Επικαιρότητα

Το σημαντικό γεγονός της επισκέψεως του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως στο Άγιον Όρος

εικόνα άρθρου: Το σημαντικό γεγονός της επισκέψεως του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως στο Άγιον Όρος

“Ὁ κ.Βαρθολομαῖος θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του πρῶτο Ἐπίσκοπο χωρὶς ἴσο, ὑπεράνω ὅλων τῶν Ἐπισκόπων καὶ Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, δηλαδὴ Πάπαν τῆς Ἀνατολῆς”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com την ακόλουθη επιστολή του Γέροντα Ακάκιου μοναχού Αγιορείτη, που εκφράζει τις απόψεις της πλειονότητας των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων, με αφορμή την επίσκεψη του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Ἐν Ἁγίῳ Ὀρει τῇ 19.5/1.6.2022
Ἀποδόσεως τοῦ Ἁγίου Πάσχα

Τό σημαντικό γεγονός τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
στὸ Ἅγιον Ὄρος- Ἄθω ἀπό 27 ἕως 29 Μαΐου 2022

Χριστὸς νέστῃ. ληθῶς νέστῃ.

Ἀπευθυνόμενος πρὸς πᾶσα καλοπροαίρετο, φιλομόναχο καὶ φιλοαγιορείτη συνάνθρωπό μου, ἐπισημαίνω τὰ ἑξῆς:

Εἶ γνωστὸν ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος βρισκόταν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τῆς Ἐπισκοπῆς Ἰερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους, μὲ καθεστὼς αὐτοδιοίκησης στὰ διοικητικὰ καὶ οἰκονομικὰ θέματα. Στὴ διάρκεια τῆς ἱστορικῆς του πορείας το Ἅγιο Ὄρος ὑπῆχθη γιὰ λόγους τιμῆς στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τηρουμένου τοῦ αὐτοδιοικήτου αὐτοῦ.

Ἐξαιτίας τοῦ προνομίου τοῦ αὐτοδιοικήτου, τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶχε δυνατὴ φωνὴ καὶ προέβαλε ἀντίσταση ὅποτε ὑπῆρχε προσβολή, μειοδοσία καὶ προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως.

Στὰ πλαίσια τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ (ποὺ κατοχυρώνεται στὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου 6.6.2016 π.ἡμ.), οἱ ὑπερασπιστικὲς φωνὲς τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀληθείας στὸ Ἅγιον Ὄρος ἔπρεπε κατ’ αὐτούς νὰ ἀτονήσουν καὶ νὰ σιγήσουν παντελῶς.

Μὲ διάταξη τῆς δικτατορίας τοῦ 1967 δὲν ἐνθρονίζεται Ἡγούμενος Μοναστηρίου στὸ Ἅγιον Ὄρος ἐὰν δὲν μνημονεύει ἀπροϋπόθετα τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπὶ Πατριαρχίας τοῦ κοιμηθέντος Δημητρίου, ὁ ἀσκῶν τὴν πραγματικὴ ἐξουσία πρώην Ἔξαρχος γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ πρώην Διευθυντὴς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου νῦν Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μεθοδεύει μετά ἐπιβουλεύσεως τὴν κατάργηση τοῦ αὐτοδιοικήτου μὲ τὴν σιωπηλή καί ἔνοχη συγκατάθεση μάλιστα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ κατάσταση ἰδιότυπης ὁμηρείας ἀπὸ ἑπτὰ Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὰ Μοναστήρια αὐτὰ εἶναι τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιὰ τοῦ Πατριάρχη στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐμποδίζουν τὴν λήψη μὴ ἐπιθυμητῶν ἀπὸ τὸ Φανάρι ἀποφάσεων λόγῳ ἀποχῆς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύναξη καὶ κατὰ συνέπεια μὴν ὑπάρχουσας ἀπαρτίας κατά τὸν ἰσχύοντα Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ κ.Βαρθολομαῖος θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του πρῶτο Ἐπίσκοπο χωρὶς ἴσο, ὑπεράνω ὅλων τῶν Ἐπισκόπων καὶ Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, δηλαδὴ Πάπαν τῆς Ἀνατολῆς. Τὸ αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἁγίου Ὀρους ἦταν πολὺ δυσάρεστο καὶ ἐπαχθὲς γι’ αὐτόν. Ἔτσι ἡ πρώτη ἔξοδος του μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του στὴν Κωνσταντινούπολη ἦταν στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἡ τακτική του κατ’ ἀρχὰς ἦταν νὰ παραπλανήσει τοὺς Ἁγιορεῖτες Μοναχοὺς γιὰ τὰ δῆθεν ὀρθόδοξα φρονήματά του.

