Ολυμπία

Περί των πονηρών πνευμάτων (ΙΑ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Περί των πονηρών πνευμάτων (ΙΑ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἔτσι, ἄν μερικές φορές μᾶς κατατροπώνουν, ἐμεῖς μέ τή σειρά μας μποροῦμε νά τούς τό ἀνταποδώσουμε» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΑ΄ Μέρος 

Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν σαλός, ὁ Ὁμολογητής, ὑπῆρξε ἕνας σπουδαῖος ἐνάρετος ἀσκητής, πλήρης χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνῶ παράλληλα ἀπολάμβανε τοῦ μέγιστου σεβασμοῦ στήν πατρίδα του, τήν Γεωργία, διότι ἦταν πράγματι ἀσυμβίβαστος μέ κάθε ἀντίχριστη πολιτική καί πρακτική τῆς ἐποχῆς του.

“Ὁ Γέροντας ἀποκάλυπτε μία ἐσφαλμένη πράξη μέ εὐθύτητα καί εἰλικρίνεια. Καί ἄν παραβιάζονταν ο ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, δέν δικαιολογοῦσε οὔτε τούς ἱερεῖς. Ἐκεῖ πού ἦταν ἀνάγκη ὁ Χριστός ὀργίστηκε. Αὐτή εἶναι καί ἡ «δουλειά μου, ἡ ὁποία μοῦ ἀνατέθηκε ἀπό τόν Κύριο», λεγε”. 

Αὐτός ὁ μεγάλος Ἅγιος, ἀναφέρει πολλά σημαντικά θέματα πίστεως καί ζωῆς ἐνῶ ἀποκαλύπτει καί γιά τήν δική μας ἐποχή ὅτι ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θά ἐλπίζουν στό Θεό κατά τίς ἔσχατες ἡμέρες θά βιώνουν θαυμαστά γεγονότα, διότι ὁ Κύριος θά ἐνεργεῖ μεγάλα θαύματα γιά τούς δικούς Του ἀνθρώπους πού θά ζοῦν μέ τήν καλοσύνη, ὡς ἑξῆς: 

“Στά χρόνια τοῦ ντιχρίστου θά ὑπάρχουν δυσκολίες. ν κλέψεις τρόφιμα, παραβιάζεις μία ἀπό τίς δέκα ντολές, καί ποιος τό κάνει αὐτό θά πάρει τό νούμερο, τήν ταυτότητα δηλαδή τοῦ ντιχρίστου. 

Οἱ πιστοί θά λπίζουν στόν Θεό καί στίς ἔσχατες μέρες Κύριος θά νεργε τέτοια θαύματα στούς δικούς Του νθρώπους, πού θά τρνε ἕνα φύλλο καί αὐτό θά τούς εἶναι ρκετό γιά νά συντηρηθοῦν ἕνα μήνα. 

Ὅπως καί τό χμα: Θά τό σταυρώνουν καί θά τούς ὠφελε πως τό ψωμί.

ν ρνούμαστε νά πάρουμε τό νούμερο τοῦ ντιχρίστου καί μέ τό ζόρι μς σφραγίζουν, τότε τί θά γίνει;

ν βιάσουν μία παρθένα παρά τή θέλησή της, νώπιον τοῦ Κυρίου παραμένει παρθένα. Καί μέ τή σφραγίδα τοῦ ντιχρίστου ἔτσι θά γίνει.

ντίχριστος δέ θά μπορέσει νά γκαταστήσει τό θρόνο του, στή Γεωργία.

Θά ὑπάρξουν μικροί, σέ σύγκριση μέ λλοῦ, διωγμοί. 

Στό Εαγγέλιο γράφει τι παντοῦ θά ὑπάρξουν διωγμοί καί λλοίμονο σ’ αὐτούς πού θά ἰσχυριστοῦν τό ντίθετο. 

Θά ἔρθει καιρός πού θά χρειαστε νά καταφύγετε στά βουνά, ὅμως μήν πτε μόνοι σας, γιατί πονηρός μπορε νά σς σκοτώσει μέ κανένα βράχο! Πρέπει νά πάρετε τά βουνά καί τά δάση κατά μάδες.

– Πότε πρέπει νά τό κάνουμε αυτό;

– Δέ χρειάζεται νά σκέφτεστε τό πότε. Ἁγία Τριάδα θά σς δηγήσει

Γιά τούς Χριστιανούς μως τό μεγαλύτερο βάσανο θά εἶναι πώς ταν κενοι θά φεύγουν στά βουνά, οἱ κοντινοί τους νθρωποι θά μένουν πίσω, ποδεχόμενοι τή σφραγίδα τοῦ ντιχρίστου. 

