Επικαιρότητα

Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Α΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Α΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Νά τό θυμόμαστε καί ποτέ νά μήν κατακρίνουμε τούς ἁμαρτωλούς» (Ἅγιος Λουκᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Α΄ Μέρος

Ἡ μετάνοια εἶναι μία ταπεινή, ἤρεμη, μία ἀληθινά εὐλογημένη ἀπό τό Θεό πνευματική κατάσταση, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει τήν ἁγιότητα καί ἀναπαύει τήν ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ μετάνοια ἔρχεται μέσα στήν ψυχή τοῦ ταπεινοῦ ἀνθρώπου πάντοτε μέ τήν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος τοῦ Πανάγαθου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἑνῶ πράγματι ἀποκαλύπτονται ἐντός τῆς εὐλογημένης ψυχῆς του διά τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίουἡ μέγιστη εὐσπλαχνία μαζί μέ τήν μέγιστη ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, διά τοῦ Θείου καί ἀπείρου ἐλέους. Καί μέσα ἀπό αὐτόν τόν θαυμαστό τρόπο ἀποτυπώνονται ὅλα τά ἅγια χαρακτηριστικά της στό ταπεινό πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ ἀληθινά μετανοημένου ἀνθρώπου, τόν ὁποῖο ὁδηγοῦν στήν ὁδό τῆς θεώσεως.

Μέσα ἀπό τήν μοναδική ὁδό τῆς θεάρεστης μετανοίας μᾶς φανερώνει ὁ Ἅγιος Θεός μέσα στήν καρδιά μας μυστικά ἀλλά καί Μυστηριακά μέ τήν εἰλικρινή καί καθαρή ἐξομολόγησητό Μυστήριο τῆς προσωπικῆς σωτηρίας μας.

Μᾶς φανερώνει ὁλόκληρη τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου γιά τό γεγονός τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά γνωρίζουμε βιωματικά ὅτι ὁ Κύριος εἶναι εὔσπλαχνος καί ἀγαθός.

Ἀκόμη κι’ ἄν ἐμεῖς παρασυρθήκαμε καί ἁμαρτήσαμε ἀπό ἀπερισκεψία καί ἀπό ἀνθρώπινη ἀδυναμία, ἄς φροντίσουμε τώρα πιά σύντομα νά θεραπευθοῦμε μέσα ἀπό τήν ἀληθινή μετάνοια. Ἡ ἀληθινή μετάνοια εἶναι ἡ βάση τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.

Ἐπειδή ὁ Κύριος εἶναι ἐλεήμων καί εὔσπλαχνος καλεῖ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο στήν μετάνοια καί ἔτσι Ἐκεῖνος γιά τήν ἐπιστροφή καί τήν εἰλικρινή μετάνοιά μας, θά συγχωρέσει καί θά παραγράψει ὅλες τίς ἁμαρτίες μας.

Ἐπίσης ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, συνεχίζει νά καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί ὄχι μόνο μᾶς ὑπόσχεται, ἀλλά μᾶς χαρίζει πράγματι τήν ἄφεση γιά κάθε ἁμαρτία καί τήν ἴαση γιά κάθε ἁμαρτωλή κατάσταση ἀπό τήν ὁποία προέρχεται καί ἡ κάθε μία ἀσθένεια, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς διδάσκει παρακάτω μέσα ἀπό τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο:

«Καί παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπί τό τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καί λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι.

Καί ἀναστάς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

Καί ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καί ἰδού πολλοί τελῶναι καί ἁμαρτωλοί ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καί τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

Καί ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί μετά τῶν τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;

Ὁ δέ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες.

Πορευθέντες δέ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καί οὐ θυσίαν.

Οὐ γάρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν»(Ματθ. 9, 9-13).

Προχωρώντας δέ ἀπ’ ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς εἶδε ἕνα ἄνθρωπο, Ματθαῖο ὀνομαζόμενο, νά κάθεται στό τελωνεῖον γιά τήν εἴσπραξι τῶν φόρων, καί τοῦ λέγει:

«Ἀκολούθα με».

Καί σηκώθηκε καί τόν ἀκολούθησε. Καί ὅταν καθόταν στό τραπέζι στό σπίτι, ἰδοῦ καί πολλοί τελώνες καί ἁμαρτωλοί ἦλθαν καί κάθονταν στό τραπέζι μαζί μέ τόν Ἰησοῦ καί τούς μαθητές Του.

Καί ὅταν εἶδαν οἱ Φαρισαῖοι, εἶπαν στούς μαθητές Του:

«Γιατί ὁ διδάσκαλός σας τρώγει μαζί μέ τούς τελώνες καί ἁμαρτωλούς;».

Ὅταν δέ ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς, εἶπε σ’ αὐτούς:

«Δέν χρειάζονται οἱ ὑγιεῖς γιατρό, ἀλλ’ οἱ ἀσθενεῖς

Πηγαίνετε δέ καί μάθετε τί σημαίνει:

Εὐσπλαχνία θέλω καί ὄχι θυσία.

