Επικαιρότητα

Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστίν Ουρανός (Η΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστίν Ουρανός (Η΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἐν τῷ Συναξαριστῇ τούτῳ δέν περιέχονται δύο καί τρεῖς ἤ δέκα ἤ ἑκατόν ἤ χίλιοι Ἅγιοι, ἀλλά χιλιάδες καί μυριάδες καί μιλλιώνια ὁλόκληρα Ἁγίων» (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η΄ Μέρος

Τά αὐθεντικά κείμενα τά ὁποῖα διασώζουν τό ἀληθές ὀρθόδοξο πνεῦμα καί τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία ἦταν σπάνια, διότι αὐτά συνήθως ἔλειπαν ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς ἐποχῆς, καθώς ὁ ὀρθόδοξος Ῥωμέϊκος λαός τρεφόταν πνευματικά κυρίως ἀπό τά λειτουργικά κείμενα, καί μόνο μέσα ἀπό βιογραφίες τῶν Ἁγίων, μέ τά ἠθικολογικά κηρύγματα, καί μέ πολλές εὐσεβεῖς διηγήσεις.

Τὰ ἔργα τῶν Ἁγίων Πατέρων ἦταν ἄγνωστα μέχρι τότε, ἐπειδή οἱ ἔντυπες ἐκδόσεις ἦταν δυσεύρετες καί τά περισσότερα ἔργα τους πράγματι ποτέ δέν εἶχαν ἐκδοθεῖ, καθώς ἦταν δυσπρόσιτα ἀκόμη καί αὐτά τά χειρόγραφά τους.

Ἀκόμη καί τά βιβλία μέ τά λειτουργικά κείμενα τῆς Ὀρθοδοξίας παρέμεναν ἀνέκδοτα, διότι μόνο στή Βενετία, ἐκδίδονταν τά ἑλληνικά βιβλία, καθώς οἱ ἄλλες πόλεις, ὑπάκουαν σέ παπικές ἐντολές οἱ ὁποίες δέν ἐπέτρεπαν τήν ἔκδοση Ὀρθοδόξων κειμένων.

Ἔτσι, ἐνῶ οἱ ὀρθόδοξοι Ῥωμηοί ζοῦσαν βιωματικά μέσα στό χῶρο τῶν ἱερῶν Ναῶν καί τοῦ πλήθους τῶν Μοναστηριῶνκαί τό χρόνο τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί δέχονταν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ πού μετέδιδαν αὐτές, ἐλάχιστοι ὅμως κατανοοῦσαν πλήρως τά κείμενα.

Παρόλα αὐτά οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες ἔγιναν οἱ νέοι ἀπολογητές τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντι τοῦ Κορανίου καί τοῦ Ἰσλάμ καί πιστοποίησαν μέ τό μαρτύριό τους τήν ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ταυτόχρονα φανέρωσαν μέ τό μαρτύριό τους στόν ὀρθόδοξο κόσμο τοῦτο τό Θεῖον χάρισμα τό ὁποῖο ἔλαβαν, ὡς φορεῖς τῆς ἀληθείας τῆς «ἐν Χριστῷ ζωῆς».

Ὁμολόγησαν μέσα ἀπό τό μαρτύριό τους τήν ζῶσα βιωματική χάρη, ἡ ὁποία ὅμως ἀναφέρεται στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ἐφαρμογή αὐτῆς περί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Θείου φωτός ἐπί τῶν μαρτυρικῶν ἁγίων σωμάτων τους.

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, γράφει στό προοίμιο τοῦ Συναξαριστή του τά ἑξῆς:

Ἐν τῷ Συναξαριστῇ τούτῳ δέν περιέχονται δύο καί τρεῖς ἤ δέκα ἤ ἑκατόν ἤ χίλιοι Ἅγιοι, ἀλλά χιλιάδες καί μυριάδες καί μιλλιώνια ὁλόκληρα Ἁγίων. (9)

Καί σύννεφα πυκνότατα ἀπείρων δικαίων.

Διατί;

Διά νά σέ ἀναψύχουν Χριστιανέ, μέ τάς πρεσβείας των, ἀπό τό καῦμα τῶν πειρασμῶν.

Διά νά σέ δροσίζουν μέ τάς ἐπιρροάς τῶν χαρίτων τους, ὅταν ξηρανθῇς ἀπό τήν φλόγα τῶν παθῶν.

Διά νά σέ σκεπάζουν ἄνωθεν μέ τάς πτέρυγας τῶν προστασιῶν τους, ἀπό τάς ἐπιβουλάς τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν.

Καί τελευταῖον, διά νά σέ κάμουν νά μή φοβῆσαι ἀπό τόν ἀόρατον πόλεμον τῶν παθῶν καί δαιμόνων, ἔχων κύκλω σου μίαν ἀναρίθμητον παράταξιν τόσων καί τόσων Ἁγίων, οἵτινες εἶναι βοηθοί σου.