Σύντομα καί οἱ ὁπαδοί τοῦ ντιχρίστου θά κάνουν τό σταυρό τους, θά μπαίνουν στίς κκλησίες, θά κηρύττουν τίς ντολές τοῦ Εαγγελίου, λλά ν δέν κάνουν καί καλές πράξεις μήν τούς πιστεύετε. 

Τούς νθρώπους τοῦ Θεοῦ θά τούς ναγνωρίζετε πό τίς πράξεις τους.

Τόν ντίχριστο θά τόν προλάβετε, λλά δέν θά ὑπάρχουν τέτοιοι μεγάλοι Πατέρες στούς ποίους θά προσφεύγετε γιά νά τούς συμβουλευτετε

Καί ὅπως πηγαίνετε σέ διάφορους γιατρούς καί μπερδεύεστε, τό ἴδιο θά συμβαίνει καί μέ τούς πνευματικούς. 

Θά μπερδεύεστε καί δέν θά μπορετε νά θεραπευτετε πνευματικά.

Σύντομα λος κόσμος θά ἑνωθε μέ τό νούμερο τοῦ ντιχρίστου.

Τίς ἔσχατες μέρες μήν κ ο ι τ ά ζ ε τ ε τόν ορανό. Γιατί θά γίνουν τέτοια «θαύματα» πού θά πλανηθεῖτε καί θά σς καταστρέψουν. 

ντίχριστος εἶναι γεννημένος καί σφραγίδα του, δέν θά εἶναι μόνον όρατη. 

Θά εἶναι ρατή καί θά σφραγίζουν μ’ αὐτήν τόν νθρωπο στό χέρι καί στό μέτωπο. 

Ἤδη ἑτοιμάζουν τό θρόνο του. Θά φακελώσουν λους τούς νθρώπους καί θά τούς καταχωρίσουν στίς λίστες του. Κανείς δέν θά μπορε νά ζε ἔξω π’ αὐτές. 

Οἱ ζωές τῶν νθρώπων θά ξαρτῶνται πό αὐτούς. Σέ λα τά προϊόντα θά ὑπάρχει τό νούμερό του. 

Πρῶτα μέ γραμμές κι’ ὕστερα λοφάνερα. Ατές οἱ γραμμές εἶναι ἤδη τό νούμερο τοῦ ντιχρίστου καί κρυφά κωδικοποιημένα τά τρία ξάρια (666). Μή φοβστε. 

Νά λέτε μία προσευχή, νά τά σταυρώνετε καί ἔτσι νά τά παίρνετε. 

Τότε μπορε νά εἶσαι καβάλα στόν Πονηρό καί νά σέ πηγαίνει στό Ναό

Ὅμως ,τι σοῦ προτείνει δαίμονας, μέ λόγια ἤ μέ πράξεις, μήν τό δέχεσαι, σο καλό κι’ ν σοῦ φανε. Γιατί θά πέσεις στήν παγίδα του καί θά καταστραφεῖς.

– Γέροντα, κενος ξέρει τι εἶναι ντίχριστος;

κενος ξέρει. σύ θά τό καταλάβεις μως; 

Νά θυμσαι: Ὁ ντίχριστος κόμη χτυπάει τήν πόρτα. 

– Κι’ ταν σοῦ χτυπνε τήν πόρτα τί πρέπει νά κάνεις; Τήν νοίγεις.

– Κι’ ταν δες τόν πισκέπτη τί πρέπει νά πες; λτε!

Περιμένει λοιπόν πρόσκληση. Θά δοθε πρόσκληση καί θά ἔρθει

Τώρα πόρτα εἶναι νοιχτή. Τώρα δέν χτυπάει. Στέκεται στήν πόρτα καί περιμένει πρόσκληση.

Νά τό θυμσαι: Θά κολουθήσουν τόν ντίχριστο κενοι πού ἔχουν πίστη μόνο μέ τό μυαλό τους

Ὅμως ποιος πιστεύει μέ τήν καρδιά του θά τόν ὑποψιαστε. Θά τόν γνωρίσει

Στίς ἔσχατες μέρες θά κυκλοφοροῦν οἱ γυναίκες στούς δρόμους γυμνές καί δέν θά νοιώθουν ντροπή. 

Οἱ Χριστιανές θά εἶναι ντυμένες σεμνά. π’ αὐτό θά τίς ναγνωρίζουν καί θά τίς διώκουν.

γάπη εἶναι μοναδική δύναμη μέ τήν ποία νθρωπος θά μπορέσει νά ντέξει τίς παγίδες τοῦ ντιχρίστου”.

