Επικαιρότητα

Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστίν Ουρανός (Δ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστίν Ουρανός (Δ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«…ὁ Ἰησοῦς Χριστός, Αὐτός ἐστάθη ὁ ἀληθινός κηπουρός τοῦ Κήπου τούτου Συναξαριστοῦ» (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Δ΄ Μέρος

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὡς ἀπλανής διδάσκαλος, ὑμνητής κάθε ἀρετῆς, ἀρνητής καί πολέμιος τῆς ἁμαρτίας, ἦταν ἕνας ἀληθινά πνευματικός καθοδηγητής ἀπό ἐκείνους πού εὐλογεῖ ὁ Θεός γιά τόν ἐκλεκτό λαό Του.

Καί μέσα ἀπό τό σωτήριο ἔργο Του ἐξαποστέλλει κατά καιρούς γιά νά ἀναζωπυρώσουν μέ τή θέρμη τῆς καρδιᾶς τους τίς ψυχές τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων καί γιά νά τούς ὑπενθυμίσουν τό δρόμο τῆς ἀρετῆς, τῆς ἠθικῆς τελειώσεως καί τῆς προσωπικῆς τους σωτηρίας.

Τό ὑπόδουλο Γένος μας, ἐκεῖνος τό βοήθησε, τό ὁδήγησε καί τό ἐμψύχωσε

μέσα ἀπό τόν αὐθεντικό γραπτό του λόγο – στηρίζοντας πολλά χρόνια καί τό ἑλληνορθόδοξο φρόνημα τοῦ ὑπόδουλου λαοῦ γιά τήν διατήρηση τῆς πίστης τῆς Ῥωμηοσύνης– πρίν ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τήν τυραννία τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ καί τό κατέστησε δυνατό γιά τόν ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας πατριωτικό ἀγῶνα τοῦ 1821.

Ἀξιομνημόνευτη θά παραμείνει ἡ τεράστια συμβολή του γιά τήν πνευματική καί ἠθική συγκρότηση τοῦ ὑπόδουλου Γένους τῶν Ἑλλήνων Ῥωμηῶν, αὐτοῦ τοῦ διδασκάλου καί ὁδηγοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς ὀρθοπραξίας, αὐτοῦ τοῦ ταπεινοῦ ἐραστῆ τῆς ἀρετῆς τοῦ ἀΰλου οὐρανοῦ καί αὐτῆς τῆς μακαριότητας τοῦ Παραδείσου.

Ἡ ἁγία μορφή του ἀσφαλῶς θά φτερουγίζει πάνω ἀπό τήν ἐπώδυνη πορεία τῆς ζωῆς μας πρός τή λύτρωση.

Τά δέ ἔργα του ἀπ’ τό «πέρασμα» τοῦ χρόνου παραμένουν πάντα ζωτικά ὡς ἀναφορά τήν πνευματική κάθαρση καί τήν ἀξίωσή μας γιά τήν πολυπόθητη σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, διότι πράγματι μᾶς διδάσκουν πολύ πιό πειστικά καί ἀποτελεσματικά ἀπό πολλούς ἄλλους ἀνούσιους λόγους τῆς «νέας» ἐποχῆς μας.

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, γράφει θαυμάσια λόγια γιά τόν Συναξαριστή του, καί τοῦτα τά λόγια ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ὁ γάρ Συναξαριστής οὗτος, πολύφωτός ἐστιν Οὐρανός, ὁ ὁποῖος, ὡς μέγαν μέν Φωστῆρα καί λαμπρότατον Ἥλιον ἔχει τόν Δεσπότην Χριστόν. (5)

Ὡς Σελήνην δέ ἀργυροειδῆ καί πλησιφαῆ ἔχει τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ὡς ἀστέρας δέ ἀπλανεῖς καί ἀνεκλείπτους περιέχει ὅλους τούς χορούς τῶνἉγίων ἁπάντων.

Ὅθεν φωτίζει, θερμαίνει, ζωοποιεῖ καί διεγείρει πρός γονιμότητα τῶν ἀρετῶν, ὅλην τήν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, καί πᾶσαν τήν ὑφήλιον Κτίσιν.

Ὁ Συναξαριστής οὗτος, δικαίως πρέπει νά ὀνομασθῇ Κῆπος πολυειδής καί εὐωδέστατος τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἁγίας Ἐκκλησίας.

Γεμάτος:

Ἀπό Ρόας καί Ἀκρόδρυα.

Ἀπό Νάρδους καί Κρόκους.

Ἀπό Καλάμους καί Ὑακίνθους.

Ἀπό Ναρκίσσους καί Κινναμώμους.

Καί ἀπό ὅλα τά πρώτιστα καί εὐωδέστατα μῦρα τε καί ἀρώματα.

