. 

Γιά ἐννέα μέρες θά βρίσκεται στή Βασιλεία τν Ορανν καί ἔπειτα οἱ Ἄγγελοι τήν κατεβάζουν στόν δη.

Στίς σαράντα μέρες τήν ἀνεβάζουν πάλι που γίνεται μικρή κρίση. Νά διαβάσεις τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου. 

Ἐκεῖ ἀναφέρεται τι τό μαρτωλό πνεῦμα θά δυσκολευτεῖ ἀπό τά τελώνια. Θά τοῦ ζητήσουν νά ἀπολογηθεῖ γιά χίλιες δυό μαρτίες. 

Θά ὑπάρξουν ἀπό τούς δαίμονες καί πολλές συκοφαντίες. Τό πνεῦμα θά τά περάσει λα ατά μέχρις του πάει στόν Παράδεισο. 

Ἄν εἶναι μαρτωλός ὁ ἄνθρωπος, θά δυσκολευτεῖ

Ὅμως θά τόν βάλουν νά προσκυνήσει τόν Κύριο.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει, ἀμέσως γίνεται μικρή Κρίση, καί ψυχή ξέρει τί τήν περιμένει. Ὁ ἄνθρωπος κρίνεται μέ βάση τήν πίστη του. 

Δικαιώνεται μως μέ τίς πράξεις του. 

Γέροντας Γαβριήλ λέει τι: « θρόνος τοῦ Κυρίου βρίσκεται στόν νατο οὐρανό». 

Θά δοῦμε μως τι δέν πάρχει κάποια καθιερωμένη βάση πό τήν ποία νά ξεκινάει ἡ μέτρηση τῶν οὐρανῶν, οὔτε κάποια τυποποιημένη ναφορά στήν διακριτική ρίθμησή τους. 

Ἔτσι: Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀρπάχτηκε ὡς τόν τρίτο Οὐρανό (Β΄ Κορ. 2, 2).

Ἅγιος νδρέας διά Χριστόν σαλός πίσης νέβηκε στόν τρίτο Οὐρανό, που εἶδε τόν θρόνο τοῦ Χριστοῦ

«Ξαφνικά βλέπω κεῖ μία φωτιά πού κατέφλεγε τά πάντα. Φοβήθηκα καί ζήτησα πάλι βοήθεια πό τόν δηγό μου. 

Δώσε τό χέρι, μοῦ λέει, θά νέβουμε κόμη ψηλότερα. Κι’ μέσως βρεθήκαμε στόν τρίτο οὐρανό

οὐρανός αὐτός δέν ἔμοιαζε καθόλου μέ τόν οὐρανό πού βλέπουμε ἀπό τή γ.   πλωνόταν σάν χρυσαφένιο δέρμα σέ σχῆμα πετάλου». 

λλά καί κεῖ συνάντησε πολλά «παραπετάσματα», πού περνώντας τά νέβαινε ψηλότερα: «νεβήκαμε καί περάσαμε μέσα»… 

«ταν σηκωθεῖ κι’ αὐτό τό παραπέτασμα, μοῦ εἶπε δηγός μου δείχνοντας το, θά δεῖς τόν Υἱό τοῦ νθρώπου νά κάθεται στά δεξιά τοῦ Πατρός»… Καί πράγματι:

«Παραμερίστηκε κι’ αὐτό τό παραπέτασμα καί βλέπω τότε στό χανές κεῖνο ὕψος, πού καταπλήττει κάθε νοῦ καί διάνοια, θρόνο φοβερό, περυψωμένο. 

Κανείς δέν τόν κρατοῦσε, κρεμόταν μετέωρος. πό μέσα ἔβγαιναν φλόγες πιό λευκές κι’ πό τό χιόνι. πάνω στόν θρόνο στραφτε Κύριος μας Ιησοῦς Χριστός»…

φωτεινός νδρας πού ξεναγοῦσε τόν Ἅγιο νδρέα τοῦ πρόσθεσε τήν πληροφορία: 

«Κανείς δέν ἦρθε δῶ παρά μόνο κεῖνος πού κοπίασε περισσότερο π’ λους γιά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ( πόστολος Παλος). 

Δεύτερος εἶσαι σύ, πειδή δραξες τήν ταπείνωση στήν πιό τέλεια μορφή της».

πομένως θρόνος τοῦ Χριστοῦ εἶναι στόν «τρίτο Οὐρανό»

Καί οἱ τρεῖς αὐτοί Οὐρανοί εἶναι πνευματικοί κατά τήν περιγραφή τοῦ Ἁγίου νδρέα. 

