Επικαιρότητα

Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστίν Ουρανός (Ε΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστίν Ουρανός (Ε΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἐάν εἶσαι ἀρχιερεύς, μιμοῦ τούς ἐν τῷ Συναξαριστῇ τούτῳ Ἁγίους καί ἀοιδίμους ἐκείνους ἀρχιερεῖς» (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ε΄ Μέρος

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὡς πνευματικός καθοδηγητής μέσα στήν μέριμνά του γιά τήν πνευματική τροφοδοσία τοῦ δοκιμαζόμενου λαοῦ μας, ἤδη ἐπεξεργάστηκε τό Συναξαριστή τοῦ Μαυρικίου, ἀποκαθαίροντας τον ἀπό τά μυθολογικά του στοιχεῖα, πλουτίζοντας τον μέ πλῆθος ὑποσημειώσεων καί μεταφράζοντας τον στήν ὡραιοτάτη δημοτική γλῶσσα τῆς ἐποχῆς του μέ πλῆθος λαϊκῶν λέξεων.

Πράγματι εὐτυχεῖς θεωρούνται σήμερα ὅσοι διαθέτουν ἀκόμηαὐτή τήναὐθεντική ἔκδοση τοῦ «Δόμου», διότι εἶναι πλέον καί ἡ μόνη ἡ ὁποία ἀναπαράγει ἐπακριβῶς τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ «Συναξαριστή τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ».

Ἐκτός ἀπό τόν «Συναξαριστή τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ», ὅπως ὁ ἴδιος τότε τιτλοφόρησε ὁ ὁποῖος ὅμως παρουσιάζει συντετμημένους βίους Ἁγίων μετέφρασε ἐπιλεγμένους ἐκτενεῖς βίους καί τούς ἐκδίδει στό «Νέον Ἐκλόγιον», φροντίζοντας νά ἐκτείνεται σέ ὅλους τούς αἰῶνες καί νά περιλαμβάνει ἁγίους ἐπισκόπους, κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς ποικίλων ἐπαγγελμάτων καί κοινωνικῶν θέσεων.

Γιά νά ὑποδείξει στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς,τόν δρόμο πρός τήν ἁγιότητα.

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος, γιά νά ἀντιμετωπίσει αὐτό τό φοβερό ζήτημα τῶν ἀθρόων ἐξισλαμισμῶν, συλλέγει ὅλα τά μαρτυρολόγια τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας, τά ὁποῖα ἐπιμελεῖται, τά μεταφράζει καί τά ἐκδίδει στό «Νέον Μαρτυρολόγιον» τό 1799, μέ ἕνα θαυμάσιο προοίμιο ὅπου προτρέπει πάντας τούς Ὀρθοδόξους Ῥωμηούς νά παραμείνουν ἀμετακίνητοι ὡς πρός τήν Ὀρθόδοξη πίστη τους.

Προτρέπει ἄπαντες νά μιμηθοῦν τούς Ἁγίους Νεομάρτυρες. Καί ὅσοι ἐξ αὐτῶν τῶν Ῥωμηῶν ἀλλαξοπίστησαν νά ἐπανέλθουν μετανοημένοι στήν Ὀρθοδοξία.

Τό βιβλίο αὐτό τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου ὄντως συντελεῖ στήν ἀνάσχεση τῶν βίαιων ἐξισλαμισμῶν, καί βοηθᾶ νά ἀποκτήσουν συνείδηση τῆς πίστεώς τους καί ὁδηγεῖ ἄλλους ἀδελφούς του, ἀλλαξοπιστήσαντες κυρίως πρός τό μαρτύριο.

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, συνεχίζει λέγοντας γιά τόν Συναξαριστή του, ὡς ἑξῆς:

Συναξαριστής οὗτος πρέπει νά ὀνομασθῇ κοινόν ψυχῶν ἰατρεῖον, ἀπό τό ὁποῖον κάθε Χριστιανός, ὁποίας ἄν εἴη τάξεως καί βαθμοῦ, λαμβάνει τήν ἰατρείαν τοῦ πάθους του. (6)

Ὅθεν εἶπεν ὁ Μέγας Βασίλειος:

«Οἱ βίοι τῶν μακαρίων ἀνδρῶν ἀνάγραπτοι παραδεδομένοι, οἷον εἰκόνες τινές ἔμψυχοι τῆς κατά Θεόν πολιτείας, τῷ μιμήματι τῶν ἀγαθῶν ἔργων πρόκεινται.

