Επικαιρότητα

Ο Γόρτυνος Μεγαλουπόλεως ξαναχτυπά. Οφειλόμενη απάντηση Νο.3

εικόνα άρθρου: Ο Γόρτυνος Μεγαλουπόλεως ξαναχτυπά. Οφειλόμενη απάντηση Νο.3

Σεβασμιώτατε, αλλάζετε άρδην και την Ιερή Παράδοση και την Εκκλησιολογία και την Χριστολογία και την Πνευματολογία της Εκκλησίας μας!

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Με νέο του άρθρο στη στήλη “Σύντομα Κηρύγματα”, το εβδομαδιαίο περιοδικό της Μητρόπολης του, ο Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως Ιερεμίας Φούντας, πιστεύοντας ότι παραδίδει μαθήματα ορθόδοξης εκκλησιολογίας, λέγει τα εξής : «ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ 1) Στά παρουσιαζόμενα θέματα τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, ἀγαπητοί μου Γορτύνιοι καί Μεγαλοπολίτες χριστιανοί, ἐμεῖς τό εἴπαμε καί τό δηλώνουμε πάλι, ὅτι τό φρόνημά μας θά εἶναι «ἐκκλησιολογικό». Δηλαδή, θά κάνουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄν ἡ Ἐκκλησία μᾶς πεῖ νά φορᾶμε τήν μάσκα στόν Ναό γιά προστασία μας ἀπό τόν κορωνοϊό, θά τήν φορᾶμε. Ἄν μᾶς πεῖ νά μήν τήν φορᾶμε, δέν θά τήν φορᾶμε! Τό ἴδιο σέ ὅλα τά θέματα. 2) Θά τολμήσω νά πῶ, ἀδελφοί, καί τό ἑξῆς: Καί λάθος ἀκόμη νά κάνει ἡ Ἐκκλησία, νά ἀκολουθοῦμε τό λάθος καί ὄχι τήν κατά τήν γνώμη μας ἀκρίβεια. Καί αὐτό πού σᾶς λέγω δέν εἶναι δικός μου λόγος, ἀλλά τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (βλ. εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων, τόμ. 4, 615). Ἀλλά καί ὁ ἅγιος Πορφύριος λέγει τό ἴδιο: «Εἶναι προτιμότερο – λέγει – νά εἶναι κανείς σέ σφάλμα μέσα στήν Ἐκκλησία, παρά νά ἐνεργεῖ ἔξω ἀπ᾽ αὐτήν ἔστω καί ὀρθά» (Περιοδ, Αποστολή, 10, σελ. 3). Σᾶς ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα: Κανονικά, νομίζω, δέν ἔπρεπε νά ἀλλάξει τό Ἡμερολόγιο. Δέν εἶναι ὅμως θέμα δογματικό τό θέμα τοῦ Ἡμερολογίου. Γι᾽ αὐτό, ἀφοῦ τό εἶπε ἡ Ἐκκλησία νά ἀλλάξει, ἀκολουθήσαμε τήν ἀλλαγή. Κοιτάξτε ὅμως τώρα τά χάλια τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, πού θέλησαν νά ἐναντιωθοῦν στήν Ἐκκλησία, ἀκολουθώντας τάχα τήν ἀκρίβεια καί ὄχι τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας. Τά χάλια τους εἶναι τό ὅτι βρέθηκαν ἐκτός Ἐκκλησίας! Δέν ὑπάρχει χειρότερο ἀπό αὐτό!.. Δέν ἐννοῶ βέβαια ἐδῶ τούς Παλαιοημερολογίτες τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἤ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων, ἀλλά ἐννοῶ τίς διάφορες παρατάξεις τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, πού καί μεταξύ τους ἀλληλοτρώγονται, γιατί δέν ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὡς ὄντες ἐκτός τῆς    Ἐκκλησίας. 3) Ἐπειδή, ἀδελφοί, ἡ ἐκκλησιολογική κατήχηση εἶναι τό κυριώτερο, ἀλλά πολλοί χριστιανοί εἶναι ἀκατήχητοι στήν ἐκκλησιολογία, γι᾽ αὐτό ἀπεφάσισα τά συνεχῆ κηρύγματά μας νά εἶναι ἐκκλησιολογικά. Μέ ἁπλᾶ καί λίγα λόγια νά ὁμιλῶ κάθε φορά γιά τήν Ἐκκλησία μας καί τούς ἱερούς κανονισμούς Της. Θά διακόπτω ὅμως τήν σειρά, ὅταν παρουσιάζονται σοβαρά θέματα στήν Ἐκκλησία μας καί τήν πατρίδα μας, ἀλλά θά ἐπανέρχομαι πάλι στά ἐκκλησιολογικά μαθήματα.»