Διότι στόν πρῶτο οὐρανό ἡ «στερέωμα» βλέπει γγέλους, νῶ τόν εὐμετάβλητο καί πνευματικά σταθή αἰσθητό κόσμο, τόν βλέπει πό κάτω σάν βυσσαλέα θάλασσα: 

«Κάτω πό μς ἡ βυσσος τῆς θαλάσσης. Μέ κυρίευσε τρόμος. Φοβήθηκα μήπως γλιστρήσω, καί φώναξα στόν δηγό μου:

Κύριε μου, περπατῶ στό κενό, νομίζω πώς βαδίζω πάνω σέ σύννεφο, φοβμαι μήπως δέν μέ βαστάξει καί πέσω στή θάλασσα.

Μή φοβάσαι. Πρέπει νά νέβουμε ψηλότερα, μοῦ λέει καί μοῦ δίνει τό χέρι. Βρεθήκαμε μέσως στό δεύτερο στερέωμα…».

Ἅγιος Βαρσανούφιος Μέγας (6ος αἰών) ἡρπάγη στόν ἕβδομο οὐρανό, καί αὐτόν θεωρεῖ ὑψηλότερο πό τι ἴδιος λέει: 

«Πληροφορήσει ὑμᾶς Κύριος τι εἰς τόν ἕβδομον οὐρανόν ναφέρει ἡ γάπη τούς νθρώπους τούς ἔχοντας αὐτήν…» (Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου). 

Καί πειδή τίποτα νώτερο δέν εἶναι πό τήν γάπη, ρα νώτερος οὐρανός εἶναι ἕβδομος!

Αὐτά δέν πρέπει νά μς μπερδεύουν… Κάποιοι ναφέρονται στούς πνευματικούς οὐρανούς, πού ἔχουν πολλές διαβαθμίσεις, μέ τίς βασικότερες νά εἶναι συνολικά ἑπτά. Μποροῦμε νά δοῦμε σάν οὐρανούς καί τούς τόπους τν ννέα γγελικν ταγμάτων, ν καί δέν συνηθίζεται. 

Γέροντας, λλοῦ, φαίνεται νά ξεκινάει τήν ρίθμηση πό τούς ρατούς οὐρανούς πό τήν τμόσφαιρα καί τό στρικό στερέωμα καθώς λέγει: 

«Πόσοι οὐρανοί πάρχουν; ννέα! μεῖς βλέπουμε τό κομμάτι τοῦ σύμπαντος πού εἶναι ρατό». 

Πιό «πάνω» εἶναι οἱ πνευματικοί οὐρανοί, νῶ πιό «κάτω», στά καταχθόνια, εἶναι Ἅδης που κρατοῦνται πό τά πονηρά πνεύματα οἱ ψυχές τν ἁμαρτωλν…

«Ἔζησα περίεργα γεγονότα. Δέν ξέρω πς, μέ τό σμα ἤ μέ τό πνεμα, ἤμουν νεβασμένος στόν νατο οὐρανό; θρόνος τοῦ Κυρίου βρίσκεται στόν νατο οὐρανό. Ἤμουν καί στήν Κόλαση!

Δέν μέ πιστεύετε; 

Καί μς ἔδειξε κάτω στή γῆ. κεῖ κάτω οἱ νθρωποι βασανίζονται. Κι’ γώ πς μπορ νά χαίρομαι;»…”.

(Ὁ γιος Γαβριήλ διά Χριστόν σαλός καί Ὁμολογητής, 1929-1995, Μαλχάζι Τζινόρια, μετάφραση Νάνα Μερκβιλάτζε, θήνα 2013)

Ὁ Ὅσιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος, ἀναφέρει γιά τά εἴδη ἀλλά καί τήν συνεργασία τῶν πονηρῶν πνευμάτων, τά ἑξῆς:

Eἴδη – συνεργασία

Πρέπει νά ξέρουμε ὅτι κάθε δαίμονας ἀσχολεῖται μέ κάποιο συγκεκριμένο πάθος, πού φροντίζει πρῶτα νά τό σπέρνει στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί μετά νά τό καλλιεργεῖ. (10)

Μερικοί δαίμονες ἀσχολοῦνται μέ τά πάθη τῆς ἀκολασίας, ἐνῶ ἄλλοι μέ τό πάθος τῆς βλασφημίας. 

Ἄλλοι ξεσηκώνουν τήν ὀργή καί τόν θυμό. 

Ἄλλοι βυθίζουν τόν ἄνθρωπο στή λύπη καί ἄλλοι τοῦ προκαλοῦν κενοδοξία καί ὑπερηφάνεια. 