Καί τοίνυν, περί ὅπερ ἄν ἕκαστος ἐνδεῶς ἔχοντος ἑαυτοῦ αἰσθάνεται, ἐκείνῳ προσδιατρίβων, οἷον ἀπό τινος κοινοῦ ἰατρείου, τό πρόσφορον εὑρίσκει τῷ ἀρρωστήματι φάρμακον» (Ἐπιστ. α΄).

Καί καθώς οἱ ζωγράφοι, ὅταν θέλουν νά μεταγράψουν καμμίαν εἰκόνα ἀπό ἄλλην εἰκόνα, ἀποβλέπουν συχνά εἰς τό πρωτότυπον, καί ἔτσι μιμοῦνται τοῦτο καί μεταφέρουν εἰς τήν εἰδικήν τους εἰκόνα.

Τοιουτοτρόπως καί οἱ Χριστιανοί, ὅσοι θέλουν νά μιμηθοῦν ἀκριβῶς τάς ἀρετάς τῶν Ἁγίων, τῶν ἐν τῷ Συναξαριστῇ τούτῳ περιεχομένων, συχνά πρέπει νά ἀναγινώσκουν τούς βίους αὐτῶν καί τά Συναξάρια, ὡς εἶπε πάλιν τοῦτο ὁ Μέγας Βασίλειος:

«Ὥσπερ οἱ ζωγράφοι, ὅταν ἀπό εἰκόνων εἰκόνα γράφωσι, πυκνά πρός τό ἑαυτῶν σ π ο υ δ ά ζ ο υ σ ι μεταθεῖναι φιλοτέχνημα· οὕτω δή τόν ἐσπουδακότα ἑαυτόν πᾶσι τοῖς μέρεσι τῆς ἀρετῆς ἀπεργάσασθαι τέλειον, οἱονεί πρός ἀγάλματα κινούμενα καί ἔμπρακτα, τούς βίους τῶν ἁγίων ἀποβλέπειν, καί τό ἐκείνων ἀγαθόν, οἰκεῖον ποιεῖσθαι διά μιμήσεως» (αὐτόθι).

Παραδείγματος χάριν, ἐάν ἐσύ ὁ ἀναγινώσκων εἶσαι Πατριάρχης, ἀναγίνωσκε τά ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ περιεχόμενα Συναξάρια τῶν μακαρίων ἐκείνων καί Ἁγίων Πατριαρχῶν, οἵτινες εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ διά θεωρίας καί πράξεως.

Ἐάν εἶσαι ἀρχιερεύς, μιμοῦ τούς ἐν τῷ Συναξαριστῇ τούτῳ Ἁγίους καί ἀοιδίμους ἐκείνους ἀρχιερεῖς.

Ἐάν ὑπάρχῃς ἱερεύς, ἀκολούθει εἰς τούς ἐνταῦθα περιεχομένους εὐλαβεῖς καί Ἁγίους ἱερεῖς, οἵτινες φ υ λ ά ξ α ν τ ε ς καθαρόν τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης, ἐχρημάτισαν φίλοι Θεοῦ.

Ἐάν ἔχῃς τό τοῦ διακόνου ἐπάγγελμα, ἀπόβλεπε εἰς τό παράδειγμα τῶν εὐαρεστησάντων τῷ Χριστῷ διακόνων, ἤ δι᾽ ὁμολογίας ἤ διά μαρτυρίου ἤ διά ἀρετῆς, οἵτινες περιέχονται ἐν ταύτῃ τῇ βίβλῳ.

Ἐάν ἐνεδύθῃς τό μοναχικόν σχῆμα καί ἔγινες μοναχός, μιμοῦ τά ἐνταῦθα ἀναφερόμενα πολυάριθμα πλήθη τῶν ὁσίων καί μοναχῶν, οἵτινες καταφρονήσαντες τῶν γηΐνων ἁπάντων.