Δηλαδή ορθόδοξη εκκλησιολογία κατά τον μητροπολίτη κ. Ιερεμία Φούντα είναι να κάνουμε ό,τι μάς λέει η Ιεραρχία της Εκκλησίας μας για κάθε θέμα, και να ακολουθούμε την Εκκλησία ακόμη και στο λάθος της, εγκαταλείποντας την κατά την γνώμη μας ακρίβεια. 

Ο Σεβασμιώτατος εκκλησιολογία διδάσκει, αλλά όχι την ορθόδοξη. Η εκκλησιολογία του/των προσιδιάζει περισσότερο στην παπική. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, με τις στρεβλές του αφετηρίες, ο Σεβασμιώτατος θα καταστήσει το περιοδικό της Μητρόπολης του σχολή στρεβλής οικουμενιστικής εκκλησιολογίας. 

Για να ξεκινήσει κανείς να μιλά σωστά περί εκκλησιολογίας, πρέπει καταρχήν να ορίσει σωστά την έννοια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι η Ιεραρχία, Σεβασμιώτατε! Η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού επεκτεινόμενο εις τους αιώνες. Στην Εκκλησία ανήκει κανείς, όταν είναι ενωμένος με το Σώμα του Χριστού. Ποιός άλλος τρόπος μπορεί να υπάρξει από την υπακοή στις εντολές του Χριστού; Ο Ίδιος αυτό τον τρόπο μας άφησε. Την υπακοή, την εκκοπή του ιδίου θελήματος, την κένωση, την εισροή του αίματος του Χριστού με την εκροή του δικού μας αμαρτωλού αίματος. Ποιοι είστε εσείς, που εισηγήστε άλλον τρόπο; Ποιοί είστε εσείς που εισηγήστε αντί της θεοδίδακτης υπακοής την διοικητική πειθαρχία και υποταγή σε ανωτέρους; Τη Δεσποτοκρατία! εισηγήστε. Δεν έχουμε άλλον Κύριο! Τον Χριστό μόνο υπακούμε, τη δική Του φωνή μόνο ξέρουμε και αναγνωρίζουμε! Κάθε άλλη φωνή την αποστρεφόμαστε! Δεν υπακούμε σε άλλο θέλημα! Όταν δεν υπακούμε στο Χριστό, υπακούμε στο διάβολο, αγαπητέ Σεβασμιώτατε! Αυτή είναι η βάση της σωστής εκκλησιολογίας!