(Ὁ γιος Γαβριήλ διά Χριστόν σαλός καί Ὁμολογητής, 1929-1995, Μαλχάζι Τζινόρια, μετάφραση Νάνα Μερκβιλάτζε, θήνα 2013)

Ὁ Ὅσιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος, ἀναφέρει γιά τόν πόλεμο τῶν πονηρῶν πνευμάτων μέ τήν πάλη ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων, τά ἑξῆς:

Πάλη

Ὁ πόλεμος ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι καθόλου εὔκολος γιά τούς δαίμονες. (11)

Νιώθουν μέσα στή μάχη θλίψη καί ἀνησυχία, κυρίως ὅταν καταπιάνονται μέ πιό ἰσχυρούς ἀντιπάλους, δηλαδή μέ τούς ἁγίους καί τούς τέλειους Χριστιανούς. 

Διαφορετικά, δέν θά ἔπρεπε νά μιλᾶμε γιά μάχη καί ἀγώνα ἀνάμεσα σέ ἐμᾶς καί τούς δαίμονες, ἀλλά γιά ἐξόντωση καί πανωλεθρία μας.

Ἀφοῦ αὐτοί ἄκοπα καί ἀκίνδυνα θά μᾶς κατέστρεφαν ἀκαριαῖα καί ὁλοκληρωτικά. 

Καί ἀπό τίς δυό πλευρές, λοιπόν, ὑπάρχει ἀνησυχία. 

Καί στίς δυό πλευρές ἡ ἧττα εἶναι ὀδυνηρή καί προκαλεῖ σύγχυση, ἐνῶ ἡ νίκη γεννᾶ τή χαρά. 

Ἔτσι, ἄν μερικές φορές μᾶς κατατροπώνουν, ἐμεῖς μέ τή σειρά μας μποροῦμε νά τούς τό ἀνταποδώσουμε”.

Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς προειδοποίησε, νά μήν δώσουμε προσοχή σέ ἀλλότριες, καί ψεύτικες φωνές πού θά μᾶς προτρέπουν νά ἀποκοποῦμε ἀπό τήν Ἐκκλησία, διότι αὐτές θά πλανήσουν πολλούς. Κυρίως ἐκείνους πού θά ἔχουν τό βλέμμα προσηλωμένο μόνο στίς βιοτικές μέριμνες τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου τούτου, καί ἐκείνους πού θά ἀδιαφοροῦν καί θά ἐκπέσουν ἀπό τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

Ἐκεῖνοι ὅμως, πού «τά ἄνω φρονοῦν, μή τά ἐπί τῆς γῆς», ἐνῶ ταυτόχρονα διατηροῦν ταπεινό λογισμό μαζί μέ τήν ἀνόθευτη Ὀρθόδοξη πίστη δέν θά πλανηθοῦν, ἀλλά θά ἀναμένουν μέ ὑπομονή καί τό ἀληθινό σημεῖο τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

«Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τά ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος· τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς» (Κολ. 3, 1-2). 

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ολυμπία

19 Φεβ

Περί των πονηρών πνευμάτων (Ι΄ Μέρος)

Της Ολυμπίαςαποκλειστικά για την katanixi.gr «Ὁ καθένας τους πασχίζει νά αἰχμαλωτίσει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου μέ τό πάθος πού ἱκανοποιεῖ αὐτόν τόν ἴδιο» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ι΄ Μέρος  Ὁ...

Ολυμπία

18 Φεβ

Περί των πονηρών πνευμάτων (Θ΄ Μέρος)

Της Ολυμπίαςαποκλειστικά για την katanixi.gr «Τά πονηρά πνεύματα, βέβαια, μᾶς ὑποκινοῦν στό κακόν, ἀλλά δέν μᾶς ἐξαναγκάζουν καί νά τό πράξουμε» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Θ΄ Μέρος Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ ὁ...

Ολυμπία

15 Φεβ

Περί των πονηρών πνευμάτων (ΣΤ΄ Μέρος)

Της Ολυμπίαςαποκλειστικά για την katanixi.gr «Τά ἀνθρώπινα μάτια δέν εἶναι δυνατόν ν’ ἀντέξουν τέτοιο θέαμα» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr ΣΤ΄ Μέρος  Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἀναφέρει ὅτι τά ἁμαρτήματα...

Ολυμπία

14 Φεβ

Περί των πονηρών πνευμάτων (Ε΄ Μέρος)

Της Ολυμπίαςαποκλειστικά για την katanixi.gr «Ἡ ἁμαρτία τους, λοιπόν, εἶναι ἀσυγχώρητη καί ἡ πονηρία τους ἀθεράπευτη» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Ε΄ Μέρος Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ θεοχαρίτωτος διδάσκαλος...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.