Επικαιρότητα

Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστίν Ουρανός (Ι΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστίν Ουρανός (Ι΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Νά κρατᾶμε τήν Πίστη μας πού εἶναι ἀλήθεια αἰώνια καί ἀναμφισβήτητη» (Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ι΄ Μέρος

Ὁ Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἁγιορείτης, εἰς τόν ἀφιερωμένο πρόλογον διά τόν Συναξαριστή τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, γράφει ὅτι:

Τό «Νέον Μαρτυρολόγιον» εἶναι ἕνα ἀγλαόκαρπο δέντρο, πού σπάρθηκε, φύτρωσε, αὐξήθηκε καί καρποφόρησε, ποτιζόμενο ἀπό τά αἷματα ἀγνώστων καί γνωστῶν Νεομαρτύρων, κατά τούς χρόνους τῆς φρικτῆς δουλείας τοῦ Γένους (1453-1821).

Ό Ἅγιος Νικόδημος, βλέποντας τά βασανιστικά μαρτύρια, πού πολλοί Χριστιανοί ὑπόφεραν ἀπό τούς Τούρκους, βλέποντας ἐπίσης καί τόν κίνδυνο, πού καθημερινά διέτρεχε ἡ Ἐκκλησία ἀπό τούς ἀρνησίθρησκους, σύναξε τά ὡραιότερα Μαρτύρια.

Καί τά ξέδωσε μέ τόν βαθύτερο σκοπό νά κατηχήσει σους πό γνοια ρνοῦνταν τήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ.

Καί νά νδυναμώσει τσι τήν Πίστη τους, διαθερμαίνοντας συγχρόνως μέ τόν πλέον κατάλληλο τρόπο καί τόν πόθο τν ρνησίθρησκων καί τν λλων βασανιζόμενων πρός τό Μαρτύριο καί τήν σωτηρία τους.

Καί ποιός ἄραγε γνωρίζει πόσους «ἐν αἵματι καί μ α ρ τ υ ρ ί ω» Ὁμολογητές, ἄγνωστους σ’ ἐμᾶς, δέν θά ἀνέδειξε τό «Νέον Μαρτυρολόγιον»!

Τό «Νέον Μαρτυρολόγιον» τυπώθηκε, γιά πρώτη φορά τό 1794, «διά συνδρομς Φιλοχρίστων καί Φιλομαρτύρων Χριστιανν, τν ν τ Εὐρώπη πραγματευομένων».

Ἐπανεκδόθηκε τό 1856 ἐν Ἀθήναις, διά «δαπάνης Κωνσταντίνου Σκαθάρου τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς κοινήν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν».

Σ’ αὐτή τήν δεύτερη κδοση προστέθηκαν καί μερικά νεώτερα μαρτύρια, δηλαδή σα ἔγιναν πό τό 1794 μέχρι τό 1838.

Ὁ πνευματικός κόσμος φανερώνεται σέ κάθε μετανοημένο καί καλοπροαίρετο ἄνθρωπο πού ἀναζητᾶ τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς καί ἐρευνᾶται μόνο μέσα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη.

Αὐτός ὁ πνευματικός κόσμος ὁ ὁποῖος περιέχει ὅλους αὐτούς τούς «ὡς ἀστέρας δέ ἀπλανεῖς καί ἀνεκλείπτους χορούς τῶν Ἁγίων ἁπάντων», γίνεται γνωστός μέσα ἀπό τό Συναξαριστή τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας, ἀναφέρει γιά αὐτό τόν πνευματικό κόσμο τῆς Πίστεως στόν ἀληθινό Θεό τά ἑξῆς:

Ὁ πνευματικός κόσμος δέν ἐρευνᾶται μέ τίς μεθόδους πού ἐρευνοῦμε τόν ὑλικό κόσμο. (11)

Οἱ μέθοδοι αὐτές εἶναι ἐντελῶς ἀκατάλληλες γιά νά ἐρευνοῦμε μέ αὐτές τόν πνευματικό κόσμο.