Ἔκτοτε ἐπισκεπτόταν τακτικὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ νὰ ἐκφοβίζει ἀσταθεῖς συνειδήσεις, νὰ φιμώνει φωνὲς ἀντίστασης καὶ νὰ συντονίζει καὶ νὰ προωθεῖ σχεδιασμένα βήματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἑνώσουν λαούς, φυλὲς καὶ γλῶσσες σὲ ἕνα θρησκευτικὸ καὶ κοσμικὸ γεγονός. Αὐτὸ τόνισε καὶ κατὰ τὸ πρόσφατο ταξίδι του στὴν Ἀμερικὴ, κατὰ δήλωσή του, στὸν λάτρη τῆς παγκοσμιοποίησης, νῦν προέδρου Μπάϊντεν. Σὲ ὁμιλία του στὸ Πανεπιστήμιο ποὺ τὸν ἀνακήρυξε διδάκτορα, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες, οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες, οἱ ἑταιρικὲς ἑνώσεις (σ.σ.κεφαλαιοκράτες) καὶ οἱ ἐπιστήμονες θὰ πρέπει ἑνωμένοι νὰ κατευθύνομε τὸν κόσμο….». Παρακολουθοῦμε βέβαια τὰ ἔργα ὅλων αὐτῶν τῶν ἡγετῶν στὸν κόσμο καὶ στὶς μέρες μας βλέπουμε τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν: πείνα, ἐξαθλίωση, φτωχοποίηση, πόλεμοι, δουλεία, παραπληροφόρηση, χειραγώγηση, ἀρρώστιες, βλαβερά ἐμβόλια, τρομοκρατία κ.λ.π. (τὰ ὁποῖα συνεχῶς ἐπιδεινώνονται). Το τελευταῖο δαιμονικό πείραμά τους ὁ μεταλλαγμένος ἄνθρωπος, ὁ μετάνθρωπος, ὁ τάχα ἀναβαθμισμένος, trans human, ὁ πλήρως ἐλεγχόμενος ἄνθρωπος μέσῳ τῆς ἐπέμβασης στὸ DNA καὶ τῆς ἐμφυτεύσεως ἠλεκτρονικῆς τεχνητῆς νοημοσύνης. Ὁ προικισμένος, ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεό Δημιουργὸ του, μὲ ἐλευθερία ἄνθρωπος, ὑποβαθμίζεται σέ ζῶο στὴν φάρμα τῶν πονηρῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Στὴν προτελευταία του ἐπέλαση στὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ κ.Βαρθολομαῖος στὴν Ἱ.Μ.Παντοκράτορος, κεκλεισμένων καὶ φυλασσομένων τῶν θυρῶν, ἀνακοίνωσε ὅτι δὲν ἔχουμε διαφορὲς στὴν πίστη μὲ τοὺς παπικούς !!…. Οἱ μόνες διαφορὲς ποὺ μᾶς χωρίζουν εἶναι ἱστορικῆς προελεύσεως, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἕνωση θὰ συντελεστεῖ.

Ὁ κ.Βαρθολομαῖος ἔχει δώσει δεῖγμα γραφῇς καὶ φρονήματος ἀπὸ τὴ νεότητά του ὅταν σπούδαζε στὴν Ἑσπερία (βλέπε Διδακτορικὴ Διατριβὴ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖου Ἀρχοντώνη, τό 1970 1). Ὑπῆρξε καταφρονητὴς καὶ ὑβριστὴς τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν Ἁγίων Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. Ὑπῆρξε ὅμως ὑμνητὴς καὶ μιμητὴς τῶν οἰκουμενιστῶν προκατόχων του, Μελετίου Μεταξάκη, Ἀθηναγόρα Σπύρου.