Ἄλλωστε δέν ἦλθα νά καλέσω ἁγίους, ἀλλ’ ἁμαρτωλούς σέ μετάνοια”.

(Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου ἀπό τόν μακαριστό Ἱεραπόστολο Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο.)

Καθώς ὁ Ἰησοῦς, εἶδε τόν Ματθαῖον, νά κάθεται στό γραφεῖο του μέσα στό τελωνείο, προκειμένω διά νά εἰσπράττη τούς φόρους λέγει εἰς αὐτόν· «ἔλα, κοντά μου». (1)

Καί τότε ὁ Ματθαῖος σηκώθηκε καί τόν ἀκολούθησεν μέσως.

Ποιός ἦταν αὐτός ὁ Ματθαῖος, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια ἔγινε μεγάλος πόστολος καί Εὐαγγελιστής;

Ἦταν τελώνης καί μάζευε φόρους.

Ὁ λαός μισοῦσε τούς τελῶνες καί τούς θεωροῦσε ἁμαρτωλούς, διότι ἔκαναν πολλές ἀδικίες προσπαθώντας νά κ ε ρ δ ί σ ο υ ν περισσότερα χρήματα γιά τόν ἑαυτό τους.

Καί αὐτόν τόν ἄνθρωπο, πού ὅλοι τόν θεωροῦσαν ἄθλιο καί τόν ἀποστρέφονταν, ὁ Κύριος τόν καλεῖ καί τοῦ λέει:

«Ἀκολούθει μοι».

Μόνο δύο λέξεις, καί αὐτές ἔκαναν ἐπανάσταση στήν ψυχή τοῦ τελώνη.

Σηκώθηκε ἀμέσως, ἔριξε κάτω τά χρήματά του καί ἀκολούθησε τόν Χριστό.

Αὐτό τί σημαίνει;

Σημαίνει ὅτι τό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά προκαλέσει στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἐπανάσταση.

Στούς βίους τῶν ἁγίων ὑπάρχουν πολλά παραδείγματα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐπέστρεψαν στόν Χριστό μετά ἀπό ἕναν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἀπό τήν πείρα μου γνωρίζω ὅτι ἕνας καλός λόγος μπορεῖ νά συνταράξει τήν ψυχή τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅπως συντάραξε τήν ψυχή τοῦ τελώνη Ματθαίου.

Ἄνθρωποι πνιγμένοι στήν ἁμαρτία, κλέφτες, ληστές καί φονιάδες, ὅταν τούς λές ἕναν καλό λόγο καί τούς δείχνεις τήν ἀγάπη σου, τήν συγκατάβαση καί τόν σεβασμό στό πρόσωπό τους, συγκινοῦνται πάρα πολύ.

Καί ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί, ἀδύναμοι καί ἀσήμαντοι ἄνθρωποι μέ ἕναν λόγο ἀγάπης καί σεβασμοῦ μποροῦμε νά συγκινοῦμε καί νά συνταράζουμε τίς καρδιές τῶν ἁμαρτωλῶν, ὅπως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

Νά τό θυμόμαστε καί ποτέ νά μήν κατακρίνουμε τούς ἁμαρτωλούς.

Νά μήν τούς σ τ ι γ μ α τ ί ζ ο υ μ ε.

Ἀλλά νά τούς φερόμαστε μέ ἀγάπη, δ ε ί χ ν ο ν τ α ς σεβασμό στό πρόσωπό τους, ἄν καί οἱ ἴδιοι δέν τό σέβονται καί τό ἔχουν καταπατήσει.

Ἀλλά ἐμεῖς νά μιμούμαστε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό”.

Κι’ ἐμεῖς ἀληθινά ἄς μιμούμαστε σέ ὁλόκληρη τήν ἐπίγεια ζωή μας τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, πάντοτε μᾶς διδάσκει: «Πορευθέντες δέ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καί οὐ θυσίαν.

Οὐ γάρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν»(Ματθ. 9, 13).

Ἄς ἔχουμε ἀδέλφια μου, συνεχῶς στά χείλη μας τήν καρδιακή εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

1. Γιά τήν δύναμη τοῦ καλοῦ λόγου καί τήν ἐπιείκεια στούς ἁμαρτωλούς. Ἁγίου Λουκᾶ, ἐπισκόπου Κριμαίας. https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Το Συναξάρι του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητή, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. “Τῆς Ὀρθοδοξίας λύρα τερπνή, καί τῆς Ἐκκλησίας, ὑποβάθρα θεοπαγής, ὤφθης Ἱεράρχα, εἰκονομάχων θράσος, εἰς γῆν κατεδαφίσας, Πάτερ Μεθόδιε” (Μεγαλυνάριον) (Εορτάζει στις 14 Ιουνίου)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.