Ὑπάρχουν φαινόμενα τά ὁποῖα ἡ ἐπιστήμη ποτέ δέν θά μπορέσει νά τά ἐξηγήσει γιατί δέν χρησιμοποιεῖ τίς κατάλληλες μεθόδους…

Μπορεῖ ἡ ἐπιστήμη νά μᾶς πεῖ, πῶς ὁ μεγάλος Προφήτης Ἠσαΐας, 700 χρόνια πρίν τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ προεῖπε τά πιό σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς Του;

Νά μᾶς ἐξηγήσει τήν διορατική χάρη πού ἔχουν οἱ Ἅγιοι καί νά μᾶς πεῖ:

Μέ ποιές φυσικές μεθόδους ἀπέκτησαν οἱ Ἅγιοι αὔτη τήν Χάρη;

Καί πῶς μποροῦσαν μόλις ἔβλεπαν ἕναν ἄνθρωπο ἄγνωστο ἀμέσως νά καταλαβαίνουν τήν καρδιά του καί νά διαβάζουν τίς σκέψεις του;

Χωρίς νά περιμένουν ἀπό τόν ἐπισκέπτη ἐρώτηση, ἔδιναν ἀ π ά ν τ η σ η σ’ αὐτά πού τόν π ρ ο β λ η μ ά τ ι ζ α ν.

Ἄς μᾶς ἐξηγήσουν μέ ποιόν τρόπο προέλεγαν οἱ Ἅγιοι τά μεγάλα ἱστορικά γεγονότα τά ὁποῖα μέ τόν καιρό πραγματοποιοῦνταν ἀκριβῶς ὅπως τά εἶχαν προφητέψει…

Μήν σ κ α ν δ α λ ί ζ ε σ τ ε ὅταν ἀκοῦτε αὐτά πού λένε κατά τῆς Πίστεως.

Ἀφοῦ αὐτοί πού τά λένε δέν καταλαβαίνουν τήν οὐσία τῆς Πίστεως…

Ἐσεῖς νά θυμάστε πάντα τήν βασική ἀ ρ χ ή πού γνώριζαν πολύ καλά οἱ πρῶτοι Χριστιανοί.

Αὐτοί θεωροῦσαν δυστυχισμένο τόν ἄνθρωπο πού γνωρίζει ὅλες τίς ἐπιστῆμες, δέν γνωρίζει ὅμως τόν Θεό.

Καί ἀντίθετα θεωροῦσαν μ α κ ά ρ ι ο αὐτόν πού γνωρίζει τόν Θεό, ἔστω καί νά μήν γνώριζε ἀπολύτως τίποτα ἀπό τά ἀνθρώπινα.

Νά φυλάγετε αὐτή τήν ἀλήθεια σάν τό μεγαλύτερο θησαυρό τῆς καρδίας σας, προχωρᾶτε εὐθεία καί μήν κ ο ι τ ά ζ ε τ ε δεξιά καί ἀριστερά.

Ἄς μήν μᾶς κάνουν, αὐτά πού ἀκοῦμε κατά τῆς Θρησκείας, νά χάνουμε τόν προσανατολισμό μας.

Νά κρατᾶμε τήν Πίστη μας πού εἶναι ἀλήθεια αἰώνια καί ἀναμφισβήτητη. Ἀμήν”.

Ἀδέλφια μου, ἄς γίνει αὐτός ὁ Συναξαριστής τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου, ὅσο καί κάθε Συναξάρι Ἁγίου τῆς Μίας καί Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς τό πιό ἀγαπημένο μας ἀνάγνωσμα, μετά ἀπό τόν«Θεῖον Λόγον» τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Διότι πράγματι σύμφωνα μέ τόν θαυμάσιο λόγο τοῦ Ὁσίου πατρός Νικοδήμου:

«Ὁ γάρ Συναξαριστής οὗτος, πολύφωτός ἐστιν Οὐρανός, ὁ ὁποῖος, ὡς μέγαν μέν Φωστῆρα καί λαμπρότατον Ἥλιον ἔχει τόν Δ ε σ π ό τ η ν Χριστόν.

Ὡς Σελήνην δέ ἀργυροειδῆ καί πλησιφαῆ ἔχει τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ὡς ἀστέρας δέ ἀπλανεῖς καί ἀνεκλείπτους περιέχει ὅλους τούς χορούς τῶν Ἁγίων ἁπάντων».

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

11. Νά κρατᾶτε τήν πίστη μας πού εἶναι αἰώνια καί ἀναμφισβήτητη. Διδαχές Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας. Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστιν Ουρανός (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ΣΤ΄Η΄Ζ΄, Θ΄)

Σχετικά άρθρα

Αγάπησε τον εαυτό σου [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη “ἀγαπήσεις… ὡς σεαυτόν” (Ματθ. 22, 39) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε...

Ποιος φοβάται;

Γράφει η Μαρία Κοσμίδου. …οι παραβατικοί λαθρομετανάστες από τις μουσουλμανικές χώρες έχουν ειδική μεταχείριση από το νόμο σε σχέση με άλλους «εγκληματίες»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.