Καθώς καί ὁ ὑπηρέτης τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ἐφοβήθη μέν, ὅταν εἶδε τήν παράταξιν τῶν Σύρων, πῶς ἦλθεν ἐναντίον τοῦ διδασκάλου του Ἐλισσαίου.

Ἀπεδίωξε δέ τόν φόβον, ὅταν εἶδε κύκλω τήν νοητήν παράταξιν τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων.

«Καί ὤρθρισέ φησιν, ὁ λειτουργός Ἐλισσαιέ ἀναστῆναι, καί ἐξῆλθε.

Καί ἰδού δύναμις κυκλοῦσα τήν πόλιν καί ἵππος καί ἅρμα· καί εἶπε τό παιδάριον πρός αὐτόν, ὦ κύριε, πῶς ποιήσωμεν;

Καί εἶπεν Ἐλισσαιέ, μή φοβοῦ· ὅτι πλείους οἱ μεθ᾽ ἡμῶν ὑπέρ τούς μετ᾽ αὐτῶν.

Καί προσηύξατο Ἐλισσαιέ καί εἶπε:

Κύριε, διάνοιξον δή τούς ὀφθαλμούς τοῦ παιδαρίου καί ἰδέτω· καί διήνοιξε Κύριος τούς ὀφθαλμούς αὐτοῦ, καί εἶδε· καί ἰδού τό ὄρος πλῆρες ἵππων, καί ἅρμα πυρός περικύκλω Ἐλισσαιέ» (Δ΄ Βασιλ. 6, 15).

Θέλεις ἀγαπητέ νά μάθῃς, πόσον εἶναι τό πλῆθος μόνον τῶν Ἁγίων Μαρτύρων;

Ἄκουσον:

Ἀναφέρεται εἰς τόν κατά ἀθέων δεύτερον Τόμον τοῦ ἱεροκήρυκος Προκοπίου (σελ. 227 καί 237), ὅτι μερικοί περίεργοι ἱστορικοί, περιεργασθέντες ὅλα τά Μηνολόγια καί Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας, τά ἐν διαφόροις βίβλοις περιεχόμενα, ἐλογαρίασαν τούς Μάρτυρας, ὁπού περιέχονται εἰς αὐτά.

Καί ἐσημείωσαν, ὅτι εἶναι εἰς τόν ἀριθμόν δέκα μιλλιώνια καί ἐννεακόσιαι πενῆντα χιλιάδες.

Ὥστε ὁπού, ἐάν αὐτοί μοιρασθοῦν ἰσόμετρα εἰς τάς τριακοσίας ἑξῆντα πέντε ἡμέρας τοῦ χρόνου, πίπτουν εἰς κάθε ἡμέραν νά ἑορτάζωνται τριάντα χιλιάδες μάρτυρες.

Ὄντως τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο τό μέγα σύννεφον, περί οὗ ἔγραφεν ὁ μακάριος Παῦλος:

«Τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων» (Ἑβρ. 12, 1).

Ἀδέλφια μου, ἄς γίνει αὐτός ὁ Συναξαριστής τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου, ὅσο καί κάθε Συναξάρι Ἁγίου τῆς Μίας καί Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς τό πιό ἀγαπημένο μας ἀνάγνωσμα, μετά ἀπό τόν «Θεῖον Λόγον» τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Διότι πράγματι σύμφωνα μέ τόν θαυμάσιο λόγο τοῦ Ὁσίου πατρός Νικοδήμου:

«Ὁ γάρ Συναξαριστής οὗτος, πολύφωτός ἐστιν Οὐρανός, ὁ ὁποῖος, ὡς μέγαν μέν Φωστῆρα καί λαμπρότατον Ἥλιον ἔχει τόν Δ ε σ π ό τ η ν Χριστόν.

Ὡς Σελήνην δέ ἀργυροειδῆ καί πλησιφαῆ ἔχει τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ὡς ἀστέρας δέ ἀπλανεῖς καί ἀνεκλείπτους περιέχει ὅλους τούς χορούς τῶν Ἁγίων ἁπάντων».

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!!!

Συνεχίζεται…

9. Περί τῶν Ἁγίων. Προοίμιον εἰς τόν Συναξαριστήν, Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα). https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Ο γαρ Συναξαριστής ούτος, πολύφωτος εστιν Ουρανός (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ )

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

23 Φεβ

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες…

Πανηγυρίζει η ασέλγεια γιορτάζει η ακολασία ευφραίνεται η μέ­θη αγάλλεται η τρυφή και η ασωτεία χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια.. Τον μισούν αυτόν τον Άγιο οι δαιμονισμένοι οικουμενιστές, που...

Ο Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας ο Ομολογητής

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Η μαχητικότητά του και η εμμονή του στην ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου τον έκαναν να ξεχωρίσει κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, όπου μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο έλεγξαν το δόγμα της δυσσεβείας του Αρείου…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.