Μέ τοῦ ὁποίου τάς ἀγλαΐας καί χάριτας, αὕτη γλυκαίνει, εὐφραίνει, χαροποιεῖ καί εὐωδιάζει τά ἐδικά της τέκνα, ἕκαστον κατά τήν οἰκίαν τάξιν καί τό ἐπάγγελμα.

Περί οὗ ἔγραφεν ἡ Ἀσματίζουσα Νύμφη:

«Ἔρχου Νότε, διάνευσον Κῆπόν μου, καί ρευσάτωσαν ἀρώματά μου» (Ἆσμ. 4, 16).

Καί πάλιν:

«Καταβήτω ἀδελφιδός μου εἰς κῆπον αὐτοῦ, καί φαγέτω καρπόν ἀκροδρύων αὐτοῦ» (Ἆσμ. 5, 1).

Ὅθεν διά τόν κῆπον τοῦτον, δίκαιον εἶχε νά γράφῃ πρός Αὐτόλυκον Θεόφιλος ὁ ἕκτος τῆς Ἀντιοχείας ἐπίσκοπος, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι κατά ἀλήθειαν Κῆπος, εἰς τόν ὁποῖον εὑρίσκονται Ρόδα Μαρτύρων, Κρῖνα παρθένων, Ἴα χηρευουσῶν καί Κισσοί τῶν ὑπάνδρων.

Διά τοῦτο ἡ Μαγδαληνή Μαρία, καί λανθασθεῖσα διά νά εἰπῶ ἔτσι δέν ἐλανθάσθη, καί παραγνωρίσασα, δέν ἐπαραγνώρισεν, ὅταν ἐν τῷ κήπῳ ἐνόμισεν ὡς κηπουρόν τόν Δεσπότην Χριστόν.

Ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός, Αὐτός ἐστάθη ὁ ἀληθινός κηπουρός τοῦ Κήπου τούτου Συναξαριστοῦ, καί Αὐτός ἐφύτευσεν ἐν αὐτῷ μέ τήν παντοδύναμον δεξιάν Του, τά πολυειδῆ καί παντοδαπά καί πολυποίκιλα δένδρα τῶν Ἁγίων ἁπάντων.

Καί ἔδειξεν αὐτόν ἀσυγκρίτως καλλίτερον ἀπό τούς ἐν τῇ Ἀσίᾳ κήπους καί παραδείσους, οὕς ἐφύτευσεν ὁ βασιλεύς Κῦρος.

Καί ἀπό τούς κρεμαστούς κήπους τῆς Βαβυλῶνος, οἵτινες ἦτον ἕνα ἀπό τά ἑπτά θαύματα τοῦ Κόσμου, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν, ὁ καρπός ὅλος τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ Λόγου, καί τό τέλος τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, τῆς γενομένης κατά τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς.

Καί τό κέρδος ὅλον τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ κηρυχθέντος ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ ὑπό τῶν ερῶν Ἀποστόλων, ἐστάθησαν οἱ Ἅγιοι Πάντες, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους περιέχονται ἐν τῷ Συναξαριστῇ τούτῳ.

Ὅθεν περί τοῦ καρποῦ τούτου ἔλεγεν ὁ Κύριος πρός τούς Ἱερούς Ἀποστόλους:

«ν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ μου, ἵνα καρπόν πολύν φέρητε, καί γενήσεσθε ἐμοί μαθηταί» (Ἰωάν. 15, 8).

Ἀδέλφια μου, ἄς γίνει αὐτός ὁ Συναξαριστής τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου, ὅσο καί κάθε Συναξάρι Ἁγίου τῆς Μίας καί Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς τό πιό ἀγαπημένο μας ἀνάγνωσμα, μετά ἀπό τόν «Θεῖον Λόγον» τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Διότι πράγματι σύμφωνα μέ τόν θαυμάσιο λόγο τοῦ Ὁσίου πατρός Νικοδήμου:

«Ὁ γάρ Συναξαριστής οὗτος, πολύφωτός ἐστιν Οὐρανός, ὁ ὁποῖος, ὡς μέγαν μέν Φωστῆρα καί λαμπρότατον Ἥλιον ἔχει τόν Δ ε σ π ό τ η ν Χριστόν.

Ὡς Σελήνην δέ ἀργυροειδῆ καί πλησιφαῆ ἔχει τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ὡς ἀστέρας δέ ἀπλανεῖς καί ἀνεκλείπτουςπεριέχει ὅλους τούς χορούς τῶνἉγίων ἁπάντων».

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστιν Ουρανός (Α΄ Μέρος, Β΄, Γ΄)

Σχετικά άρθρα

Ο Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας ο Ομολογητής

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Η μαχητικότητά του και η εμμονή του στην ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου τον έκαναν να ξεχωρίσει κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, όπου μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο έλεγξαν το δόγμα της δυσσεβείας του Αρείου…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.