Ὁ κ.Βαρθολομαῖος συνεχίζει νὰ εἶναι πειθήνιο ὄργανο τῆς Δύσεως καὶ τῶν σκοτεινῶν ἐκπροσώπων της. Διχάζει τὴν Ὀρθοδοξία ἀναγνωρίζοντας ἀχειροτονήτους, ἀφορισμένους καὶ ἀνύπαρκτες ἐκκλησίες, (βλέπε Οὐκρανία καὶ τελευταία καὶ τὰ Σκόπια….) γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, γεωοικονομικὰ συμφέροντα τῆς ἐν ἀνομίαις δῆθεν παγκόσμιας δύναμης καὶ τῶν ὀπίσω αὐτῆς «ἑταιρικῶν ἑνώσεων» πολυεθνικῶν.

Ὅλα τὰ παραπάνω πραχθέντα ἀπ’ αὐτὸν εἶναι ἀνυπόστατα καὶ παράνομα, διότι δὲν ἔχει καμία Ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ ἀπ’ τὸ καθ’ ὅλο Ἐκκλησιαστικὸ Δίκαιο.παραδείγματος χάριν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔπαιρναν ἀποφάσεις ἀπὸ κοινοῦ κατόπιν πολλῆς συζητήσεως καὶ ἐκτενοῦς προσευχῆς. Ὅπως εἶχε εἰπωθεῖ δημόσια ἀπὸ ἀξίους κληρικούς, ὁ κ.Βαρθολομαῖος εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ γιὰ τά Ἐθνικά θέματα2.

Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀνεγράφησαν παραπάνω φαίνεται ὅτι ὁ κ.Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τὸ Ἅγιον Ὄρος τὴν ἀποφράδα ἡμέρα 29 Μαΐου γιὰ νὰ προωθήσει τὸ πρόγραμμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἢ τῆς μεγάλης ἐπανεκκίνησης, ἢ τῆς 4ης βιομηχανικῆς ἐπανάστασης, ἢ τῆς agenda τοῦ 2022-2030, μὲ τὸ θρησκευτικὸ μανδύα τοῦ οἰκουμενισμοῦ( διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ).

Ἐν κατακλεῖδι, ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ ἐπιλογή τῆς 29ης Μαΐου ὡς ἡμέρα ἐπίσκεψης στό Ἅγιον Ὄρος δέν ἦταν καθόλου τυχαία. Ἀπεναντίας συμβολική ὡς ἐναρκτήριο ἔναυσμα τῆς ἐν καιρῷ καταλύσεως τοῦ τελευταίου χιλιόχρονου καί πλέον πυλῶνα τῆς Ὀρθόδοξης, Ἀνατολικῆς, Ρωμαϊκῆς (Ρωμαίϊκης, Βυζαντινῆς) Αὐτοκρατορίας καί τῆς συνειδησιακῆς ἀμαύρωσης τοῦ Μοναχικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱεροῦ ἰδεώδους.

Ἄς γρηγοροῦμε καὶ ἂς προσευχόμαστε
Ἀ μ ή ν

γέρων Ἀκάκιος Μοναχὸς
Ἁγιορείτης

_______________

  • 1. «Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ». Ἀνάλεκτα Βλατάδων 6, σέλ.27,31,70…, Θεσσαλονίκη 1970.
  • 2. Ἐφημερίδες ΑΥΡΙΑΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φύλ. 30.11.1991, δήλωση μιὰ ἑβδομάδα πρὶν τὴν ἐνθρόνισή του σὲ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως -2.11.1991-, ἀναδημοσίευση στό: https://www.triklopodia.gr, δήλωση κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὶς 27.5.2022 στὴν νῆσο Ἴμβρο,δημοσίευση στό https://www.pentapostagma.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Οι πρασινάδες της οικουμενιστικής κλιματικής αλλαγής

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Για να αγαπήσεις εν αληθεία την κτίση, θα πρέπει να αγαπάς και να λατρεύεις ορθά τον Παντοδύναμο Δημιουργό Η είδηση O Πατριάρχης Βαρθολομαίος [1] σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.