Κι ο Χριστός και οι Απόστολοι δίδαξαν και μας παρέδωσαν εκκλησιολογία, Σεβασμιώτατε: Ο μέγας Απόστολος των Εθνών, στην «Προς Γαλάτας Επιστολή» του (α΄ 6-9), δηλώνοντας τη δυσάρεστη έκπληξή του για την ευκολία με την οποία οι Χριστιανοί της Γαλατίας της Μ. Ασίας πέφτουν σε πλάνη και παρασύρονται από διαστρεβλωτές της πίστης, γράφει: «Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπό τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι (=Χριστοῦ) εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὅ οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καί θέλοντες μεταστρέψαι τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ἀλλά καί ἐάν ἠμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται πάρ’ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμίν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καί ἄρτι πάλιν λέγω, εἰ τίς ὑμᾶς εὐαγγελίζεται πάρ’ ὅ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω». (Κατέχομαι από βαθείαν έκπληξιν και απορίαν εκ του γεγονότος, ότι τόσον εύκολα και γρήγορα φεύγετε από τον Θεόν, ο οποίος σας αποκάλεσε δια της χάριτος του Ιησού Χριστού και μεταπηδάτε εις άλλην διδασκαλίαν, την οποίαν οι ψευδοδιδάσκαλοι παρουσιάζουν ως ευαγγέλιον τάχα του Χριστού. Αυτό δε το ψευδοευαγγέλιον δεν είναι τίποτε άλλο, ει μη ότι υπάρχουν μερικοί, οι οποίοι σας αναταράσσουν και θέλουν να μεταβάλουν και νοθεύσουν το Ευαγγέλιον του Χριστού. Αλλά προσέξατε τούτο· Εάν και ημείς ακόμη οι Απόστολοι η και άγγελος από τον ουρανόν σας κηρύττη Ευαγγέλιον διαφορετικόν από εκείνο, το οποίον ημείς απ’ αρχής σας έχομεν κηρύξει, ας είναι αυτός αναθεματισμένος και χωρισμένος από τον Θεόν.) Αυτή είναι η βάση της ορθής Εκκλησιολογίας , Σεβασμιώτατε! Τολμάτε να την ξεστομίσετε; 

Τα ίδια μας λέγατε, Σεβασμιώτατε, και για την ιερά Αποτείχιση, ότι είμαστε σχισματικοί κι ας κάνουμε χρήση ιερών κανόνων, που εσείς οι ίδιοι φροντίσατε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Δηλαδή και όσοι διαφωνούν με τη χρήση της μάσκας είναι σχισματικοί; Ήμαρτον, Σεβασμιώτατε, υπάρχουν συλλειτουργοί σας που διαφωνούν. 

Τη χρήση της μάσκας στους ιερούς Ναούς την καταστήσατε εσείς οι ίδιοι θέμα πίστης. Αντί να πείτε στον πιστό λαό ότι είμαστε αναγκασμένοι να φοράμε μάσκα στους ιερούς Ναούς, γιατί είναι ποινικό αδίκημα, αν δεν το κάνουμε (υπακοή στον Καίσαρα), εσείς αφήνετε μια πνευματική κληρονομιά στην Εκκλησία απολογητική υπέρ της χρήσης μάσκας στους ιερούς Ναούς ελέω πανδημίας και αλλάζετε άρδην και την Ιερή Παράδοση και την Εκκλησιολογία και τη Χριστολογία και την Πνευματολογία της Εκκλησίας μας, στην οποία και στηρίζεται η Ιερή μας Παράδοση και η εκκλησιαστική μας ζωή. Αμφισβητείτε την παντοδυναμία του Θεού και τη θεότητα του Χριστού. Με ποιες προϋποθέσεις θα διδάξετε εσείς ορθόδοξη εκκλησιολογία στο ποίμνιο; Αχρηστέψατε τα πτυχία σας, θεολόγοι αθεολόγητοι και επίσκοποι με ανεπίσκοπο νού! Ο δρόμος σας έχει ορίζοντα την απιστία και την αθεϊα! Πολλοί Κονάνοι κρύβονται στους επισκοπικούς θρόνους, πολλοί θεληματάρηδες ανυπότακτοι στο Χριστό εκκοσμικευμένοι άρχοντες. 

Ο Κύριος να σας φωτίσει να μη ριχτείτε με σκοτισμένο το νου στη διδασκαλία της στρεβλής σας εκκλησιολογίας! Μη γένοιτο!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2


Δείτε σχετικά:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ στον Σεβασμιώτατο Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία
Απάντηση στον επίσκοπο Γόρτυνος Ιερεμία και προς όλους τους Αρχιερείς

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.