Καί ἄραντες ἐπί ὤμων τόν ἐλαφρόν ζυγόν τοῦ Χριστοῦ, ἐπολιτεύθησαν θεαρέστως, καί τῆς αἰωνίου δόξης κατηξιώθησαν.

Καί φεῦγε μέν τά παραδείγματα τῆς παρακοῆς, ὁποῖα μάλιστα εἶναι ὁ Μοναχός ἐκεῖνος καί Μάρτυς, οὗ ἡ διήγησις ἀναφέρεται κατά τήν δεκάτην πέμπτην τοῦ Ὀκτωβρίου.

Καί ὁ Μοναχός Μάλχος, οὗ ἡ διήγησις εὑρίσκεται κατά τήν εἰκοστήν ἕκτην Μαρτίου.

Ζήλου δέ καί ἀκολούθει εἰς τά παραδείγματα τῆς ὑπακοῆς, ὁποῖα εἶναι, Ἀκάκιος ὁ ἐν τῇ Κλίμακι, ὁ ἐν τῇ εἰκοστῇ ἕκτῃ τοῦ Νοεμβρίου ἀναφερόμενος

Καί Παῦλος ὁ ἁπλοῦς, ὁ ἑορταζόμενος κατά τήν ἑβδόμην Μαρτίου.

Ἐάν εἶσαι παρθένος μοναχή, τρέχε ὀπίσω εἰς τά ἴχνη τόσων καί τόσων παρθένων καί μοναζουσῶν, τῶν ἐν τῷ Συναξαριστῇ τούτῳ περιεχομένων, καί γίνου παρθένος, ὄχι μόνο κατά τό σῶμα, ἀλλά καί κατά τήν ψυχήν.

Ὄχι μόνον κατά τάς αἰσθήσεις, ἀλλά καί καθ᾽ ὅλας τάς κινήσεις, τάς σωματικάς τε καί ψυχικάς.

Ἄκουσον γάρ τί λέγει ὁ Χρυσορρήμων:

«Τήν παρθένον, οὐ τῷ σώματι μόνον καθαράν εἶναι δεῖ, ἀλλά καί τῇ ψυχῇ· εἴγε μέλλοι τόν Ἅγιον ὑποδέχεσθαι Νυμφίον».

Καί πάλιν:

«Παρθενίας ὅρος, τό καί σώματι καί πνεύματι εἶναι ἁγίαν» (Λόγος Παρθενίας)”.

Ἀδέλφια μου, ἄς γίνει αὐτός ὁ Συναξαριστής τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου, ὅσο καί κάθε Συναξάρι Ἁγίου τῆς Μίας καί Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς τό πιό ἀγαπημένο μας ἀνάγνωσμα, μετά ἀπό τόν«Θεῖον Λόγον» τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Διότι πράγματι σύμφωνα μέ τόν θαυμάσιο λόγο τοῦ Ὁσίου πατρός Νικοδήμου:

«Ὁ γάρ Συναξαριστής οὗτος, πολύφωτός ἐστιν Οὐρανός, ὁ ὁποῖος, ὡς μέγαν μέν Φωστῆρα καί λαμπρότατον Ἥλιον ἔχει τόν Δ ε σ π ό τ η ν Χριστόν.

Ὡς Σελήνην δέ ἀργυροειδῆ καί πλησιφαῆ ἔχει τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ὡς ἀστέρας δέ ἀπλανεῖς καί ἀνεκλείπτουςπεριέχει ὅλους τούς χορούς τῶν Ἁγίων ἁπάντων».

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστιν Ουρανός (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄)

Σχετικά άρθρα

Ο Γέροντας Αγάθων είδε το ίδιο το Όραμα του αγ. Πέτρου Αλεξανδρείας

Κήρυγμα του μακαριστού π.Νικολάου Μανώλη. Κήρυγμα του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη στο οποίο μας ομιλεί για τον αγιασμένο Γέροντα Αγάθωνα που είδε το ίδιο Όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.