Ὁ καθένας τους πασχίζει νά αἰχμαλωτίσει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου μέ τό πάθος πού ἱκανοποιεῖ αὐτόν τόν ἴδιο

Ὡστόσο, δέν χύνουν ὅλοι ταυτόχρονα τά δηλητήριά τους, ἀλλά ἕνας ἕνας ξεχωριστά καί ἀνάλογα μέ τό πόσο, ποῦ καί πῶς θά τούς τό ἐπιτρέψουν οἱ διαθέσεις καί ἡ ἄμυνα τοῦ ἀνθρώπου. 

Δέν συμβαίνει, γιά παράδειγμα, ἕνας ἄνθρωπος νά παρακινεῖται σέ ἀνόητα καί αἰσχρά γέλια, ἐνῶ ταυτόχρονα νά βυθίζεται καί νά κατατρώγεται ἀπό τή λύπη. 

Ἑπομένως, ὑπάρχει κάποια συνεργασία μεταξύ τῶν δαιμόνων.

Ἄν καί, ὡς ἀκατάστατοι καί ἀσύνετοι πού εἶναι, δέν μποροῦν νά τηρήσουν ἀνάμεσά τους πειθαρχία καί τάξη. 

Ἀναγκάζονται, ὅμως, νά συνεργαστοῦν μόνο καί μόνο γιά νά συντονίσουν τίς ἐπιθέσεις τους σέ μιά ψυχή, ὥστε σταδιακά καί διαδοχικά νά τήν καταβάλλουν. 

Μόλις νικηθεῖ, δηλαδή, ὁ ἕνας δαίμονας καί ἀναγκαστεῖ νά ὑποχωρήσει, τότε παραχωρεῖ τή θέση του σέ κάποιον ἄλλον, πού θά ἐπιτεθεῖ πιό βίαια. 

Ἄν ὁ δεύτερος αὐτός δαίμονας θριαμβεύσει, τότε θά παραδώσει τήν ψυχή σ’ ἕναν τρίτο «καί οὕτω καθεξῆς»”.

Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς προειδοποίησε, νά μήν δώσουμε προσοχή σέ ἀλλότριες, καί ψεύτικες φωνές πού θά μᾶς προτρέπουν νά ἀποκοποῦμε ἀπό τήν Ἐκκλησία, διότι αὐτές θά πλανήσουν πολλούς. Κυρίως ἐκείνους πού θά ἔχουν τό βλέμμα προσηλωμένο μόνο στίς βιοτικές μέριμνες τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου τούτου, καί ἐκείνους πού θά ἀδιαφοροῦν καί θά ἐκπέσουν ἀπό τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

Ἐκεῖνοι ὅμως, πού «τά ἄνω φρονοῦν, μή τά ἐπί τῆς γῆς», ἐνῶ ταυτόχρονα διατηροῦν ταπεινό λογισμό μαζί μέ τήν ἀνόθευτη Ὀρθόδοξη πίστη δέν θά πλανηθοῦν, ἀλλά θά ἀναμένουν μέ ὑπομονή καί τό ἀληθινό σημεῖο τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

«Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τά ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος· τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς» (Κολ. 3, 1-2). 

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ολυμπία

20 Φεβ

Περί των πονηρών πνευμάτων (ΙΑ΄ Μέρος)

Της Ολυμπίαςαποκλειστικά για την katanixi.gr «Ἔτσι, ἄν μερικές φορές μᾶς κατατροπώνουν, ἐμεῖς μέ τή σειρά μας μποροῦμε νά τούς τό ἀνταποδώσουμε» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr ΙΑ΄ Μέρος  Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ...

Ολυμπία

18 Φεβ

Περί των πονηρών πνευμάτων (Θ΄ Μέρος)

Της Ολυμπίαςαποκλειστικά για την katanixi.gr «Τά πονηρά πνεύματα, βέβαια, μᾶς ὑποκινοῦν στό κακόν, ἀλλά δέν μᾶς ἐξαναγκάζουν καί νά τό πράξουμε» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Θ΄ Μέρος Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ ὁ...

Ολυμπία

15 Φεβ

Περί των πονηρών πνευμάτων (ΣΤ΄ Μέρος)

Της Ολυμπίαςαποκλειστικά για την katanixi.gr «Τά ἀνθρώπινα μάτια δέν εἶναι δυνατόν ν’ ἀντέξουν τέτοιο θέαμα» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr ΣΤ΄ Μέρος  Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἀναφέρει ὅτι τά ἁμαρτήματα...

Ολυμπία

14 Φεβ

Περί των πονηρών πνευμάτων (Ε΄ Μέρος)

Της Ολυμπίαςαποκλειστικά για την katanixi.gr «Ἡ ἁμαρτία τους, λοιπόν, εἶναι ἀσυγχώρητη καί ἡ πονηρία τους ἀθεράπευτη» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ε΄ Μέρος Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ θεοχαρίτωτος διδάσκαλος...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.